10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésben, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet tárgyi hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő

a) ingatlan és ingó vagyonra,

b) immateriális javakra,

c) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra,

d) értékpapírokra,

e) követelésekre,

f) gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető társasági részesedésekre,ezek hasznosítására, elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására, gazdasági társaságba, non-profit gazdasági társaságba történő apportálására terjed ki.

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és helyiségek bérletét és elidegenítését szabályozó önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére.

2. Az Önkormányzati vagyon elemei

3. § Az Önkormányzat vagyona:

a) az 1. mellékletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyon,

b) a 2. mellékletben meghatározott forgalomképtelennek minősített vagyon,

c) a 3. mellékletben meghatározott közfeladat ellátását szolgáló korlátozottan forgalomképes vagyon,

d) az a), b) és c) pontokba nem tartozó, a kataszteri nyilvántartás szerinti üzleti vagyon.

3. Vagyongazdálkodási terv

4. § (1) Az Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve tartalmazza a vagyon kezelésére, hasznosítására, fejlesztésre, gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket és feladatokat, ezek végrehajtásának eszközeit, módjait, időbeli ütemezését.

(2) A vagyongazdálkodási tervet 2 évenként felül kell vizsgálni.

4. Tulajdonosi jogok gyakorlása

5. § A Polgármester átruházott hatáskörben dönt

a) az önkormányzati vagyontárgy 1 évet meg nem haladó időtartamú hasznosításáról nettó 1 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig.

c) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről legfeljebb 1 év időtartamig.

d) Az önkormányzati követelések behajtása során részlefizetés engedélyezéséről legfeljebb 1 év időtartamig, 1 millió Ft értékhatárig.

e) Mezőgazdasági termények, termékek és szaporulatok értékesítéséről, szerződésenként nettó 5 millió forint értékhatárig.

f) Előállított termékek használatba adásáról kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, 500 ezer Ft egyedi értékhatárig.

g) Az önkormányzati vagyont érintő közműszolgáltatók fejlesztéseinél a tulajdonosi nyilatkozat megtételéről.

h) Jogosult az önkormányzati ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára szolgalmi jogot, vezeték jogot és használati jogot alapítani 1 millió forint értékhatárig.

i) Tulajdonosi hozzájárulást adni az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek.

j) Ingatlanra bejegyzett jelzálog, vagy elidegenítési és terhelési tilalom Önkormányzatot megillető jogainak a gyakorlása.

k) Az önkormányzati követeléseket engedményezéssel, vagy tartozásátvállalással kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele 1 millió Ft értékhatárig.

l) Az Önkormányzat tényleges vagy várományos vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése, 1 millió Ft értékhatárig.

m) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján hitelezői jognyilatkozatok megtétele, 1 millió Ft értékhatárig.

n) Az önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárásban - amennyiben a rendelet szerint az ingatlan hasznosításáról a Képviselő-testület hoz döntést, ezen testület határozatában foglalt felhatalmazás alapján - tulajdonost megillető jogok gyakorolásáról.

o) Ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételéről

p) Víziállás létesítésének engedélyezéséről az önkormányzati tulajdonban lévő vízterületekre.

5. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

6. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítésére, hasznosítására, vagyonkezelésére, haszonbérletbe adására, megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét meg kell határozni.

(2) A vagyontárgy értéke megállapításának módjai

a) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy jellemző tulajdonságaiban a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára,

b) ingatlanok értékesítése, vagy ingatlanok megterhelése esetében ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték, hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján.

(3) Ingatlanok értékesítése, megterhelése esetében forgalmi értékbecslésben meghatározott értéknél alacsonyabb nem lehet a vételár.

7. § A vagyontárgy feletti rendelkezési jog gyakorlóját az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve - ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani.

8. § Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

6. A vagyontárgy forgalomképességének változása átminősítéssel

9. § Ha a vagyontárgy rendeltetési célja megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy esetében a továbbiakban nem indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését megváltoztathatja.

7. Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása

10. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.

(2) Mellőzhető a versenyeztetés amennyiben

a) az ingatlanvagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot,

b) ingó vagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 2 millió Ft-ot,

c) mezőgazdasági termények, termékek szaporulat együttes forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot,

d) a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a telekrészlet kizárólag egy önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot, és annak nagysága nem haladja meg az egész ingatlan területének 20%-át.

11. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.

(2) Mellőzhető a versenyeztetés, amennyiben

a) a vagyonelemek hasznosítása szerződésenként nettó 2 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig, és a hasznosítás időtartama nem haladja meg az 1 évet,

b) termőföldek haszonbérletbe adása esetén, a haszonbérleti jogviszony azonos feltételek melletti meghosszabbításánál, ha a módosítás időtartama nem haladja meg az 5 évet.

c) kizárólagos vagy többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság részre ingatlan vagy ingó vagyon hasznosítása

(3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény rendelkezési szerinti használat átengedésének nem minősülő, földhasználati jogosultságnak az önkormányzat a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági termelőszervezet javára történő átengedése esetében.

8. Az önkormányzati vagyonkezelők jogállása

12. § (1) Az önkormányzati vagyonkezelő a használatában lévő önkormányzati vagyonnal közfeladatai ellátásának sérelme nélkül a törvények és e rendelet korlátai között önállóan gazdálkodik.

(2) Az önkormányzati vagyonkezelőt illető használat joga a (3) bekezdésben foglaltak kivételével ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti, de az önkormányzati vagyonkezelő köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint a tulajdonost a vagyontárgy után terhelő pénzügyi kötelezettségeket.

(3) Gazdasági Társaság, közhasznú társaság vagyonkezelésében lévő közmű utáni használati jogért díjat kell fizetni.

(4) Önkormányzati vagyonkezelő a Képviselő-testület engedélyével alapíthat gazdasági társaságot, szerezhet gazdasági társaságban érdekeltséget, teljesíthet alapítványi hozzájárulást.

13. § Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak:

a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre.

b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására.

c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályzott módon történő elidegenítésére.

d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell.

e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normatív bevételeikből, hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni.

f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.

g) A polgármester és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: pénzügyi bizottság) a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatják.

14. § Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot visszterhes vagyonkezelői szerződéssel adja át a vagyon kezelőjének.

15.§ A vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület egyedi döntésével határozza meg.

16. § A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó, valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás alapján előírt, önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.

9. Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei

17. § A vagyonkezelési jog akkor adható át ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja, hogy:

a) a vagyonelemet közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez használja,

b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,

d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,

e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,

f) viseli a vagyonelemhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket

10. Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok

18. § A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését a pénzügyi bizottság ellenőrzi.

19. § (1) A pénzügyi bizottság jogosult:

a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,

(2) A vagyonkezelő jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(3) A vagyonkezelő köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

(4) A pénzügyi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő Képviselő - testületi ülésre beterjeszteni.

11. Önkormányzati intézmények működéséhez biztosított vagyon használata

20. § (1) Az Önkormányzat intézményei használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra.

(2) Az Önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és egyéb javak hasznosításával - az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag az intézmény bevételeit növelő - bevételszerző tevékenységet folytatni.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant az intézmény vezetője egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe vagy használatba adni. Egy éven túli bérbe vagy használatba adáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az Önkormányzat intézményének vezetője felel.

12. Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése

21. § Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba.

22. § (1) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni.

(2) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie.

(3) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi főköltségek terhelik:

a) az általa használt helyiségek rendeltetésszerű használata, állagának megóvása, belső felújítása és karbantartása;

b) a közös használatú helyiségek közüzemi díjainak megfizetése a használó és a használatba adó között létrejött - megállapodás alapján;

c) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére.

13. A versenyeztetési eljárás

23. § A versenyeztetési eljárást az Önkormányzat versenyeztetési szabályzatban leírtak szerint kell lefolytatni.

14. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősített vagyonelemei
A B C D
1 Helyrajzi szám Megnevezés az ingatlan-nyilvántartásban Terület(ha) Aranykorona érték
2 B/1245 Holt-Körös 1,3126
3 B/1247 Holt-Körös 3,2868
4 B/1301 Holt-Körös 5,5897
5 B/3265 Holt-Körös 5,4903
6 B/3406 Holt-Körös 3,8194
7 B/6243 Holt-Körös 6,1978
8 B/6269 Holt-Körös 1,3056
9 B/6318 Holt-Körös 3,8707
10 B/6406 Holt-Körös 2,4118
11 B/6765/3 Holt-Körös 7,3785
12 K/0389 Holt-Körös 10,3844
13 K/0776 Holt-Körös 7,5090
14 K/01021 Holt-Körös 11,1007
15 K/02800 Holt-Körös 4,4856
16 K/02809 Holt-Körös 16,3027
17 K/02837 Holt-Körös 9,2318
18 K/02846 Holt-Körös 2,5157
19 K/02853 Holt-Körös 6,8077
20 B/6772 Termálkút 405m2
21 K/02238/3 Szennyvíztisztító telep, Valamint Üzemeltetésre átadott vízi - közmű vagyon, amelynek részletezése a Békés Megyei vízművek Zrt. és Gyomaendrőd Város Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben, valamint az ahhoz tartozó mellékletekben található. 2,4715
22 szántó 5,2892 61,56
23 K/2629/38 szántó 65,4355 981,42
24 Z/14704/1 szántó 1,4768 18,02
25 K/2155/7 szántó 23,8990 1070,28
26 K/2754/3 szántó 16,6814 416,10
27 K/1278/5 szántó 0,5754 10,01
28 K/1482/2 szántó 0,5755 7,02
29 Z/14002 szántó 10,0652 313,06
30 K/75/24 szántó 0,6099 13,78
31 K/75/42 szántó 0,3320 7,50
32 K/82/16 szántó 5,1071 76,85
33 K/2691/9 szántó 22,9035 347,95
34 B/7681/5 szántó 3,6507 63,52
35 K/2693/5 szántó 34,4666 533,16
36 K/2284/14 szántó 15,2686 310,14
37 K/2284/17 szántó 9,0040 175,03
38 K/2287/5 szántó 11,9057 256,87
39 K/2290/2 szántó 20,7034 412,33
40 K/2290/3 szántó 18,5570 373,37
41 K/2294/10 szántó 9,5651 179,05
42 K/2294/6 szántó 1,1642 24,31
43 K/2294/7 szántó 13,5932 299,62
44 K/2294/8 szántó 13,6098 283,72
45 K/2294/9 szántó 10,2664 186,68
46 B/6765/7 szántó 2,1370 85,50
47 K/2750/9 szántó 6,8598 185,47
48 Z/10080 szántó 0,6546 14,79
49 K/2626/4 szántó 31,9365 431,99
50 K/1128/3 szántó 0,4776 10,79
51 K/2155/4 szántó 0,4316 19,51
52 K/2253/13 szántó 0,4140 9,03
53 K/2774/12 szántó 0,7708 8,59
54 K/28/2 szántó 4,3303 50,83
55 K/296/12 szántó 0,2876 11,99
56 Z/13103/1 szántó 0,2536 1,42
57 Z/13473/3 szántó 0,3420 7,73
58 Z/13845 szántó 0,2928 9,93
59 Z/14001 szántó 0,3496 7,90
60 Z/14003/3 szántó 1,3416 30,32
61 Z/15053/1 szántó 0,4385 14,87
62 Z/15060/52 szántó 0,7093 8,65
63 Z/9875 szántó 0,3064 12,78
64 K/2667/9 szántó 5,7650 138,49
65 Z/8406 szántó 0,7251 16,39
66 K/155/17 szántó 32,5898 1345,48
67 K/2754/1 szántó 23,4000 542,78
68 K/2284/19 gyep (legelő) 1,3686 7,12
69 K/2289/2 gyep (legelő) 0,5440 8,49
70 K/2291/1 gyep (legelő) 0,9014 7,84
71 K/2420/4 gyep (legelő) 0,9177 7,98
72 K/2460 gyep (legelő) 0,6315 9,85
73 K/2629/39 gyep (legelő) 40,8892 261,68
74 K/2754/5 gyep (legelő) 1,8938 16,48
75 Z/14879/7 gyep (legelő) 0,4718 2,45
76 Z/15187 gyep (legelő) 1,1716 6,09
77 B/668/4 erdő 5,7873 40,51
78 K/1254/6 erdő 0,7316 5,12
79 K/2173/1 erdő 0,3132 2,19
80 K/2809 erdő 0,8938 6,26
81 Z/13728 erdő 0,5609 3,93
82 Z/13109/1 kert 0,0525 1,37
83 Z/13112/1 kert 0,0518 1,35
84 Z/13131 kert 0,0673 1,76
85 Z/13137 kert 0,0485 1,26
86 Z/13143 kert 0,0555 1,44
87 Z/13146 kert 0,0249 0,65
88 Z/13150 kert 0,0478 1,24
89 Z/13157 kert 0,0642 1,67
90 Z/13165 kert 0,1072 2,80
91 Z/13171 kert 0,0975 2,54
92 Z/13179 kert 0,1360 3,55
93 Z/13197 kert 0,0386 1,00
94 Z/13205 kert 0,1690 0,43
95 K/2809 nádas 1,4009 14,57
96 K/389 nádas 0,7275 7,57

