A szöveg időállapota: 2018.I.1. -
Időállapot váltás: 2017.VIII.1. - 2017.XII.31.
2018.I.1. -


17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Gyomaendrőd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező vagy

b) Gyomaendrőd közigazgatási területén lakóingatlant szerző, új lakást építő azon természetes személyekre, akiket a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése 7. pontja szerint támogatott személynek elismer.

2. § A Képviselő-testület az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (továbbiakban: támogatás) iránti kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza.

3. § (1) Hitelképes az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi kimutatható nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át meghaladja.

(2) Az önkormányzat által támogatott lakó funkciót tartalmazó ingatlan: a lakás, a családi ház (továbbiakban: lakás).

(3) Az önkormányzat által támogatott lakásbővítés a lakás legalább 12 m2 nagyságú lakószobával való bővítése, mely a lakás térfogatát vagy hasznos alapterületét növeli.

(4) Az önkormányzat által támogatott lakáskorszerűsítés

a) a lakás komfortfokozatának növelése: fürdőszoba kialakítása,

b) a lakás energetikai korszerűsítése: fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás,

c) megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése.

4. § (1) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő személy, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló személy meghatározására a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Sztv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2)1 A támogatás iránti kérelem (továbbiakban: kérelem) az arra rendszeresített formanyomtatványon az abban megjelölt mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán, postai vagy elektronikus úton nyújtható be.

(3) Kérelmezőnek igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Sztv. 10. § (2)-(3) és az (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Kérelmezőnek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia a közös háztartás fennállását, valamint élettársak esetében ennek időtartamát.

(6) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(7) A kérelem elbírálását megelőzően a döntést előkészítő szerv a kérelmező vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt készít.

2. Jogosultsági feltételek

5. § (1) A támogatást csak első saját tulajdonú lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez lehet megállapítani annak a kérelmezőnek,

a) akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg, és

b) aki saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, vagy azon házastársaknak, akik négy, és nyolc éven belül a kettő gyermek megszületését vállalják.

(2) A támogatást házastársak, élettársak együttes igénylőként igényelhetik, kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a megszerezni kívánt ingatlanon illetve ingatlanrészen mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek. A támogatás ingatlanrész vásárlására csak akkor fordítható, ha az élettársak, illetve a házastársak által eltérő tulajdoni hányaddal megszerzett ingatlan az élettársak, a házastársak kizárólagos tulajdonába kerül.

(3) A megállapított támogatást az odaítélést követő hat hónapon belül fel kell használni, ellenkező esetben az igénylők tovább nem jogosultak a támogatásra.

(4) Támogatás ugyanazon igénylő részéről csak egy alkalommal és egy jogcímen vehető igénybe.

6. § (1) Támogatás csak akkor nyújtható, ha a lakás

a) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett,

b) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot biztosítja.

(2) Támogatás használt lakás vásárlásához csak akkor nyújtható,

a) ha a lakás per-, teher- és igénymentes, vagy ha a lakást a tulajdonosa a vételárból tehermentesíti és ennek kötelezettségét az adásvételi szerződésben rögzítik, és

b) ha az önkormányzati támogatás összegét az adásvételi szerződésben rögzítik.

(3) Támogatás lakásépítkezéshez, lakásbővítéshez csak a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtása előtt adható.

(4) Támogatás lakásbővítéshez, lakáskorszerűsítéshez csak akkor nyújtható, ha a korszerűsítéssel érintett lakás az igénylő vagy igénylők kizárólagos, vagy az igénylő és közeli hozzátartozója közös tulajdonában van.

3. Kizáró okok

7. § (1) Nem állapítható meg támogatás, ha a megszerezni, felépíteni, bővíteni vagy korszerűsíteni kívánt lakóingatlan meghaladja a kérelmező és családja Korm. rendeletben meghatározott jogos lakásigényét.

