7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.766.461 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.766.461 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 2.014.636 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 100.424 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 106.778 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 544.623 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.121.414 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 614.093 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 109.189 ezer forint,

c) dologi kiadás 523.043 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 517.032 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 119.528 ezer forint,

f) a működési céltartalék 171.199 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.330 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 171.199 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.300 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 5.700 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

d) „Gyoma 300 éves” eseményhez kapcsolódó emlékkönyv kiadásának támogatása 200 ezer forint.

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 2.510 ezer forint.

(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 645.047 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 89.025 ezer forint,

b) beruházási kiadása 381.995 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 174.027 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017-2020. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti 2017. terv
1 Intézményi működési bevétel 98 973 153 300
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 523 944
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 456
4 Közhatalmi bevételek 381 260 388 260
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 676
6 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 014 636
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 25 146
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 72 178
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 100 424
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 106 778
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 544 623
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 766 461
15 Személyi juttatás 601 989 614 093
16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 109 189
17 Dologi kiadás 474 903 523 043
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 517 032
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 119 528
20 Működési céltartalék 91 632 171 199
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 67 330
22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 121 414
23 Felújítás 25 250 89 025
24 Beruházás 177 452 381 995
25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 174 027
26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 645 047
27 Finanszírozási kiadások 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 766 461
29 Összes hiány: 0 0
30 Működési hiány: 0 0
31 Fejlesztési hiány: 0 0

2. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti 2017. terv
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 79 592 114 196
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 350 859
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 456
5 Közhatalmi bevételek 381 000 388 000
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 676
7 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 802 187
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 25 146
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 72 178
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 100 424
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 105 558
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 544 623
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 294 517 2 552 792
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 1 000
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 260
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 524 1 260
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 524 1 260
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 350 400
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 350 400
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 350 400
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Intézményi működési bevétel 600 0
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 600 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 600 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 3 400 14 204
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 3 400 14 204
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 3 400 14 204
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Intézményi működési bevétel 7 000 15 500
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 7 000 15 500
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 7 000 15 500
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 7 767 8 000
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 383 173 085
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 165 150 181 085
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 1 220
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
105 Tárgyévi bevételek összesen 165 150 182 305
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 98 973 153 300
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 523 944
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 456
110 Közhatalmi bevételek 381 260 388 260
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 676
112 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 014 636
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 25 146
114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 72 178
115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
117 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 100 424
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 106 778
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 544 623
120 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 766 461

3. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti 2017. terv
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 2 026 1 815
3 Földhaszonbér 4 410 6 890
4 Bérleti díj 16 710 18 461
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás 561 300
7 Egyéb bevételek 2 084 2 084
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
9 Kamatbevétel 1 000 1 000
10 Kamatbevétel kötvény 4 000 4 000
11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 490 5 000
12 ÁFA bevétel-befizetendő 13 341 14 975
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986 2 486 5 088
14 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 0 1 717
15 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül) 0 5 327
16 Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele 0 12 500
17 Közfoglalkoztatás egyéb bevételei 0 1 455
18 Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül) 0 4 500
19 Temető üzemeltetésből származó bevétel 6 000 7 000
20 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel 400 0
21 Saját bevétel összesen: 79 592 114 196
22 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
23 Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök 17 502 0
24 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400
25 Hosszabb időtartamú közfogl., takarító tanf.tám-a 16.06.20-án induló 3 645 0
26 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem 24 967 27 205
27 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr 25 391 1 817
28 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló 247 827 225 325
29 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló 49 883 72 858
30 Földalapú támogatás 10 000 5 317
31 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 7 024 6 584
32 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 083 4 853
33 Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj. 0 1 500
34 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 350 859
35 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
36 Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés 0 7 756
37 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése 1 175 0
38 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
39 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700
40 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése 1 943 0
41 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 4 818 9 456
42 Közhatalmi bevételek 0 0
43 Iparűzési adó 255 000 260 000
44 Építményadó 32 000 35 000
45 Telekadó 0 0
46 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 42 000
47 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000
48 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 4 000
49 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 1 000
50 Gépjármű adó 30 000 30 000
51 Mezőőri járulék bevétele 8 000 8 000
52 Közhatalmi bevételek összesen 381 000 388 000
53 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
54 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 780 180 681
55 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502
56 Közvilágítás támogatása 64 440 65 000
57 Köztemető fenntartás támogatása 100 15 087
58 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
59 Beszámítás összege -47 273 -26 705
60 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700 37 665 37 276
61 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 535 2 530
62 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 242 0
63 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 103 884 105 323
64 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 15 523
65 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 7 592 0
66 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 95 153 120 599
67 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 83 778 69 735
68 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 160 228 159 550
69 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 87 250 86 291
70 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 617 1 536
71 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 9 208
72 Kulturális feladatok támogatása 1140*13806 15 903 15 739
73 Üdülőhelyi feladatok támogatása 0 7 306
74 Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása 0 17 700
75 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 877 999 939 676
76 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 802 187
77 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
78 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
79 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
80 Földalapú támogatás 0 4 683
81 Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés 0 8 463
82 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 25 146
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 0 0
86 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 0 0
87 KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése 0 34 388
88 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 2 000 0
89 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552) 24 802 37 790
90 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 26 802 72 178
91 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
92 Lakáskölcsön visszafizetés 2 000 1 500
93 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
94 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 000 200
95 Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő 0 1 300
96 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100
97 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
98 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
99 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
100 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 100 424

4. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti 2017. terv
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 94 544 105 558
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
4 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
5 Szent Antal Népház 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 1 220
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 94 544 106 778
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 417 940 544 623
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
14 Szent Antal Népház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 417 940 544 623
19 Maradvány mindösszesen 512 484 651 401

5. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti 2017. terv
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 361 911 337 917
3 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 44 733
4 Dologi kiadás 332 125 345 124
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 517 032
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 114 488
7 Működési céltartalék 91 632 171 199
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 67 330
9 Működési kiadás összesen 1 556 965 1 597 823
10 Felújítás 25 250 87 925
11 Beruházás 177 252 377 285
12 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 174 027
13 Felhalmozási kiadás összesen 459 642 639 237
14 Finanszírozási kiadások 0 0
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 016 607 2 237 060
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 139 031 151 932
18 Munkaadókat terhelő járulék 39 972 36 914
19 Dologi kiadás 41 752 41 052
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 5 040
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
24 Működési kiadás összesen 225 327 234 938
25 Felújítás 0 1 100
26 Beruházás 0 2 200
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 3 300
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 225 327 238 238
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 8 656 11 366
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 270 2 142
34 Dologi kiadás 8 254 9 700
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 19 180 23 208
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 200 1 750
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 1 750
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 19 380 24 958
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Személyi juttatás 0 13 771
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 3 030
49 Dologi kiadás 0 7 872
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 24 673
55 Felújítás 0 0
56 Beruházás 0 210
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 0 210
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 0 24 883
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Személyi juttatás 10 457 11 476
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 823 2 566
64 Dologi kiadás 4 300 8 150
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 17 580 22 192
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 0 250
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 250
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 17 580 22 442
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Személyi juttatás 10 783 13 859
78 Munkaadókat terhelő járulék 2 911 3 098
79 Dologi kiadás 11 803 17 667
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 25 497 34 624
85 Felújítás 0 0
86 Beruházás 0 0
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 0 0
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 25 497 34 624
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 71 151 73 772
93 Munkaadókat terhelő járulék 19 330 16 706
94 Dologi kiadás 76 669 93 478
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 167 150 183 956
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 0 300
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 0 300
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 167 150 184 256
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 601 989 614 093
108 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 109 189
109 Dologi kiadás 474 903 523 043
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 517 032
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 119 528
112 Működési célú tartalék 91 632 171 199
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 67 330
114 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 121 414
115 Felújítás 25 250 89 025
116 Beruházás 177 452 381 995
117 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 174 027
118 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 645 047
119 Finanszírozási kiadások 0 0
120 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 766 461

6. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2016. eredeti 2017. terv
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 5 814 5 835
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 411
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 6 363 6 246
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 0
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 0
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
20 Személyi juttatás 0 360
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 97
22 Dologi kiadás 11 876 11 876
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 14 614
24 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 14 632 9 632
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 40 597 36 579
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 31 795 31 795
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 795 31 795
37 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 0
46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 13 341 23 049
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 0 6 000
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 13 341 29 049
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 8 002 10 000
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 18 000
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 27 002 28 000
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65 Személyi juttatás 17 203 19 969
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 650 4 834
67 Dologi kiadás 0 0
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 21 853 24 803
73 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0
100 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 0
109 064010 Közvilágítás 0 0
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 33 594
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 33 594
118 066020 Városgazdálkodás 0 0
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 53 950 49 409
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 500
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 18 840
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 74 290 69 749
127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 486 546 500 507
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 486 546 500 507
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137 Személyi juttatás 11 123 12 515
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 762 2 483
139 Dologi kiadás 2 276 2 276
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 16 161 17 274
145 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 0
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 5 000 5 000
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164 Személyi juttatás 216 216
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 58
166 Dologi kiadás 935 935
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 209 1 209
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 10 870 13 370
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 12 870 15 370
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 0 0
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 690 2 353
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 690 2 353
190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
191 Személyi juttatás 0 1 900
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 500
193 Dologi kiadás 60 000 17 000
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 3 356
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 90 188 22 756
199 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0
208 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 0
217 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 0
226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0
235 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0
244 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Összesen: 0 0
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 0 13 668
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 11 988 13 668
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
263 Személyi juttatás 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
265 Dologi kiadás 9 309 9 309
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 802 0
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 11 111 9 309
271 102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274 Dologi kiadás 0 0
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 0
280 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 420
289 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0
290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 4 000
297 Működési kiadás összesen 2 000 4 000
298 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0
299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 28 080 31 680
306 Működési kiadás összesen 28 080 31 680
307 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0
308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 0 0
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 10 000
315 Működési kiadás összesen 4 000 10 000
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 800 7 200
324 Működési kiadás összesen 5 800 7 200
325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 4 000
333 Működési kiadás összesen 5 000 4 000
334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 2 000
342 Működési kiadás összesen 3 000 2 000
343 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0
344 Személyi juttatás 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346 Dologi kiadás 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 75 0
351 Működési kiadás összesen 75 0
352 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
360 Működési kiadás összesen 2 700 2 700
361 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 5 750
369 Működési kiadás összesen 8 000 5 750
370 107054 Családsegítés 0 0
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása
378 Működési kiadás összesen 0 0
379 101222 Támogató Szolgálat 0 0
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 0
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 0
388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389 Személyi juttatás 10 772 9 140
390 Munkaadókat terhelő járulék 2 866 2 065
391 Dologi kiadás 13 774 9 079
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396 Működési kiadás összesen 27 412 20 284
397 041233 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) 0 0
398 Személyi juttatás 0 0
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
400 Dologi kiadás 0 0
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 0
406 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0
407 Személyi juttatás 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409 Dologi kiadás 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 0
415 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0
424 041233 Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.) 0 0
425 Személyi juttatás 37 135 16 105
426 Munkaadókat terhelő járulék 5 014 2 174
427 Dologi kiadás 2 156 720
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 943
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 45 248 18 999
433 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról áthúzódó 0 0
434 Személyi juttatás 67 113 71 909
435 Munkaadókat terhelő járulék 9 060 9 708
436 Dologi kiadás 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441 Működési kiadás összesen 76 173 81 617
442 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 0 0
451 041237 Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék) 0 0
452 Személyi juttatás 218 349 205 803
453 Munkaadókat terhelő járulék 29 478 22 814
454 Dologi kiadás 57 815 87 272
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 305 642 315 889
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 0
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6 480
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 6 000 6 480
469 081061 Fürdő 0 0
470 Személyi juttatás 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472 Dologi kiadás 9 890 9 890
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36 367 30 367
475 Működési célú tartalék 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477 Működési kiadás összesen 46 257 40 257
478 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0
479 Személyi juttatás 0 0
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
481 Dologi kiadás 0 0
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 0
487 084031 Civil szervezetek támogatása- Képtár 0 0
488 Személyi juttatás 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
490 Dologi kiadás 0 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 0
496 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
497 Személyi juttatás 0 0
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499 Dologi kiadás 2 000 2 000
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 2 000 2 000
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506 Személyi juttatás 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508 Dologi kiadás 4 728 14 047
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 200 8 040
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 8 928 22 087
514 Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység 0 0
515 Személyi juttatás 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517 Dologi kiadás 0 0
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 0
523 Összesen: 0 0
524 Személyi juttatás 361 911 337 917
525 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 44 733
526 Dologi kiadás 332 125 345 124
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 517 032
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 114 488
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 67 330
531 Működési kiadás összesen 1 465 333 1 426 624

7. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti 2017. terv
1 Polgármesteri alap 600 700
2 Kitüntetési alap 400 400
3 Civil alap 4 990 5 700
4 Sport alap 13 000 13 000
5 Idegenforgalmi alap 3 200 2 900
6 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) 6 200 7 500
7 Főtéri sokadalom 0 1 000
8 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 240 240
9 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 047 4 000
10 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 1 500
11 Talajterhelési díj 500 500
12 Kállai adomány 10 000 10 000
13 Körös szögi Kistérség 2017. évi hj. 660 847
14 Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 625 1 622
15 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) 6 476 6 476
16 Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E 0 18 326
17 IKSZT működési plusz igény 4 600 4 600
18 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék 10 000 0
19 Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés 0 4 984
20 Belső ellenőri feladatok 2 700 2 700
21 Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja 0 3 000
22 Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. 0 3 000
23 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000
24 Turisztikai elemek karbantartása 0 3 000
25 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
26 2016. évről áthúzódó működési költségek 0 9 123
27 Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa 0 500
28 Nyomda Múzeum tám. 900 1 000
29 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 460 2 000
30 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005) 1 521 1 815
31 Fogorvosi rendelő bérlete tartalék 5 400 3 150
32 Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016. 0 727
33 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 371 1 534
34 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 242 0
35 Gyoma 300 éves 0 4 000
36 Önkormányzati bérlakások karbantartása 0 6 323
37 Marketing költségek 0 1 500
38 Fürdő ügyvezető prémium kifizetés 0 500
39 Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret 0 29 744
40 Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez 0 4 426
41 Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt 0 862
42 Működési céltartalék összesen 91 632 171 199

8. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B
megnevezés 2017. évi terv
1 Felújítások 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 87 925
3 Járda felújítás/pályázat 8 000
4 Kerékpárút felújítása 17 000
5 Útfelújítás (melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz) 10 000
6 Homlokzat felújítási program 4 000
7 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000
8 Könyvtár felújítása 15 000
9 Németzugi szivattyútelep felújítása 0
10 Wodiáner tér felújítása 12 000
11 Óvoda udvari felújítás 5 000
12 Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása 708
13 Blaha 21. földszinti épületrész felújítása 3 217
14 Emlékmű felújítás 1 000
15 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 1100
16 Hivatal bejárati nyílászáró csere 1100
17 Határ Győző Városi Könyvtár 0
18 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0
19 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0
20 Szent Antal Népház 0
21 Városi Egészségügyi Intézmény 0
22 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 89 025
23 Beruházások 0
24 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 377 285
25 Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő 0
26 Parkosítás 1 500
27 Parkoló építés (Fürdő is) 19 685
28 Gárdonyi úti záportározó rendezése 1 250
29 Kerékpárút vízelvezetés 2 500
30 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
31 Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó 3 836
32 Gyepmesteri telep fejlesztése 6 500
33 Ünnepi díszvilágítás 2 500
34 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 0
35 Ipartelep úton kerékpárút építés 0
36 Informatikai fejlesztések 6 300
37 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 1 890
38 Ingatlan vásárlás (Újkert sor) 5 000
39 Fogorvosi rendelő kialakítása 25 000
40 Öregszőlői közkifolyók 1 900
41 Játszótér építése 2 500
42 Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése 5 500
43 Kossuth úti óvoda akadálymentesítése 1 000
44 Bánomkerti záportározó rendezése 0
45 Eszközfejlesztés Sportcsarnok 2 000
46 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 0
47 Gyomai szabadstrand rendezése 0
48 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 0
49 Fürdő csúszdapark építés 123 500
50 Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás 4 387
51 Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás 25 000
52 Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 0
53 Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése 0
54 Autóbusz pályaudvar tervezése 0
55 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv 0
56 Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése 0
57 Öregszőlői út terv 889
58 Rózsahegyi energetikai tervdok. 0
59 Zöldpark Kft. tőkeemelés 0
60 Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) 0
61 Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás 42 473
62 Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege 30 222
63 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő 0
64 Tárolószín építés Ipartelep út 333
65 TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály. 13 906
66 GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat 991
67 Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat. 428
68 TESZK módosítás 1 000
69 Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere 12 756
70 Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése 27 051
71 Tel.rend.terv mód. 488
72 Egyéb felhalmozási kiadások 0
73 Egyéb felhalmozási kiadások 0
74 Egyéb felhalmozási kiadások 0
75 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2 200
76 Fűtési rendszer szakaszolása 600
77 Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton 1 600
78 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) 1750
79 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200
80 Honlap fejlesztés 750
81 Bútorbeszerzés 800
82 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 210
83 Mobil garázs 210
84 Szent Antal Népház 250
85 Honlap fejlesztés 250
86 Városi Egészségügyi Intézmény 300
87 Fogorvosi eszközbeszerzés 300
88 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 381 995
89 Egyéb felhalmozási kiadások 0
90 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0
91 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 5 909
92 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137
93 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282
94 Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása 400
95 Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése 0
96 Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B 90
97 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 305
98 Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.) 1 340
99 Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat) 2 500
100 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére 1 465
101 Környezetvédelmi alap 4 000
102 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0
103 Felhalmozási céltartalék 158 813
104 Fürdő pályázat saját erő 0
105 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő 5 645
106 Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő 1 500
107 TOP és egyéb pályázati saját erő 117 280
108 KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék 34 388
109 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 174 027
110 Finanszírozási kiadások 0
111 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0

9. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2017. évi terv
1 Járda felújítás 8 000
2 Kerékpárút felújítása 17 000
3 Könyvtár felújítása 15 000
4 Németzugi szivattyútelep felújítása 0
5 Wodiáner tér felújítása 12 000
6 Gárdonyi úti záportározó rendezése 1 250
7 Parkoló építés (Fürdő is) 19 685
8 Kerékpárút vízelvezetés 2 500
9 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
10 Óvoda udvari felújítás 5 000
11 Ünnepi díszvilágítás 2 500
12 Útfelújítás 10 000
13 Homlokzat felújítás 4 000
14 Informatikai fejlesztések 6 300
15 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 1 890
16 Ingatlan vásárlás 3 400
17 Fogorvosi rendelő 25 000
18 Öregszőlői közkifolyók 1 900
19 Zöldterület kezelés fejlesztése 5 500
20 Játszótér építése 2 500
21 Kossuth úti óvoda akadálymentesítése 1 000
22 Öregszőlői földút stabilizáció 0
23 Környezetvédelmi alap 4 000
24 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282
25 Honlap fejlesztés Szent Antal Népház 250
26 Emlékmű felújítás 1 000
27 Gyepmesteri telep fejlesztése 6 500
28 Bánomkerti záportározó rendezése 0
29 Eszközfejlesztés Sportcsarnok 2 000
30 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 0
31 Gyomai szabadstrand rendezése 0
32 TESZK módosítás 1 000
33 Fürdő csúszdapark építés 123 500
34 Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő 4 387
35 Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő 25 000
36 Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 0
37 Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+tám.összeg 1 671
38 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő 0
39 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő 5 645
40 Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő 1 500
41 Könyvtár kisértékű tárgyi eszk. és honlap 1 750
42 Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Mobil garázs 210
43 Városi Eü. Fogorvosi eszközbeszerzés 300
44 Közös Hivatal Fűtési rendszer szakaszolása 600
45 Közös Hivatal könyvtár helyének átalakítása 1 600
46 Közös Hivatal bejárati nyílászáró csere 1 100
47 Összesen 332 720

10. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2017. évben
A B
megnevezés 2017. engedélyezett átlaglétszám (fő)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester 1
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 3
-közmunkaprogram irányítás dolgozói (GYES-en)-Mt. 1
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 0
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 284
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 0
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye. 45
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 0
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3
Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott 5
Szent Antal Népház-közalkalmazott 5
Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott 6
Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott 25
Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ 7
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 395

11. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2017. évi finanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G
megnevezés 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 2016. intézmény finanszírozás összesen 2017. állami tám. 2017. önk.kieg. 2017. intézmény finanszírozás összesen
1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 181 780 43 023 224 803 180 681 56 297 236 978
2 le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. 0 12 107 0 0 11 437 0
3 Gyomaendrőd kiegészítése 0 30 916 0 0 44 860 0
4 Határ Győző Városi Könyvtár 7 400 11 630 19 030 7 800 16 758 24 558
5 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 708 2 996 3 704 0
6 Szent Antal Népház 3 118 9 292 12 410 3 176 5 062 8 238
7 Kállai Ferenc Kulturális Központ 4 667 11 286 15 963 4 763 14 361 19 124
8 Városi Egészségügyi Intézmény 157 383 2 000 159 383 173 085 1 951 175 036
9 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 17 700 7 183 24 883
10 Önkormányzat összesen 355 056 123 250 435 293 387 205 157 909 488 817
11 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2017. évi önkormányzati támogatása
12 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 0
13 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 121 101 175 121 276 122 382 3 308 125 690
14 Térségi Szociális Gondozási Központ 340 464 26 306 366 770 324 784 50 033 374 817
15 Önkormányzati Társulás összesen 461 565 26 481 486 546 447 166 53 341 500 507

12. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2017.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2 Települési Önk.műk.ált.tám
3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 180 681 0 1 260 11 437 193 378 234 938 -41 560
4 -igazgatás -Hunya 0 0
5 -igazgatás-Csárdaszállás 0 0
6 Önk.hivatal műk.összesen 180 681 0 1 260 11 437 193 378 234 938 -41 560
7 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
8 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 502 25 502 28 000 -2 498
9 Közvilágítás fenntartásának támog. 33 594 33 594 33 594 0
10 Köztemető fenntartás 15 087 0 9 986 25 073 22 087 2 986
11 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 0
12 Településüzemeltetés összesen 105 978 0 9 986 0 115 964 115 476 488
13 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 0 0 0
14 Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része 31 406 31 406 31 406
15 polgármester bér és járulék 0 12 181 -12 181
16 mezőőri feladatok 8 000 5 400 13 400 17 274 -3 874
17 víz-szennyvíz gazd. 5 000 5 000 6 246 -1 246
18 települési hulladékkezelés 20 000 7 756 27 756 36 579 -8 823
19 város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám 39 806 1 700 41 506 49 909 -8 403
20 buszközl.tám 0 18 840 -18 840
21 nem lakóing.bérbeadása 14 975 14 975 14 975 0
22 polgárvédelem 0 1 209 -1 209
23 ár-és belvízvédelem 1 815 1 815 15 370 -13 555
24 településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 9 309 -9 309
25 sportlétesítmények műk. 0 6 480 -6 480
26 orvosi ügyelet 0 13 668 -13 668
27 oktatási vagyon műk. 0 22 756 -22 756
28 bölcsőde 0 4 420 -4 420
29 óvodai feladatellátás kieg.tám 0 0 2 353 -2 353
30 közmunka pályázat 2017. 3 236 13 955 298 183 315 374 317 889 -2 515
31 közmunka pályázat 2016. 71 594 29 022 100 616 100 616 0
32 közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége 11 205 -11 205
33 Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel. 9 079 -9 079
34 Városi Egészségügyi Intézmény 1 220 8 000 173 085 182 305 183 956 -1 651
35 fogorvosi feladatellátás biztosítása 0 3 877 -3 877
36 Család és Gyermekjóléti Központ műk. 17 700 1 500 19 200 24 673 -5 473
37 belső ellenőr 0 2 700 -2 700
38 akkreditált közbesz.tanácsadó 3 000 -3 000
39 önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása 0 8 000 -8 000
40 2016. évről áthúzódó működési költségek 9 123 9 123 9 123 0
41 Önkormányzati bérlakások karbantartása 6 323 6 323 6 323 0
42 Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés 4 984 4 984 4 984 0
43 Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. 3 000 -3 000
44 Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez 4 426 -4 426
45 Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt 862 -862
46 Rendkívüli feladatokra tartalék 29 744 -29 744
47 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 92 148 93 244 71 745 516 646 773 783 955 026 -181 243
48 Beszámítás -26 705 -26 705 -26 705
49 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. 0 0
50 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 105 323 112 615
51 Óvodaműködtetési támogatás 15 523 13 075
52 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 1 536
53 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 122 382 0 0 0 122 382 125 690 -3 308
54 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 0
55 települési tám.lakásfenntartásra 31 680 31 680 31 680 0
56 települési tám.gyógyszerkiadásra 7 200 7 200 7 200 0
57 rendkívüli települési támogatás 18 000 18 000 18 000 0
58 Köztemetés 2 000 2 000 2 000 0
59 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása 5 750 5 750 5 750 0
60 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen 64 630 0 0 64 630 64 630 0
61 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
62 Szociális ellátás összesen: (324784+50033) 374 817 0 249 318 0 624 135 624 135 0
63 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
64 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
65 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 15 739
66 Könyvtár 7 800 0 400 23 208
67 Kállai F.Kult.Kp. Művelődési fel. 4 763 0 4 000 19 626
68 Kötelező feladat - közművelődés összesen 12 563 0 4 400 0 16 963 42 834 -25 871
69 Önként vállalt feladatok 0
70 Önkormányzati tul.földek hasznosítása 7 044 5 317 12 361 8 074 4 287
71 Kölcsön a Földkezelő Kft. Részére 4 500 4 500 6 000 -1 500
72 képviselők tiszteletdíja 0 14 437 -14 437
73 szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 7 306 1 000 17 367 25 673 40 257 -14 584
74 Fürdő ügyvezető prémium kifizetés 500 500 500 0
75 Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa 500 500 500 0
76 testvérvárosi és egyéb sport fel. 0 2 000 -2 000
77 Marketing költségek 1 500 -1 500
78 alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap 0 22 700 -22 700
79 Önkormányzati Tűzoltóság tám. 5 000 -5 000
80 rendezvényekre elkülönített keret 12 500 -12 500
81 TDM támog. 4 000 4 000 5 500 -1 500
82 IKSZT működtetése 0 4 600 -4 600
83 Szent Antal Népház 3 176 14 204 17 380 22 192 -4 812
84 Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás 11 500 11 500 14 998 -3 498
85 Turisztikai elemek szolg.vás. 18 326 -18 326
86 Turisztikai elemek karbantartása 3 000 -3 000
87 Kállai ad. 10 000 10 000 10 000 0
88 Bursa H.tám. 0 1 500 -1 500
89 Körös-szögi kistérség 2017. évi hj.és Nonprofit Kft.üzem. 0 8 945 -8 945
90 idősek karácsonyi csomag 2 700 2 700 2 700 0
91 Nyomda Múzeum tám. 0 1 000 -1 000
92 Rádió Sun 0 240 -240
93 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés 1 534 1 534 1 534 0
94 önként vállalt feladatok összesen 13 182 13 534 58 615 5 317 90 648 208 003 -117 355
95 Önkormányzati egyéb saját bevételek 23 554 23 554 23 554
96 Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. Nélkül 372 000 372 000 0 372 000
97 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 395 554 0 395 554 0 395 554
98 Összesen: 939 676 106 778 790 878 533 400 2 370 732 2 370 732 0

13. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2017.

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
2 Kiadások:
3 Személyi juttatások 12 327 12 327 12 327 12 627 12 327 12 327 12 527 12 527 12 527 12 827 13 587 13 675 151 932
4 Munkaadói járulékok 3 020 3 020 3 020 3 045 3 020 3 020 3 030 3 030 3 030 3 103 3 282 3 294 36 914
5 Dologi kiadás 3 950 3 950 3 921 3 200 3 000 3 000 3 000 3 031 3 000 3 400 3 800 3 800 41 052
6 Műk.c.peszk.átadás 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5 040
7 Fejlesztés, felújítás 1 100 600 1 600 3 300
8 Kiadások összesen: 19 717 19 717 20 788 19 292 18 767 19 367 20 577 19 008 18 977 19 750 21 089 21 189 238 238
9 Bevételek:
10 Saját bevételek 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 260
11 Átvett peszk. 0
12 Önkormányzati tám. 19 612 19 612 20 683 19 187 18 662 19 262 20 472 18 903 18 872 19 645 20 984 21 084 236 978
13 Bevételek összesen: 19 717 19 717 20 788 19 292 18 767 19 367 20 577 19 008 18 977 19 750 21 089 21 189 238 238

14. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó egyenleg 651 401 641 234 565 102 638 532 627 534 481 656 329 683 187 097 102 423 113 639 28 196 4 238 651 401
3 Bevételek:
4 1. Intézményi működési bevétel 8 725 8 725 8 725 11 259 8 725 8 725 11 725 20 485 20 485 19 327 9 485 16 909 153 300
5 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 55 967 50 617 50 967 52 165 39 627 39 474 40 627 40 627 40 627 40 627 40 642 41 433 533 400
6 3.Közhatalmi bevételek 0 0 150 452 26 000 0 0 0 150 542 30 000 31 266 388 260
7 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 70 310 70 306 78 306 78 306 78 306 78 306 82 306 82 306 82 306 82 306 78 306 78 306 939 676
8 5. Felhalmozási bevétel 2 712 6 000 4 683 6 000 5 751 25 146
9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 34 388 1 500 5 100 8 267 8 267 8 268 7 888 1 600 75 278
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 169 390 129 648 291 162 175 230 131 758 139 455 142 925 157 686 307 599 172 260 130 033 167 914 2 115 060
11 8. Finanszírozási művelet 0
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 820 791 770 882 856 264 813 762 759 292 621 111 472 608 344 783 410 022 285 899 158 229 172 152 2 766 461
13 Kiadások: 0
14 10. Személyi juttatás 59 139 59 139 59 139 48 468 48 468 48 468 48 468 48 468 48 468 48 468 48 468 48 932 614 093
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 10 159 10 159 10 159 8 729 8 729 8 729 8 729 8 729 8 729 8 729 8 729 8 880 109 189
16 12. Dologi kiadás 50 520 50 520 50 520 43 000 40 883 50 883 50 883 40 000 30 000 32 689 38 184 44 961 523 043
17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 53 421 53 421 53 424 53 421 57 924 50 421 50 421 51 636 52 061 53 420 53 000 53 990 636 560
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 620 67 330
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 178 849 178 849 178 852 159 228 161 614 164 111 164 111 154 443 144 868 148 916 153 991 162 383 1 950 215
20 16. Működési c. tartalék 26 931 20 880 20 000 25 522 18 000 18 000 16 000 9 000 7 097 9 769 171 199
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 178 849 205 780 199 732 179 228 187 136 182 111 182 111 170 443 153 868 156 013 153 991 172 152 2 121 414
22 18. Felújítás 708 18 000 7 000 9 500 8 317 4 000 6 500 35 000 0 89 025
23 19. Beruházás 0 43 000 53 000 53 000 44 600 86 705 101 690 381 995
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 38 000 48 000 46 400 20 817 20 810 174 027
25 19. Felh. kiadás mindössz. 708 0 18 000 7 000 90 500 109 317 103 400 71 917 142 515 101 690 0 0 645 047
26 20.Finanszírozási kiadások 0