2. melléklet a 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata forgalomképtelen vagyoni elemei
A B C
1 Helyrajzi szám Művelési ág Terület (ha)
2 01002/2 kivett csatorna 0,2119
3 01004/2 kivett út 0,8035
4 01004/3 kivett csatorna 1,1101
5 01004/4 kivett csatorna 1,1139
6 01005/ kivett árok; kivett út; kivett árok 1,8578
7 01007/4 kivett út; kivett árok; kivett árok 0,9289
8 01007/5 kivett út 0,5387
9 01009/5 kivett csatorna; kivett töltés;kivett töltés 0,8632
10 01009/6 kivett csatorna 0,789
11 0101/1 kivett út 0,1634
12 0101/2 kivett árok 0,1141
13 01011/ kivett saját használatú út 0,1025
14 01013/ kivett közút 2,3858
15 01019/ kivett út 0,0919
16 0102/6 kivett út 0,6859
17 01023/ kivett út 0,3349
18 01029/ kivett út 0,0458
19 01033/ kivett út 3,9756
20 01034/13 kivett út 0,7901
21 01034/15 kivett csatorna 0,0775
22 01034/5 kivett csatorna 0,0483
23 01038/ kivett út 0,6228
24 0104/1 kivett út 0,2393
25 0104/2 kivett út 0,2592
26 01042/ kivett út 0,2103
27 01044/ kivett csatorna 0,3616
28 01046/ kivett út 0,1831
29 01047/ kivett csatorna 0,1945
30 01051/ kivett út 0,348
31 01057/ kivett közút 0,1576
32 01063/ kivett csatorna 0,2936
33 01067/ kivett csatorna 0,1516
34 0107/10 kivett út 0,4804
35 0107/11 kivett út 0,283
36 0107/7 kivett út 0,2439
37 0107/9 kivett árok 0,3135
38 01073/10 kivett csatorna 0,5918
39 01073/4 kivett saját használatú út 1,1701
40 01073/5 kivett csatorna 0,9999
41 01073/7 kivett csatorna 1,3108
42 01073/8 kivett csatorna 0,2073
43 01075/ kivett út 2,6136
44 01077/1 kivett csatorna 0,6215
45 01077/2 kivett saját használatú út 0,7239
46 01077/3 kivett csatorna 0,5682
47 01077/5 kivett csatorna 0,7127
48 01077/6 kivett csatorna 0,5241
49 01077/8 kivett csatorna 0,3964
50 01080/1 kivett csatorna 0,3667
51 01080/2 kivett saját használatú út 0,3576
52 01080/3 kivett csatorna 0,3446
53 01080/5 kivett csatorna 0,3208
54 01080/7 kivett csatorna 0,4054
55 01080/8 kivett csatorna 0,0475
56 01080/9 kivett csatorna 0,2246
57 01081/ kivett út 0,2303
58 01082/ kivett út 0,9513
59 01084/ kivett út 1,1373
60 01085/4 kivett csatorna 0,1025
61 01086/ kivett út 0,479
62 01087/4 kivett csatorna 0,1092
63 01089/3 kivett csatorna 0,16
64 01091/ kivett saját használatú út 0,2791
65 01094/ kivett út 2,2021
66 01095/ kivett út 0,728
67 01098/ kivett út 0,1642
68 01099/ kivett közút 0,8953
69 011/1 kivett szivattyúház 0,0586
70 01103/ kivett csatorna 0,0383
71 01105/13 kivett út 0,1633
72 01105/18 kivett út 0,4333
73 01106/18 kivett út 0,5121
74 01107/ kivett út 0,0562
75 0111/1 kivett út 5,0793
76 01111/ kivett út 1,7088
77 01113/ kivett csatorna 0,1151
78 01114/ kivett csatorna 0,2081
79 01116/ kivett út 0,135
80 01124/ kivett út 0,1704
81 0113/2 kivett út 1,1398
82 01131/ kivett út 0,3028
83 01134/1 kivett út 0,4599
84 01134/2 kivett csatorna 0,4275
85 01136/ kivett töltés 0,9415
86 01137/11 kivett csatorna 0,5789
87 01141/2 kivett út 0,0214
88 01141/4 kivett út 0,1516
89 01142/1 kivett út 0,0049
90 01142/2 kivett út 0,0065
91 01144/1 kivett út 0,7928
92 01144/2 kivett út 0,2623
93 01145/26 kivett út 0,0808
94 01146/2 kivett út 0,0216
95 01152/ kivett út 0,2456
96 01155/ kivett út 0,3834
97 01157/ kivett út 0,2873
98 01160/ kivett út 0,1901
99 01163/9 kivett út 0,5271
100 01164/ kivett közút 0,5517
101 01169/ kivett út 0,3109
102 01172/ kivett csatorna 0,1501
103 01173/ kivett közút 0,3386
104 01174/ kivett közút 6,4624
105 01179/ kivett út; kivett árok 0,3423
106 01188/ kivett út; kivett árok 1,6071
107 0119/4 kivett út 0,5262
108 01197/ kivett út 0,1434
109 01198/45 kivett saját használatú út 0,0928
110 01198/46 kivett saját használatú út 0,2123
111 01198/49 kivett út 0,2777
112 01199/ kivett út 0,7077
113 01203/ kivett út 0,7165
114 01206/ kivett út 0,8555
115 01207/ kivett út 0,1753
116 01208/ kivett út 0,0954
117 01214/ kivett út 0,2302
118 01215/ kivett út 2,3003
119 01216/2 kivett út 0,9092
120 01220/3 kivett út 0,6067
121 01220/4 kivett út 0,3632
122 01227/1 kivett csatorna 0,1428
123 01227/3 kivett csatorna 0,2474
124 01229/ kivett árok 0,1843
125 0123/ kivett út 0,167
126 01232/1 kivett út 5,2143
127 01233/ kivett út 1,57
128 01235/ kivett csatorna 0,3539
129 01243/ kivett út 0,3538
130 0125/1 kivett út 0,7769
131 0125/2 kivett út 0,5953
132 01251/ kivett út 0,2603
133 01254/10 kivett út 0,1325
134 01255/ kivett út 0,4113
135 01263/ kivett út; kivett árok; kivett árok 1,8846
136 01267/ kivett út 0,2414
137 01268/ kivett út; kivett árok; kivett árok 2,7585
138 01269/14 kivett csatorna 0,4666
139 01269/15 kivett út 0,57
140 0127/ kivett út 1,8583
141 01270/1 kivett út 3,3027
142 01271/10 kivett út 0,2101
143 01274/ kivett csatorna 0,3922
144 01275/ kivett út 0,9963
145 01279/ kivett út; kivett árok 1,2159
146 01284/ kivett közút 2,5024
147 01286/16 kivett út 0,9363
148 01286/17 kivett csatorna 0,5438
149 0129/ kivett út 0,3058
150 0130/11 kivett út 0,3755
151 01315/6 kivett út 0,0135
152 0132/1 kivett út 0,147
153 0132/2 kivett út 4,9055
154 01323/ kivett út 1,9366
155 01325/1 kivett út 1,2889
156 01326/4 kivett csatorna 0,3042
157 01326/6 kivett csatorna 0,0859
158 01327/ kivett út 0,0904
159 0133/37 kivett út 0,0967
160 01330/ kivett út 2,2661
161 01331/ kivett út 1,3059
162 01334/ kivett út 0,6378
163 01336/11 kivett út 0,4129
164 01337/2 kivett út 0,5017
165 01337/4 kivett árok 0,1784
166 01339/20 kivett út 0,9934
167 01339/5 kivett csatorna 0,852
168 01340/1 kivett út 0,1953
169 01342/ kivett út 0,6889
170 01343/14 kivett út 0,1957
171 01346/ kivett csatorna 0,0757
172 01352/2 kivett út 0,2876
173 0136/ kivett út 1,085
174 01362/1 kivett csatorna 0,7351
175 01362/2 kivett út 0,8771
176 01367/1 kivett út 3,2327
177 01367/2 kivett út 5,2287
178 01368/1 kivett út 1,0259
179 01369/12 kivett csatorna 0,3204
180 01371/1 kivett út 0,2928
181 01371/2 kivett út 0,1199
182 01373/ kivett út 10,7141
183 0140/ kivett út 0,2481
184 0141/ kivett közút 3,0905
185 01447/1 kivett út 0,1656
186 01447/2 kivett út 0,2314
187 01449/ kivett saját használatú út 3,9281
188 01457/ kivett út 0,1941
189 01462/ kivett saját használatú út 0,2259
190 01463/ kivett saját használatú út 0,1655
191 0147/ kivett út 0,2991
192 01476/ kivett töltés 0,2981
193 01478/ kivett csatorna 0,1253
194 0148/ kivett út 0,0751
195 01480/ kivett út 4,2721
196 01483/ kivett csatorna 0,117
197 01484/ kivett csatorna 0,6342
198 01485/ kivett út 0,4761
199 0149/11 kivett út 0,1835
200 01490/ kivett árok 0,6157
201 01492/ kivett út 1,8595
202 01496/ kivett árok 0,2065
203 01497/ kivett saját használatú út; kivett csatorna 0,7097
204 01498/4 kivett csatorna 0,4561
205 01498/5 kivett csatorna 0,1069
206 01498/9 kivett árok 0,1409
207 01503/ kivett út 0,7075
208 01505/ kivett út 0,6586
209 0151/ kivett út 0,9519
210 01517/3 kivett közút 0,7812
211 01517/4 kivett közút 0,0033
212 0152/2 kivett saját használatú út 0,2584
213 0153/ kivett út 1,5625
214 01568/1 kivett közút 3,1939
215 01568/2 kivett közút 0,2481
216 0157/ kivett út 1,5782
217 01578/ kivett út 4,6824
218 01579/ kivett árok 0,3634
219 0158/ kivett út 0,6271
220 01583/ kivett út 1,763
221 01585/ kivett út 0,6182
222 01589/ kivett közút; kivett árok; kivett árok 1,2467
223 01590/ kivett út 0,4402
224 01591/1 kivett út 0,2931
225 01596/2 kivett csatorna 0,1832
226 01598/3 kivett út 4,6211
227 01600/2 kivett árok 0,3378
228 01617/3 kivett út 0,5826
229 01617/4 kivett saját használatú út 0,0005
230 01624/ kivett csatorna 0,7634
231 01628/4 kivett csatorna 0,0021
232 01630/1 kivett út 0,2779
233 01633/ kivett töltés 0,6039
234 0165/4 kivett út 0,6284
235 0183/36 kivett út 0,2349
236 0184/ kivett út 4,5894
237 0185/ kivett út 1,1203
238 0192/4 kivett út 0,3952
239 0193/ kivett út 0,6756
240 0199/2 kivett út 0,6351
241 02003/7 kivett töltés 0,181
242 02006/ kivett csatorna 0,0901
243 02008/ kivett út 1,3973
244 02009/18 kivett csatorna 0,0898
245 0201/18 kivett út 0,2663
246 02010/ kivett csatorna 0,0921
247 02015/ kivett út 0,909
248 02017/ kivett csatorna 0,1705
249 02019/ kivett út 0,0846
250 0202/ kivett út 3,4454
251 02021/ kivett út 1,2708
252 02022/44 kivett út 0,1627
253 02022/49 kivett út 0,0469
254 02022/52 kivett út 0,0399
255 02022/57 kivett árok 0,1438
256 02023/1 kivett út 1,4631
257 02024/11 kivett saját használatú út 0,3602
258 02024/13 kivett csatorna 0,167
259 02026/16 kivett út 0,2728
260 02029/ kivett csatorna 0,3168
261 02030/5 kivett árok 0,1087
262 02033/19 kivett út 0,3183
263 02036/ kivett út 1,4769
264 02037/22 kivett út 0,2554
265 02061/ kivett út 1,4263
266 02062/ kivett út 0,5148
267 02070/ kivett út 1,1169
268 02071/ kivett árok 0,2273
269 02072/ kivett csatorna 0,5994