(2) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező

a) és a vele együtt költöző személynek az önkormányzati bérlakáson fennállt bérleti joga a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII törvény 25. §-án alapuló felmondás miatt szűnt meg,

b)2 a kérelem benyújtásakor az adásvételi szerződést már megkötötte és a vételár kiegyenlítésre került,

c) lakáshasználatba vételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételéről szóló igazolással rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi,

d) a rendeletben támogatott lakáskorszerűsítési építési tevékenységet a kérelem benyújtása előtt befejezte,

e) nem hitelképes,

f) önkormányzati bérlakást, vagy állami lakást kedvezményesen vásárolt meg,

g) olyan tartási, öröklési szerződést kötött, amelynek folytán várományosi helyzetbe került saját tulajdonú, állandó használatú lakás megszerzésére,

h) már részesült önkormányzati lakáscélú támogatásban,

i) a lakáscélú támogatást közeli hozzátartozók közötti jogügylethez kívánja felhasználni, kivéve, ha az így megszerzett tulajdoni hányaddal megszűnik a közös tulajdon.

(3) Nem minősül kizáró tényezőnek a támogatás megítélése esetén:

a) az a megszerzett régi típusú ház, melynek komfort fokozata komfortnélküli, műszaki állapota a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatóságának szakvéleménye szerint erősen leromlott, felújítása gazdaságosan nem végezhető el, és a fenti telken 4 éven belül a támogatott új családi házat épít,

b) az a megszerzett ingatlan tulajdonrész, amelyben a kérelmező házastársa nem tulajdonos és az ingatlan önálló családalapításra nem alkalmas,

c) örökléssel szerzett ingatlan ½ része.

4. A támogatás formája és mértéke

8. § (1) A támogatás kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő önkormányzati támogatás formájában adható.

(2) A támogatás mértéke jogcímenként:

a) A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum 750.000.- Ft, melyből 500.000.- Ft kamatmentes kölcsön, 250.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte.

b) Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban 750.000.- Ft., melyből 500.000.- Ft kamatmentes kölcsön, 250.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az aláírt adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül.

c) A lakásbővítésre, lakáskorszerűsítésre adható támogatás összege maximum 350.000.- Ft, melyből 230.000.- Ft kamatmentes kölcsön, 120.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megállapított támogatás akkor folyósítható, ha a bővítési, korszerűsítési építési tevékenység elérte a 30 %-os készültségi fokot.

(3) A meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vissza nem térítendővé akkor válik, ha az igénylő nem esik az (6) bekezdésében foglaltak hatálya alá, és a kamatmentes kölcsönt visszafizette.

(4) A támogatás folyósítása pénzintézeten keresztül történik.

(5) Az önkormányzat a jogosulttal a megállapított vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra támogatási szerződést, a kamatmentes kölcsönre kölcsönszerződést köt, e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal.

(6) Támogatott személyek kötelesek egyösszegben a kötelezéstől számított három hónapon belül visszafizetni a megállapított támogatásokat: a kamatmentes kölcsön fennmaradó részét valamint a vissza nem térítendő támogatás összegét valamint a folyósításuktól számított Ptk. 6:47. § (2) bekezdése szerinti kamatait, amennyiben

a) a támogatott lakóépületre a kölcsönszerződés, illetve támogatási szerződés keltétől számított 4 éven belül a használatbavételi engedélyt, igazolást nem kérik, illetve nem kapják meg,

b) a folyósított kölcsön futamideje alatt az épületet elidegenítik,

c) a gyermekvállalási kötelezettségüknek önhibájukból nem tesznek eleget.

d) a kölcsön törlesztésének határidőben nem tesz eleget és kölcsönszerződés felmondásra kerül.

(7) A visszafizetés havi összegének meghatározásánál figyelembe kell venni a kezelési költségből adódó többlet terheket is.

(8) Az (6) bekezdésében foglaltak alól egyéni kérelemre, figyelemmel a kérelmező szociális és anyagi helyzetére a polgármester mentességet adhat.

5. A kölcsönszerződés, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9. § (1) A kamatmentes kölcsön összegét a jogosultakkal megállapodott futamidő, de maximum 10 év alatt kell visszafizetni.

