A szöveg időállapota: 2018.III.21. - 2018.III.21.
Időállapot váltás: 2018.III.21. - 2018.III.21.
2018.III.22. -


6/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természet-védelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály; Békés Megyei Kormány-hivatal Népegészségügyi Főosztály; Békés Megyei Katasztrófa-védelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi hatósági Osztály; Békés Megyei Kormányhivatal, Békés-csabai Járási Hivatala, Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Út-ügyi Osztály; Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság; Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építés-ügyi és Örökségvédelmi Osztály; Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály; Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Útügyi Osztály; Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság; Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedés-rendészeti Osztály; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-hivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdésében lévő táblázat K1 jelű sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Jel Övezeti jel Beépítési
mód
Max.
Beépí-
tettség
(%)
Min/max
építmény
magasság
(m)
Min. telek-
terület
(m2)
Min zöld-
felület
%
Előkert
min.
/m/
Oldal-
kert
min.
(m)
Hátsó-
kert
min.
(m)
K1
K Sz 30 Szabadon álló 30 10,5 3.000 40 5 8 8
10,5 3 000
Fürdő Szálláshely

2. § A Rendelet 20. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„20. § (1a) A K jelű beépítésre nem szánt övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók
Jel Övezeti jel Beépítési
mód
Max.
Beépí-
tettség
(%)
Min/max
építmény
magasság
(m)
Min. telek-
terület
(m2)
Min zöld-
felület
%
Előkert
min.
(m)
Oldal-
kert
min.
(m)
Hátsó-
kert
min.
(m)
K
01
K Sz 2 Szabadon álló 2 Kialakult 4.000 60 5 8 8
K 4 000
Vízmű
K
02
K Sz 2 Szabadon álló 2 4,5 4.000 60 5 6 8
4,5 4 000
Sport
K
03
K Sz 2 Szabadon álló 2 4,5 4000 60 5 6 8
4,5 4 000
Vásártér
K
04
K Sz 2 Szabadon álló 2 8,0 4.000 60 5 8 8
8,0 4 000
Temető
K
05
K Sz 2 Szabadon álló 2 6,5 3.000 60 5 6 6
6,5 3 000
Napelem park

3. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„g) K0 Napelem park, amelyben a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló építmények és azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.”

4. § A Rendelet mellékletét képező B9-es számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap lép.

5. § A Rendelet mellékletét képező B11-es számú tervlap helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap lép.

6. § A Rendelet mellékletét képező B18-as számú tervlap helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap lép.

7. § A Rendelet mellékletét képező K11-es számú tervlap helyébe a 4. melléklet szerinti tervlap lép.

8. § A Rendelet mellékletét képező K12-es számú tervlap helyébe az 5. melléklet szerinti tervlap lép.

9. § A Rendelet mellékletét képező K15-ös számú tervlap helyébe a 6. melléklet szerinti tervlap lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B9-es tervlap

2. melléklet a 6/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B11-es tervlap

3. melléklet a 6/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B18-as tervlap

4. melléklet a 6/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K11-es tervlap

5. melléklet a 6/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K12-es tervlap

6. melléklet a 6/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K15-ös tervlap