270 02073/8 kivett út 0,1969
271 02074/ kivett árok 0,1097
272 02076/ kivett árok 0,3022
273 02079/ kivett árok 0,2062
274 0208/2 kivett út 0,6332
275 02080/ kivett árok 0,1132
276 02082/ kivett árok 0,0826
277 02084/1 kivett árapasztó csatorna 0,3741
278 02084/2 kivett út 0,3028
279 02089/ kivett út 0,2749
280 02097/1 kivett út 0,6045
281 02102/63 kivett út 0,4281
282 02105/ kivett út 0,2937
283 02107/3 kivett út 0,4609
284 0211/14 kivett út 0,5277
285 02111/1 kivett út 0,2413
286 02111/2 kivett út 0,2497
287 02113/ kivett út 0,4427
288 02115/1 kivett út 1,6525
289 02116/ kivett út 0,383
290 02117/45 kivett út 1,0935
291 0212/ kivett út 2,8706
292 02121/64 kivett út 0,5467
293 02122/1 kivett út 1,5357
294 02122/2 kivett út 1,2058
295 02123/ kivett út 0,29
296 02127/ kivett út 0,2478
297 02128/17 kivett út 0,1903
298 0213/ kivett út 0,8307
299 02131/2 kivett út 1,7695
300 02132/ kivett út 0,3031
301 02134/ kivett út 0,2497
302 02135/18 kivett út 0,2828
303 02135/75 kivett út 1,0111
304 02136/2 kivett út 0,9752
305 02136/4 kivett út 0,7226
306 02137/ kivett út 0,2758
307 02139/ kivett út 0,2553
308 0214/17 kivett út 0,6099
309 02140/23 kivett út 0,2149
310 02140/29 kivett csatorna; kivett töltés 0,6295
311 02140/34 kivett út 0,0288
312 02141/1 kivett út 0,9292
313 02142/ kivett út 0,3491
314 02143/9 kivett út 0,2651
315 02146/20 kivett út 0,1625
316 02147/1 kivett út 1,9833
317 02147/5 kivett út 0,6142
318 02148/30 kivett út 1,9847
319 02151/ kivett út 0,5514
320 02153/ kivett út 0,9712
321 02154/2 kivett út 1,9546
322 02160/ kivett út 1,3765
323 02163/ kivett csatorna 0,2419
324 02165/ kivett út 0,2203
325 02170/ kivett út 0,6912
326 02177/ kivett út 0,7675
327 02183/ kivett csatorna 0,1999
328 02184/ kivett út 0,7372
329 02187/8 kivett út 0,3292
330 02190/6 kivett út 0,2534
331 02191/ kivett saját használatú út 1,1644
332 02194/8 kivett út 2,5519
333 02195/10 kivett saját használatú út 1,3665
334 02199/ kivett saját használatú út 0,8316
335 02206/9 kivett csatorna 0,0977
336 02207/ kivett út 0,3834
337 02209/1 kivett csatorna 0,4034
338 0221/ kivett út 2,2413
339 02210/ kivett út 0,5162
340 02211/ kivett út 0,3524
341 02217/103 kivett út 0,1528
342 02217/113 kivett út 0,0167
343 02217/19 kivett csatorna 0,1154
344 02217/5 kivett út 0,0797
345 02218/ kivett csatorna 0,4307
346 02219/11 kivett csatorna 0,2879
347 02220/ kivett út 0,1994
348 02221/ kivett út 0,4618
349 02223/ kivett csatorna 0,1378
350 02227/8 kivett csatorna 0,0991
351 02228/2 kivett út; kivett csatorna 1,4814
352 02229/10 kivett út 0,4533
353 02229/5 kivett közút 0,6351
354 02233/10 kivett út; kivett árok 0,3044
355 02235/14 kivett út 0,2217
356 02235/3 kivett út 0,2439
357 02237/1 kivett út 1,3428
358 02237/2 kivett csatorna 0,7536
359 02237/3 kivett út 0,7362
360 02240/10 kivett csatorna 1,1135
361 02241/ kivett csatorna 1,8419
362 02244/4 kivett csatorna 0,7765
363 02244/6 kivett csatorna 0,1339
364 02246/1 kivett út 0,6958
365 02246/2 kivett csatorna 0,1685
366 02249/1 kivett csatorna 0,5734
367 02249/2 kivett út 0,9663
368 02249/3 kivett csatorna 0,8143
369 02249/4 kivett csatorna 0,149
370 0225/1 kivett út 0,8671
371 0225/2 kivett út 0,0415
372 02254/6 kivett csatorna 0,4617
373 02254/8 kivett út 0,3709
374 02255/1 kivett csatorna 1,3685
375 02255/2 kivett út 0,1548
376 02257/2 kivett út 0,1728
377 0226/ kivett út 1,5819
378 02262/8 kivett út 0,1146
379 02266/10 kivett út 0,4209
380 02266/11 kivett út 0,2238
381 02267/ kivett út 1,3848
382 02273/1 kivett út 0,8209
383 02273/2 kivett út 0,9916
384 02274/2 kivett csatorna; kivett töltés 1,6334
385 02274/4 kivett töltés; kivett csatorna 0,1562
386 02274/5 kivett töltés; kivett csatorna; kivett töltés 1,3321
387 02274/7 kivett töltés; kivett csatorna 0,7341
388 02275/ kivett csatorna; kivett töltés 0,5576
389 02279/10 kivett csatorna 0,2472
390 02279/13 kivett töltés; kivett csatorna; kivett töltés 0,4667
391 02279/2 kivett út 1,0529
392 02279/3 kivett csatorna; kivett töltés 0,7236
393 02279/4 kivett töltés; kivett csatorna 0,1542
394 02279/6 kivett töltés; kivett csatorna 0,2418
395 02279/7 kivett töltés; kivett csatorna; kivett töltés; kivett töltés 1,1755
396 02279/9 kivett töltés; kivett csatorna 0,6634
397 0228/ kivett út 0,8513
398 02282/ kivett csatorna 0,862
399 02283/1 kivett út 1,3713
400 02283/2 kivett út 1,0273
401 02284/11 kivett út 0,3526
402 02284/13 kivett csatorna 0,2782
403 02284/15 kivett csatorna 0,4661
404 02284/16 kivett csatorna 0,3088
405 02284/18 kivett út; kivett árok; kivett árok; kivett töltés 0,7924
406 02285/ kivett csatorna 0,9637
407 02287/6 kivett csatorna 0,6517
408 02289/1 kivett út 1,3843
409 02289/3 kivett csatorna 0,2328
410 02291/2 kivett csatorna 0,3193
411 02293/1 kivett út 1,0887
412 02293/2 kivett csatorna 0,4303
413 02294/2 kivett csatorna 0,4863
414 02294/3 kivett csatorna 0,4173
415 02294/4 kivett csatorna 0,726
416 02297/2 kivett töltés; kivett csatorna 0,6279
417 02297/3 kivett töltés; kivett csatorna 0,2375
418 02297/4 kivett töltés; kivett csatorna 0,878
419 02297/6 kivett csatorna; kivett töltés 1,093
420 02298/2 kivett út 0,9833
421 02298/3 kivett csatorna 0,3146
422 02298/4 kivett csatorna 0,7417
423 02298/5 kivett út 0,2698
424 02301/3 kivett csatorna 1,2395
425 02301/4 kivett út 0,2259
426 02302/1 kivett út 1,3177
427 02302/2 kivett csatorna 0,1744
428 02302/3 kivett csatorna 0,6415
429 02305/7 kivett csatorna 0,1867
430 02305/8 kivett csatorna 0,3092
431 02305/9 kivett csatorna 0,2057
432 02307/1 kivett csatorna 0,8356
433 02307/2 kivett út 0,1504
434 02310/2 kivett csatorna 0,1445
435 02310/5 kivett út 1,3231
436 02313/5 kivett csatorna 0,2014
437 02313/6 kivett töltés; kivett csatorna; kivett töltés 0,5463
438 02318/1 kivett épület 0,0035
439 02349/ kivett árok 0,2668
440 02351/1 kivett árok 0,1186
441 02351/2 kivett árok 0,0308
442 02352/ kivett út 0,2855
443 02355/ kivett közút 2,1617
444 02357/ kivett út 0,7813
445 02360/ kivett út 0,2298
446 02364/ kivett út 0,2603
447 02365/14 kivett csatorna 0,5826
448 02366/ kivett út 0,7017
449 02369/ kivett út 0,2333
450 02370/ kivett csatorna 0,0343
451 02373/ kivett út 2,1427
452 02374/ kivett út 1,3014
453 02378/14 kivett csatorna 0,4642
454 02379/ kivett út 0,6703
455 02380/15 kivett út 0,447
456 02380/3 kivett csatorna 0,5285
457 02381/ kivett út 0,5956
458 02383/2 kivett csatorna 0,2193
459 02383/5 kivett út 1,2132
460 02384/ kivett út 0,1856
461 02385/ kivett csatorna 0,7788
462 02387/ kivett saját használatú út 0,8107
463 02388/1 kivett csatorna 0,5209
464 02388/2 kivett út 0,0928
465 02390/ kivett út 0,7551
466 02391/ kivett csatorna 0,252
467 02392/2 kivett árok 0,4456
468 02393/ kivett árok 0,3396
469 02396/12 kivett út 0,8026
470 02398/3 kivett út; kivett csatorna 0,2585
471 02398/4 kivett csatorna 0,6365
472 02398/5 kivett út 0,2363
473 02399/ kivett saját használatú út 0,6521
474 0240/10 kivett út 0,6505
475 02401/ kivett út 0,0466
476 02402/5 kivett út 0,211
477 02405/ kivett út 0,2003
478 02417/ kivett út 1,0715
479 0242/ kivett út 1,5659
480 02423/1 kivett csatorna 0,1303
481 02426/16 kivett közút 0,0392
482 02427/ kivett közút 0,888
483 02431/ kivett csatorna 0,17
484 02435/1 kivett út 0,9237
485 02435/2 kivett út 1,0529
486 02440/ kivett út 0,1127
487 02441/ kivett út 0,82
488 02443/1 kivett út 0,4704
489 02443/2 kivett csatorna 0,112
490 02445/ kivett árok 0,246
491 0245/ kivett út 0,1105
492 02450/1 kivett út 4,9098
493 02451/17 kivett út 0,6417
494 02452/ kivett út 3,1361
495 02458/ kivett út 0,6239
496 02459/4 kivett csatorna 0,6138
497 02459/9 kivett út 0,7777
498 02466/ kivett út 0,8046
499 02468/ kivett csatorna 0,311
500 0247/ kivett út 0,8143
501 02472/ kivett út 1,3197
502 02474/ kivett csatorna 0,2247
503 02481/1 kivett út 1,9742
504 02481/2 kivett út 0,483
505 02483/ kivett csatorna 0,1429
506 02485/ kivett csatorna 0,1693
507 02487/ kivett út 0,4363
508 02488/14 kivett út 0,0732
509 02489/ kivett út 1,7645
510 0249/ kivett út 0,3764
511 02491/ kivett csatorna 0,2134
512 02494/ kivett csatorna 0,2239
513 02496/1 kivett csatorna 0,0843
514 02496/2 kivett csatorna 0,0808
515 0250/27 kivett út 0,0378
516 02500/ kivett csatorna 0,2374
517 02501/3 kivett csatorna 0,418
518 02502/ kivett út 2,8207
519 02504/ kivett csatorna 0,2055
520 02506/ kivett út 0,1711
521 02508/ kivett út 3,9977
522 0251/ kivett út 1,4708
523 02510/1 kivett út 0,2004
524 02510/2 kivett csatorna 0,1457
525 02511/ kivett saját használatú út 0,2166
526 02512/ kivett csatorna 0,1016
527 02513/ kivett út 0,2688
528 02514/ kivett csatorna 0,6104
529 02516/ kivett út 2,1251
530 02518/ kivett út 0,3979
