31/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Gyomaendrőd közigazgatási területén, a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.

2. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható magánterületen

2. § Tiltott valamennyi e rendeletben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

3. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán építési reklámháló kivételével nem helyezhető el.

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(4) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

3. Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése

4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop használatára jogosultak.

(2) Valamennyi, az (1) bekezdés szerinti közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.

(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a helyi TDM szervezet és az 1. melléklet szerinti közművelődési intézmények által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése transzparensen és molinón lehetséges.

4. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében

5. § (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

5. Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése

6. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárásban az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

(2) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.

6. Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére

7. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és e rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények érvényesüléséről a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.

(2) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.

(3) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(4) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve az általános közigazgatási rendtartást szabályozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 31/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődön működő közművelődési intézmények

1. Kállai Ferenc Kulturális Központ - 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

2. Szent Antal Népház - 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 26.

3. Határ Győző Városi Könyvtár - 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

4. Rózsahegyi Ház - 5502 Gyomaendrőd, Kondori út 1.