(2) A visszafizetés kezdő időpontja a szerződés megkötésének időpontját követő év január 1. napja.

(3) A kölcsöntörlesztés megkezdését követő egy év elteltével kérelemre engedélyezhető a törlesztés felfüggesztése, de a visszafizetés időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a szerződésben vállalt futamidőt.

10. § (1) A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - a támogatott személyek fizetik.

11. § (1) Indokolt esetben bármelyik támogatásban részesített személy a polgármester jóváhagyásával a szerződésből elbocsátható, ha az elbocsátott személy szerződéses kötelezettségét a másik fél változatlanul vállalja teljesíteni.

(2) Amennyiben a szerződéses kötelezett elhalálozik, akkor a szerződésbeli kötelezettségei változatlan feltételek mellett örököseit terhelik.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Szerződés-minta vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtásához

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására

amely létrejött

egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató), aláírásra jogosult képviselője: ………….. polgármester, mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó),

másrészről ……………………………….(születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím) mint kedvezményezett(ek) /a továbbiakban: Kedvezményezett(ek)/,

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Támogató az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló /2017. ( ) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR.) 5. § (1) bekezdése alapján Döntéshozó átruházott hatáskörben eljárva ………… ügyiratszámú határozatával Kedvezményezett(ek) részére …… Ft, …… azaz forint összegű támogatást állapított meg …… hrsz-ú, természetben 5500/5502 Gyomaendrőd, ……… szám alatti ingatlan vásárlásához/építéséhez/bővítéséhez/ korszerűsítéséhez.

1.2. A döntés alapján Kedvezményezett(ek) vissza nem térítendő támogatásban részesül(nek).

1.3. Jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek együtt kezelendőek a fenti ügyiratszámú határozatban megállapított kamatmentes kölcsön nyújtására szolgáló kölcsönszerződéssel.

2.1. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a ....... Ft, azaz ........... forint összegű vissza nem térítendő önkormányzati támogatás biztosítására Támogató ÖR. 10. §-a alapján a támogatás összege és járuléka erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.

2.2. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - Kedvezményezett(ek) viseli(k).

3. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a támogatás

- lakásépítés esetén akkor folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte,

- lakásvásárlás esetén akkor folyósítható, ha az aláírt adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül,

- lakásbővítés esetén akkor folyósítható, ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek,

- lakáskorszerűsítés esetén akkor folyósítható, ha a lakáskorszerűsítési tevékenység elérte az 50 %-os készültségi fokot.

(gyermekvállalás esetén)

4. 1. Támogató a támogatást … születendő vállalt gyermekre való tekintettel nyújtja.

Kedvezményezettek a gyermek(ek) születését …. éven belül vállalják. A négy és nyolc év kezdő időpontjának lakásépítésnél és lakásbővítésnél a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételéről szóló igazolás kiadásától, lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés aláírásának napjától, lakáskorszerűsítésnél a munkálatok befejezésétől kell számítani. Az időpont a terhesség időszakára meghosszabbodik, ha a terhességet a határidő lejáratát követő 30 napon belül orvosi bizonyítvánnyal igazolja.

4.2. Gyermek megszületéseként kell elfogadni az örökbefogadást, a bíróságnak vagy hatóságnak a kedvezményezett vérszerinti gyermekének a háztartásban kerüléséről szóló határozatát.

4.3. Amennyiben Kedvezményezettek nem tesznek eleget vállalt kötelezettségüknek, úgy a kötelezettség nem teljesítésétől számított 3 (három) hónapon belül kötelesek visszafizetni a támogatást, az ÖR: 8. § (6) bekezdése szerint számított kamatösszeggel együtt.

5. (lakásépítés, lakásvásárlás, lakásbővítés esetén) Kedvezményezett(ek) köteles(ek) a használatbavételi engedélyt, igazolást/tulajdoni lapot ….... év ........ hó .. nap benyújtani Gyomaendrőd Város Polgármesteréhez. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k) hogy amennyiben ezen kötelezettségüket elmulasztják, Támogató az ÖR. 8. § (6) bekezdés értelmében jár el.