531 02520/1 kivett csatorna 0,1516
532 02520/2 kivett csatorna 0,628
533 02521/6 kivett csatorna 0,5235
534 02525/ kivett út 1,6955
535 02527/ kivett csatorna 0,2239
536 02531/ kivett csatorna 0,4914
537 02534/ kivett út 0,3428
538 02537/ kivett út 4,4483
539 02538/ kivett út 1,9681
540 02540/ kivett csatorna 0,2233
541 02543/2 kivett csatorna 0,2225
542 02544/ kivett út 0,3084
543 02545/2 kivett út 0,4337
544 02549/ kivett csatorna 0,5413
545 0255/ kivett út 1,813
546 02551/ kivett út 0,3059
547 02553/ kivett közút 1,022
548 02557/ kivett út 0,9426
549 02560/2 kivett csatorna 0,3061
550 02563/2 kivett út 0,4016
551 02566/ kivett út 0,9915
552 02569/2 kivett csatorna 0,5546
553 02573/ kivett út 0,5508
554 02578/ kivett út 1,7572
555 0258/ kivett út 1,0041
556 02585/ kivett út; kivett árok 0,7151
557 02589/ kivett csatorna 0,3786
558 02590/8 kivett csatorna 0,1484
559 02591/ kivett árok 0,4102
560 026/ kivett közút 0,047
561 02601/ kivett csatorna 0,5282
562 02602/1 kivett út 0,9771
563 02602/2 kivett út 1,2778
564 02610/2 kivett út 0,3522
565 02613/ kivett árok; kivett út; kivett árok 1,1707
566 02615/ kivett csatorna 0,2042
567 02619/ kivett csatorna 0,291
568 02621/1 kivett út 0,5365
569 02622/ kivett árok 0,1075
570 02625/ kivett út 0,1885
571 02628/2 kivett út 2,0514
572 02629/33 kivett árok 1,6735
573 02629/37 kivett út 0,2455
574 0264/6 kivett csatorna 0,052
575 02644/1 kivett út 1,0835
576 0265/4 kivett út 1,2736
577 0265/6 kivett út 0,1161
578 02656/ kivett út; kivett árok 0,4601
579 02660/ kivett csatorna 0,3546
580 0267/ kivett vasúti átjáró 0,008
581 02672/1 kivett út 0,3106
582 02678/ kivett út 3,3317
583 0268/11 kivett töltés 0,6237
584 0268/2 kivett vasúti átjáró 0,0047
585 0268/9 kivett töltés 3,8606
586 02682/ kivett saját használatú út 0,1505
587 02684/2 kivett árok 0,0796
588 02685/ kivett saját használatú út 0,2489
589 02686/ kivett saját használatú út 0,829
590 02687/8 kivett út 0,3289
591 02689/13 kivett út 0,3902
592 02691/8 kivett árok 0,2616
593 02692/ kivett út 0,3913
594 02696/ kivett csatorna 0,4173
595 02697/ kivett csatorna 0,121
596 02699/ kivett út 1,074
597 0270/ kivett út 0,424
598 02703/ kivett út 0,6315
599 02707/ kivett út 4,5116
600 02709/ kivett út 0,4412
601 02711/ kivett út 0,3486
602 02712/15 kivett csatorna 0,1273
603 02713/ kivett út 1,1606
604 02719/ kivett út 0,6924
605 02729/11 kivett út 0,4846
606 02729/9 kivett csatorna 0,1985
607 02732/11 kivett út 0,0447
608 02737/15 kivett út; kivett vízállás 3,4426
609 02738/ kivett út 0,7558
610 02740/ kivett csatorna 0,2027
611 02742/ kivett út 0,4743
612 02744/ kivett út 0,2637
613 02745/1 kivett út 1,4185
614 0275/ kivett út 0,353
615 02750/2 kivett csatorna 1,049
616 02750/3 kivett út 0,2765
617 02751/ kivett út 1,4803
618 02752/ kivett töltés; kivett csatorna;kivett töltés;kivett töltés 1,9612
619 02753/1 kivett út 1,4938
620 02753/2 kivett csatorna 0,7464
621 02753/3 kivett csatorna 2,285
622 02754/4 kivett csatorna 0,8777
623 02755/1 kivett út 0,8771
624 02755/2 kivett csatorna 0,2506
625 02755/3 kivett csatorna 0,254
626 02755/4 kivett csatorna 1,0164
627 02756/10 kivett árok, töltés 1,3154
628 02756/4 kivett út 0,2717
629 02756/8 kivett csatorna 0,6469
630 02759/ kivett út; kivett árok 2,4974
631 02761/ kivett út 1,1215
632 02763/ kivett út 1,9584
633 02766/ kivett út 1,4876
634 02768/ kivett út 1,3075
635 02769/8 kivett csatorna 0,3872
636 0277/ kivett út 0,8285
637 02771/10 kivett csatorna 0,3139
638 02772/1 kivett út 2,1147
639 02775/2 kivett út 0,9873
640 02776/5 kivett csatorna 0,6776
641 02776/6 kivett árok 0,0554
642 02777/ kivett út 1,2545
643 02779/5 kivett út 1,0582
644 02780/ kivett csatorna 1,9659
645 02784/ kivett csatorna 0,1081
646 02785/16 kivett vízállás 2,3739
647 02785/3 kivett út 0,1655
648 0279/ kivett út 0,1069
649 02790/25 kivett út 0,8617
650 02790/3 kivett vízállás 4,3154
651 02790/47 kivett csatorna 0,129
652 02808/1 kivett közút 0,5971
653 02808/2 kivett közút 2,109
654 02818/4 kivett út 0,0135
655 02826/ kivett csatorna 0,803
656 02827/1 kivett közút; kivett árok 0,6947
657 02827/2 kivett csatorna 0,1324
658 02827/3 kivett közút 0,1481
659 02832/ kivett töltés 1,6957
660 02836/5 kivett út 0,3704
661 02836/54 kivett út 0,1181
662 0284/1 kivett közút 0,0105
663 02844/ kivett csatorna 0,7269
664 02851/1 kivett kerékpárút 0,4751
665 02851/3 kivett kerékpárút 0,1816
666 02852/ kivett közút 0,5795
667 02856/ kivett út 0,2896
668 02857/12 kivett árok 0,1291
669 02857/5 kivett út 0,2208
670 02857/6 kivett vízállás 0,4089
671 02858/ kivett közút 0,2935
672 02859/ kivett közút 0,4559
673 0287/ kivett út 0,325
674 0289/ kivett út 0,1891
675 0291/ kivett közút 0,1415
676 0293/ kivett út 0,3525
677 0294/2 kivett út 0,4828
678 0295/ kivett út 1,238
679 0299/ kivett út 1,5722
680 0302/6 kivett út 0,184
681 0303/1 kivett út 0,236
682 0303/2 kivett út 0,1486
683 0319/1 kivett árok; kivett út 0,7434
684 0319/2 kivett út 1,3568
685 0321/50 kivett út; kivett árok 0,6021
686 0321/88 kivett út 0,2838
687 0322/ kivett út 0,1398
688 0324/ kivett út 0,3288
689 0325/4 kivett csatorna 0,1558
690 0327/3 kivett saját használatú út 0,164
691 0328/ kivett út 0,3252
692 0330/ kivett út 0,5757
693 0335/ kivett csatorna 0,6627
694 0336/1 kivett csatorna 0,1786
695 0338/ kivett út 0,4736
696 0339/ kivett csatorna 0,3825
697 0341/ kivett út 0,753
698 0347/ kivett közút 3,6407
699 0348/12 kivett út 0,2252
700 0349/ kivett út 0,9285
701 0351/ kivett csatorna 0,238
702 0353/ kivett csatorna 0,3482
703 0354/ kivett út 0,2087
704 0358/ kivett út 0,8796
705 0361/ kivett csatorna 0,2201
706 0364/ kivett csatorna 0,5776
707 0367/ kivett út 0,6672
708 0369/1 kivett csatorna 0,3365
709 0369/2 kivett csatorna 0,3239
710 0370/1 kivett csatorna 0,4397
711 0370/2 kivett csatorna 0,0209
712 0371/13 kivett csatorna 0,4135
713 0371/16 kivett út 0,2845
714 0385/ kivett töltés 0,4445
715 0387/ kivett töltés 4,186
716 0391/ kivett út 0,2939
717 0395/ kivett csatorna 0,4428
718 0397/1 kivett út 0,4888
719 0397/2 kivett csatorna 0,2769
720 0399/3 kivett út 0,2522
721 0400/ kivett csatorna 0,4939
722 0402/ kivett töltés; kivett csatorna 5,6533
723 0403/4 kivett csatorna 0,0946
724 0405/5 kivett csatorna 0,3198
725 0412/ kivett út 0,4637
726 0415/ kivett út 0,7361
727 0417/ kivett út 1,7274
728 0419/ kivett csatorna 0,3533
729 0420/1 kivett töltés 3,21
730 0422/ kivett út 0,5284
731 0424/ kivett út 0,7428
732 0425/ kivett csatorna 0,3031
733 0426/ kivett csatorna 0,7104
734 0430/ kivett csatorna 0,0782
735 0432/ kivett út 0,456
736 0433/19 kivett csatorna 0,1284
737 0433/20 kivett csatorna 0,8574
738 0433/22 kivett út 0,1293
739 0433/43 kivett út 0,5365
740 0433/44 kivett csatorna 0,737
741 0435/ kivett út 0,026
742 0439/ kivett út 4,7352
743 0440/ kivett töltés 5,3076
744 0441/2 kivett csatorna 0,1485
745 0442/ kivett út 0,3516
746 0446/ kivett út 0,4486
747 0447/12 kivett út 0,2137
748 0447/14 kivett út 0,2931
749 0447/23 kivett csatorna 0,8538
750 0447/24 kivett út 0,592
751 0447/26 kivett töltés 0,108
752 0447/28 kivett töltés 0,1088
753 0447/30 kivett töltés 0,1086
754 0447/32 kivett töltés 0,1084
755 0447/34 kivett töltés 0,1081
756 0447/36 kivett töltés 0,1025
757 0449/ kivett út 1,489
758 0453/2 kivett út 1,311
759 0454/5 kivett csatorna 1,0313
760 0455/1 kivett út 0,2613
761 0456/19 kivett csatorna 0,1774
762 0456/20 kivett töltés 0,1132
763 0456/22 kivett töltés 0,112
764 0456/24 kivett töltés 0,1114
765 0456/26 kivett töltés 0,1123
766 0456/28 kivett töltés 0,1122
767 0456/30 kivett töltés 0,112
768 0456/33 kivett töltés 0,0776
769 0456/35 kivett töltés 0,2199
770 0456/37 kivett töltés 0,0388
771 0456/39 kivett út 0,8059
772 0457/2 kivett út 0,5976
773 0457/3 kivett csatorna 0,0321
774 0460/1 kivett út 0,3873
775 0460/2 kivett út 0,095
776 0461/4 kivett csatorna 0,2446
777 0462/ kivett csatorna 0,3877
778 0464/11 kivett út 0,382
779 0464/12 kivett út 0,9398
780 0464/15 kivett töltés 0,1065
781 0464/17 kivett töltés 0,1064
782 0464/19 kivett töltés 0,3514
783 0464/20 kivett töltés 0,1317
784 0464/22 kivett töltés 0,1201
785 0464/4 kivett út 0,0476
786 0464/5 kivett csatorna 0,0835
787 0467/1 kivett út 0,2317
788 0468/10 kivett csatorna 0,8288
789 0468/11 kivett töltés 0,4498
790 0468/13 kivett töltés 0,1089
791 0468/15 kivett töltés 0,109
792 0468/17 kivett töltés 0,1087
793 0468/19 kivett töltés 0,0991
794 0468/21 kivett töltés 0,1091
795 0468/23 kivett töltés 0,109
796 0468/25 kivett töltés 0,1165
797 0470/11 kivett csatorna 0,3329
798 0470/4 kivett töltés 0,5206
799 0470/6 kivett töltés 0,2384
800 0470/8 kivett csatorna 0,1009
