A szöveg időállapota: 2019.I.1. - 2019.I.1.
Időállapot váltás: 2019.I.1. - 2019.I.1.
2019.I.2. -


22/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

a közterület felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A mezőőri járulék mértéke 600 Ft/hektár/év.”

2. § Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fizetendő éves mezőőri járulékot a (2) bekezdés szerinti valamennyi földrészlet összevont területe után kell megállapítani.”

3. § Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 600 Ft-ot.”

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.