Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat közzétételi lista

Közérdekű adatok

1. I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetõk

  I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Hivatalos név (teljes név)   Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Deutsche Nationalitatenselbstverwaltung der Stadt Gyomaendrőd
 
         
  2. Székhely  

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.


Nagyobb térképre váltás
 
         
  3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)   5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3.  
         
  4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)   +36-66-386-122  
         
  5. Elnök elérhetősége   +36-20-465-91-50  
         
  6. Központi elektronikus levélcím   onkormanyzat@gyomaendrod.hu  
         
  7. A honlap URL-je   www.gyomaendrod.hu  
         
  8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetõsége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)   Titkárság
Tel: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: titkarsag@gyomaendrod.hu
 
         
  9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve   Braun Márton elnök  
         
  10. Az ügyfélfogadás rendje   Ügyfélfogadási idő  
     
  II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)   SZMSZ  
     
  III. Közzétételi egység: A szerv vezetői  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szerv vezetõjének, vezetõinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetõsége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)   Képviselő-testület tagjai  
         
  2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)   Nem releváns  
     

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

  I. Közzétételi egység: A szerv alárendeltségében működő szervek  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)   Nincs  
         
  2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je   Nincs  
         
  3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje
  Lásd az 1. pontot  
     

1.3. Gazdálkodó szervezetek

  I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik   Nincs  
         
  2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása   Nincs  
         
  3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve   Nincs  
         
  4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke   Nincs  
     

1.4. Közalapítványok

  I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja   Nincs  
         
  2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye   Nincs  
         
  3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása   Nincs  
     

1.5. Lapok

  I. Közzétételi egység: Lapok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve   Nincs  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)   Nincs  
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve   Nincs  
     

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv

  I. Közzétételi egység: Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe   Békés Megyei Kormányhivatal  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje   Békés Megyei Kormányhivatal  
     

1.7. Költségvetési szervek

  Költségvetési szervek  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye   Nincs  
         
  2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége   Nincs  
     

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

  I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege   SZMSZ

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 
         
  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és
angol nyelven
  Nem országos illetőségű  
         
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása   Nem releváns  
     
  II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése   Nem releváns  
         
  2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
  Nem releváns  
         
  3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása   Nem releváns  
         
  4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege   Nem releváns  
         
  5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás   Nem releváns  
         
  6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő   Nem releváns  
         
  7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő   Nem releváns  
         
  8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája   Nem releváns  
         
  9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás   Nem releváns  
         
  10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről   Nem releváns  
     
  III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése   Nem releváns  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása   Nem releváns  
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás   Nem releváns  
         
  4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke   Nem releváns  
     
  IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke   Nem releváns  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái   Nem releváns  
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja   Nem releváns  
         
  4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei   Nem releváns  
     
  V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei   Nem releváns  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása   Nem releváns  
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja   Nem releváns  
         
  4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye   Nem releváns  
     
  VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje   SZMSZ  
         
  2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)   SZMSZ  
         
  3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai   SZMSZ  
         
  4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)   Városháza
Tanácsterem (Képviselő-testület)
Díszterem (bizottságok)
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
 
         
  5. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések.   Képviselő-testületi előterjesztések  
     
  VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása   Képviselő-testületi és bizottsági határozatok  
         
  2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)   Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei  
         
  3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza   Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei  
         
  4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok   Nem releváns  
         
  5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota   Nem releváns  
     
  VIII. Közzétételi egység: Pályázatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk   Nem releváns  
     
  IX. Közzétételi egység: Hirdetmények  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények   Nem releváns  
     
  X. Közzétételi egység: Közérdekû adatok igénylése  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje   Nem releváns  
         
  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve   Nem releváns  
         
  3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)   Nem releváns  
         
  4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve   Nem releváns  
         
  5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai   Nem releváns  
         
  6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek   Nem releváns  
         
  7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél   Nem releváns  
     
  XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista   Nem releváns  
         
  2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista   Nem releváns  
     

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

  I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása   MÁK 2020  
     
  II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai
  Nem releváns  
     
  III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai   Nem releváns  
     
  IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk   Nem releváns  
     
  V. Közzétételi egység: Működési statisztika  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk   Nem releváns  
     

3.2. Költségvetések, beszámolók

  I. Közzétételi egység: Éves költségvetések, Számviteli beszámolók  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
  Határozatok.hu

Költségvetés és zárszámadás összefoglaló táblája
 
     

3.3. Költségvetések, beszámolók

  I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok   Nem releváns  
         
  2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege   Nem releváns  
         
  3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Nem releváns  
     
  II. Közzétételi egység: Támogatások  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve   Nem releváns  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja   Nem releváns  
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege   Nem releváns  
         
  4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye   Nem releváns  
     
  III. Közzétételi egység: Szerződések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
  Nem releváns  
     
  IV. Közzétételi egység: Koncessziók  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)   Nem releváns  
     
  V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések  
  A) Adat tartalma   B) Adat megnevezése  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések címzettjei
  Nem releváns  
     
  VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések  
  A) Adat tartalma   B) Adat megnevezése  
  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések   Nem releváns  
     
  VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről   Nem releváns