Adózás

Az önkormányzatok adóztatási körébe tartozó, adózással kapcsolatos főbb szabályokat az alábbi jogszabályok határozzák meg:


Városunkban a következő helyi adónemek kerültek bevezetésre:

 • építményadó (2018.01.01-től 2020.07.14-ig a reklámhordozó utáni építményadó is),
 • telekadó, (megszünt 2015.12.31. napjával)
 • magánszemélyek kommunális adója,
 • tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó,
 • iparűzési adó.


Törvényi szintű szabályozás alapján az önkormányzat adóztatási körébe tartozik:

 • gépjárműadó (2020.12.31-ig)
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó,
 • talajterhelési díj,
 • magánfőző desztilláló-berendezésének bejelentése.


Az ügyintézés helye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy telefonon az Adó Osztályon.
Telefon: központ - 66/386-122, osztályvezető - 66/521-603, bevallás, könyvelés - 66/581-230, behajtás, ellenőrzés - 66/521-658, iparűzési adó - 21/200-7720
e-mail: ado@gyomaendrod.hu

A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózók (ide tartoznak az egyéni vállalkozók is) elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A gazdasági társaságok, 2019. január 1-től kizárólag elektronikusan, cégkapun keresztül intézhetik önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi adó és más adóügyeiket. Az egyéni vállalkozók, az adóköteles tevékenységet végző természetes személyek is elektronikus kapcsolattartásra, elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság felé. Esetükben a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó tárhely, az ügyfélkapu szolgál az elektronikus kommunikációra.

Az elektronikus kapcsolattartás az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványok benyújtásával (E-ÖNKORMÁNYZAT), szabadon szövegezett beadvány esetében pedig az Általános Célú Kérelem Űrlap, vagyis az e-Papír szolgáltatás igénybevételével valósulhat meg. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóktól csak az ezen az úton benyújtott bevallásokat, adatbejelentéseket, egyéb dokumentumokat fogadja el adóhatóságunk.

Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az E-ÖNKORMÁNYZAT portál (régebben: Önkormányzati Hivatali Portál (OHP)), mely innen is elérhető. További információkat találhat a honlapunk e-Ügyintézés oldalán. Általános tájékoztató az E-Önkormányzat Portálon történő elektronikus ügyintézésről.


Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat. Az önkormányzati adóhatóság részére az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az építményadóról, a telekadóról, a magánszemély kommunális adójáról szóló adatbejelentési kötelezettségét, az idegenforgalmi adó beszedője az idegenforgalmi adóra vonatkozó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon is - teljesítheti.
A nyomtatványok itt érhetők el: https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/helyi-adoztatasi-minta-adobevallasi-adatbejelentesi-nyomtatvanyok-az-onkormanyzati-adohatosagok-szamara
 


Építményadó

 • Az adó tárgya: Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő, minden lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény (épület. épületrész). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Adóköteles továbbá az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
  Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény reklámhordozók adójával kapcsolatos rendelkezéseit. A helyi adókról szóló törvény reklámhordozókra vonatkozó rendelkezései 2020. július 15. napjától hatálytalanok.
 • Mentes az építményadó alól:
 • a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény,
  b) a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló, amennyiben azt nem üzleti célra használják,
  c) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás, amennyiben magánszemély bérleti joga miatt a lakás után magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

 • Az adó alanya: aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, vagy az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Reklámhordozó esetén az adó alanya az, aki az év első napján annak Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.
 • Az adó alapja: az építmény m2 –ben számolt hasznos alapterülete, illetve a reklámhordozó reklámközzétételre használható m2-ben számított felülete.
 • Az adó mértéke: függ attól, hogy az ingatlan milyen célt szolgál, az üdülési célú építményeknél továbbá az infrastrukturális ellátottságtól.
 • - Üdülés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
  A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 560 Ft/m2/év,
  B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 460 Ft/m2/év,
  C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m2/év,
  D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/m2/év.
  - Raktározásra, tárolásra szolgáló építmények esetén 100 Ft/m2/év.
  - Az előzőek hatálya alá nem tartozó építmények esetén 200 Ft/m2/év.
  - Reklámhordozó esetén 12.000 Ft/m2/év.

