A szöveg időállapota: 2017.III.26. - 2017.III.26.
Időállapot váltás: 2017.III.26. - 2017.III.26.
2017.III.27. -


13/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet

a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság , Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, és a Békés Megyei Önkormányzati Közgyűlése véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) mellékletét képező K8-as tervlap helyébe az 1. mellékletét szerinti tervlap lép.

2. § Az Ör. mellékletét képező K12-es tervlap helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap lép.

3. § Az Ör. mellékletét képező K15-ös tervlap helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

K-8-as tervlap

2. melléklet a 13/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

K-12-es tervlap

3. melléklet a 13/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

K-15-ös tervlap