Igazgatási és hatósági ügyek

Tájékoztató anyakönyvi eljárásokról

 

 • Anyakönyvi nyilvántartás: Az anyakönyvi események állami anyakönyvezése l895. október 1. napjától kezdődött, az azt megelőző anyakönyvi események az egyházi levéltárakban található meg.
  Illetékesség: az anyakönyvi esemény (születés, házasság, haláleset) helye szerint.
  2014. július 1. napjától kezdődően bevezetésre került az elektronikus anyakönyvi rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbb anyakönyvi ügyet helyben, a lakóhely szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kezdeményezzék az ügyfelek.
 • Az anyakönyv kutathatósága: Az anyakönyvi bejegyzések szenzitív adatokat tartalmaznak, ezért abba betekinteni csak a jogszabályban meghatározott jogosultaknak, engedéllyel lehet.
  Családfakutatás iránti kérelmet az 1980. december 31. előtt vezetett anyakönyvek esetében a levéltárhoz kell benyújtani. (Békés Megyei Levéltár Békési Fióklevéltára 5630 Békés, Verseny u. 3.)
 • Anyakönyvi kivonat iránti kérelem: előterjeszthető személyesen, postai úton, illetve elektronikus úton (ügyfélkapun). A benyújtott kérelmek ügyintézésének határidejét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény írja elő.
 • Illetékekről:
  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklete szerint illetékmentes:

 

I. A családjogi jogviszonnyal kapcsolatos eljárások közül

 

 

 

 

 

 

1.

 

a) a születéssel,
b) a házasságkötéssel,
c) az örökbefogadással,
d) tartással,
e) gondozással,
f) a halálesettel,
g) nemzetiségek anyakönyvi adatainak első ízben történő kijavításával kapcsolatos eljárás, kivéve a magyar állampolgár, illetve Magyarországon lakó hontalan külföldön történő házasságkötéséhez szükséges irat és a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges irat kiállítása

 

 

2.

 

az anyakönyvi kivonat kiállítása

 

 

3.

 

a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás

 

 

4.

 

a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás

 

 

5.

 

a családi név korrekciójára irányuló eljárás

 

 

6.

 

a gyámhatóság előtt kezdeményezett eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat

 

 

7.

 

a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának bírósági rendezéséhez szükséges irat kiállítása

 

 

8.

 

az állami gondoskodás körén kívüli nevelőotthoni térítési díj megállapításához szükséges bizonyítvány kiállítása

 

 

9.

 

a holtnak nyilvánításra, illetve a halál tényének megállapítására irányuló bírósági eljárás céljára szükséges irat kiállítása

 
       

 

 • Születési név változtatása: magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály) engedélyezheti. A kérelmet személyesen az anyakönyvi hivatalban vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél lehet előterjeszteni.

 

Illetéke: 10.000,- Ft, melyet 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalással kell a névváltoztatási kérelem benyújtása előtt megfizetni.

 

A számlaszám: 10023002-00299592-00000000

 

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a „névváltoztatás” megjelölést, továbbá a névváltoztatással érintett személy születési nevét. Ha az érintett házassági nevet is visel, akkor a házassági nevet is rögzíteni szükséges a születési név előtt, az ügyfél beazonosíthatósága érdekében.

 

Az eljárás igazgatási, szolgáltatási díjának megfizetését igazoló banki kivonat másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezetőnek át kell adni, aki a banki bizonylat másolatát csatolni fogja a névváltoztatási kérelemhez.

 

 • Házassági névviselési forma módosítása: az érintett kérelmére a házassági neve módosítható. A kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.
 • Házasságkötés: Országos hatáskör. Független a házasulók lakcímétől, vagy tartózkodási helyétől.
  Bejelentkezés (jegyzőkönyv felvétel) az anyakönyvvezetőnél személyesen, mind a két házasulandó fél jelenlétével a házasságkötés tervezett időpontját megelőzően, legalább 31 nappal. A felvett jegyzőkönyv egy évig érvényes.
  A bejelentkezéshez szükséges iratok mindkét fél részéről:
  • személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes igazolvány (személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél),
  • lakcímkártya,
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • családi állapot igazolása (pl. jogerős bontó ítélet, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat). A nőtlen/hajadon családi állapotot az anyakönyvvezető igazolja, így azt külön nem szükséges igazolni.

 

Kiskorú házasságkötéséhez gyámhivatali engedély szükséges, és a törvényes képviselő jelenléte a jegyzőkönyv felvételénél.


Források:
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=129886.322942
429/2017 (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206042.385576

Anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 66/521-653-as vagy a 66/386-122/104-es telefonszámon, illetve ügyfélfogadási időben személyesen.

 


 


Tájékoztató termőföld közzétételi eljárásról

Vonatkozó jogszabályok:
- a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény),
- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.),
- a 474/2013.(XII. 12.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet).


Adásvétel és a haszonbérleti szerződés közzététele:
Az új szabályozás szerint a közzététel iránti kérelmet a 474/2013. (XII.12.) kormányrendeletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kell benyújtani a földrészlet fekvése szerint illetékes jegyzőhöz a szerződés aláírását követő 8 napon belül személyesen vagy postai úton.

Amennyiben a haszonbérleti szerződéshez térképi kimutatás is tartozik, azt a közzétételi kérelemhez a haszonbérleti szerződésekkel együtt csatolni kell.
Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint haszonbérlet:
a) a földrészlet területének egészére jött létre, vagy
b) a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a Fétv. szerinti használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe, a közzétételi kérelmet a tulajdonostársaknak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

Adásvétel esetén négy eredeti szerződést, haszonbérlet esetén három eredeti példányt kell benyújtani a közzétételi kérelemmel a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált ügyfélszolgálatán.

A jegyző a kérelem beérkezését követő 15 napon belül elektronikus úton közzéteszi a szerződés anonimizált egy példányát, az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő www.magyarorszag.hu. kormányzati portálon.
A jegyző a közzétételi kérelem teljesítése során nem vizsgálja az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt, és az elővásárlásra jogosultságot sem.
A tulajdonos közzétételi kérelmét a szerződés közzétételéig vonhatja vissza.
A visszavonást írásban kell bejelenteni. Visszavonásra a közzétételt követőn nincs mód.

A jegyző a haszonbérleti szerződést az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról, majd 8 napon belül az iratjegyzék kíséretében megküldi azt a BMK Gyomaendrődi Járás Földhivatali Osztályának jóváhagyás céljából és értesít küld a föld haszonbérbeadónak.

A jegyző az adásvételi szerződést az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról, majd 8 napon belül az iratjegyzék kíséretében megküldi azt a BMK Földhivatali Főosztályának hatósági jóváhagyás céljából és értesíti az adásvételi szerződést készítő ügyvédet, valamint a földet eladó tulajdonost.

A szerződések közzététele eljárási díj-és illetékmentes.

Kereskedelmi nyilvántartások

Kereskedelmi üzletek nyilvántartása itt érhető el: https://oknyir.kh.gov.hu/