 • További mentességek:
 • a) a szükséglakás,
  b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
  c) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
 • Bevallás határideje: az adókötelezettség keletkezését követő 15 nap.
 • Befizetési határidők: az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az Adó Osztály által kiadott határozat tartalmazza.
 • A befizetés módja: átutalással az 53200125-11063795 számú építményadó beszedési számlára, vagy az Adó Osztályon beszerezhető csekken.
 • Ügyintéző: Kónyáné Lukács Éva


Telekadó

 • A telekadó adónem Gyomaendrőd város közigazgatási területén 2015. december 31. napjával megszüntetésre került. A belterületi beépítetlen földrészletek (telkek) 2016. január 1-től a magánszemélyek kommunális adója adónemben kerülnek adóztatásra. A 2016. január 1. előtti szabályok (itt) találhatók. Az alábbi nyomtatványok a 2016. január 1. előtti adókötelezettség változással kapcsolatos bevallásokhoz használhatók fel.
 • Ügyintéző: Bella Andrea

Magánszemélyek kommunális adója

 • Az adó tárgya: Adóköteles Gyomaendrőd város illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
 • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
 • Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
 • a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
  b) a külterületen lévő telek,
  c) az az adóalany, aki az adóév első napján a hetvenedik életévét betöltötte, az adóköteles lakásban egyedül lakik, és jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét. Az adómentességre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 15. napjáig kell kérelmezni és igazolni,
  d) az az adóalany, aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata által kiírt „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázat keretében a település szennyvízhálózatára rácsatlakozik. A mentesség a rákötés évét követő évtől kezdve öt adóéven át illeti meg az adóalanyt. A mentességet az Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott igazolás alapján hivatalból kell biztosítani.
 • Adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt:
 • a) aki az adóköteles ingatlan előtt megvalósuló szilárd burkolatú út építéséhez anyagilag hozzájárul. A kedvezmény a műszaki átadást követő évtől kezdve négy adóéven át érvényesíthető a hozzájárulás összegével, legfeljebb azonban a fizetendő adó összegével azonos mértékben. A kedvezményt az Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott igazolása alapján hivatalból kell biztosítani.
  b) Abban az esetben, ha az adóalanynak az (1) bekezdés d) pontja szerinti adómentesség érvényesítési időtartamán belül a (2) bekezdés szerinti adókedvezményre is megnyílik a jogosultsága, úgy az adókedvezményt az adómentesség időtartamának leteltét követően kell megállapítani.
  c) Ha az adóköteles ingatlan tulajdonjogában az adómentesség vagy az adókedvezmény érvényesítési időtartamán belül változás következik be, akkor az adómentesség, adókedvezmény hátralévő része az új tulajdonost illeti meg .
 • Az adó mértéke: lakások esetén függ attól, hogy az ingatlan a településen belül hol helyezkedik el, telek esetében pedig függ a telek összterületétől.
 • - Lakásonként, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogonként:
  a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el és nem tartozik a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklet hatálya alá 7.100 Ft/év,
  b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el 5.250 Ft/év, (Nagylapos, Öregszőlő, Bánomkert)
  c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá 2.500 Ft/év (külterület).
  - Telkenként:
  a) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t nem haladja meg 2.500 Ft/év,
  b) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t meghaladja 5.000 Ft/év .
 • Bevallás határideje: az adókötelezettség keletkezését követő 15 nap.
 • Befizetési határidők: Az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az adóhatóság határozata tartalmazza.
 • A befizetés módja: átutalással az 53200125-11063812 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlára, vagy az Adó Osztályon beszerezhető csekken.
 • Ügyintéző: Bella Andrea

Idegenforgalmi adó

 • Az adó tárgya: nem állandó lakosként Gyomaendrőd város közigazgatási területén eltöltött vendégéjszaka. Vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magába foglaló - legfeljebb 24 óra.
 • Az adó alapja: az eltöltött vendégéjszakák száma.
 • Az adó mértéke: vendégéjszakánként 350,- Ft.
 • Mentességek: mentes az idegenforgalmi adó megfizetése alól:
 • a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
  e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
  f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

