3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 3.945.576 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 3.945.576 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 2.279.608 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 469.863 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 117.264 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.078.841 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.396.872 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 676.158 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 108.525 ezer forint,

c) dologi kiadás 724.340 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 544.727 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 111.749 ezer forint,

f) a működési céltartalék 156.513 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.860 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 156.513 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball- és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.300 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 6.200 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.

(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.548.704 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 350.003 ezer forint,

b) beruházási kiadása 1.112.822 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 85.879 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.465 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Intézményi működési bevétel 153 300 109 870
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 523 944 769 499
3 Működési célú átvett pénzeszköz 9 456 27 666
4 Közhatalmi bevételek 388 260 421 260
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 939 676 951 313
6 Működési bevétel összesen 2 014 636 2 279 608
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 25 146
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 72 178 441 617
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 469 863
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 106 778 117 264
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 544 623 1 078 841
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 766 461 3 945 576
15 Személyi juttatás 614 093 676 158
16 Munkaadókat terhelő járulék 109 189 108 525
17 Dologi kiadás 523 043 724 340
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 544 727
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 119 528 111 749
20 Működési céltartalék 171 199 156 513
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 74 860
22 Működési kiadás összesen 2 121 414 2 396 872
23 Felújítás 89 025 350 003
24 Beruházás 381 995 1 112 822
25 Egyéb felhalmozási kiadás 174 027 85 879
26 Felhalmozási kiadás összesen 645 047 1 548 704
27 Finanszírozási kiadások 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 766 461 3 945 576

2. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 114 196 91 552
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 350 859 597 323
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 9 456 26 766
5 Közhatalmi bevételek 388 000 421 000
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 939 676 951 313
7 Működési bevétel összesen 1 802 187 2 087 954
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 25 146
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 72 178 441 617
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 469 863
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 105 558 77 663
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 544 623 1 073 841
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 552 792 3 709 321
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 1 000 1 000
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 260
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 1 260 1 260
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 1 260 1 260
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 400 600
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 400 600
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 400 600
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Intézményi működési bevétel 0 0
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 900
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 0 900
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 29 129
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 0 30 029
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 14 204 6 220
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 14 204 6 220
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 14 204 6 220
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Intézményi működési bevétel 15 500 7 270
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 1 759
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 15 500 9 029
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 15 500 9 029
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 8 000 3 228
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 173 085 170 417
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 181 085 173 645
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 1 220 10 472
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 5 000
105 Tárgyévi bevételek összesen 182 305 189 117
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 153 300 109 870
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 523 944 769 499
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 9 456 27 666
110 Közhatalmi bevételek 388 260 421 260
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 939 676 951 313
112 Működési bevétel összesen 2 014 636 2 279 608
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 25 146
114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 72 178 441 617
115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
117 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 469 863
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 106 778 117 264
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 544 623 1 078 841
120 Tárgyévi bevételek összesen 2 766 461 3 945 576

3. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 1 815 1 815
3 Földhaszonbér 6 890 4 409
4 Bérleti díj 18 461 20 521
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 0
6 Közterületfoglalás 300 300
7 Egyéb bevételek 2 084 2 084
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
9 Kamatbevétel 1 000 1 000
10 Kamatbevétel kötvény 4 000 4 000
11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 5 000 5 000
12 ÁFA bevétel-befizetendő 14 975 9 822
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106 5 088 4 272
14 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 1 717 1 476
15 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül) 5 327 8 605
16 Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó 12 500 12 239
17 Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó 1 455 1 594
18 Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül) 4 500 1 331
19 Temető üzemeltetésből származó bevétel 7 000 11 000
20 Saját bevétel összesen: 114 196 91 552
21 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
22 Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra 0 13 240
23 Mezőőri járulék átvett pénzeszköz 5 400 5 400
24 Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő 27 205 26 753
25 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr 1 817 0
26 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló 225 325 150 750
27 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló 72 858 48 400
28 Földalapú támogatás 5 317 12 472
29 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához 0 163
30 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 6 584 5 926
31 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 4 853 5 163
32 Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj. 1 500 1 409
33 TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre 0 16 121
34 EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 0 25 000
35 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 0 246 526
36 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 0 40 000
37 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 350 859 597 323
38 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
39 Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés 7 756 16 066
40 Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés 0 3 000
41 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
42 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700
43 Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés 0 6 000
44 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 9 456 26 766
45 Közhatalmi bevételek 0 0
46 Iparűzési adó 260 000 290 000
47 Építményadó 35 000 40 000
48 Telekadó 0 0
49 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 42 000
50 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000
51 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 2 000
52 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 000 1 000
53 Gépjármű adó 30 000 30 000
54 Mezőőri járulék bevétele 8 000 8 000
55 Közhatalmi bevételek összesen 388 000 421 000
56 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
57 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 180 681 179 857
58 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502
59 Közvilágítás támogatása 65 000 65 120
60 Köztemető fenntartás támogatása 15 087 100
61 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
62 Beszámítás összege -26 705 -26 573
63 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700 37 276 36 971
64 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 530 2 514
65 Polgármesteri illetmény támogatása 0 2 049
66 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 105 323 116 918
67 Óvodaműködtetési támogatás 15 523 16 721
68 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 120 599 119 657
69 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 69 735 77 476
70 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 159 550 164 614
71 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 86 291 84 897
72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 536 729
73 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 10 308
74 Kulturális feladatok támogatása 1210*13693 15 739 16 569
75 Üdülőhelyi feladatok támogatása 7 306 6 429
76 Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása 17 700 19 660
77 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 939 676 951 313
78 Működési bevétel összesen 1 802 187 2 087 954
79 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
80 Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez 0 13 146
81 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
82 Földalapú támogatás 4 683 0
83 Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés 8 463 0
84 Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra 12 000 12 000
85 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 25 146 25 146
86 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
87 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék 0 5 715
88 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő 0 42 511
89 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete 0 90 994
90 TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között 0 70 000
91 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése 0 45 000
92 TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac 0 73 846
93 TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz 0 95 000
94 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 0 17 949
95 KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése 34 388 0
96 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018. 37 790 602
97 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 72 178 441 617
98 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
99 Lakáskölcsön visszafizetés 1 500 1 500
100 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
101 Belvíz kölcsön visszafizetés 200 200
102 Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő 1 300 1 300
103 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100
104 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
105 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
106 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
107 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 469 863

4. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 105 558 77 663
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
4 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 29 129
5 Szent Antal Népház 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 1 220 10 472
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 106 778 117 264
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 544 623 1 073 841
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
14 Szent Antal Népház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 000
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 544 623 1 078 841
19 Maradvány mindösszesen 651 401 1 196 105

5. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 337 917 345 729
3 Munkaadókat terhelő járulék 44 733 40 154
4 Dologi kiadás 345 124 526 051
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 544 727
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 114 488 106 409
7 Működési céltartalék 171 199 156 513
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 74 860
9 Működési kiadás összesen 1 597 823 1 794 443
10 Felújítás 87 925 345 703
11 Beruházás 377 285 1 099 146
12 Egyéb felhalmozási kiadás 174 027 85 879
13 Felhalmozási kiadás összesen 639 237 1 530 728
14 Finanszírozási kiadások 0 0
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 237 060 3 325 171
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 151 932 173 884
18 Munkaadókat terhelő járulék 36 914 37 275
19 Dologi kiadás 41 052 41 052
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 040 5 340
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
24 Működési kiadás összesen 234 938 257 551
25 Felújítás 1 100 3 300
26 Beruházás 2 200 550
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 3 300 3 850
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 238 238 261 401
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 11 366 14 917
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 142 2 855
34 Dologi kiadás 9 700 14 844
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 23 208 32 616
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 1 750 3 570
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 1 750 3 570
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 24 958 36 186
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Személyi juttatás 13 771 35 399
48 Munkaadókat terhelő járulék 3 030 6 816
49 Dologi kiadás 7 872 26 156
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 24 673 68 371
55 Felújítás 0 0
56 Beruházás 210 396
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 210 396
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 24 883 68 767
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Személyi juttatás 11 476 13 298
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 566 2 609
64 Dologi kiadás 8 150 7 096
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 22 192 23 003
70 Felújítás 0 1 000
71 Beruházás 250 0
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 250 1 000
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 22 442 24 003
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Személyi juttatás 13 859 17 868
78 Munkaadókat terhelő járulék 3 098 3 489
79 Dologi kiadás 17 667 12 859
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 34 624 34 216
85 Felújítás 0 0
86 Beruházás 0 2 660
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 0 2 660
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 34 624 36 876
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 73 772 75 063
93 Munkaadókat terhelő járulék 16 706 15 327
94 Dologi kiadás 93 478 96 282
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 183 956 186 672
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 300 6 500
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 300 6 500
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 184 256 193 172
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 614 093 676 158
108 Munkaadókat terhelő járulék 109 189 108 525
109 Dologi kiadás 523 043 724 340
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 544 727
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 119 528 111 749
112 Működési célú tartalék 171 199 156 513
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 74 860
114 Működési kiadás összesen 2 121 414 2 396 872
115 Felújítás 89 025 350 003
116 Beruházás 381 995 1 112 822
117 Egyéb felhalmozási kiadás 174 027 85 879
118 Felhalmozási kiadás összesen 645 047 1 548 704
119 Finanszírozási kiadások 0 0
120 Tárgyévi kiadás összesen 2 766 461 3 945 576

6. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 5 835 5 624
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 411 312
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 6 246 5 936
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 0
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 0
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
20 Személyi juttatás 360 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 97 0
22 Dologi kiadás 11 876 12 236
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 614 0
24 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 9 632 5 865
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 36 579 18 101
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 31 795 31 795
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 795 31 795
37 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 0
46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 23 049 24 896
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 6 000 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 29 049 24 896
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 10 000 11 000
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 000 21 000
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 28 000 32 000
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65 Személyi juttatás 19 969 20 674
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 834 4 078
67 Dologi kiadás 0 0
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 24 803 24 752
73 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0
100 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 0
109 064010 Közvilágítás 0 0
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 33 594
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 33 594
118 066020 Városgazdálkodás 0 0
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 49 409 46 902
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 500
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 15 840
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 69 749 64 242
127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 500 507 542 915
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 500 507 542 915
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137 Személyi juttatás 12 515 13 751
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 483 2 456
139 Dologi kiadás 2 276 2 276
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 17 274 18 483
145 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 0
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 9 026
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 5 000 9 026
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164 Személyi juttatás 216 216
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 58
166 Dologi kiadás 935 935
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 209 1 209
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 13 370 13 370
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 15 370 15 370
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 0 0
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 353 1 964
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 2 353 1 964
190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
191 Személyi juttatás 1 900 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 500 0
193 Dologi kiadás 17 000 17 000
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 356 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 22 756 17 000
199 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0
208 091220 Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 0 0
209 Személyi juttatás 0 4 625
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 902
211 Dologi kiadás 0 19 473
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 25 000
217 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 0
226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0
235 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0
244 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Összesen: 0 0
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 13 668 13 668
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 13 668 13 668
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
263 Személyi juttatás 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
265 Dologi kiadás 9 309 9 309
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 9 309 9 309
271 102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274 Dologi kiadás 0 0
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 0
280 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 420
289 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0
290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 5 000
297 Működési kiadás összesen 4 000 5 000
298 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0
299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 31 680 31 680
306 Működési kiadás összesen 31 680 31 680
307 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0
308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 0 0
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 000 15 000
315 Működési kiadás összesen 10 000 15 000
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 200 7 200
324 Működési kiadás összesen 7 200 7 200
325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000
333 Működési kiadás összesen 4 000 4 000
334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 000
342 Működési kiadás összesen 2 000 2 000
343 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0
344 Személyi juttatás 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346 Dologi kiadás 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
351 Működési kiadás összesen 0 0
352 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
360 Működési kiadás összesen 2 700 2 700
361 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 750 7 280
369 Működési kiadás összesen 5 750 7 280
370 107054 Családsegítés 0 0
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása
378 Működési kiadás összesen 0 0
379 101222 Támogató Szolgálat 0 0
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 0
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 0
388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389 Személyi juttatás 9 140 10 791
390 Munkaadókat terhelő járulék 2 065 1 836
391 Dologi kiadás 9 079 12 700
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396 Működési kiadás összesen 20 284 25 327
397 041233 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf. 0 0
398 Személyi juttatás 0 0
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
400 Dologi kiadás 0 0
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 0
406 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 0 0
407 Személyi juttatás 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409 Dologi kiadás 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 0
415 041237 Asztalos közmunka 0 0
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0
424 041233 Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.) 0 0
425 Személyi juttatás 16 105 0
426 Munkaadókat terhelő járulék 2 174 0
427 Dologi kiadás 720 0
428 Működési célú támogatásértékű kiadás
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 18 999 0
433 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő 0 0
434 Személyi juttatás 71 909 69 370
435 Munkaadókat terhelő járulék 9 708 7 631
436 Dologi kiadás 0 1 171
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441 Működési kiadás összesen 81 617 78 172
442 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 0 0
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 0 0
451 041237 Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék) 0 0
452 Személyi juttatás 205 803 137 858
453 Munkaadókat terhelő járulék 22 814 13 563
454 Dologi kiadás 87 272 52 249
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 315 889 203 670
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 0
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 480 6 900
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 6 480 6 900
469 081061 Fürdő 0 0
470 Személyi juttatás 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472 Dologi kiadás 9 890 8 890
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 367 30 814
475 Működési célú tartalék 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477 Működési kiadás összesen 40 257 39 704
478 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 0 0
479 Személyi juttatás 0 83 953
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 8 754
481 Dologi kiadás 0 153 819
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 246 526
487 092120 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 0 0
488 Személyi juttatás 0 4 491
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 876
490 Dologi kiadás 0 34 633
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 40 000
496 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
497 Személyi juttatás 0 0
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499 Dologi kiadás 2 000 2 800
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 2 000 2 800
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506 Személyi juttatás 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508 Dologi kiadás 14 047 15 235
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 040 8 580
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 22 087 23 815
514 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 0 0
515 Személyi juttatás 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517 Dologi kiadás 0 2 476
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 2 476
523 Összesen: 0 0
524 Személyi juttatás 337 917 345 729
525 Munkaadókat terhelő járulék 44 733 40 154
526 Dologi kiadás 345 124 526 051
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 544 727
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 114 488 106 409
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 74 860
531 Működési kiadás összesen 1 426 624 1 637 930

7. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Polgármesteri alap 700 700
2 Kitüntetési és Kegyeleti Alap 400 400
3 Civil alap 5 700 6 200
4 Sport alap 13 000 14 000
5 Idegenforgalmi alap 2 900 2 900
6 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500) 7 500 8 000
7 Főtéri sokadalom 1 000 1 000
8 Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása 240 480
9 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 000 4 000
10 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 1 500
11 Talajterhelési díj 500 500
12 Kállai adomány 10 000 10 000
13 Körös szögi Kistérség 2018. évi hj. 847 990
14 Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 622 1 622
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév 2 202
15 Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4) 6 476 4 404
16 Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E 18 326 2 540
17 IKSZT működési plusz igény 4 600 4 600
18 Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés 4 984 0
19 Belső ellenőri feladatok 2 700 2 700
20 Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja 3 000 3 000
21 Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. 3 000 3 000
22 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000
23 Turisztikai elemek karbantartása 3 000 5 000
24 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
25 2017. évről áthúzódó működési költségek 9 123 2 559
26 Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa 500 0
27 Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás 1 000 1 200
28 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 000 2 000
29 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300) 1 815 1 110
30 Fogorvosi rendelő bérlete tartalék 3 150 0
31 Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016. 727 0
32 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 534 0
33 Gyoma 300 éves 4 000 0
34 Önkormányzati bérlakások karbantartása 6 323 6 323
35 Marketing költségek 1 500 1 500
36 Fürdő ügyvezető prémium kifizetés 500 0
37 Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret 29 744 30 972
38 Tartalék az óvodai feladatellátáshoz 4 426 2 000
39 CLLD pályázathoz megelőlegezés 862 4 990
40 TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás 0 16 121
41 Működési céltartalék összesen 171 199 156 513

8. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2018. évi terv
1 Felújítások 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 345 703
3 Járdaépítés támogatási alap 2 000
4 Temető felújítása 0
5 Külterületi utak felújítása 10 000
6 Homlokzat felújítási program 4 000
7 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000
8 Kollégium felújítás 10 000
9 Tulipános óvoda felújítása 216
10 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő 42 511
11 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete 90 994
12 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 173 715
13 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő 267
14 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 3 300
15 Irodák festése 3 300
16 Határ Győző Városi Könyvtár 0
17 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0
18 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0
19 Szent Antal Népház 1 000
20 Népház felújítás (kémény, ajtó) 1 000
21 Városi Egészségügyi Intézmény 0
22 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 350 003
23 Beruházások 0
24 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1 099 146
25 Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 620
26 Út és parkoló építés 10 000
27 Közkifolyók építése 1 000
28 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
29 Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó 4 084
30 Gyepmesteri telep fejlesztése 2 000
31 Ünnepi díszvilágítás 2 000
32 Informatikai fejlesztések 5 000
33 Fogorvosi rendelő kialakítása 25 000
34 Játszótér építése 5 000
35 Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése 10 000
36 Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása 5 000
37 Sport infrastruktúra fejlesztés 1 264
38 TOP-os pályázatok önerő 90 000
39 Fürdő csúszdapark építés 130 000
40 Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás 4 387
41 Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás 25 000
42 Hulladékszállító jármű vásárlása 300
43 Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák 476
44 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 190 880
45 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő 5 115
46 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 229 975
47 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő 20 650
48 Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása 22 999
49 TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás 37 032
50 TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás 32 968
51 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás 1 734
52 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás 43 266
53 TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás 3 291
54 TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás 70 555
55 TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás 50 647
56 TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás 44 353
57 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 19 000
58 Arculati kézikönyv II.részlet 550
59 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 550
60 Páncélszekrény 550
61 Határ Győző Városi Könyvtár 3 570
62 Klíma és árnyékolás 2 250
63 Hangosítás, wifi 1 320
65 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 396
66 Klíma beszerelése 396
67 Kállai Ferenc Kulturális Központ 2 660
68 Fűtéskorszerűsítés 600
69 Eszközbeszerzés 2 060
70 Városi Egészségügyi Intézmény 6 500
71 Eszközbeszerzés 6 500
72 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 1 112 822
73 Egyéb felhalmozási kiadások 0
74 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0
75 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 10 819
76 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137
77 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282
78 Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása 400
79 TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer) 2 000
80 Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák) 3 000
81 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 060
82 Szennyvízcsatlakozás támogatási alap 1 465
83 Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat 595
84 Környezetvédelmi alap 4 000
85 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0
86 Felhalmozási céltartalék 69 000
87 CLLD tervezés önerő 2 286
88 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő 950
89 TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék 61 634
90 I. világháborús emlékmű felújítása önerő 1 997
91 Népligeti sporttelep pályázati önerő 1 276
92 Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő 857
93 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 85 879
94 Finanszírozási kiadások 0
95 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0

9. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2018. évi terv
1 Járda felújítás 2 000
3 Kollégium felújítása 10 000
4 Külterületi utak felújítása 10 000
5 Út és Parkoló építés 10 000
6 Közkifolyók építése 1 000
7 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
8 Tulipános óvoda felújítása 216
9 Ünnepi díszvilágítás 2 000
10 Homlokzat felújítás 4 000
11 Informatikai fejlesztések 5 000
12 Fogorvosi rendelő 25 000
14 Játszótér építése 1 872
15 Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása 1 900
16 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő 5 115
17 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő 267
18 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő 20 650
19 Környezetvédelmi alap 4 000
20 Települési szeméttelep rekultivációs pr.a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282
21 Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása 400
22 Gyepmesteri telep fejlesztése 2 000
23 Sport infrastruktúra fejlesztés 1 264
24 Fürdő csúszdapark építés 130 000
25 Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő 4 387
26 Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő 25 000
27 TSZGK fejlesztési igény 2 000
28 Kistérségi Óvoda fejlesztési igény 3 000
29 Népház felújítás 1 000
30 CLLD tervezés önerő 2 286
31 Közös Hivatal irodák festése és páncélszekrény 3 850
32 Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás 3 570
33 Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés 396
34 Kállai F. Kult. Kp. Fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés 2 660
35 Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés 1 500
36 TOP-os pályázatok önerő 90 000
37 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 1 051
38 Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása 3 450
39 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő 950
40 Hulladékszállító jármű vásárlása 300
41 Összesen 388 366

10. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben
A B
Megnevezés 2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 195
2 -Polgármester 1
3 -mezőőr-közalkalmazott 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 4
5 -START Közmunkaprogram dolgozói 182
6 -Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt. 3
7 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 55
8 -köztisztviselői létszám Gye. 46
9 -kisegítő-Mt. Gye. 2
10 -CLLD pályázat-Mt. Gye. 1
11 -Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám 3
12 -Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám 3
13 Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott 5
14 Szent Antal Népház-közalkalmazott 5
15 Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott 7
16 Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott 24
17 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott 9
18 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 300

11. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G
Megnevezés 2017. állami tám. 2017. önk.kieg. 2017. intézmény finanszírozás összesen 2018. állami tám. 2018. önk.kieg. 2018. intézmény finanszírozás összesen
1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 180 681 56 297 236 978 179 857 80 284 260 141
2 le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. 0 11 437 0 0 11 089 0
3 Gyomaendrőd kiegészítése 0 44 860 0 0 69 195 0
4 Határ Győző Városi Könyvtár 7 800 16 758 24 558 10 616 24 970 35 586
5 Szent Antal Népház 3 176 5 062 8 238 4 139 13 644 17 783
6 Kállai Ferenc Kulturális Központ 4 763 14 361 19 124 6 098 21 749 27 847
7 Városi Egészségügyi Intézmény 173 085 1 951 1 951 170 417 4 055 4 055
8 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 17 700 7 183 24 883 28 616 8 713 37 329
9 Önkormányzat összesen 387 205 90 175 315 732 399 743 142 326 382 741
10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása
11 Megnevezés 2017. állami tám. 2017. önk.kieg. 2017. intézmény finanszírozás összesen 2018. állami tám. 2018. önk.kieg. 2018. intézmény finanszírozás összesen
12 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 0
13 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 122 382 3 308 125 690 134 369 1 024 135 393
14 Térségi Szociális Gondozási Központ 324 784 50 033 374 817 337 295 70 227 407 522
15 Önkormányzati Társulás összesen 447 166 53 341 500 507 471 664 71 251 542 915

12. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2018.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 179 857 0 1 260 11 089 192 206 257 551 -65 345
6 Önkormányzati Hivatal működése összesen 179 857 0 1 260 11 089 192 206 257 551 -65 345
7 Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása
8 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 25 502 25 502 32 000 -6 498
9 Közvilágítás fenntartásának támogatása 33 594 33 594 33 594 0
10 Köztemető fenntartás 100 0 13 382 13 482 23 815 -10 333
11 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 0
12 Településüzemeltetés összesen 90 991 0 13 382 0 104 373 121 204 -16 831
13 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 0 0 0
14 Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része 31 526 31 526 31 526
15 polgármester bér és járulék 2 049 2 049 14 495 -12 446
16 mezőőri feladatok 8 000 5 400 13 400 18 483 -5 083
17 víz-szennyvíz gazd. 5 000 5 000 5 936 -936
18 települési hulladékkezelés 0 16 066 16 066 27 319 -11 253
19 város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám 39 485 2 559 20 584 1 700 64 328 68 662 -4 334
20 buszközl.tám 0 15 840 -15 840
21 nem lakóing.bérbeadása 9 822 9 822 9 822 0
22 polgárvédelem 0 1 209 -1 209
23 ár-és belvízvédelem 1 815 1 815 15 370 -13 555
24 településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 9 309 -9 309
25 sportlétesítmények műk. 0 6 900 -6 900
26 orvosi ügyelet 0 13 668 -13 668
27 oktatási vagyon műk. 0 17 000 -17 000
28 bölcsőde 0 4 420 -4 420
29 óvodai feladatellátás kieg.tám.és tartalék 0 0 3 964 -3 964
30 közmunka pályázat 2018. 0 13 833 199 150 212 983 203 670 9 313
31 közmunka pályázat 2017. 51 315 26 753 78 068 78 172 -104
32 közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége 0 12 627 -12 627
33 Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel. 790 12 472 13 262 14 700 -1 438
34 Városi Egészségügyi Intézmény 0 10 472 3 228 170 417 184 117 186 672 -2 555
35 Önkormányzati bérlakások karbantartása 6 323 6 323 6 323 0
36 Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése 19 660 29 129 11 265 60 054 68 371 -8 317
37 Rendkívüli feladatokra tartalék 30 972 -30 972
38 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen 93 510 99 798 62 282 443 223 698 813 833 904 -135 091
39 Beszámítás -26 573 -26 573 -26 573
40 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás 0 0
41 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 116 918
42 Óvodaműködtetési támogatás 16 721
43 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 729 163
44 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 134 368 0 0 163 134 531 135 392 -861
45 A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 74 860
46 A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen 74 860 0 0 0 74 860 74 860 0
47 Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
48 Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007) 381 302 0 0 0 381 302 407 522 -26 220
49 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
52 Határ Győző Városi Könyvtár működése 8 800 0 600 1 816 32 616
53 Kállai Ferenc Kulturális Központ működése 4 661 0 7 270 3 196 35 486
54 Közművelődés összesen 13 461 0 7 870 5 012 26 343 68 102 -41 759
55 Önként vállalt feladatok 0
56 Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása 11 412 6 000 17 412 15 074 2 338
57 Képviselők tiszteletdíja 0 14 367 -14 367
58 Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 6 429 0 15 704 3 000 25 133 39 704 -14 571
59 Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok 0 3 280 -3 280
60 Marketing költségek 1 500 -1 500
61 Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap 0 24 200 -24 200
62 Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 9 026 -9 026
63 Rendezvényekre elkülönített keret 9 000 -9 000
64 TDM támogatása 4 000 4 000 5 500 -1 500
65 IKSZT működtetése 4 000 4 000 4 600 -600
66 Szent Antal Népház működése 3 108 6 220 1 031 10 359 24 273 -13 914
67 Kállai adomány 10 000 10 000 10 000 0
68 Bursa Hungarica támogatás 0 1 500 -1 500
69 Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlása 0 1 200 -1 200
70 TOP-7.11-16-CLLD pályázat 4 990 16 121 21 111 21 111 0
71 EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 25 000 25 000 25 000 0
72 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 246 526 246 526 246 526 0
73 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 40 000 40 000 40 000 0
74 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 2 476 2 476 2 476 0
75 Önként vállalt feladatok összesen 9 537 17 466 41 336 337 678 406 017 498 337 -92 320
76 Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. nélkül 405 000 405 000 0 405 000
77 Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 405 000 0 405 000 0 405 000
78 Összesen: 951 313 117 264 531 130 797 165 2 396 872 2 396 872 0

13. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2018.

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
2 Kiadások:
3 Személyi juttatások 12 324 14 678 14 678 14 780 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678 173 884
4 Munkaadói járulékok 2 715 3 140 3 140 3 140 3 160 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 37 275
5 Dologi kiadás 3 950 3 950 3 921 3 200 3 000 3 000 3 000 3 031 3 000 3 400 3 800 3 800 41 052
6 Műk.c.peszk.átadás 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 5 340
7 Fejlesztés, felújítás 1 650 600 1 600 3 850
8 Kiadások összesen: 19 434 22 213 23 834 21 565 21 283 21 863 22 863 21 294 21 263 21 663 22 063 22 063 261 401
9 Bevételek:
10 Saját bevételek 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 260
11 Átvett peszk. 0
12 Önkormányzati tám. 19 329 22 108 23 729 21 460 21 178 21 758 22 758 21 189 21 158 21 558 21 958 21 958 260 141
13 Bevételek összesen: 19 434 22 213 23 834 21 565 21 283 21 863 22 863 21 294 21 263 21 663 22 063 22 063 261 401

14. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó egyenleg 1 196 105 1 118 462 1 355 237 1 854 967 1 849 746 1 680 963 1 524 420 1 324 293 780 182 606 494 248 677 11 429 1 196 105
3 Bevételek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1. Intézményi működési bevétel 4 725 4 725 4 725 6 829 5 725 5 725 6 725 10 485 20 485 11 327 11 485 16 909 109 870
5 2. Műk.célú tám., átvett peszk. 36 036 85 617 312 647 39 181 39 627 39 474 40 627 40 627 40 627 40 627 40 642 41 433 797 165
6 3. Közhatalmi bevételek 0 0 165 452 26 000 0 0 0 0 165 000 30 000 0 34 808 421 260
7 4. Önkorm.műk.ktgvetési tám. 70 310 70 674 80 306 80 306 80 306 80 306 82 306 82 306 82 306 82 306 80 306 79 575 951 313
8 5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 6 000 0 13 146 0 6 000 0 0 0 0 25 146
9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 283 846 133 505 25 766 0 0 0 0 0 0 1 600 0 444 717
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 111 071 444 862 696 635 184 082 125 658 138 651 129 658 139 418 308 418 164 260 134 033 172 725 2 749 471
11 8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 1 307 176 1 563 324 2 051 872 2 039 049 1 975 404 1 819 614 1 654 078 1 463 711 1 088 600 770 754 382 710 184 154 3 945 576
13 Kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10. Személyi juttatás 65 909 65 998 53 513 53 513 53 513 53 513 58 138 53 513 58 004 53 513 53 513 53 518 676 158
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 9 573 9 577 8 759 8 759 8 759 8 759 9 661 8 759 9 635 8 759 8 759 8 766 108 525
16 12. Dologi kiadás 54 201 52 520 45 520 43 000 40 883 45 574 50 883 232 925 40 000 37 689 40 184 40 961 724 340
17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 53 421 53 421 55 424 56 421 57 924 57 421 56 230 53 743 52 061 55 420 51 000 53 990 656 476
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 13 150 74 860
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 188 714 187 126 168 826 167 303 166 689 170 877 180 522 354 550 165 310 160 991 159 066 170 385 2 240 359
20 16. Működési c. tartalék 0 20 961 20 880 15 000 18 252 18 000 18 000 16 252 12 302 7 097 0 9 769 156 513
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 188 714 208 087 189 706 182 303 184 941 188 877 198 522 370 802 177 612 168 088 159 066 180 154 2 396 872
22 18. Felújítás 0 0 7 199 7 000 9 500 8 317 10 281 174 201 133 505 0 0 0 350 003
23 19. Beruházás 0 0 0 0 100 000 98 000 120 982 103 457 120 179 353 989 212 215 4 000 1 112 822
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 35 069 50 810 0 0 0 85 879
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 7 199 7 000 109 500 106 317 131 263 312 727 304 494 353 989 212 215 4 000 1 548 704
26 20.Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 188 714 208 087 196 905 189 303 294 441 295 194 329 785 683 529 482 106 522 077 371 281 184 154 3 945 576
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 1 118 462 1 355 237 1 854 967 1 849 746 1 680 963 1 524 420 1 324 293 780 182 606 494 248 677 11 429 0 0

15. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2018. terv 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 109 870 112 946 116 335 119 825
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 769 499 500 648 500 177 515 182
3 Működési célú átvett pénzeszköz. 27 666 28 441 29 294 30 173
4 Közhatalmi bevételek 421 260 433 055 398 723 410 685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 951 313 977 950 1 007 288 1 037 507
6 Működési bevétel összesen 2 279 608 2 053 040 2 051 817 2 113 372
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 25 850 26 626 27 425
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 441 617 468 500 150 000 154 500
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 22 000 22 660 23 340
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 469 863 516 350 199 286 205 265
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 117 264 78 047 87 623 89 051
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 078 841 760 368 684 500 136 913
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 945 576 3 407 805 3 023 226 2 544 601
15 Személyi juttatás 676 158 613 418 621 822 643 799
16 Munkaadókat terhelő járulék 108 525 110 775 114 098 117 848
17 Dologi kiadás 724 340 531 398 540 340 556 550
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 544 727 559 979 566 779 574 782
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 111 749 114 878 118 324 121 874
20 Működési célú tartalék 156 513 130 639 105 977 113 306
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 74 860 70 000 72 100 74 264
22 Működési kiadás összesen 2 396 872 2 131 087 2 139 440 2 202 423
23 Felújítás 350 003 69 309 83 920 74 337
24 Beruházás 1 112 822 978 368 697 206 182 177
25 Egyéb felhalmozási kiadás 85 879 229 041 102 660 85 664
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 548 704 1 276 718 883 786 342 178
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 945 576 3 407 805 3 023 226 2 544 601

16. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás
1 Építményadó 40 000 40 000 0
3 Magánszemélyek kommunális adója 42 475 42 000 475
4 Iparűzési adó 291 823 290 000 1 823
5 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000 0
6 Összesen 382 298 380 000 2 298

17. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2018. év

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 380 000
2 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bevétel 52 981
3 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 5 000
4 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesítéséből származó bevétel 0
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 2 000
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 439 981
8 Összes saját bevétel 50%-a 219 991
9 Adósságot keletkeztető ügylet 0

18. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C D
1 Kötelezettség váll.össz. 2019 2020
2 Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.29) 51 057 51 057 0
3 Forrásai
4 Támogatás 50 993 50 993 0
5 Saját erő 64 64 0
6 TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 10 730 7 658 3 072
7 Forrásai
8 Támogatás 10 730 7 658 3 072
9 Saját erő 0 0 0

19. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban
A B C D E
1 Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
2 TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 37 500 37 500 0 2017-2020-ig tartó program
3 EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 25 000 25 000 0 2018-2019-ig tartó program
4 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 246 526 246 526 0 2018-2019-ig tartó program
5 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 40 000 40 000 0 2018-2019-ig tartó program
6 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő 42 511 42 511 0 2018-2019-ig tartó program
7 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete 90 994 90 994 0 2018-2019-ig tartó program
8 TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között 70 000 70 000 0 2018-2019-ig tartó program
9 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése 45 000 45 000 0 2018-2019-ig tartó program
10 TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés - Piac 73 846 73 846 0 2018-2019-ig tartó program
11 TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés - Fűzfás-zug belvíz 95 000 95 000 0 2018-2019-ig tartó program
12 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 17 949 19 000 1 051
13 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 199 570 204 685 5 115 2017-2018-ig tartó program, építésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
14 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 184 226 184 493 267 2017-2018-ig tartó program
15 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 243 516 264 166 20 650 2017-2018-ig tartó program