(lakáskorszerűsítés esetén)

Kedvezményezett(ek) köteles(ek) írásban bejelenteni a lakáskorszerűsítési munkálatok befejező időpontját. Döntéshozó helyszíni szemlével győződik meg a lakáskorszerűsítés megvalósításáról.

6. Kedvezményezett(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy az 1. pontban megjelölt lakásnak a kölcsön visszafizetési határidejét megelőzően történt elidegenítése esetén a megállapított vissza nem térítendő támogatás összegét és járulékait készpénzben kiegyenlítik.

7. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy az önkormányzati támogatás összegére az ingatlan nyilvántartásba ezen szerződés 2. pontjában rögzített és bejegyzett terhek feloldása iránt a Támogató a kamatmentes kölcsön visszafizetése után intézkedik.

8. Záró rendelkezések

8.1. Jelen Szerződés 6 db eredeti példányban készült. Kedvezményezett(ek) a jelen Szerződés aláírásával kijelenti(k), hogy a jelen Szerződés tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet magára nézve kötelezőnek ismeri(k) el.

8.2. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a kamatmentes kölcsön visszafizetésének napjával hatályát veszti.

8.3. Kedvezményezett(ek) kijelenti(k), hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - Kedvezményezett(ek) személyes adatai(k)nak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárult(ak).

8.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok valamint az ÖR. rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett(ek) kijelenti(k), hogy harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett(ek) részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

8.6. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Gyomaendrőd, 20………………………… Gyomaendrőd, 20……………………………


…………………………….
Kedvezményezett(ek)


…………………………
Döntéshozó
P.H.
Jogilag ellenjegyzem:

…………………………….
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:

…………………………….
pénzügyi osztályvezető

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 20... év ………….. hó …. nap

……………………
ügyvéd
P.H.

2. melléklet a 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Szerződés-minta kamatmentes kölcsön nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

kamatmentes kölcsön nyújtására

amely létrejött

egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató), aláírásra jogosult képviselője: ………….. polgármester, mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó),

másrészről ……………………………….(születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím) mint kedvezményezett(ek) /a továbbiakban: Kedvezményezett(ek)/,

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Támogató az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló /2017. ( ) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR.) 5. § (1) bekezdése alapján Döntéshozó átruházott hatáskörben eljárva ………… ügyiratszámú határozatával Kedvezményezett(ek) részére …… Ft, …… azaz forint összegű támogatást állapított meg …… hrsz-ú, természetben 5500/5502 Gyomaendrőd, ……… szám alatti ingatlan vásárlásához/építéséhez/bővítéséhez/ korszerűsítéséhez.

1.2. A döntés alapján Kedvezményezett(ek) kamatmentes kölcsönben részesül(nek).

1.3. Jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek együtt kezelendőek a fenti ügyiratszámú határozatban megállapított vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására szolgáló támogatási szerződéssel.

2.1. Kedvezményezett(ek)tudomásul veszi(k), hogy a ....... Ft, azaz ........... forint összegű kamatmentes kölcsön biztosítására Támogató ÖR. 10. §-a alapján a kamatmentes kölcsön összege és járuléka erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.

2.2. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - Kedvezményezett(ek) viseli(k).

3. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a támogatás

- lakásépítés esetén akkor folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte,

- lakásvásárlás esetén akkor folyósítható, ha az aláírt adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül,

- lakásbővítés esetén akkor folyósítható, ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek,

- lakáskorszerűsítés esetén akkor folyósítható, ha a lakáskorszerűsítési tevékenység elérte az 50 %-os készültségi fokot.

4.1. Felek megállapodnak, hogy a kölcsön visszafizetésének futamideje 10 (tíz) év. Az 1. pontban meghatározott kölcsön, és az ÖR. 8. § (7) bekezdésében meghatározott többletterhek törlesztése a kölcsönnyújtást követő év január 01. napjától esedékes.