 • Bevallási, befizetési határidő: az adót beszedő minden hónapról a következő hó 15-ig tesz bevallást a beszedett idegenforgalmi adóról, ezzel egyidőben az adót köteles befizetni az önkormányzat 53200125-11063836 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájára. A megfizetés teljesíthető átutalással, vagy az Adó Osztályon beszerezhető csekken.
 • Nyilvántartás vezetés: A szállást adóknak 2012. január 1-től a 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet előírása szerinti vendégnyilvántartást kellett vezetni, melyhez nyomtatványt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adó Osztályától lehetett igényelni. Erről bővebben itt olvashat. 2019. évben ez a kötelezettség fokozatosan megszűnt, mivel 2019. január 1-jén lépett hatályba a Kormány 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelete, mely meghatározza Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) való csatlakozást, valamint annak működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának szabályait. Ezek szerint a szálláshelyeknek telepítenie kell egy “szálláshelykezelő szoftvert”. A vendég érkezésekor, ahogy eddig, úgy ezután is rögzíteni kell a vendég családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, anyja születési családi és utónevét, a személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve úti okmányának azonosító adatait, valamint a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontját, a NTAK-hoz is használt szoftver pedig automatikusan feltölti mindezt egy tárhelyre. A NTAK-ba először a szállodáknak kellett regisztrálniuk 2019. június 1-30. között. Őket követte a panziók regisztrációja 2019. szeptember 1-30. között, végül az egyéb szálláshelyek, kempingek, közösségi szálláshelyek regisztrációja december 1-31. között. A központi nyilvántartás kiváltotta a szállásadóknak a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletünkben előírt nyilvántartási kötelezettségét is, valamint előállítja a havi idegenforgalmi adó bevallásokat is. Az önkormányzati felhasználóként belépő ügyintézők jogosultak az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére.
 • Ügyintéző: Farkasné Szurovecz Edit

 

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:

Iparűzési adó

 • Az adó tárgya: Gyomaendrőd város illetékességi területén végzett, nyereség-, jövedelemszerzésre irányuló, állandó vagy ideiglenes vállalkozási tevékenység.

 • Az adó alanya: a vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából végző:
  - egyéni vállalkozó,
  - őstermelő, ha az éves bevétele a 600.000 Ft-ot meghaladja (2020.12.31-ig), (erről bővebben itt lehet olvasni)
  2021.01.01-től összbevétele az adóévben az éves minimálbér 50 százalékát meghaladja (erről bővebben itt lehet olvasni)
  - a jogi személy,
  - egyéni cég, egyéb szervezet.

 • Iparűzési adó típusai:
  - állandó jellegű iparűzési adó,
  - ideiglenes jellegű iparűzési adó (2020.12.31-ig).

Állandó jellegű iparűzési adó alanya: az a vállalkozó, akinek településünkön székhelye, vagy telephelye van, függetlenül a tevékenység folytatásának helyétől.

 • Az adó alapja: Alapesetben a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adóalap egyes esetekben egyszerűsített módon is meghatározható, melynek részletes szabályait az 1990. évi C. törvény 39/A.-39/B. §-ai tartalmazzák.
 • Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
 • Az adó mértéke: az adóalap 1,9 %-a.
 • Mentességek, kedvezmények: Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos , védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. (Háziorvos, védőnő vállalkozó az a vállalkozó, aki - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

 

Ideiglenes iparűzési adó - Megszűnt 2020.12.31-el!
- alanya a vállalkozó, ha településünkön székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, és:

- építőipari tevékenységet folytat, vagy természeti erőforrást tár fel, feltéve, hogy éven belül a tevékenység a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
- bármely egyéb bevételszerző tevékenységet folytat, feltéve, hogy egyetlen önkormányzatnál sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

 • Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.
 • Az adó alapja: a tevékenység végzésének naptári napja.
 • Az adó mértéke: 5.000,- Ft/nap.

 

Az iparűzési adóhoz a következő fontos határidők kapcsolódnak:


Adókötelezettséget érintő bejelentés:

 • az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül kell bejelenteni,

 • az ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenységet, annak megkezdésekor kell bejelenteni (2020.12.31-ig).

Bevallás:

 • Az adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni,

 • Az adóelőleg-kiegészítés összegéről tárgyév december 20. napjáig kell bevallást tenni. Ezt a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak kell megtenni, akkor is, ha az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összege nulla.

 • Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adóról a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni (2020.12.31-ig).

Befizetés:

 • számlaszám: 53200125-11063843

 • a vállalkozónak az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni,

 • iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészíteni az arra kötelezetteknek,

 • az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni (2020.12.31-ig),

 • a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetni.

 • Ügyintézők: Kovácsné Molnár Piroska, Farkas Imre

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

 • Az adó tárgya: Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő termőföld bérbeadása.

 • Az adó alanya: az a magánszemély, aki a bérbe adott termőföld tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja.

