13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 4.614.283 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.311.466 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 201.713 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 610.858 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.805 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 471.925 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.055.496 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 1.623 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 699.651 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.348 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 21.117 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 402.862 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.141.885 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.087.705 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 581.967 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 105.533 ezer forint,

c) dologi kiadás 593.094 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 597.296 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 151.598 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 58.217 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 60.624 ezer forint, beruházási kiadása 175.626 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 49.018 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 938.493 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2017. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat 2017. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

18. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 21. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.V. 2017.teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 153 300 221 486 201 713
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 523 944 639 997 610 858
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 9 456 13 156 3 805
4 Közhatalmi bevételek 388 260 471 930 471 925
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 939 676 1 055 496 1 055 496
6 Működési bevétel összesen 2 014 636 2 402 065 2 343 797
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 6 308 1 623
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 72 178 700 469 699 651
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 462 3 348
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 21 117 21 117
11 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 731 356 725 739
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 106 778 402 862 402 862
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 544 623 1 139 305 1 141 885
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 766 461 4 675 588 4 614 283
15 Személyi juttatás 614 093 666 057 581 967
16 Munkaadókat terhelő járulék 109 189 118 926 105 533
17 Dologi kiadás 523 043 724 154 593 094
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 615 461 597 296
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 119 528 169 123 151 598
20 Működési céltartalék 171 199 306 864 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 68 817 58 217
22 Működési kiadás összesen 2 121 414 2 669 402 2 087 705
23 Felújítás 89 025 112 632 60 624
24 Beruházás 381 995 419 305 175 626
25 Egyéb felhalmozási kiadás 174 027 952 106 49 018
26 Felhalmozási kiadás összesen 645 047 1 484 043 285 268
27 Finanszírozási kiadások 0 522 143 938 493
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 766 461 4 675 588 3 311 466
29 Összes hiány/többlet: 0 0 1 302 817

2. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.V. 2017.teljesítés
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
2 Intézményi működési bevétel 114 196 195 207 178 455
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 350 859 419 229 390 164
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 9 456 13 056 3 705
5 Közhatalmi bevételek 388 000 470 810 470 805
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 939 676 1 055 496 1 055 496
7 Működési bevétel összesen 1 802 187 2 153 798 2 098 625
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 6 301 1 617
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 72 178 692 969 692 151
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 462 3 348
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 21 117 21 117
12 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 723 849 718 233
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 105 558 373 427 373 427
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 544 623 1 139 305 1 141 885
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 552 792 4 390 379 4 332 170
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
17 Intézményi működési bevétel 1 000 1 283 1 270
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 560 542
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 1 120 1 120
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
22 Működési bevétel összesen 1 260 2 963 2 932
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 7 6
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 500 7 500
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 7 507 7 506
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 115 115
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 1 260 10 470 10 553
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
32 Intézményi működési bevétel 400 1 350 1 201
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 350 350
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
37 Működési bevétel összesen 400 1 700 1 551
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 246 246
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 400 1 946 1 797
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0 0
47 Intézményi működési bevétel 0 7 7
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 35 976 35 975
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
52 Működési bevétel összesen 0 35 983 35 982
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 0 35 983 35 982
61 Szent Antal Népház 0 0 0
62 Intézményi működési bevétel 14 204 6 123 6 054
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 467 467
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
67 Működési bevétel összesen 14 204 6 590 6 521
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 61 61
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 14 204 6 651 6 582
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 0
77 Intézményi működési bevétel 15 500 9 516 9 510
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 2 385 2 331
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 100 100
80 Közhatalmi bevételek 0 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
82 Működési bevétel összesen 15 500 12 001 11 941
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 38 38
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 15 500 12 039 11 979
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
92 Intézményi működési bevétel 8 000 8 000 5 216
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 173 085 181 030 181 029
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
97 Működési bevétel összesen 181 085 189 030 186 245
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 1 220 28 975 28 975
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
105 Tárgyévi bevételek összesen 182 305 218 005 215 220
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0
107 Intézményi működési bevétel 153 300 221 486 201 713
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 523 944 639 997 610 858
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 9 456 13 156 3 805
110 Közhatalmi bevételek 388 260 471 930 471 925
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 939 676 1 055 496 1 055 496
112 Működési bevétel összesen 2 014 636 2 402 065 2 343 797
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 6 308 1 623
114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 72 178 700 469 699 651
115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 462 3 348
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 21 117 21 117
117 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 731 356 725 739
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 106 778 402 862 402 862
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 544 623 1 139 305 1 141 885
120 Tárgyévi bevételek összesen 2 766 461 4 675 588 4 614 283

3. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.V. 2017.teljesítés
1 Intézményi működési bevételek 0 0 0
2 Holtágak haszonbére 1 815 1 815 1 819
3 Földhaszonbér 6 890 8 573 8 569
4 Bérleti díj 18 461 43 023 39 320
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás 300 300 544
7 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 5 199 5 198
8 Egyéb bevételek 2 084 4 768 2 753
9 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 6 978 6 977
10 Kamatbevétel 1 000 4 519 4 517
11 Belvíz IX. projekt kamatbevétel 0 636 635
12 Kamatbevétel kötvény 4 000 2 581 0
13 Kártérítés közművelődés 0 490 490
14 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 5 000 5 000 5 000
15 ÁFA bevétel-befizetendő 14 975 24 861 27 355
16 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986, víz 1576 5 088 15 141 12 551
17 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 1 717 1 717 1 264
18 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül) 5 327 5 327 4 264
19 Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele 12 500 20 757 13 067
20 Közfoglalkoztatás egyéb bevételei 1 455 1 455 3 029
21 Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül) 4 500 4 500 3 537
22 Temető üzemeltetésből származó bevétel 7 000 10 225 10 225
23 Osztalékbevétel 0 7342 7 341
24 Saját bevétel összesen: 114 196 195 207 178 455
25 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
26 Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz 0 6 993 6 992
27 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400 3 780
28 Autómentes nap támogatása 0 250 250
29 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem 27 205 27 205 27 205
30 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr 1 817 1 817 1 817
31 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló 225 325 331 389 307 677
32 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló 72 858 0 0
33 Földalapú támogatás 5 317 25 588 25 588
34 MVH anyajuh tartás támogatás 0 1 695 1 695
35 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 6 584 6 584 5 384
36 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 4 853 4 853 3 822
37 FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása 0 2 477 2 476
38 Szúnyoggyérítésre átvett pénz társönkormányzatoktól 0 962 962
39 Bethlen Gábor Alapítványtól átvett pénz 0 650 650
40 Társulástól átvett pénz 2016. évi 0 1 866 1 866
41 Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj. 1 500 1 500 0
42 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 350 859 419 229 390 164
43 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0
44 Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés 572/2015. (XII.03) KT.hat. 7 756 8 356 600
45 Liget Fürdő Kft. működési kölcsön visszatérülése 0 3 000 3 000
46 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000 0
47 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-aktív korú RSZ. segély 700 700 105
48 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése 0 0 0
49 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 9 456 13 056 3 705
50 Közhatalmi bevételek 0 0 0
51 Iparűzési adó 260 000 329 733 329 732
52 Építményadó 35 000 42 827 42 826
53 Telekadó 0 600 600
54 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 43 384 43 383
55 Idegenforgalmi adó 8 000 8 861 8 861
56 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 2 639 2 638
57 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 000 1 000 2 240
58 Gépjármű adó 30 000 32 299 32 299
59 Mezőőri járulék bevétele 8 000 9 467 8 226
60 Közhatalmi bevételek összesen 388 000 470 810 470 805
61 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
62 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 180 681 180 681 180 681
63 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502 25 502
64 Közvilágítás támogatása 65 000 65 000 65 000
65 Köztemető fenntartás támogatása 15 087 15 087 15 087
66 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795
67 Beszámítás összege -26 705 -26 705 -26 705
68 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700 37 276 37 276 37 276
69 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 530 2 530 2 530
70 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 1 110 1 110
71 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 105 323 113 014 113 014
72 Óvodaműködtetési támogatás 15 523 15 959 15 959
73 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 0 0 0
74 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 120 599 120 599 120 599
75 Szociális ágazati pótlék 0 55 868 55 868
76 Garantált bérminimum vált.ellentételezése 0 23 578 23 578
77 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 69 735 67 382 67 382
78 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 159 550 159 128 159 128
79 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 86 291 82 820 82 820
80 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 536 1 536 1 536
81 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 9 208 9 208
82 Kulturális feladatok támogatása 1140*13806 15 739 15 739 15 739
83 Kulturális pótlék 0 3 866 3 866
84 Üdülőhelyi feladatok támogatása 7 306 7 306 7 306
85 Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása 17 700 17 700 17 700
86 Helyi közösségi közlekedés támogatása 0 782 782
87 Polgármester illetménykiegészítése 0 1 883 1 883
88 Önkormányzati tűzoltóság támogatása 0 5 000 5 000
89 REKI-műszakpótlék 0 13 205 13 205
90 Bérkompenzáció 0 8 647 8 647
91 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 939 676 1 055 496 1 055 496
92 Működési bevétel összesen 1 802 187 2 153 798 2 098 625
93 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
94 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 239 238
95 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 1 379 1 379
96 Földalapú támogatás 4 683 4 683 0
97 Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés 8 463 0 0
98 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 0 0
99 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 25 146 6 301 1 617
100 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
101 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 0 0 0
102 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 0 0 0
103 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 0 199 571 199 570
104 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 0 178 512 178 511
105 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 0 243 517 243 517
106 KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat támogatása 0 9 000 8 999
107 KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése 34 388 40 651 40 651
108 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 0 0 0
109 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552) 37 790 21 718 20 903
110 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 72 178 692 969 692 151
111 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
112 Lakáskölcsön visszafizetés 1 500 1 764 1 668
113 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100 75
114 Belvíz kölcsön visszafizetés 200 200 321
115 Háztartástól felhalmozási kölcsön visszatérülése-szenyvízcsatorna befizetés 0 98 98
116 Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő 1 300 1 300 1 186
117 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 462 3 348
118 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 21 117 21 117
119 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
120 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 21 117 21 117
121 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 723 849 718 233

4. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.V. 2017.teljesítés
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 105 558 337 197 337 197
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 246 246
4 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0 0
5 Szent Antal Népház 0 61 61
6 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 38 38
7 Városi Egészségügyi Intézmény 1 220 28 975 28 975
8 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
9 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 115 115
10 Működési célú előző évi maradvány összesen 106 778 366 632 366 632
11 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0 0
12 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 544 623 689 305 689 305
13 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
14 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0 0
15 Szent Antal Népház 0 0 0
16 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
17 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
18 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
19 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 544 623 689 305 689 305
20 Maradvány mindösszesen 651 401 1 055 937 1 055 937
21 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása 0 450000 0
22 ÁH-n belüli megelőlegezések 0 36230 36230
23 Lekötött bankbetétek megszűntetése 0 0 452580

5. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.V. 2017.teljesítés
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
2 Személyi juttatás 337 917 357 791 293 912
3 Munkaadókat terhelő járulék 44 733 47 564 39 770
4 Dologi kiadás 345 124 470 930 396 562
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 615 461 597 296
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 114 488 164 083 146 597
7 Működési céltartalék 171 199 306 864 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 68 724 58 125
9 Működési kiadás összesen 1 597 823 2 031 417 1 532 262
10 Felújítás 87 925 111 532 60 624
11 Beruházás 377 285 398 924 161 744
12 Egyéb felhalmozási kiadás 174 027 952 106 49 018
13 Felhalmozási kiadás összesen 639 237 1 462 562 271 386
14 Finanszírozási kiadások 0 522 143 938 493
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 237 060 4 016 122 2 742 141
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
17 Személyi juttatás 151 932 156 302 155 135
18 Munkaadókat terhelő járulék 36 914 37 774 35 969
19 Dologi kiadás 41 052 51 592 38 854
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 040 5 040 5 001
22 Működési célú tartalék 0 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 93 92
24 Működési kiadás összesen 234 938 250 801 235 051
25 Felújítás 1 100 1 100 0
26 Beruházás 2 200 10 709 8 883
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 3 300 11 809 8 883
29 Finanszírozási kiadások 0 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 238 238 262 610 243 934
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
32 Személyi juttatás 11 366 13 383 12 837
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 142 2 962 2 806
34 Dologi kiadás 9 700 14 414 13 513
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
39 Működési kiadás összesen 23 208 30 759 29 156
40 Felújítás 0 0 0
41 Beruházás 1 750 1 330 1 329
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 1 750 1 330 1 329
44 Finanszírozási kiadások 0 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 24 958 32 089 30 485
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0 0
47 Személyi juttatás 13 771 34 071 22 859
48 Munkaadókat terhelő járulék 3 030 7 056 4 959
49 Dologi kiadás 7 872 26 443 8 640
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 24 673 67 570 36 458
55 Felújítás 0 0 0
56 Beruházás 210 2 285 2 212
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 210 2 285 2 212
59 Finanszírozási kiadások 0 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 24 883 69 855 38 670
61 Szent Antal Népház 0 0 0
62 Személyi juttatás 11 476 12 728 12 720
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 566 2 849 2 849
64 Dologi kiadás 8 150 9 182 7 898
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
69 Működési kiadás összesen 22 192 24 759 23 467
70 Felújítás 0 0 0
71 Beruházás 250 119 91
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 250 119 91
74 Finanszírozási kiadások 0 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 22 442 24 878 23 558
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 0
77 Személyi juttatás 13 859 16 932 16 070
78 Munkaadókat terhelő járulék 3 098 3 778 3 612
79 Dologi kiadás 17 667 26 630 22 861
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
84 Működési kiadás összesen 34 624 47 340 42 543
85 Felújítás 0 0 0
86 Beruházás 0 638 635
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 0 638 635
89 Finanszírozási kiadások 0 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 34 624 47 978 43 178
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
92 Személyi juttatás 73 772 74 850 68 434
93 Munkaadókat terhelő járulék 16 706 16 943 15 568
94 Dologi kiadás 93 478 124 963 104 766
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 183 956 216 756 188 768
100 Felújítás 0 0 0
101 Beruházás 300 5 300 732
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 300 5 300 732
104 Finanszírozási kiadások 0 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 184 256 222 056 189 500
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0
107 Személyi juttatás 614 093 666 057 581 967
108 Munkaadókat terhelő járulék 109 189 118 926 105 533
109 Dologi kiadás 523 043 724 154 593 094
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 615 461 597 296
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 119 528 169 123 151 598
112 Működési célú tartalék 171 199 306 864 0
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 68 817 58 217
114 Működési kiadás összesen 2 121 414 2 669 402 2 087 705
115 Felújítás 89 025 112 632 60 624
116 Beruházás 381 995 419 305 175 626
117 Egyéb felhalmozási kiadás 174 027 952 106 49 018
118 Felhalmozási kiadás összesen 645 047 1 484 043 285 268
119 Finanszírozási kiadások 0 522 143 938 493
120 Tárgyévi kiadás összesen 2 766 461 4 675 588 3 311 466

6. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.V. 2017.teljesítés
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 5 835 20 111 19 702
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 411 411 411
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 6 246 20 522 20 113
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 0 194 193
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 194 193
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0 0
20 Személyi juttatás 360 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 97 0 0
22 Dologi kiadás 11 876 12 333 8 728
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 614 37 780 29 217
24 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 9 632 19 632 11 111
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 36 579 69 745 49 056
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 0
29 Személyi juttatás 0 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
31 Dologi kiadás 31 795 74 782 62 025
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 795 74 782 62 025
37 045120 Útépítés 0 0 0
38 Személyi juttatás 0 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
40 Dologi kiadás 0 3 600 5 115
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 3 600 5 115
46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0 0
47 Személyi juttatás 0 0 1 279
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 253
49 Dologi kiadás 23 049 35 149 34 468
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 6 000 6 000 6 000
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 29 049 41 149 42 000
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0 0
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 10 000 10 000 9 429
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 000 18 000 18 000
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 28 000 28 000 27 429
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 0
65 Személyi juttatás 19 969 25 021 23 599
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 834 5 797 5 124
67 Dologi kiadás 0 676 523
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 24 803 31 494 29 246
73 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 0 0 0
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 5
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 5
82 054010 Természet és tájvédelem igazgatása és támogatása 0 0 0
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 0 0 115
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 115
91 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 0 0 0
92 Személyi juttatás 0 0 1 305
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 268
94 Dologi kiadás 0 0 162
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0 1 735
100 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0 0
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 0 0
109 064010 Közvilágítás 0 0 0
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 33 594 32 477
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 33 594 32 477
118 066020 Városgazdálkodás 0 0 0
119 Személyi juttatás 0 1 825 417
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 363 92
121 Dologi kiadás 49 409 76 344 61 943
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 3 385 1 207
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 21 157 18 306
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
126 Működési kiadás összesen 69 749 103 074 81 965
127 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 500 507 566 481 559 061
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
135 Működési kiadás összesen 500 507 566 481 559 061
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0 0
137 Személyi juttatás 12 515 12 737 12 466
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 483 2 513 2 633
139 Dologi kiadás 2 276 2 100 1 252
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
144 Működési kiadás összesen 17 274 17 350 16 351
145 018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 0 0 0
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 6 679 6 679
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 6 679 6 679
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0 0
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 0 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 7 980 7 980
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 5 000 7 980 7 980
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0 0
164 Személyi juttatás 216 216 221
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 58 46
166 Dologi kiadás 935 935 1 094
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 209 1 209 1 361
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0 0
173 Személyi juttatás 0 1 684 1 683
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 346 346
175 Dologi kiadás 13 370 13 370 7 643
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 100 96
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000 2 000
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 15 370 17 500 11 768
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0 0
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 0 0 204
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 353 2 353
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 2 353 2 353 204
190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0 0
191 Személyi juttatás 1 900 1 900 1 224
192 Munkaadókat terhelő járulék 500 500 329
193 Dologi kiadás 17 000 17 300 5 330
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 356 3 356 456
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 22 756 23 056 7 339
199 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0 0
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0 0
208 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0 0
209 Személyi juttatás 0 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
211 Dologi kiadás 0 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 0 0
217 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0 0
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 0 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 0 0
226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0 0
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 0 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0 0
235 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 0 78 107
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 78 107
244 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0 0
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 0 0 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Összesen: 0 0 0
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0
254 Személyi juttatás 0 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
256 Dologi kiadás 13 668 13 668 12 529
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
261 Működési kiadás összesen 13 668 13 668 12 529
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0 0
263 Személyi juttatás 0 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
265 Dologi kiadás 9 309 9 309 3 389
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
270 Működési kiadás összesen 9 309 9 309 3 389
271 056010 Komplex környezetvédelmi programok 0 0 0
272 Személyi juttatás 0 0 30
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
274 Dologi kiadás 0 250 103
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 250 133
280 104031 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0 0
281 Személyi juttatás 0 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
283 Dologi kiadás 0 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420 4 404
286 Működési célú tartalék 0 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 420 4 404
289 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0 0
290 Személyi juttatás 0 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
292 Dologi kiadás 0 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 10 993 6 992
297 Működési kiadás összesen 4 000 10 993 6 992
298 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0 0
299 Személyi juttatás 0 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
301 Dologi kiadás 0 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 31 680 31 680
306 Működési kiadás összesen 31 680 31 680 0
307 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0 0
308 Személyi juttatás 0 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
310 Dologi kiadás 0 312 4 746
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 625 625
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 000 10 000 47 736
315 Működési kiadás összesen 10 000 10 937 53 107
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0 0
317 Személyi juttatás 0 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
319 Dologi kiadás 0 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 200 7 200 0
324 Működési kiadás összesen 7 200 7 200 0
325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0 0
326 Személyi juttatás 0 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
328 Dologi kiadás 0 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000 0
333 Működési kiadás összesen 4 000 4 000 0
334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0 0
335 Személyi juttatás 0 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
337 Dologi kiadás 0 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 151 1 167
342 Működési kiadás összesen 2 000 2 151 1 167
343 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0 0
344 Személyi juttatás 0 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
346 Dologi kiadás 0 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
351 Működési kiadás összesen 0 0 0
352 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0 0
353 Személyi juttatás 0 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
355 Dologi kiadás 0 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700 2 230
360 Működési kiadás összesen 2 700 2 700 2 230
361 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0 0
362 Személyi juttatás 0 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
364 Dologi kiadás 0 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 750 0 0
369 Működési kiadás összesen 5 750 0 0
370 072111 Háziorvosi alapellátás 0 0 0
371 Személyi juttatás 0 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
373 Dologi kiadás 0 0 453
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása
378 Működési kiadás összesen 0 0 453
379 072311 Fogorvosi alapellátás 0 0 0
380 Személyi juttatás 0 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
382 Dologi kiadás 0 0 127
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 0 127
388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0 0
389 Személyi juttatás 9 140 9 140 8 042
390 Munkaadókat terhelő járulék 2 065 2 065 1 822
391 Dologi kiadás 9 079 9 079 760
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
396 Működési kiadás összesen 20 284 20 284 10 624
397 041233 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) 0 0 0
398 Személyi juttatás 0 0 0
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
400 Dologi kiadás 0 0 0
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 0 0
406 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0 0
407 Személyi juttatás 0 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
409 Dologi kiadás 0 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 0 0
415 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0
416 Személyi juttatás 0 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
418 Dologi kiadás 0 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0 0
424 041233 Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.) 0 0 0
425 Személyi juttatás 16 105 26 959 24 093
426 Munkaadókat terhelő járulék 2 174 3 396 2 947
427 Dologi kiadás 720 2 483 1 807
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
432 Működési kiadás összesen 18 999 32 838 28 847
433 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról áthúzódó 0 0 0
434 Személyi juttatás 71 909 71 909 13 240
435 Munkaadókat terhelő járulék 9 708 9 708 1 726
436 Dologi kiadás 0 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
441 Működési kiadás összesen 81 617 81 617 14 966
442 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0
443 Személyi juttatás 0 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
445 Dologi kiadás 0 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
448 Működési célú tartalék 0 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
450 Működési kiadás összesen 0 0 0
451 041237 Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék) 0 0 0
452 Személyi juttatás 205 803 205 900 205 772
453 Munkaadókat terhelő járulék 22 814 22 818 24 176
454 Dologi kiadás 87 272 102 858 93 663
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
459 Működési kiadás összesen 315 889 331 576 323 611
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0
461 Személyi juttatás 0 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
463 Dologi kiadás 0 0 0
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 480 7 338 6 480
466 Működési célú tartalék 0 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
468 Működési kiadás összesen 6 480 7 338 6 480
469 081061 Fürdő 0 0 0
470 Személyi juttatás 0 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
472 Dologi kiadás 9 890 9 890 9 890
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 367 30 814 30 858
475 Működési célú tartalék 0 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
477 Működési kiadás összesen 40 257 40 704 40 748
478 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0
479 Személyi juttatás 0 0 0
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
481 Dologi kiadás 0 0 0
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 15 993 16 008
484 Működési célú tartalék 0 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 15 993 16 008
487 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 0 0 0
488 Személyi juttatás 0 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
490 Dologi kiadás 0 0 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 100 13 154
493 Működési célú tartalék 0 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 13 100 13 154
496 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0 0
497 Személyi juttatás 0 500 541
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 8
499 Dologi kiadás 2 000 4 254 5 602
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 400
502 Működési célú tartalék 0 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
504 Működési kiadás összesen 2 000 4 754 6 551
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 0
506 Személyi juttatás 0 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
508 Dologi kiadás 14 047 18 007 12 754
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 040 8 040 8 040
511 Működési célú tartalék 0 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
513 Működési kiadás összesen 22 087 26 047 20 794
514 086020 Helyi közösségi tér működtetése 0 0 0
515 Személyi juttatás 0 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
517 Dologi kiadás 0 254 224
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3 900 3 400
520 Működési célú tartalék 0 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 4 154 3 624
523 Összesen: 0 0 0
524 Személyi juttatás 337 917 357 791 293 912
525 Munkaadókat terhelő járulék 44 733 47 564 39 770
526 Dologi kiadás 345 124 470 930 396 562
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 615 461 597 296
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 114 488 164 083 146 597
529 Működési célú tartalék 0 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 68 724 58 125
531 Működési kiadás összesen 1 426 624 1 724 553 1 532 262

7. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.V. 2017.teljesítés
1 Polgármesteri alap 700 0 0
2 Kitüntetési és kegyeleti alap 400 0 0
3 Civil alap 5 700 0 0
4 Sport alap 13 000 0 0
5 Idegenforgalmi alap 2 900 0 0
6 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) 7 500 0 0
7 Főtéri sokadalom 1 000 0 0
8 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 240 0 0
9 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 000 0 0
10 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 0 0
11 Talajterhelési díj 500 500 0
12 Kállai adomány 10 000 10 000 0
13 Körös szögi Kistérség 2017. évi hj. 847 0 0
14 Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 622 1 622 0
15 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) 6 476 2 072 0
16 Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E 18 326 1 812 0
17 IKSZT működési plusz igény 4 600 700 0
18 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék 0 0 0
19 Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés 4 984 0 0
20 Belső ellenőri feladatok 2 700 225 0
21 Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja 3 000 3 000 0
22 Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. 3 000 3 000 0
23 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000 0
24 Turisztikai elemek karbantartása 3 000 2 074 0
25 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 0 0
26 2016. évről áthúzódó működési költségek 9 123 0 0
27 Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa 500 0 0
28 Nyomda Múzeum tám. 1 000 0 0
29 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 000 2 000 0
30 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005) 1 815 810 0
31 Fogorvosi rendelő bérlete tartalék 3 150 3 092 0
32 Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016. 727 0 0
33 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 534 0 0
34 2016. évről áthúzódó szabad maradvány 0 30 174 0
35 Család- és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-17-A/B/C Kábítószerügyi pályázat 0 100 0
36 Gyoma 300 éves 4 000 0 0
37 Önkormányzati bérlakások karbantartása 6 323 6 323 0
38 Marketing költségek 1 500 1 500 0
39 Fürdő ügyvezető prémium kifizetés 500 0 0
40 Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret 29 744 27 344 0
41 Kártérítés közművelődés 0 490 0
42 Társulási hozzájárulás 2016. évi 0 0 0
43 Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez 4 426 9 133 0
44 kompenzáció 0 0 0
45 2017. évi többletbevételek és a 2018. évre áthúzódó kiadások 0 35 745 0
46 Adóbevételekből befolyt plusz bevétel 0 82 800 0
47 FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása 0 2 477 0
48 Önkormányzati földek földalapú támogatás, zöldesítés, Natura 2000 támogatás 0 20 271 0
49 Bérleti díj növekedés 0 28 140 0
50 Garantált bérminimum emelésének ellentételezése 0 25 598 0
51 Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt 862 862 0
52 Működési céltartalék összesen 171 199 306 864 0

8. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.V. 2017.teljesítés
1 Felújítások 0 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 87 925 111 532 60 624
3 Járda felújítás/pályázat 8 000 4 000 0
4 Kerékpárút felújítása 17 000 17 000 0
5 Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz) 10 000 10 000 0
6 Homlokzat felújítási program, Önk.hivatal földszinti átalakítás munkái 4 000 4 000 1 620
7 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000 12 000 0
8 Könyvtár felújítása 15 000 15 386 15 385
9 Liget Fürdő gyógymedence felújítása 0 3 535 3 534
10 Wodiáner tér felújítása 12 000 0 0
11 Gyepmesteri telep felújítása 0 6 760 6 759
12 Óvoda udvari felújítás 5 000 4 000 0
13 Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje 0 1 487 1 486
14 Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása 708 708 708
15 Konyha fejlesztés-épület felújítás 0 17 268 17 152
16 Blaha 21. földszinti épületrész felújítása 3 217 3 217 3 002
17 Hősök tere parkoló építés 0 400 400
18 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 0 5 553 5 553
19 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 0 5 607 4 415
20 Emlékmű felújítás 1 000 611 610
21 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 1100 1100 0
22 Hivatal bejárati nyílászáró csere 1100 1100
23 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
24 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 0
25 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0 0
26 Szent Antal Népház 0 0 0
27 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
28 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 89 025 112 632 60 624
29 Beruházások 0 0 0
30 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 377 285 398 924 161 744
31 Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő 0 0 0
32 Parkosítás 1 500 1 500 0
33 Parkoló építés (Fürdő is) 19 685 19 685 22 797
34 Gárdonyi úti záportározó rendezése 1 250 1 250 0
35 Kerékpárút vízelvezetés 2 500 2 500 0
36 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000 0
37 Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó 3 836 3 836 3 835
38 Gyepmesteri telep fejlesztése 6 500 8 0
39 Ünnepi díszvilágítás 2 500 2 500 0
40 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 0 0 0
41 Ipartelep úton járda, kerékpárút építés 0 0 1 330
42 Informatikai fejlesztések 6 300 6 300 281
43 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 1 890 1 890 1 873
44 Ingatlan vásárlás (Újkert sor) 5 000 5 000 0
45 Fogorvosi rendelő kialakítása 25 000 25 000 0
46 Öregszőlői közkifolyók 1 900 1 900 0
47 Játszótér építése 2 500 2 500 0
48 Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése 5 500 5 500 4 421
49 Kossuth úti óvoda akadálymentesítése, kerékpártároló 1 000 2 000 1 999
50 Hulladékgyűjtő pontok kiépítése 0 2 686 2 686
51 Eszközfejlesztés Sportcsarnok 2 000 2 000 217
52 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 0 0 0
53 Gyomai szabadstrand rendezése 0 0 0
54 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 0 0 0
55 Fürdő csúszdapark építés 123 500 123 500 0
56 Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás 4 387 4 387 0
57 Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás 25 000 25 000 0
58 Ingatlanvásárlás 0 4 400 3 500
59 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés 0 1 318 1 318
60 Autóbusz pályaudvar tervezése 0 0 0
61 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv 0 0 0
62 Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése 0 0 0
63 Öregszőlői út terv 889 889 889
64 KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat eszközbeszerzés 0 9 000 3 827
65 Utak karbantartásához sószóró vásárlása, 4 db kerékpártartó készítése 0 456 455
66 Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) 0 0 0
67 Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás 42 473 47 281 39314
68 Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege 30 222 14 400 14 393
69 3. háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása-eszközbeszerzés 0 2 000 1 154
70 Tárolószín építés Ipartelep út 333 333 262
71 TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály. 13 906 13 906 9 906
72 GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat 991 991 0
73 Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat. 428 428 0
74 TESZK módosítás 1 000 0 0
75 Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere 12 756 12 756 0
76 Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése 27 051 28 976 28 975
77 Tel.rend.terv mód. 488 488 488
78 Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet 0 1 850 1 300
79 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 0 0 0
80 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 0 0 1 192
81 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 0 1 905 1 905
82 Wodiáner tér fejlesztése 0 12 000 11 562
83 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, telefon, fegyver,kártyaolvasó, iratmegsemmisítő, telki mérő 0 1 415 685
84 Vidovszki Béla "Fürdő után" olajfestmény vásárlása 0 190 190
85 Gyomaendrődi vizitúra megállóhely kialakítás tervezése 0 0 990
86 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
87 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2 200 10 709 8 883
88 Fűtési rendszer szakaszolása 600 600 0
89 Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton 1 600 1 600 0
90 TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat szellemi termék beszerzés 0 8 255 8 255
91 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 254 628
92 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) 1750 1330 1329
93 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200 200 196
94 Honlap fejlesztés 750 330 0
95 Bútorbeszerzés 800 800 1133
96 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 210 2285 2212
97 Mobil garázs 210 216 215
98 EFOP-3.2.9-20016-00048 projekt tárgyi eszköz beszerzése 0 1270 1200
99 Szent Antal Népház 250 119 91
100 Kállai Ferenc Kulturális Központ-kisértékű tárgyi eszköz vásárlás 0 638 635
101 Honlap fejlesztés 250 0 0
102 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés 0 0 0
103 Városi Egészségügyi Intézmény 300 5 300 732
104 Fogorvosi eszközbeszerzés 300 300
105 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 381 995 419 305 175 626
106 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
107 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
108 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 5 909 46 066 35 137
109 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137 4 137 0
110 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282 1 282 0
111 Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása 400 400 0
112 Körös Szögi Kistérségi Többcélú Társulásnak a KEOP 1.1.1-2 pályázathoz kapcsolódó visszafizetés 0 40 157 25 098
113 Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B 90 90 10 039
114 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 305 14 648 11 841
115 Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.) 1 340 1 340 0
116 Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat) 2 500 2 553 2 531
117 Első lakáshoz jutók támogatása 0 750 960
118 OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása 0 2 850 2 850
119 "Fürdő után" olajfestmény vásárlásra pénzátadás Képtár részére 0 190 0
120 Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeinek finansz. 0 1 500 1 500
121 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére 1 465 1 465 0
122 Környezetvédelmi alap 4 000 4 000 4 000
123 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra 0 5000 2040
124 Felhalmozási céltartalék 158 813 886 392 0
125 Fürdő pályázat saját erő 0 0 0
126 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő 5 645 5 645 0
127 Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő 1 500 1 500 0
128 EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő 0 18 352 0
129 EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség 0 2 794 0
130 Kis Bálint Sportudvar kialakítása- BM pályázat önerő 0 3 450 0
131 TOP és egyéb pályázati saját erő 117 280 29 193 0
132 TOP 1. fordulós nyertes pályázatok többletköltségére 0 10 000 0
133 TOP 2. fordulós pályázatok előkészítésére 0 25 000 0
134 "Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020. 0 1 485 0
135 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja áthúzódó kiadása 0 188 058 0
136 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 2016. évi kiadása 0 2 082 0
137 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása áthúzódó kiadása 0 167 434 0
138 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 2016. évi kiadása 0 3 823 0
139 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás áthúzódó kiadása 0 229 340 0
140 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 2015-2016. évi kiadása 0 10 242 0
141 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kamatbevétele 0 636 0
142 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás önerő összege 601/2017. Kt.hat. 0 20 650 0
143 Előző évi maradvány 0 144 682 0
144 Kubinyi Ágoston program támogatása-Tájház konyha enteriőrjének megújítása 0 1 200 0
145 Óvodai, iskolai és utánpótlás sportudvar fejlesztés 0 19 549 0
146 Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati önerő 0 1 277 0
147 KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék 34 388 0 0
148 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 174 027 952 106 49 018
149 Finanszírozási kiadások 0 0 0
150 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 72 143 35 913
151 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás 0 450 000 450 000
152 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 452 580
153 Finanszírozási kiadások összesen 0 522 143 938 493

9. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 459 941
2 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 96 553
3 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 7 341
4 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 1 617
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 2 638
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 568 090
8 Lehetséges adósságvállalás felső határa 284 045
9 Adósságot keletkeztető ügylet 0
10 Adósságállomány alakulása 2017. december 31.-én 0

10. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2017. évben
A B C
megnevezés 2017. engedélyezett átlaglétszám (fő) 2017. évi átlagos statisztikai létszám (fő)
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 3 3
5 -közmunkaprogram irányítás dolgozói (GYES-en)-Mt. 1 0
6 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 0 0
7 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 284 260
8 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 0 0
9 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
10 -köztisztviselői létszám Gye. 45 43
11 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 0 0
12 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2
13 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
14 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
15 Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott 5 5
16 Szent Antal Népház-közalkalmazott 5 5
17 Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott 6 6
18 Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott 25 20
19 Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ 7 7
20 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 395 363

11. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Módosított ei. Teljesítés
1 Nyitó egyenleg 651 401 641 234 565 102 638 532 627 534 481 656 329 683 187 097 102 423 113 639 28 196 4 238 651 401 0 0
2 Bevételek:
3 Intézményi működési bevétel 8 725 8 725 8 725 11 259 8 725 8 725 11 725 20 485 20 485 19 327 9 485 16 909 153 300 221 486 201 713
4 Műk.célú tám., átvett peszk. 55 967 50 617 50 967 52 165 39 627 39 474 40 627 40 627 40 627 40 627 40 642 41 433 533 400 653 153 614 663
5 Közhatalmi bevételek 0 0 150 452 26 000 0 0 0 150 542 30 000 31 266 388 260 471 930 471 925
6 Önkorm.műk.ktgvetési tám. 70 310 70 306 78 306 78 306 78 306 78 306 82 306 82 306 82 306 82 306 78 306 78 306 939 676 1 055 496 1 055 496
7 Felhalmozási bevétel 2 712 6 000 4 683 6 000 5 751 25 146 6 308 1 623
8 Felh.célú tám., átvett peszk. 34 388 1 500 5 100 8 267 8 267 8 268 7 888 1 600 75 278 725 048 724 116
9 Bevételek 169 390 129 648 291 162 175 230 131 758 139 455 142 925 157 686 307 599 172 260 130 033 167 914 2 115 060 3 133 421 3 069 536
10 Finanszírozási művelet 0 1 542 167 1 544 747
11 Bevétel mindösszesen 820 791 770 882 856 264 813 762 759 292 621 111 472 608 344 783 410 022 285 899 158 229 172 152 2 766 461 4 675 588 4 614 283
12 Kiadások: 0
13 Személyi juttatás 59 139 59 139 59 139 48 468 48 468 48 468 48 468 48 468 48 468 48 468 48 468 48 932 614 093 666 057 581 967
14 Munkaadót terhelő járulékok 10 159 10 159 10 159 8 729 8 729 8 729 8 729 8 729 8 729 8 729 8 729 8 880 109 189 118 926 105 533
15 Dologi kiadás 50 520 50 520 50 520 43 000 40 883 50 883 50 883 40 000 30 000 32 689 38 184 44 961 523 043 724 154 593 094
16 Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 53 421 53 421 53 424 53 421 57 924 50 421 50 421 51 636 52 061 53 420 53 000 53 990 636 560 784 584 748 894
17 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 620 67 330 68 817 58 217
18 Működési kiadás 178 849 178 849 178 852 159 228 161 614 164 111 164 111 154 443 144 868 148 916 153 991 162 383 1 950 215 2 362 538 2 087 705
19 Működési c. tartalék 26 931 20 880 20 000 25 522 18 000 18 000 16 000 9 000 7 097 9 769 171 199 306 864 0
20 Műk.kiad.mössz. 178 849 205 780 199 732 179 228 187 136 182 111 182 111 170 443 153 868 156 013 153 991 172 152 2 121 414 2 669 402 2 087 705
21 Felújítás 708 18 000 7 000 9 500 8 317 4 000 6 500 35 000 0 89 025 112 632 60 624
22 Beruházás 0 43 000 53 000 53 000 44 600 86 705 101 690 381 995 419 305 175 626
23 Egyéb felhalmozási kiadás 38 000 48 000 46 400 20 817 20 810 174 027 952 106 49 018
24 Felh. kiadás mindössz. 708 0 18 000 7 000 90 500 109 317 103 400 71 917 142 515 101 690 0 0 645 047 1 484 043 285 268
25 Finanszírozási kiadások 0 522 143 938 493
26 Kiadás mindösszesen 179 557 205 780 217 732 186 228 277 636 291 428 285 511 242 360 296 383 257 703 153 991 172 152 2 766 461 4 675 588 3 311 466
27 Bevétel, kiadás egyenlege 641 234 565 102 638 532 627 534 481 656 329 683 187 097 102 423 113 639 28 196 4 238 0 0 1 302 817

12. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2017. évet követő kötelezettség vállalások, tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Kistérségi start mintaprogram (2017.03.hó-2018.02.28) és egyéb év közben indult programok 51 315 51 315
1 Forrásai
2 Támogatás - 2017. évi maradvány 51 315 51 315
3 Önkormányzati saját erő 0 0
Kötelezettség váll.össz. 2018.
CLLD pályázathoz támogatás megelőlegezés 4 990 4 990
4 Forrásai
5 Támogatás - 2017. évi maradvány 4 990 4 990
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Szelektíven gyerekszemmel pályázat támogatása 2 476 2 476
6 Forrásai
7 Támogatás - 2017. évi maradvány 2 476 2 476
8 Önkormányzati saját erő 0 0
Kötelezettség váll.össz. 2018.
2017. évről áthúzódó dologi kiadások 2 559 2 559
9 Forrásai
10 Önkormányzati saját erő 2 559 2 559
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Arculati kézikönyv végszámla 550 550
11 Forrásai
12 Támogatás - 2017. évi maradvány 0 0
13 Önkormányzati saját erő 550 550
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Fürdő csúszdapark kiviteli tervhez önkormányzati támogatás 595 595
14 Forrásai
15 Támogatás - 2017. évi maradvány 0 0
16 Önkormányzati saját erő 595 595
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Kis Bálint Ált. Iskola sportudvar kialakítása 22 999 22 999
17 Forrásai
18 Támogatás - 2017. évi maradvány 19 549 19 549
19 Önkormányzati saját erő 3 450 3 450
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Közvilágítási hálózat bővítése 4 084 4 084
20 Forrásai
21 Önkormányzati saját erő 4 084 4 084
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Hivatali épület földszinti klímabeszerelés 476 476
22 Forrásai
23 Támogatás 0 0
24 Önkormányzati saját erő 476 476
Kötelezettség váll.össz. 2018.
I. világháború emlékmű felújítása pályázat 1 997 1 997
25 Forrásai
26 Önkormányzati saját erő 1 997 1 997
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Népligeti pálya beruházás önerő 1 276 1 276
27 Forrásai
28 Támogatás - 2017. évi maradvány 0 0
29 Önkormányzati saját erő 1 276 1 276
Kötelezettség váll.össz. 2018.
Erzsébet ligeti pálya beruházás önerő biztosítása 857 857
30 Forrásai
31 Önkormányzati saját erő 857 857
Kötelezettség váll.össz. 2018.
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 173 982 173 982
32 Forrásai
33 Támogatás - 2017. évi maradvány 168 000 168 000
34 Uniós támogatás (tartalékkeret) 5 715 5 715
35 Önkormányzati saját erő 267 267
Kötelezettség váll.össz. 2018.
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 195 995 195 995
36 Forrásai
37 Támogatás - 2017. évi maradvány 190 880 190 880
38 Önkormányzati saját erő 5115 5115
Kötelezettség váll.össz. 2018.
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 250 625 250 625
39 Forrásai
40 Támogatás - 2017. évi maradvány 229 975 229 975
41 Önkormányzati saját erő 20 650 20 650

13. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2017.12.31.

adatok forintban
A B C D E F
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
1 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 114 165593589 0 165593589
2 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 49 271338237 0 271338237
3 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti 48 10106383 0 10106383
4 Ing:Aktivált,Földterület összesen: 447038209 0 447038209
5
6 12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 3 1030000 0 1030000
7 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 20 39177462 0 39177462
8 1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti 14 8135167 0 8135167
9 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti 48342629 0 48342629
10
11 12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT 12 8329600 0 8329600
12 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. 39 101119400 0 101119400
13 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti 39 71251836 0 71251836
14 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti 180700836 0 180700836
15
16 11211222 Áll.b.vk.,Ingat.,Egyéb telkek,Korl.fk. 6 17508000 0 17508000
17
18 11211332 Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 14 309963237 94807415 215155822
19 11211492 Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 7 13513339 4353964 9159375
20
21 11219492 Áll.b.vk.,Ingat.,"0"-ra,Egyéb építmény,Korl.fk. 2 28812 28812 0
22
23 12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 3 6523506 2016334 4507172
24 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 18 171269534 45067767 126201767
25 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti 12 87013409 22760179 64253230
26 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti 264806449 69844280 194962169
27
28 12192312 Ing:"0"-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 3 1320036 1320036 0
29
30 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT 15 569218209 79521966 489696243
31 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 64 2200331506 619315072 1581016434
32 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti 17 112229999 10860607 101369392
33 Ing:Aktivált,Egyéb épület összesen: 2881779714 709697645 2172082069
34
35 12192332 Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 3 4326528 4326528 0
36 12192333 Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti 3 143134 143134 0
37 Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület összesen: 4469662 4469662
38
39 1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 129 203604421 0 203604421
40 1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti 5 6034000 0 6034000
41 Ing:Aktivált,Ültetvény összesen: 209638421 0 209638421
42
43 12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 5 283977000 0 283977000
44 1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. 2 36027600 0 36027600
45 Ing:Aktivált,Erdő összesen: 320004600 0 320004600
46
47 12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 1380 12291439517 3443790603 8847648914
48 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 79 236134623 76565876 159568747
49 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti 17 23550454 8578342 14972112
50 Ing:Aktivált,Egyéb építmény összesen: 12551124594 3528934821 9022189773
51
52 121924911 Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 8 1076758 1076758 0
53 12192492 Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 14 2063156 2063156 0
54 12192493 Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti 1 15980 15980 0
55 Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény összesen: 3155894 3155894 0
56 Kataszter összesen: 17 253 394 432 4 416 612 529 12 836 781 903
57 le: oktatási vagyon -241 823 197
58 Mérlegfőösszeg: 12 594 958 706
eszközök
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
59 1511133 Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület 28 101032413 0 101032413
60 1512133 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb épület 2 4315000 0 4315000
61 1522133 Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb épület 2 141181 0 141181
62 Egyéb épület beruházás összesen: 105488594 0 105488594
63
64 1511149 Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény 53 419672924 0 419672924
65 1512149 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény 2 2430000 0 2430000
66 1522149 Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb építmény 1 1500000 0 1500000
67 Egyéb építmény beruházás összesen: 423602924 0 423602924
68
69 15123 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb gép 1 4134764 0 4134764
70
71
72 16221 Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések áll 6 165880000 0 165880000
73 16222 Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések á 4 152757000 0 152757000
74 Részesedések összesen: 318637000 0 318637000
75
76 11112 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk. 1 1195095 200098 994997
77 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 1 127000 105658 21342
78 Vagyonértékű jogok összesen: 1322095 305756 1016339
79
80 111913 Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti 2 10325639 10325639 0
81
82 11212 Imm:Szellemi,Aktivált,Korl.fk. 1 384000 103111 280889
83 11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 8 10111250 527940 9583310
84 Szellemi termék összesen: 10495250 631051 9864199
85
86 112912 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk. 5 948000 948000 0
87 112913 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti 8 2197038 2197038 0
88 0-ra írt szellemi termék összesen: 3145038 3145038 0
89
90 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 71 6459670 3412702 3046968
91
92 1319112 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk. 91 31962210 31962210 0
93 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 313 72578169 72578169 0
94 0-ra írt informatikai eszközök összesen: 104540379 104540379 0
95
96 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 58 8936304 8936304 0
97
98 1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 6 6872074 5044600 1827474
99 1311212 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ 22 9168377 5504892 3663485
100 131122 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. 51 1372490 1207270 165220
101 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 170 143631489 52530848 91100641
102 Gép:Aktivált,Egyéb gép összesen: 161044430 64287610 96756820
103
104 13191212 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ 11 1114908 1114908 0
105 1319122 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. 111 35851910 35851910 0
106 1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 75 13987506 13987506 0
107 Egyéb gép összesen: 50954324 50954324 0
108
109 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 512 71925799 71925799 0
110
111 131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti 167 18455136 0 18455136
112
113 131134 Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű 3 340000 340000 0
114
115 131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti 1 379900 342443 37457
116
117 1319142 Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk. 2 318255 318255 0
118 1319143 Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti 29 5061040 5061040 0
119 Hangszerek összesen: 5379295 5379295 0
120
121 131144 Gép:Aktivált,Hangszerek,Kisértékű 1 22480 22480 0
122
123 131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 3 28700979 22601253 6099726
124 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti 18 52772034 35877955 16894079
125 Járművek összesen: 81473013 58479208 22993805
126 Eszközök összesen: 1 387 062 034 383 028 028 1 004 034 006
127 Tenyészállatok 6 800 000 0 6 800 000
128 Önkormányzat összesen: 13 605 792 712
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
129 111913 Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti 33 25891749 25891749 0
130 11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 1 6500000 311466 6188534
131 112913 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti 30 45200866 45200866 0
132 112914 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű 3 165300 165300 0
133 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 8 688443 322617 365826
134 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 178 69204884 69204884 0
135 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 38 2411150 2411150 0
136 1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 4 1673735 1573657 100078
137 13191211 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 1 516894 516894 0
138 1319122 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. 1 3549309 3549309 0
139 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 38 9032223 5850091 3182132
140 1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 217 177825202 177825202 0
141 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 79 4645361 4645361 0
142 1319163 Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti 15 56959877 56959877 0
143 Összesen: 404 264 993 394 428 423 9 836 570
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
Határ Győző Városi Könyvtár
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
144 111913 Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti 1 400000 400000 0
145 112913 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti 1 112500 112500 0
146 112914 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű 3 170536 170536 0
147 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 61 8214003 8214003 0
148 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 28 445544 445544 0
149 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 1 148500 101936 46564
150 1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 6 436232 436232 0
151 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 37 2277449 2277449 0
152 Összesen: 12 204 764 12 158 200 46 564
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
153 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 4 697091 697091 0
154 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 2 27772 27772 0
155 1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 8 1699803 1699803 0
156 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 34 1310904 1310904 0
157 Összesen: 3 735 570 3 735 570 -
Forgalomképesség szerinti kimutatas 2017.12.31.
Szent Antal Népház
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
158 111913 Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti 1 83333 83333 0
159 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 8 1557746 1557746 0
160 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 1 330709 185244 145465
161 1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 10 1365162 1365162 0
162 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 12 367306 367306 0
163 Összesen: 3 704 256 3 558 791 145 465
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
Gyomaendrődi Család - és Gyermekjóléti Központ
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
164 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 1 213858 213858 0
165 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 36 502583 502583 0
166 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 1 490000 18164 471836
167 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 457 1079338 1079338 0
168 1319163 Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti 1 1180000 1180000 0
169 Összesen: 3 465 779 2 993 943 471 836
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2017.12.31.
Városi Egészségügyi Intézmény
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
170 11291 0-ra leírt szellemi termék 3 919104 919104 0
171 131111 Informatikai gép, berendezés 7 974000 757317 216683
172 13911 Kisértékű informatikai gép, berendezés 2 175796 175796 0
173 1319111 0-ra leírt informatikai gép, berendezés 21 5882210 5882210 0
174 13116 Jármű 1 4093501 3880410 213091
175 13112 Egyéb gép, berendezés, felszerelés 31 1323209 810166 513043
176 131912 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 146 73406482 73406482 0
177 131122 Kisértékű egyéb gép, berendezés 1458875 1458875 0
178 Összesen: 88233177 87290360 942817
179 Mindösszesen: 19 162 865 005 5 303 805 844 13 617 235 964

14. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás maradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2017.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működése
2 Települési Önk.műk.ált.tám
3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 182 419 7 299 2 932 11 615 204 265 235 051 -30 786
4 Önk.hivatal műk.összesen 182 419 7 299 2 932 11 615 204 265 235 051 -30 786
5 Település-üzemelt.kapcs.feladatok
6 Zöldterület-gazdálkodás 25 502 1 927 27 429 27 429 0
7 Közvilágítás 32 477 0 32 477 32 477 0
8 Köztemető fenntartás 0 12 101 13 946 26 047 20 794 5 253
9 Közutak fenntartása 31 795 30 230 62 025 62 025 0
10 Településüzemeltetés összesen 89 774 44 258 13 946 0 147 978 142 725 5 253
11 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 0 0 0
12 mezőőri feladatok 8 226 3 780 12 006 16 351 -4 345
13 víz-szennyvíz gazd. 6 700 7 405 6 201 20 306 20 306 0
14 települési hulladékkezelés 29 000 8 734 600 38 334 49 056 -10 722
15 város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám 25 143 5 600 16 470 2 831 50 044 59 277 -9 233
16 buszközl.tám 782 782 18 306 -17 524
17 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 37 276 6 323 112 186 25 588 181 373 42 000 139 373
18 polgárvédelem 72 72 1 361 -1 289
19 ár-és belvízvédelem 5 200 635 5 835 11 768 -5 933
20 településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 962 962 3 389 -2 427
21 sportlétesítmények műk. 2 000 2 000 6 480 -4 480
22 orvosi ügyelet 8 000 8 000 12 529 -4 529
23 oktatási vagyon műk. 817 817 7 339 -6 522
24 bölcsőde 0 4 404 -4 404
25 óvodai feladatellátás kieg.tám 0 136 136 204 -68
26 közmunka pályázat 2017. 16 943 323 369 340 312 323 611 16 701
27 közmunka pályázat 2017. 71 594 15 024 86 618 43 813 42 805
28 közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége 9 864 -9 864
29 Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel. 760 -760
30 Városi Egészségügyi Intézmény 1 315 28 975 5 216 181 029 216 535 188 768 27 767
31 fogorvosi feladatellátás biztosítása 0 127 -127
32 Család és Gyermekjóléti Központ műk. 25 648 7 35 975 61 630 36 458 25 172
33 Állami támogatás előző évi v.fiz.kötelezettség 6 679 6 679 6 679 0
34 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 141 064 126 576 175 643 589 158 1 032 441 862 850 169 591
35 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai 0 0
36 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 128 870 193 32 3 398 132 493 132 493 0
37 Társulási feladatok 52 560 562 560 614 560 614 0
38 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
39 Gyermekvédelmi ellátások 6992 6 992 6 992 0
40 települési támogatás 53 107 53 107 53 107 0
41 Köztemetés 1 167 1 167 1 167 0
42 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása 3 000 3 000 3 000 0
43 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen 57 274 0 6 992 64 266 64 266 0
44 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
45 Térségi Szociális Gondozási Központ 419 056 4 064 239 269 30 267 692 656 702 200 -9 544
46 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
47 Könyvtár 9 689 246 1 201 350 11 486 29 156 -17 670
48 Kállai F.Kult.Kp. Művelődési fel. 6 102 2 104 9 510 2 431 20 147 42 543 -22 396
49 Kötelező feladat - közművelődés összesen 15 791 2 350 10 711 2 781 31 633 71 699 -40 066
50 Önként vállalt feladatok 0
51 önkormányzati jogalkotás, képviselők 1 883 1 883 29 246 -27 363
52 szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 7 306 500 10 453 3 000 21 259 41 204 -19 945
53 testvérvárosi és egyéb sport fel. 181 650 831 6 551 -5 720
54 Civil és sportszervezetek támogatása 0 29 162 -29 162
55 Önkormányzati Tűzoltóság tám. 5 000 5 000 7 980 -2 980
56 IKSZT működtetése 0 3 624 -3 624
57 Szent Antal Népház 4 179 1 858 6 054 467 12 558 23 467 -10 909
58 Kállai ad. 10 000 10 000 10 000
59 Bursa H.tám. 650 650 650 0
60 idősek karácsonyi csomag 2 230 2 230 2 230 0
61 önként vállalt feladatok összesen 21 248 12 358 16 688 4 117 54 411 144 114 -89 703
62 Önkormányzati egyéb saját bevételek 173 791 173 791 173 791
63 Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri járulék nélkül 453 718 453 718 0 453 718
64 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 453 718 0 627 509 0 627 509
65 Összesen: 1 055 496 370 889 912 991 1 208 890 3 548 266 2 916 012 632 254
66 Társulás összesen 0 4 257 239 353 594 227 837 837 828 307 9 530
67 Önkormányzat összesen 1 055 496 366 632 673 638 614 663 2 710 429 2 087 705 622 724
68 ÖSSZESEN: 1 055 496 370 889 912 991 1 208 890 3 548 266 2 916 012 632 254

15. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2017. év

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
Bevételek Teljesítés összege év Kiadások Teljesítés összege év
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 1.Költségvetési bevételek össz. 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 4 119 198 4 614 283 1.Költségvetési kiadások össz 3 685 422 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401 3 063 259 3 311 466
2 Ebből: Ebből:
3 Támogatás 79 290 1 022 16 709 26 921 33 083 31 768 21 117 Felújítás 70 522 35 833 7 867 117 374 129 920 21 652 60 624
10 - Központosított állami 79 290 1 022 16 709 26 921 0 0 Felhal.c.támog.értékű kiad. 9 858 3 449 1 263 27 395 2 912 35 137
11 - Egyéb közp. Állami 0 0 0 33 083 31 768 21 117 Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 24 492 14 738 10 470 7 522 9 012 5 173 11 841
12 Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Fejlesztési kiadások 412 537 128 827 390 553 725 571 717 614 116 143 175 626
16 Magánszemélyek kommun.adó 100% 29 060 29 059 0 0 0 0 0 Felhalm célú hitelek törl 223 500
17 Telekadó 20%-a 903 0 0 0 0 0 0 Kötvény törlesztés 200 250
18 Önkorm felhalm. és tőke jell bev 294 192 126 561 411 519 692 448 1 033 303 93 916 704 622 Rövid lejár.kölcsön kiadása 26 890 15 936 76 975
19 ebből: Felh.c.kölcsönök nyújtása 7 299 680 2 040
20 Privatizációból szárm bev. 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kamatkiadás 56 740
21 Egyéb pénzügyi befektetések 2 008 6 770 270 0 250 0 0 Befektetési célú részesedések vás. 15 200
22 Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. 4 478 14 074 2 661 501 5 854 7 195 1 623 Befekt.c.ért.papír beváltása 186 760
23 Felhalm.és tőke jellegű bev. Befekt.c.ért.papír vásárlása 181 968 450 000
24 Felh.c.pe átvét áh-n kívülről 16 392 7 650 6 094 19 795 7 313 8 035 3 348 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 134 586
25 Támog.ért.felhalm.bev. 189 550 37 322 293 697 666 265 929 321 78 686 699 651
26 Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. 17 648 53 502 18 970 5 887 0 0 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1 642 000 2 044 111 845 455 452 580
27 Befolyt ÁFA (felhalm) 64 116 7 243 89 827 0 90 565 0 0
28 Hitel 0 0 0 0
29 Befekt.c.értékpapír ért. 186 453 0 0 0 0
30 Finanszírozási bevételek 1 633 800 1 644 111 1 245 455 452 580
31 Előző Évi pénzmaradvány felhalm 538 412 182 706 164 503 614 254 491 050 328 444 689 305
32 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 1 128 310 339 348 592 731 2 967 423 3 201 547 1 699 583 1 867 624 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 1 156 519 431 596 554 224 2 509 666 3 005 027 992 015 1 187 848
33 2.pont aránya az 1.ponthoz % 29,75% 10,71% 20,54% 54,23% 55,13% 41,26% 40,47% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 31,38% 14,38% 21,72% 54,53% 56,76% 32,38% 35,87%
34 Összesen % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
35 Működés és felhalmozás összesen: 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 4 119 198 4 614 283 1 156 519 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401 3 063 259 3 311 466

16. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2017. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D E
Megnevezés Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó
1 Építményadó 0 0 0 0
2 Telekadó 0 0 0 0
3 Magánszemélyek kommunális adója 44 101 475 43 626 43 370
4 Iparűzési adó 353 135 1 823 351 312 336 113
5 Idegenforgalmi adó 0 0 0 0
6 Összesen 397 236 2 298 394 938 379 483

17. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017.

adatok ezer forintban
A B C D E F
Megnevezés Összes maradvány Jóváhagyott maradványból
Összes kiadás Összes bevétel kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 3 089 380 4 332 170 1 242 790 1 162 790 80 000
2 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 243 934 244 012 78 78 0
3 Határ Győző Városi Könyvtár 30 485 30 496 11 11 0
4 Kállai Ferenc Kulturális Központ 43 178 43 226 48 48 0
5 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 38 670 69 083 30 413 30 413 0
6 Szent Antal Népház 23 558 23 567 9 9 0
7 Városi Egészségügyi Intézmény 189 500 218 968 29 468 29 468 0
8 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 3 658 705 4 961 522 1 302 817 1 222 817 80 000

18. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása
A B C D
Bruttó érték adatok ezer forintban
Megnevezés 2016. évi záró 2017. évi záró Különbség (+; -)
1 Immateriális javak 88 582 104 732 16 150
2 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 15 788 669 16 912 381 1 123 712
3 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 883 914 946 076 62 162
4 Tenyészállatok 4 960 6 800 1 840
5 Beruházások 469 873 533 226 63 353
6 Összesen: 17 235 998 18 503 215 1 267 217
Értékcsökkenés adatok ezer forintban
Megnevezés 2016. évi záró 2017. évi záró Különbség (+; -)
7 Immateriális javak 86 389 87 663 1 274
8 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 4 458 234 4 317 422 -140 812
9 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 741 326 799 531 58 205
10 Tenyészállatok 0 0 0
11 Beruházások 0 0 0
12 Összesen: 5 285 949 5 204 616 -81 333
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában adatok ezer forintban
Megnevezés 2016. évi záró nettó érték 2017. évi záró nettó érték Százalék
13 Immateriális javak 104 732 17 069 16,30
14 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 16 912 381 12 594 959 74,47
15 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 946 076 146 545 15,49
16 Tenyészállatok 6 800 6 800 100,00
17 Beruházások 533 226 533 226 100,00
18 Összesen: 18 503 215 13 298 599 71,87
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában adatok ezer forintban
Megnevezés 2016. évi záró 0-ra írt érték 2017. évi záró 0-ra írt érték Százalék
19 Immateriális javak 85 419 86 414 101,16
20 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 8 974 8 946 99,69
21 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 624 903 692 521 110,82
22 Tenyészállatok 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
23 Beruházások 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
24 Összesen: 719 296 787 881 109,54

19. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C D E F
Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya* Saját tőke Kötelezettség aránya a
%ban forintban saját tőkéhez
viszonyítva, %-ban
1Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 100% 139630 23608 196002 12,04%
2Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 100% 3000 15069 4278 352,24%
3Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 100% 3200 30395 21516 141,27%

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C D E F
Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya* Saját tőke Kötelezettség aránya a
%ban forintban saját tőkéhez
1Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 69% 17250 59532 59389 100,24%
2Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. 33,85% 13660 16203 104574 15,49%
3Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 97% 2900 7237 2765 261,74%

20. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből

adatok forintban
A B C
Befektetés megnevezése Összege (forintban) Társaság megnevezése
1 Fürdő üzletrész 3 100 000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2 Gyomaszolg üzletrész 139 630 000 Gyomaszolg Ipari Park Kft.
3 Magyar Cukor részvény 67 000 Magyar Cukor Zrt.
4 OTP törzsrészvény 2 000 OTP Bank Nyrt.
5 Vízművek részesedés 149 898 000 Alföldvíz Zrt.
6 Gyomaközszolg üzletrész 17 250 000 Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
7 Zöldpark Kft.üzletrész 3 000 000 Zöldpark Nonprofit Kft.
8 Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész 2 790 000 Regionális Hulladékkezelő Kft.
9 Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét 2 900 000 Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
10 Összesen: 318 637 000

21. melléklet a 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017 - 2020. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2017. teljesítés 2018. terv 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 201 713 109 870 112 946 116 335
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 610 858 769 499 500 648 500 177
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 3 805 27 666 28 441 29 294
4 Közhatalmi bevételek 471 925 421 260 433 055 398 723
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 055 496 951 313 977 950 1 007 288
6 Működési bevétel összesen 2 343 797 2 279 608 2 053 040 2 051 817
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1 623 25 146 25 850 26 626
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 699 651 441 617 468 500 150 000
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 348 3 100 22 000 22 660
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 21 117 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 725 739 469 863 516 350 199 286
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 402 862 117 264 78 047 87 623
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 141 885 1 078 841 760 368 684 500
14 Tárgyévi bevételek összesen 4 614 283 3 945 576 3 407 805 3 023 226
15 Személyi juttatás 581 967 676 158 613 418 621 822
16 Munkaadókat terhelő járulék 105 533 108 525 110 775 114 098
17 Dologi kiadás 593 094 724 340 531 398 540 340
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 597 296 544 727 559 979 566 779
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 151 598 111 749 114 878 118 324
20 Működési célú tartalék 0 156 513 130 639 105 977
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 217 74 860 70 000 72 100
22 Működési kiadás összesen 2 087 705 2 396 872 2 131 087 2 139 440
23 Felújítás 60 624 350 003 69 309 83 920
24 Beruházás 175 626 1 112 822 978 368 697 206
25 Egyéb felhalmozási kiadás 49 018 85 879 229 041 102 660
26 Felhalmozási kiadás összesen 285 268 1 548 704 1 276 718 883 786
27 Finanszírozási kiadások 938 493 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 311 466 3 945 576 3 407 805 3 023 226