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 179 557 205 780 217 732 186 228 277 636 291 428 285 511 242 360 296 383 257 703 153 991 172 152 2 766 461
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 641 234 565 102 638 532 627 534 481 656 329 683 187 097 102 423 113 639 28 196 4 238 0

15. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017 - 2020. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 153 300 157 592 162 320 167 190
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 523 944 500 648 500 177 515 182
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 9 456 9 721 10 012 10 313
4 Közhatalmi bevételek 388 260 399 131 398 723 410 685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 939 676 965 987 994 967 1 024 816
6 Működési bevétel összesen 2 014 636 2 033 079 2 066 199 2 128 185
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 25 850 26 626 27 424
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 72 178 270 904 150 000 154 500
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 22 000 22 660 23 340
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 100 424 318 754 199 286 205 264
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 106 778 78 047 87 623 89 051
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 544 623 237 664 237 294 136 913
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 766 461 2 667 544 2 590 402 2 559 413
15 Személyi juttatás 614 093 616 482 634 976 656 532
16 Munkaadókat terhelő járulék 109 189 110 775 114 099 117 847
17 Dologi kiadás 523 043 528 846 544 711 561 053
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 517 032 531 509 547 454 563 878
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 119 528 122 875 126 561 130 358
20 Működési célú tartalék 171 199 130 639 113 920 113 306
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 67 330 70 000 72 100 74 263
22 Működési kiadás összesen 2 121 414 2 111 126 2 153 822 2 217 236
23 Felújítás 89 025 22 000 70 000 60 000
24 Beruházás 381 995 305 377 263 920 182 177
25 Egyéb felhalmozási kiadás 174 027 229 041 102 660 100 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 645 047 556 418 436 580 342 177
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 766 461 2 667 544 2 590 402 2 559 413

16. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2017. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett tám.
1 Építményadó 35 000 35 000 0
3 Magánszemélyek kommunális adója 42 459 42 000 459
4 Iparűzési adó 262 297 260 000 2 297
5 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000 0
6 Összesen 347 756 345 000 2 756

17. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2017. év

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 345 000
2 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 63 966
3 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 5 000
4 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 0
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 4 000
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 417 966
8 Összes saját bevétel 50%-a 208 983
9 Adósságot keletkeztető ügylet 0

18. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2017. évet követő kötelezettség vállalások, tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
1. Kötelezettség váll.össz. 2018.
2. Kistérségi start mintaprogram (2017.03.hó-2018.02.29) 76 279 76 279
3. Forrásai
4. Támogatás 76 176 76 176
5. Saját erő 103 103

19. melléklet a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban
A B C D E
1 Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
2 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 12 421 12 421 0
3 TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 13 906 13 906 0