801 0470/9 kivett töltés 0,2641
802 0471/ kivett út 0,3447
803 0473/1 kivett út 0,4657
804 0473/2 kivett út 1,1331
805 0474/12 kivett csatorna 0,7478
806 0474/13 kivett csatorna 0,2684
807 0474/17 kivett csatorna 0,7951
808 0474/20 kivett csatorna 0,4305
809 0474/22 kivett csatorna 0,437
810 0474/23 kivett töltés 0,268
811 0474/25 kivett töltés 0,1111
812 0474/27 kivett töltés 0,1109
813 0474/29 kivett töltés 0,1102
814 0474/30 kivett csatorna 0,0881
815 0474/31 kivett töltés 0,2635
816 0474/34 kivett töltés 0,0591
817 0474/36 kivett töltés 0,1055
818 0474/38 kivett töltés 0,1057
819 0474/41 kivett töltés 0,1111
820 0474/43 kivett töltés 0,0642
821 0474/45 kivett töltés 0,1108
822 0474/46 kivett út 0,4648
823 0474/48 kivett töltés 0,2935
824 0474/49 kivett töltés 0,1064
825 0474/51 kivett töltés 0,0698
826 0478/1 kivett csatorna 0,9241
827 0478/2 kivett csatorna 0,4142
828 0575/ kivett közút 1,475
829 0728/1 kivett árok; kivett út; kivett árok 1,3528
830 0728/2 kivett út 0,0789
831 074/ kivett árok 0,7724
832 0759/1 kivett árok; kivett út;kivett árok;kivett árok; kivett árok 2,8478
833 0759/2 kivett út 0,1211
834 0759/3 kivett csatorna 0,2335
835 076/ kivett út 0,239
836 079/ kivett út 0,8671
837 080/5 kivett út 0,1204
838 081/ kivett csatorna 1,1656
839 082/11 kivett út 0,5298
840 082/12 kivett út 0,2533
841 082/15 kivett út 0,1438
842 086/35 kivett út 0,1948
843 087/1 kivett út 0,6003
844 087/2 kivett saját használatú út 0,2247
845 089/2 kivett út 0,7963
846 089/3 kivett út 0,1698
847 089/4 kivett út 0,4231
848 0929/ kivett út 0,2529
849 0948/ kivett út 1,4011
850 095/ kivett saját használatú út 0,4922
851 0952/ kivett út 0,8626
852 0957/ kivett út 0,5537
853 0960/13 kivett csatorna 0,1598
854 0963/ kivett út 1,3567
855 0966/7 kivett árok 0,1515
856 0969/ kivett út 0,5054
857 0974/ kivett út 0,5532
858 0976/ kivett út 0,5179
859 0977/7 kivett csatorna 0,2893
860 0981/10 kivett csatorna 0,7885
861 0981/11 kivett út 0,5263
862 0981/12 kivett csatorna 2,3897
863 0981/13 kivett út 1,91
864 0981/19 kivett út 0,3783
865 0981/9 kivett csatorna 2,6224
866 0983/ kivett út 0,2228
867 0984/10 kivett út 0,1872
868 0984/12 kivett út 2,2923
869 0984/13 kivett csatorna; kivett töltés 1,0393
870 0984/27 kivett út 0,7147
871 0984/28 kivett út 0,7285
872 0984/9 kivett csatorna 1,926
873 0989/1 kivett csatorna; kivett töltés 1,4882
874 0989/2 kivett út 1,5147
875 0989/3 kivett csatorna; kivett töltés 1,3453
876 099/ kivett út 0,7028
877 0990/12 kivett csatorna 1,4615
878 0992/2 kivett saját használatú út 0,8359
879 0992/3 kivett csatorna 0,9059
880 0993/ kivett út 1,3213
881 0994/10 kivett út 0,3547
882 0994/11 kivett csatorna 1,2012
883 0994/13 kivett csatorna 0,6518
884 0994/14 kivett csatorna 0,7787
885 0996/10 kivett csatorna 0,6207
886 0996/11 kivett saját használatú út 0,6391
887 0996/12 kivett csatorna 0,5404
888 0996/13 kivett csatorna 0,6771
889 0996/5 kivett saját használatú út 0,8874
890 0996/6 kivett csatorna 0,8157
891 0996/8 kivett csatorna 1,2992
892 0998/2 kivett csatorna 0,6824
893 0998/4 kivett csatorna 1,0487
894 10013/1 kivett csatorna 0,0504
895 10013/2 kivett csatorna 0,5894
896 10013/3 kivett közút 0,4487
897 10013/4 kivett közút 0,5995
898 10037/6 kivett közút 0,0728
899 10039/1 kivett közút 0,2834
900 10039/2 kivett közút 0,363
901 10039/3 kivett közút 0,2253
902 10096/1 kivett közút 0,2298
903 10096/2 kivett közút 0,074
904 10096/3 kivett közút 0,6147
905 10096/4 kivett közút 0,1281
906 101/ kivett közterület 0,1478
907 1011/ kivett közterület 0,6911
908 1012/3 kivett közterület 0,0956
909 1038/2 kivett beépítetlen terület 0,3725
910 1043/ kivett beépítetlen terület 0,0706
911 1044/ kivett közút 0,1277
912 1045/ kivett beépítetlen terület 0,1238
913 1055/ kivett közterület 0,5182
914 1077/1 kivett beépítetlen terület 0,2904
915 1080/ kivett beépítetlen terület 0,4926
916 1084/ kivett beépítetlen terület 0,5478
917 1086/ kivett beépítetlen terület 0,0918
918 1092/ kivett közút 0,0826
919 1096/ kivett közterület 0,4718
920 1097/ kivett közterület 0,1675
921 1101/ kivett közterület 0,4197
922 1121/ kivett közterület 0,2698
923 1122/ kivett közterület 0,2679
924 1141/ kivett közterület 0,2029
925 1163/ kivett közterület 0,3767
926 1173/18 kivett közút 0,0916
927 1175/ kivett közterület 0,3294
928 1212/ kivett közterület 0,4906
929 1241/ kivett közterület 0,4413
930 1242/ kivett közterület 0,4481
931 1243/2 kivett teniszpálya 0,1337
932 1243/3 kivett közpark 4,8137
933 1246/ kivett közút 0,05
934 1248/ kivett közút 0,1865
935 1250/ kivett közút 0,0123
936 1252/ kivett közút 0,0187
937 1257/ kivett közút 0,0124
938 1262/ kivett közút 0,0192
939 1267/ kivett közút 0,0187
940 1272/ kivett közút 0,0253
941 1277/ kivett közút 0,0184
942 1282/ kivett közút 0,0195
943 1287/ kivett közút 0,0124
944 1292/ kivett közút 0,2179
945 1294/ kivett közút 0,0554
946 1297/ kivett közút 0,0702
947 1299/ kivett közterület 0,119
948 1300/24 kivett közút 0,0899
949 1300/4 kivett közterület 0,0348
950 1303/ kivett közterület 0,5123
951 13167/2 kivett közút 0,2269
952 133/1 kivett közterület 1,1002
953 133/2 kivett közterület 0,1495
954 13466/2 kivett közút 0,1442
955 13473/10 kivett közút 0,1133
956 13473/11 kivett közút 0,1428
957 13473/2 kivett közút 0,0752
958 13473/4 kivett közút 0,6957
959 13473/5 kivett közút 0,0767
960 13473/6 kivett árok 0,1449
961 13473/7 kivett közút 0,3528
962 13473/8 kivett közút 0,2291
963 13473/9 kivett közút 0,2158
964 1359/ kivett csatorna 0,1533
965 1360/ kivett közút 0,1658
966 1361/ kivett közterület 0,5192
967 1362/ kivett közút 0,2287
968 1369/ kivett közút 0,0278
969 13700/1 kivett árok 0,2237
970 13700/2 kivett közút 0,0719
971 13766/1 kivett közút 0,3103
972 13766/2 kivett közút 0,1532
973 13766/3 kivett közút 0,2449
974 13766/4 kivett közút 0,1392
975 13766/5 kivett közút 0,3838
976 1377/ kivett közterület 0,3581
977 1385/ kivett közterület 0,1053
978 1395/ kivett közterület 0,878
979 1397/ kivett közterület 0,1509
980 14000/1 kivett árok 0,1302
981 14000/2 kivett közút 0,3467
982 14000/3 kivett saját használatú út 0,0714
983 14143/2 kivett közút 0,0437
984 1415/ kivett közterület 1,0826
985 14203/17 kivett saját használatú út 0,1105
986 14204/2 kivett saját használatú út 0,0936
987 14301/ kivett közút 0,2424
988 14302/2 kivett országos közút 0,1718
989 1450/1 kivett közterület 0,8696
990 14813/ kivett közút 0,2355
991 14826/ kivett közterület 0,1616
992 14848/ kivett közút 0,0884
993 1485/ kivett közterület 0,6663
994 14853/ kivett közút 0,1092
995 14878/ kivett közút 0,4685
996 14923/ kivett saját használatú út 0,0776
997 14933/ kivett saját használatú út 0,1646
998 14959/ kivett saját használatú út 0,2038
999 1501/ kivett közterület 0,2614
1000 15051/45 kivett csatorna 1,3745
1001 15051/48 kivett út 0,0199
1002 15053/22 kivett saját használatú út 0,1252
1003 15055/19 kivett saját használatú út 0,0717
1004 15056/43 kivett saját használatú út 0,0918
1005 15056/51 kivett csatorna 0,2347
1006 15057/16 kivett út 0,0704
1007 15057/35 kivett csatorna 0,3222
1008 15059/1 kivett út 1,4436
1009 15060/2 kivett csatorna 0,0713
1010 15061/1 kivett út 0,205
1011 15061/24 kivett saját használatú út 0,0669
1012 15061/30 kivett út 0,0808
1013 151/ kivett közterület 0,114
1014 1518/ kivett közterület 0,1273
1015 15185/ kivett közút 0,3122
1016 15186/ kivett közút 0,2735
1017 1519/ kivett közterület 1,2374
1018 15226/ kivett csatorna 0,1112
1019 15273/ kivett saját használatú út 0,4148
1020 1528/ kivett közút 0,0507
1021 15289/ kivett saját használatú út 0,189
1022 15291/ kivett saját használatú út 0,5049
1023 15309/ kivett saját használatú út 0,2585
1024 15318/ kivett csatorna 0,1308
1025 15401/ kivett saját használatú út 0,8349
1026 15402/ kivett saját használatú út 0,2343
1027 15459/ kivett saját használatú út 0,3565
1028 1550/ kivett közterület 0,3496
1029 15536/ kivett közút 0,1339
1030 15559/ kivett közút 0,0303
1031 15577/ kivett közút 0,5479
1032 15598/ kivett közút 0,0303
1033 15622/ kivett közút 0,4929
1034 15623/ kivett közpark 0,1194
1035 15655/ kivett közpark 0,1465
1036 15726/ kivett saját használatú út 0,0216
1037 15752/ kivett saját használatú út 0,4807
1038 15755/ kivett saját használatú út 0,0286
1039 15763/ kivett saját használatú út 0,0476
1040 15780/ kivett saját használatú út 0,0505
1041 15795/ kivett saját használatú út 0,0192
1042 15808/ kivett saját használatú út 0,0198
1043 15817/ kivett saját használatú út 0,0305
1044 15818/ kivett saját használatú út 0,4249
1045 15819/ kivett saját használatú út 0,1419
1046 15839/ kivett saját használatú út 0,0614
1047 1586/ kivett közterület 0,1784