4.2. A törlesztő részlet összege ...... év január hó 01. napjától ...... év december 31. napjáig ...... Ft/hó, mely összegből ...... Ft a kölcsönnek a havi törlesztő részlete, ....... Ft/hó az önkormányzatot terhelő nyolc ezrelék összegének havi részlete, ...... Ft/hó pénzfeladással kapcsolatos kiadások havi összege.

4.3. Ezt követően az adott évre esedékes havi törlesztő részletek összegét a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal minden év január 10. napjáig közli az igénylőkkel.

4.4. A törlesztő részleteket Gyomaendrőd Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni minden hónap 15. napjáig.

(gyermekvállalás esetén)

5. 1. Támogató a támogatást … születendő vállalt gyermekre való tekintettel nyújtja.

Kedvezményezettek a gyermek(ek) születését …. éven belül vállalják. A négy és nyolc év kezdő időpontjának lakásépítésnél és lakásbővítésnél a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételéről szóló igazolás kiadásától, lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés aláírásának napjától, lakáskorszerűsítésnél a munkálatok befejezésétől kell számítani. Az időpont a terhesség időszakára meghosszabbodik, ha a terhességet a határidő lejáratát követő 30 napon belül orvosi bizonyítvánnyal igazolja.

5.2. Gyermek megszületéseként kell elfogadni az örökbefogadást, a bíróságnak vagy hatóságnak a kedvezményezett vérszerinti gyermekének a háztartásban kerüléséről szóló határozatát.

5.3. Amennyiben Kedvezményezettek nem tesznek eleget vállalt kötelezettségüknek, úgy a kötelezettség nem teljesítésétől számított 3 (három) hónapon belül kötelesek visszafizetni a támogatást, az ÖR: 8. § (6) bekezdése szerint számított kamatösszeggel együtt.

6. (lakásépítés, lakásvásárlás, lakásbővítés esetén) Kedvezményezett(ek) köteles(ek) a használatbavételi engedélyt, igazolást/tulajdoni lapot ….... év ........ hó .. nap benyújtani Gyomaendrőd Város Polgármesteréhez. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k) hogy amennyiben ezen kötelezettségüket elmulasztják, Támogató az ÖR. 8. § (6) bekezdés értelmében jár el.

(lakáskorszerűsítés esetén)

Kedvezményezett(ek) köteles(ek) írásban bejelenteni a lakáskorszerűsítési munkálatok befejező időpontját. Döntéshozó helyszíni szemlével győződik meg a lakáskorszerűsítés megvalósításáról.

7. Kedvezményezett(ek) kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1. pontban megjelölt lakásnak a kölcsön visszafizetési határidejét megelőzően történt elidegenítése esetén a még fennálló kölcsön összegét és járulékait készpénzben kiegyenlítik.

8. Kedvezményezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a kamatmentes kölcsön összegére az ingatlan nyilvántartásba ezen szerződés 2. pontjában rögzített és bejegyzett terhek feloldása iránt a Támogató a kamatmentes kölcsön visszafizetése után intézkedik.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Szerződés 6 db eredeti példányban készült. Kedvezményezett(ek) a jelen Szerződés aláírásával kijelenti(k), hogy a jelen Szerződés tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.2. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a kamatmentes kölcsön visszafizetésének napjával hatályát veszti.

9.3. Kedvezményezett(ek) kijelenti(k), hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően -Kedvezményezett(ek) személyes adatai(k)nak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárult(ak).

9.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok valamint az ÖR. rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett(ek) kijelenti(k), hogy harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett(ek) részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.6. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Gyomaendrőd, 20………………………… Gyomaendrőd, 20……………………………


…………………………….
Kedvezményezett/Kedvezményzettek


…………………………
Döntéshozó
P.H.
Jogilag ellenjegyzem:

…………………………….
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:

…………………………….
pénzügyi osztályvezető

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem.
Gyomaendrőd, 20... év ………….. hó …. nap

……………………
ügyvéd
P.H.


1
Módosította: 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés. Hatályos 2018. január 1-étől.
2
Módosította: 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés. Hatályos 2018. január 1-étől.