 • Az adó alapja: a termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze, ide értve a földjáradékot is.

 • Az adó mértéke: az éves bevétel 15 %-a.

 • Mentesség: mentes az adó alól a bevétel, ha a bérbeadásról szóló szerződés az 5 (öt) évet eléri. Ebben az esetben adót nem kell fizetni, és bevallást sem kell teljesíteni.

 • Bevallás határideje:
  - magánszemély esetében a jövedelem megszerzését követő év március 20,
  - kifizető esetében az adólevonás évét követő év február 25.

 • Befizetési határidők:
  - magánszemély esetében a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig,
  - kifizető esetében a kifizetést követő hónap 12. napjáig.

 • A befizetés módja: átutalással az 53200125-11063850 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlára, vagy az adóosztályon beszerezhető csekken.

 • Az eljárás jogi alapjai:
  - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
  - az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény.

 • Ügyintéző: Farkasné Szurovecz Edit


Gépjárműadó - 2021. január 1-jétől a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az önkormányzatoktól átkerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatkörébe. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóságok látják el.

 • Az adó tárgya: magyar hatósági rendszámtáblával (“E" és “P" rendszám is) ellátott gépjármű, pótkocsi, kivéve a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti méhesházas gépjármű, a munkagép, a “CD", a “CK", a “DT", a “OT" és a “Z" betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű, és a külföldön nyilvántartott tehergépjármű, ha az Európai Unió valamely tagállamában van nyilvántartva.

 • Az adó alanya: aki a naptári év első napján a hatósági nyilvántartás szerint a gépjárműnek üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. Évközben vásárolt új gépjármű esetén, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az a személy, akit a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként feltüntettek. Az “E" és “P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az adó alanya az, akinek a nevére a rendszámtáblát kiadták.

 • Az adóalanyiság kérdése átírást elmulasztó vevő esetén: ha a korábbi tulajdonos és/vagy vevő az eladás illetve vétel tényét a jogszabályban előírt határidőn belül az okmányirodánál bejelentette, akkor az adó alanya az eladást követő év első napjától az adásvételi szerződésben feltüntetett szerző fél. Ha az adás-vételt sem az eladó, sem a vevő nem jelenti be, akkor a bejelentés évének utolsó napjáig az adó alanya az, aki az adásvételi szerződésben eladóként szerepelt.

 • Adókötelezettség kezdetének időpontja:
  - használt gépjármű vásárlása esetén a vásárlást követő év január 1. napja,
  - új gépjármű vásárlása esetén a vásárlás napját követő hónap 1. napja,
  - gépjármű forgalomba helyezése esetén a forgalomba helyezést követő hónap 1. napja,
  - külföldről behozott jármű esetén a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napja,
  - "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadása.

 • Az adó alapja:
  - személyszállító gépjármű (kivéve autóbusz) esetén a gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve,
  - autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege,
  - tehergépjármű esetén az önsúly növelve a raksúly felével,
  - nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

 • Az adó mértéke:
  Személyszállító gépjármű esetén:
  - a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követő években 140 Ft/kilowatt.

Tehergépjármű, autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén: 850 Ft,

- egyéb esetben: 1.380 Ft.

Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után az adó összege 10.000 Ft, tehergépjármű után 46.000 Ft.
A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén az adó összege 23.000 Ft.

 • Mentesség, kedvezmény:

  Mentes a gépjárműadó alól:
  a) a költségvetési szerv,
  b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
  c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
  d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
  e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
  f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
  g) a környezetkímélő gépkocsi,
  j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
  k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

  Kedvezmény:
  a) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
  b) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
  c) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, a következő adókedvezményre jogosult:
  Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre fizetendő adó 10%-a.
  Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz.
  Az adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.

 • Bevallás határideje: a bevallási kötelezettség 2004. január 1-től megszűnt. Az adó kivetése hatósági adatszolgáltatás alapján történik. A tulajdonos/üzembentartó ha az okmányirodai bejelentési kötelezettségének eleget tett, akkor a “bevallását" is teljesítette.

 • Befizetési határidők: az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az adóhatóság által kibocsátott határozat tartalmazza.

 • A befizetés módja: az adót annál az önkormányzatnál kell megfizetni, ahol a magánszemély adóalany állandó bejelentett lakóhelye van, nem magánszemély adóalanynál ahol a székhelye, vagy telephelye van. Teljesíthető átutalással az 53200125-11063867 számú gépjárműadó beszedési számlára, vagy az Adó Osztályon beszerezhető csekken.