1048 15875/ kivett saját használatú út 0,1082
1049 1589/ kivett közterület 0,461
1050 1590/1 kivett közpark 0,1625
1051 1590/2 kivett beépítetlen terület 0,0268
1052 15910/ kivett saját használatú út 0,6309
1053 15911/ kivett saját használatú út 0,0358
1054 15920/ kivett saját használatú út 0,0243
1055 15931/ kivett saját használatú út 0,0244
1056 15943/ kivett saját használatú út 0,0484
1057 1595/ kivett közterület 0,0225
1058 1596/2 kivett emlékmű 0,0107
1059 1597/2 kivett közterület 0,2006
1060 1597/4 kivett közterület 0,7619
1061 16.jan kivett közterület 0,3562
1062 16.márc kivett közterület 0,3113
1063 1620/ kivett közterület 0,2626
1064 16235/ kivett saját használatú út 0,1043
1065 16236/ kivett saját használatú út 0,2328
1066 16271/ kivett saját használatú út 0,0852
1067 16315/ kivett saját használatú út 0,0913
1068 16336/ kivett saját használatú út 0,0411
1069 16338/ kivett saját használatú út 0,0812
1070 16367/ kivett út 0,1243
1071 1647/ kivett közterület 0,5426
1072 16480/2 kivett csatorna 0,0378
1073 16505/ kivett saját használatú út 0,0544
1074 16514/ kivett saját használatú út 0,068
1075 16520/ kivett saját használatú út 0,1041
1076 16522/ kivett saját használatú út 0,2045
1077 16545/ kivett saját használatú út 0,0678
1078 16551/ kivett út 0,0233
1079 16573/ kivett saját használatú út 0,031
1080 16591/ kivett csatorna 0,0849
1081 16621/ kivett saját használatú út 0,0252
1082 16622/ kivett csatorna 0,0493
1083 16623/ kivett saját használatú út 0,0244
1084 16642/ kivett saját használatú út 0,0205
1085 16756/ kivett saját használatú út 0,0232
1086 1685/ kivett közterület 0,6004
1087 17.júl kivett beépítetlen terület 0,0002
1088 17.aug kivett beépítetlen terület 0,0369
1089 1722/ kivett közterület 0,6866
1090 1737/ kivett közterület 1,3262
1091 1774/ kivett közterület 0,103
1092 1802/ kivett közterület 1,2889
1093 185/ kivett közterület 1,0042
1094 1858/ kivett közterület 1,082
1095 1911/ kivett közterület 1,0712
1096 1964/ kivett közterület 0,9859
1097 2015/ kivett közterület 1,0119
1098 202/ kivett közterület 0,2358
1099 2065/ kivett közterület 2,4707
1100 2076/ kivett közterület 0,2475
1101 2091/ kivett közterület 1,0062
1102 jan.92 kivett közterület 5,58
1103 2137/ kivett közterület 0,9884
1104 2138/ kivett közterület 0,8986
1105 2177/ kivett közterület 0,8012
1106 ápr.78 kivett beépítetlen terület 0,3773
1107 jan.81 kivett közterület 0,3534
1108 márc.81 kivett közterület 0,2875
1109 jan.82 kivett közterület 0,1344
1110 márc.82 kivett közterület 0,2755
1111 2213/ kivett közterület 0,984
1112 2214/ kivett közterület 0,5892
1113 2251/ kivett közterület 0,7466
1114 230/ kivett közterület 0,9326
1115 2311/ kivett közterület 0,2892
1116 2326/ kivett közterület 0,2566
1117 2350/ kivett közterület 0,5024
1118 2365/ kivett közterület 1,0684
1119 2373/ kivett közterület 0,1824
1120 jan.10 kivett közterület 0,1674
1121 márc.10 kivett közterület 0,1284
1122 jan.11 kivett közterület 0,4392
1123 márc.11 kivett közterület 0,421
1124 2435/ kivett közterület 0,6664
1125 2455/ kivett közterület 0,2029
1126 2475/ kivett közterület 0,9623
1127 2493/ kivett közterület 0,2799
1128 2503/ kivett közterület 0,4059
1129 2508/ kivett közterület 0,2304
1130 251/ kivett árok 0,2023
1131 2521/ kivett közterület 0,0602
1132 2571/ kivett közterület 0,1449
1133 2572/ kivett közterület 0,794
1134 26/ kivett közterület 0,2873
1135 2624/ kivett közterület 1,3663
1136 2625/ kivett közterület 2,6179
1137 2626/ kivett közterület 0,2118
1138 2635/ kivett beépítetlen terület 0,1752
1139 2661/ kivett közterület 0,2995
1140 2668/ kivett beépítetlen terület 0,1219
1141 268/ kivett közterület 0,1834
1142 2700/ kivett közterület 0,5729
1143 2716/ kivett közterület 0,3539
1144 2717/ kivett közterület 0,2594
1145 2738/ kivett közterület 1,3962
1146 2746/ kivett közterület 0,1902
1147 2767/ kivett közterület 0,7553
1148 277/ kivett árok 0,0743
1149 2796/ kivett közterület 0,1916
1150 febr.07 kivett beépítetlen terület 0,4205
1151 2829/ kivett közterület 0,9208
1152 2830/ kivett mocsár 1,1245
1153 2831/ kivett közút 0,9566
1154 2833/ kivett beépítetlen terület 3,9207
1155 2834/ kivett közterület 0,0417
1156 2835/ kivett közterület 0,3242
1157 284/ kivett közterület 0,9309
1158 febr.43 kivett közút 0,1867
1159 2875/ kivett árok 0,1584
1160 2878/ kivett közterület 0,3974
1161 jan.87 kivett közterület 0,2207
1162 márc.87 kivett közterület 0,7079
1163 jan.88 kivett közpark 1,2673
1164 2902/ kivett közterület 0,2165
1165 2919/16 kivett közpark 3,7651
1166 febr.19 kivett csatorna 0,0471
1167 jan.36 kivett beépítetlen terület 0,242
1168 febr.36 kivett közpark 0,0873
1169 márc.36 kivett közút 0,0431
1170 jún.37 kivett közterület 0,0636
1171 2938/ kivett közterület 1,7684
1172 2940/ kivett közút 0,5918
1173 2941/ kivett mocsár 0,7772
1174 2973/ kivett közterület 0,2341
1175 2995/ kivett közterület 0,9446
1176 3008/ kivett közterület 0,1994
1177 3009/ kivett gyermekjátszótér 0,2731
1178 303/ kivett közterület 0,1878
1179 3038/ kivett mocsár 0,5587
1180 3039/ kivett közterület 0,8804
1181 3040/ kivett mocsár 0,8894
1182 3057/ kivett közterület 0,073
1183 3069/ kivett közterület 0,0718
1184 3079/ kivett közterület 0,5911
1185 febr.20 kivett közterület 0,6025
1186 3168/ kivett közterület 0,4762
1187 3214/ kivett töltés 2,1052
1188 3228/ kivett közút 0,0645
1189 3249/ kivett beépítetlen terület 0,0319
1190 3250/ kivett közút 0,0556
1191 3256/ kivett beépítetlen terület 0,0732
1192 3258/ kivett közút 0,0306
1193 3272/ kivett közút 0,0992
1194 3290/ kivett közút 0,1984
1195 3320/ kivett közút 0,2534
1196 3389/ kivett közút 0,3361
1197 3399/ kivett közút 0,095
1198 3403/ kivett közút 0,5963
1199 jan.05 kivett árok 0,1094
1200 febr.07 kivett közterület 1,3859
1201 márc.07 kivett közterület 0,1332
1202 3408/ kivett csatorna 0,7665
1203 febr.10 kivett út 0,1424
1204 3432/ kivett közút 0,2461
1205 344/ kivett közterület 0,9825
1206 3459/ kivett árok 0,3908
1207 3481/ kivett közút 0,3988
1208 márc.82 kivett közút 0,0786
1209 3488/ kivett csatorna 0,4705
1210 3489/ kivett közterület 0,6503
1211 3511/ kivett közterület 0,3813
1212 3512/ kivett közterület 0,4695
1213 3529/ kivett közterület 0,2181
1214 jan.30 kivett közterület 0,0047
1215 3540/ kivett csatorna 0,6471
1216 3541/ kivett közterület 0,3028
1217 3542/13 kivett közterület 0,5737
1218 3542/19 kivett közterület 0,4376
1219 3542/24 kivett közterület 0,1612
1220 3542/29 kivett közterület 0,479
1221 márc.42 kivett közterület 0,1613
1222 3542/37 kivett közterület 0,2034
1223 3542/46 kivett saját használatú út 0,0442
1224 3542/64 kivett közterület 0,0655
1225 aug.42 kivett közterület 0,1613
1226 3554/ kivett közterület 0,0209
1227 3566/ kivett csatorna 0,3269
1228 3567/ kivett közterület 0,7348
1229 jan.69 kivett közterület 0,4081
1230 3569/21 kivett közterület 0,3223
1231 3569/31 kivett beépítetlen terület 0,0946
1232 febr.74 kivett beépítetlen terület 0,095
1233 3575/ kivett közterület 0,3147
1234 3576/ kivett közterület 0,3596
1235 okt.77 kivett beépítetlen terület 0,0926
1236 okt.78 kivett beépítetlen terület 0,0929
1237 3579/ kivett közterület 0,7249
1238 febr.36 kivett beépítetlen terület 0,5528
1239 360/ kivett közterület 0,155
1240 3609/ kivett közterület 0,5245
1241 3643/ kivett közterület 0,5705
1242 3679/ kivett közterület 0,7284
1243 3681/ kivett közterület 0,7983
1244 3682/ kivett közterület 0,0325
1245 3697/ kivett közterület 0,344
1246 3732/ kivett közterület 0,3173
1247 nov.35 kivett mocsár 1,7317
1248 3738/ kivett közút 0,0899
1249 3741/29 kivett út 0,0788
1250 3741/40 kivett udvar; kivett út 3,0746
1251 3743/21 kivett töltés 0,151
1252 febr.44 kivett közút 0,2463
1253 febr.45 kivett árok 0,117
1254 3747/ kivett árok 0,083
1255 3749/ kivett árok 0,1378
1256 3765/ kivett árok 0,2219
1257 3766/ kivett töltés 0,6602
1258 febr.68 kivett közterület 1,4101
1259 márc.68 kivett közterület 0,5252
1260 jan.82 kivett közterület 0,0224
1261 jan.21 kivett közterület 0,0838
1262 jan.34 kivett közterület 0,0758
1263 3849/ kivett közterület 0,0772
1264 3871/ kivett közút 0,0493
1265 jan.98 kivett közterület 0,1815
1266 395/ kivett közterület 0,9588
1267 414/ kivett közterület 0,1356
1268 448/ kivett közterület 1,021
1269 466/ kivett közterület 0,1357
1270 499/ kivett közterület 0,99
1271 5001/ kivett közpark 0,5787
1272 5004/ kivett közterület 0,2445
1273 5020/ kivett közterület 0,1772
1274 5030/ kivett közterület 0,2053
1275 5051/ kivett közterület 0,3869
1276 5069/ kivett közterület 0,4491
1277 5089/ kivett közterület 0,274
1278 51/ kivett közterület 0,6262
1279 5102/ kivett közterület 0,5545
1280 5127/ kivett közterület 0,6249
1281 jan.59 kivett közterület 0,4395
1282 febr.59 kivett töltés 0,2711
1283 márc.59 kivett csatorna 0,2871
1284 júl.59 kivett közterület 0,0493
1285 516/ kivett közterület 0,1092
1286 jan.60 kivett közterület 0,2919
1287 5161/ kivett közterület 0,5385
1288 5167/ kivett töltés 0,7801
1289 jan.68 kivett közterület 1,2735
1290 febr.68 kivett töltés 0,8164
1291 júl.68 kivett temető 6,5906
1292 aug.68 kivett közterület 0,1884
1293 5197/ kivett közterület 0,5493
1294 5222/ kivett közterület 0,6195
1295 5247/ kivett közterület 0,6242
1296 5271/ kivett közterület 0,673
1297 5294/ kivett közterület 0,3004
1298 5313/ kivett közterület 0,3195
1299 5335/ kivett közterület 1,4735
1300 5349/ kivett közterület 0,3575
1301 5369/ kivett közterület 0,4444
1302 5392/ kivett közterület 1,0188
1303 febr.93 kivett beépített terület 0,0713
1304 540/ kivett közterület 1,0613
1305 5437/ kivett közterület 0,3647
1306 5456/ kivett közterület 1,1721
1307 5457/ kivett közterület 0,2329
1308 5477/ kivett közterület 0,4988
1309 5508/ kivett közterület 0,0325
1310 5516/ kivett közterület 1,1354
1311 5563/ kivett közterület 1,0853
1312 557/ kivett közterület 0,1635
1313 5582/ kivett közterület 0,1378
1314 5600/ kivett közterület 0,1466
1315 5624/ kivett közterület 0,9223
1316 5657/ kivett közterület 0,2034
1317 5685/ kivett közterület 1,1947
1318 5686/ kivett közterület 0,4693
1319 5732/ kivett közterület 0,3851
1320 5738/ kivett közterület 2,2607
1321 5754/ kivett közterület 0,0982
1322 5761/ kivett közterület 0,0874
1323 5774/ kivett közterület 0,2762
1324 5775/ kivett közterület 0,8138
1325 5793/ kivett közterület 0,2908
1326 5806/ kivett közterület 0,1896
1327 5832/ kivett közterület 0,6222
1328 584/ kivett közterület 0,9973
1329 5846/ kivett közterület 0,2001
1330 5862/ kivett közterület 0,1628
1331 5872/ kivett közterület 0,8956
1332 5873/ kivett közterület 0,9603
1333 jan.74 kivett közpark 0,4068
1334 márc.74 kivett közterület 0,4183
1335 máj.74 kivett közterület 0,0736
1336 jún.74 kivett közterület 0,304
1337 febr.75 kivett közterület 0,2139
1338 márc.75 kivett közterület 0,5444
1339 5876/ kivett közterület 0,5072
1340 5904/ kivett közterület 0,6468
1341 5929/ kivett közterület 0,7054
1342 5949/ kivett közterület 0,1123
1343 5964/ kivett közterület 0,9296
1344 5976/ kivett közterület 0,0316
1345 598/ kivett közterület 0,1599
1346 5996/ kivett közterület 0,9334
1347 6009/ kivett közterület 0,3063
1348 6039/ kivett közterület 0,2739
1349 6040/ kivett közterület 0,1779
1350 6052/ kivett közterület 0,3846
1351 6074/ kivett közterület 0,4231
1352 6101/ kivett közterület 0,7456
1353 6103/ kivett közút 0,1894
1354 6106/ kivett töltés 0,5392
1355 6109/ kivett közterület 0,2713
1356 6110/ kivett saját használatú út 0,0155
1357 6120/ kivett közterület 0,7029
1358 6132/ kivett közterület 0,1669
1359 6145/ kivett közterület 0,1332
1360 6157/ kivett közterület 0,131
1361 6158/ kivett közterület 1,4421
1362 6162/ kivett beépítetlen terület 0,1699
1363 6163/ kivett közterület 0,2289
1364 febr.68 kivett beépítetlen terület 0,1308
1365 6189/ kivett beépítetlen terület 0,1829
1366 6190/ kivett beépítetlen terület 0,1471
1367 6203/ kivett közterület 0,5149
1368 621/ kivett közterület 0,9385
1369 febr.31 kivett közút 0,2118
1370 6233/ kivett közút 0,1438
1371 6235/ kivett közút 0,1043
1372 6236/ kivett beépítetlen terület 1,0525
1373 6237/ kivett töltés 0,4241
1374 nov.38 kivett közterület 0,0301
1375 6238/15 kivett közterület 0,1542
1376 febr.38 kivett beépítetlen terület 0,0358
1377 6238/26 kivett közterület 0,4906
1378 6238/27 kivett közterület 1,0615
1379 6238/36 kivett közterület 0,1141
1380 ápr.38 kivett beépítetlen terület 0,063
1381 6238/45 kivett közterület 0,1791
1382 jún.38 kivett gyakorlókert 0,1107
1383 jan.40 kivett közterület 0,2356
1384 febr.40 kivett közpark 2,027
1385 6268/ kivett közút 0,1132
1386 jan.80 kivett közterület 0,0878
1387 márc.80 kivett közterület 0,128
1388 6307/ kivett közterület 0,027
1389 6317/ kivett közterület 0,2629
1390 6319/ kivett beépítetlen terület 1,0056
1391 6333/ kivett közterület 0,0661
1392 6342/ kivett közterület 0,9219
1393 6348/ kivett közterület 0,1126
1394 6354/ kivett közterület 0,1583
1395 6366/ kivett közterület 0,1208
1396 6373/ kivett közterület 0,7176
1397 6374/ kivett közterület 0,8456
1398 638/ kivett közterület 0,2024
1399 6383/ kivett közút 0,0569
1400 6405/ kivett beépítetlen terület 0,3714
1401 6418/ kivett közterület 0,1847
1402 6431/ kivett közterület 0,2193
1403 6444/ kivett közterület 0,244
1404 6454/ kivett közterület 0,1309
1405 6478/ kivett közterület 0,3795
1406 6505/ kivett közterület 0,4544
1407 6548/ kivett közterület 0,8714
1408 6549/ kivett közterület 0,3736
1409 6550/ kivett beépítetlen terület 0,9702
1410 6562/ kivett közút 0,0043
1411 6563/ kivett közút 0,0034
1412 6572/ kivett közterület 0,0064
1413 6578/ kivett közút 0,0075
1414 6594/ kivett közterület 0,1211
1415 66/ kivett közterület 0,0917
1416 6603/ kivett közterület 0,3247
1417 6622/ kivett közterület 0,2323
1418 6647/ kivett közterület 0,2111
1419 6648/ kivett közút 0,0881
1420 667/ kivett közterület 0,7174
1421 6672/ kivett közterület 0,3593
1422 jan.73 kivett közterület 0,6802
1423 febr.73 kivett telephely 0,0214
1424 6674/ kivett közterület 0,4098
1425 669/ kivett töltés 1,3141
1426 6694/ kivett közterület 0,4518
1427 670/ kivett közterület 0,909
1428 671/ kivett közterület 1,9446
1429 672/ kivett közterület 1,3041
1430 6720/ kivett közterület 0,3848
1431 673/ kivett közterület 1,5728
1432 6742/ kivett közterület 0,3082
1433 6758/ kivett közterület 0,233
1434 jan.65 kivett közút 0,6309
1435 febr.65 kivett töltés 1,3362
1436 máj.65 kivett árok; kivett út 0,2129
1437 jún.65 kivett árok 0,1817
1438 6766/ kivett közterület 0,1307
1439 6767/ kivett közterület 0,4534
1440 677/2 kivett termálkút gáztalanító 0,0405
1441 6770/22 kivett közterület 0,9161
1442 jan.71 kivett közterület 0,2766
1443 6772/ kivett közterület 0,0341
1444 6801/ kivett közterület 0,7768
1445 6852/ kivett közterület 0,1647
1446 6872/ kivett közterület 0,3917
1447 6887/ kivett közterület 0,6741
1448 6888/ kivett töltés 1,0271
1449 690/ kivett közterület 0,3786
1450 692/5 kivett közterület 0,0913
1451 699/ kivett közterület 0,3742
1452 718/ kivett közterület 0,1235
1453 73/ kivett emlékmű 0,1046
1454 749/ kivett közterület 0,375
1455 7501/ kivett közterület 0,1985
1456 7503/ kivett út és csatorna 0,5682
1457 7517/ kivett közterület 0,1305
1458 7531/ kivett közterület 0,1295
1459 7544/ kivett közterület 0,1345
1460 7622/ kivett közterület 0,2933
1461 7637/ kivett közterület 0,1468
1462 7638/ kivett közterület 0,8006
1463 7639/ kivett gyermekjátszótér 0,1191
1464 7651/ kivett közterület 0,1449
1465 7666/ kivett közterület 0,1449
1466 7679/ kivett közterület 0,6945
1467 febr.01 kivett beépítetlen terület 0,089
1468 szept.01 kivett beépítetlen terület 0,2676
1469 774/ kivett közterület 0,7929
1470 8065/ kivett közút 2,582
1471 8066/ kivett közút 0,0309
1472 8099/ kivett közút 0,0698
1473 8116/ kivett árok 0,1784
1474 814/ kivett közterület 0,1417
1475 8167/ kivett közút 0,6762
1476 8198/ kivett közút 0,1
1477 febr.36 kivett közút 0,1636
1478 8314/ kivett közút 1,1696
1479 8401/ kivett árok 0,1133
1480 841/ kivett közterület 0,4239
1481 8489/ kivett közút 1,5477
1482 8490/ kivett közút 0,1565
1483 8536/ kivett közút 0,1291
1484 860/ kivett közterület 0,0768
1485 876/ kivett közterület 0,0299
1486 879/ kivett közterület 1,8812
1487 883/2 kivett közterület 0,0209
1488 8860/ kivett közút 0,5186
1489 8925/ kivett közút 0,5643
1490 8965/ kivett közút 0,341
1491 897/ kivett közterület 0,0308
1492 9012/ kivett közút 0,0996
1493 9023/ kivett közút 0,0755
1494 909/ kivett beépítetlen terület 0,059
1495 91/ kivett közterület 0,829
1496 9122/ kivett közút 0,2226
1497 febr.26 kivett út 0,0559
1498 915/5 kivett udvar 0,0051
1499 9163/ kivett közút 0,2694
1500 917/ kivett mocsár 5,1798
1501 9222/ kivett közút 0,3269
1502 924/ kivett közterület 0,1372
1503 9245/ kivett közút 0,0665
1504 9274/ kivett közút 0,1888
1505 9292/ kivett közút 0,0291
1506 938/ kivett közterület 0,0141
1507 942/1 kivett közterület 0,4686
1508 9448/ kivett közút 0,3349
1509 febr.14 kivett kerékpárút 0,0994
1510 9622/ kivett közút 0,1129
1511 963/ kivett közterület 0,0827
1512 febr.01 kivett kerélpárút 0,0561
1513 9748/ kivett út 0,0828
1514 9751/ kivett közút 0,1928
1515 981/ kivett közterület 0,6712
1516 9832/ kivett közút 0,0226
1517 9919/ kivett közút 0,3582
1518 9937/ kivett közút 0,3582
1519 9958/ kivett közút 0,5622
1520 9968/ kivett közút 0,0701
1521 9987/ kivett közút 0,2561