 • Az eljárás jogi alapjai:
  - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
  -az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

 • Ügyintéző: Bella Andrea

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízszikkasztás után talajterhelési díjat kell fizetni az önkormányzati adóhatósághoz. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a 20/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A talajterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és hatóságilag engedélyezett szennyvízelhelyezést alkalmaz. (szikkasztó, zárt szennyvíztároló).

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A díjat az önkormányzat 53200125-11067830 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell megfizetni.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj (1.200 Ft), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Gyomaendrőd esetében 1,5) határozza meg. A fizetendő talajterhelési díj számítása: 1.200 Ft x 1,5 x m3 azaz 1.800 Ft szorozva az elfogyasztott vízmennyiséggel.

Az Alföldvíz Zrt-tól kapott adatok alapján kerül postázásra az adott évi kötelezettség megállapítására vonatkozó adóbevallási nyomtatvány.

A 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet szerint, az alábbi mentességek és kedvezmények adhatók a díj megfizetésére:

Mentes az:
1) Akinek az éves mért vízfogyasztása nem haladja meg az 5 m3-t. Ők nem is kapnak bevallás nyomtatványt.
2) Az a kibocsátó aki és a vele közös háztartásban élők mindegyike a 70. életévét betöltötte és a talajterhelési díjjal érintett ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja

Díjkedvezmény jár az alábbi esetekben:
1) Aki 2012. évben rácsatlakozott a közcsatornára. A díjkedvezmény mértéke a fizetendő díjból 80 %.
2) Aki 2013. évben rácsatlakozott a közcsatornára. A díjkedvezmény mértéke a fizetendő díjból 50 %.
3) Magánszemélyek 50 %-os díjkedvezményben részesülhetnek, amennyiben kérelmezik, az alábbi feltételeknek megfelelnek és azt igazolják:
- családban élő esetén, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ami jelenleg 28.600 Ft,
- egyedül élő estén, ha a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42.900 Ft-ot.
A díjkedvezmény akkor adható, ha az adózó a talajterhelési díj bevallás nyomtatványát március 31-ig benyújtja és a díjat eddig az időpontig meg is fizeti, vagy arra részletfizetést, vagy fizetési halasztást kérelmez és az pozitív elbírálásban részesül.

Ügyintéző: Farkas Imre


Magánfőzött párlat előállításával kapcsolatos szabályok

Jogi szabályozás: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok:

(1) A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
(4) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.
(5) Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy-beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor az állami adó- és vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
(6) Az állami adó- és vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.
(7) Az állami adó- és vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, a desztillálóberendezés tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, valamint az átvett párlat adójegy mennyiségét és átvételi idejét. Az állami adó- és vámhatóság az átadott párlat adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig kezeli.
(8) Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
(9) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető.
(10) A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
(11) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától számított 1 év elteltével évül el.

A 2016. január 1. napja előtti szabályokat itt olvashatja.

Ügyintéző: Farkas Imre

Egyéb adózással kapcsolatos nyomtatványok:

Meghatalmazással kapcsolatos tudnivalók:

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján
- a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott – fióktelep esetében ideértve az anyavállalat foglalkoztatottját is,
- kamarai jogtanácsos,
- ügyvéd,
- ügyvédi iroda,
- nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő,
- számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja képviselheti.

Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely – képviseletre alkalmas – nagykorú személy is képviselheti.

Felhívjuk a képviselők – meghatalmazottak (könyvelői-, ügyvédi irodák stb.) – figyelmét képviseleti joguk bejelentésére, mivel az adóbevallások, adatbejelentések elektronikus úton történő benyújtásához is szükséges a képviseleti joguk igazolása, ellenkező esetben a beküldött bevallások, adatbejelentések nem elfogadhatók, nem dolgozhatók fel.

Helyi adó és gépjárműadó alóli mentességi nyilatkozatok:

A helyi adókról szóló törvény értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól többek közt az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme után sem bel- sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Az építmények után megállapított építményadóban a mentesség azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ.

Gépjárműadó esetében, a gépjárműadóról szóló törvény alapján mentes az adó alól az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Továbbá adómentes az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.

A fenti feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozatok adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősülnek. Nyilatkozat hiányában az adóelőírások az általános szabályok alapján esedékesek és végrehajthatók.