3. melléklet a 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni elemei
A B C
1 Helyrajziszám Megnevezés Terület(m2)
2 B/6/2 Általános iskolai tálalókonyha, Kossuth Lajos u. 2-3. 810
3 B/8 Orvosi rendelők, Dr. Pikó Béla u. 3. 2050
4 B/36/1/A/11 Üzlethelyiség, Fő út 173-179/B földszint 2. Társasházalapítóokiratszerint
6 B/69 Óvoda, Jókai Mór u. 4. 0,1324
7 B/72/002 Kis Bálint Általános Iskola, Fő út 181. 0,4426
8 B/113 Napközi otthonos óvoda, Kossuth Lajos u. 7. 0,3380
9 B/114 Kállai Ferenc Kulturális Központ, Kossuth Lajos u. 9. 0,3631
10 B/278/002 Idősek napközi otthona. Mirhóháti u. 1. 0,4830
11 B/308 Idősek otthona, Mirhóháti u. 8. 0,2524
12 B/338 Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, Kisréti u. 27. 0,1816
13 B/674 Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Hősök útja 43. 0,1631
14 B/687 Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium,
Hősök útja 39.
1,1904
15 B/1099 Sporttelep, Gyoma 22488
16 B/1104 Önkormányzati bérlakások, Vízműsor 2. ( 10 lakás ) Társasház alapító okirat szerint
17 B/1293/005 Gyomaendrődi Liget Fürdő, Erzsébet liget 26814
18 B/1298/001 Gyomaendrődi Liget Fürdő, Erzsébet liget 7729
19 B/1580 Városi Egészségügyi Intézmény, Hősök útja 57. 1753
20 B/1587 Varga Lajos Sportcsarnok, Szabadság tér 2471
21 B/1588 Gyomaendrődi Járási Hivatal, Szabadság tér 1. 5657
22 B/1591 Kis Bálint Általános Iskola, Hősök útja 45. 4873
23 B/1636 Szolgálati lakás, Álmos u. 11. 530
24 B/1806 Gyógyszertár, Fő út 191. 937
25 B/2174 Gyomai tájház , Zrínyi M. u. 2. 734
26 B/2901/B/2 Szolgálati lakás, Vásártéri ltp. ¼ 57
27 B/2924 Óvoda, bölcsőde, Vásártéri ltp. 3728
28 B/2937/040 Piactér, Pásztor János u. 37. 7655
29 B/3409 Szolgálati és szociális bérlakás (12 lakás),
Október 6 ltp.
Társasház alapító okirat szerint
30 B/3542/014 Magtárlaposi 5 lakás, Magtárlaposi u. 1-3. 1340
31 B/3542/015 Fogyatékos gyermekek ellátását szolgáló intézmény,
Magtárlaposi u. 11-17,
990
32 B/3542/016 Beépítetlen terület, Magtárlaposi u. 19. 1410
33 B/3542/59 Költségalapú bérlakások (8 db), Magtárlaposi u. 16. 2885
34 B/3741/033 Hulladékgyűjtő udvar, Ipartelep u. 2. 2109
35 B/3748/002 Temető Gyoma 32845
36 B/3750 Temető Gyoma 63046
37 B/5008/001 Endrődi piac 4215
38 B/5008/002 Orvosi rendelők, Fő út 3. Társasház alapító okirat szerint
39 B/5039 Idősek otthona, Blaha L. u. 2. 4731
40 B/5044 Költségalapú bérlakások ( 16 db ), Endrődi u. 5-7. 2832
41 B/5059 Napközi otthonos óvoda, Endrődi utca 2. 1307
42 B/5128 Tájház, Sugár u. 18. 544
43 B/5129 Tájház, Blaha L. u. 22. 564
44 B/5130/1 Tájház, Sugár u. 20. 859
45 B/5159/018 Vásártér, Endrőd 47055
46 B/5350 Volt napközi otthonos óvoda, Szabadság u. 6. 1311
47 B/5393/002 Szolgálati bérlakások (2 db) Fő út 45. 713
48 B/5807/004 Napközi otthonos óvoda, bölcsőde, Selyem u. 101. 2777
49 B/5948 Szent Antal Népház, Blaha L. u. 21. 1986
50 B/6234 Temető, Endrőd 5595
51 B/6238/1 Sporttelep, Endrőd, Népliget 479
52 B/6239 Sporttelep, Endrőd, Népliget 32215
53 B/6241 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, Népliget u. 2. 7977
54 B6291/001 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ,
Fő út 2.
4051
55 B/6312 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégium,
Fő út 42.
1949
56 B/6673/002 Közterület, Kossuth tér 214
57 B/6683/002 Nemzetiségi önk. közösségi ház, Fő út 80. 582
58 B/7640 Idősek napközi otthona, Mester utca 19. 1593
59 B/8313/003 Napközi otthonos óvoda, Polyákhalmi u. 1. 1132
60 B/8406 Idősek napközi otthona, Kondorosi u. 1. 10122
61 K/01140/011 Juh nyári szállás 9798
62 K/02760/002 Gyepmesteri telep, külterület 6350
63 B/3454 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal,
Selyem út 124.
15977
64 B/1598/A/1 Határ Győző Városi Könyvtár, Fő út 230. 501
65 B/5061 Lakóház, udvar, gazdasági épület, Blaha Lujza utca 10. 925