A szöveg időállapota: 2018.II.1. -
Időállapot váltás: 2017.III.1. - 2018.I.31.
2018.II.1. -


33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

(2) E rendelet alkalmazásában a korlátozott cselekvőképes személy is rendelkezik eljárási képességgel.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

2. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütköző magatartást követ el az az ingatlan használó, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki

a) az ingatlannal határos árokszakaszban, a járműbehajtók átereszében és a folyókákban a víz szabad folyását nem biztosítja

b) az ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz elvezető csatornába a csapadékvíz szabadon lefolyhasson és ezzel másnak bizonyíthatóan kárt okoz, vagy a közterületen történő közlekedést ezzel akadályozza.

c) az ingatlannal határos zöldsávon vagy árokszakaszon gyomirtó szert alkalmaz,

d) az ingatlan és az úttest közötti füves zöldsáv rendszeres gondozását, kaszálását vagy fűnyírását, és a lehullott falevelek gyűjtését elmulasztja

e) az ingatlannal határos út árkában, átereszében, csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza vagy akadályozhatja.

f) nem gondoskodik az ingatlanával határos közterületi járda folyamatos tisztán tartásáról, hulladéktól, portól, sártól, szennyezőanyagoktól történő mentesítéséről,

g) szükség szerint nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről,

h) csúszásmentesítést követően az azt szolgáló szóróanyagot a csúszásveszély elmúltával nem takarítja el.

3. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el, aki a közterületen használaton kívüli gépjárművet, 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű járművet, munkagépet, mezőgazdasági gépet, vagy munkaeszközt engedély nélkül 10 napon túl tárol.

4. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el az az állattartó, aki

a) a belterületen tartott jószágállomány nagyságának megfelelő, környezetétől elszigetelt trágyatárolót nem létesít,

b) az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségből a trágyát naponta nem hordja ki, és a helyiséget megfelelően nem tisztítja és fertőtleníti,

c) a hígtrágyát nem zárt csővezetéken keresztül vezeti az aknába,

d) a trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint nem gondoskodik. A tárolóból a trágyalé kifolyását, illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását nem akadályozza meg.

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki

a) a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

b) az ingatlanát határoló kerítés jókarban tartását elmulasztja

c) a tevékenységével vagy a tevékenységének elmulasztásával ingatlanon olyan körülményeket teremt, mely alkalmas a rágcsálók és egyéb kártevők megtelepedésére,

d) a rágcsálók és egyéb kártevők rendszeres irtását elmulasztja,

e)1 az ingatlanon található növényzet ápolását,a gyepfelületek rendszeres nyírását, a fák és cserjék szükség szerinti nyesését és növényvédelmét elmulasztja,

f)2 az ingatlana előtti közterületen lévő gyümölcsfák és az ingatlanán lévő bokrok, fák közterületre benyúló ágai nyesésének, gyümölcsfák közterületre hullott termése összegyűjtésének elmulasztásával, a járdán és az úttesten történő zavartalan közlekedést veszélyezteti,

g)3

6. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el az a szórakozó-, vendéglátó- és árusító hely tulajdonos, aki az üzlete előtti járdaszakasz és zöldterület tisztántartását a nyitva tartás ideje alatt elmulasztja.

3. Az eljárás megindítása

7. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni.

4. Az eljárás lefolytatása

8. § E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül,

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 60 napon belül indítható meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

5. Alkalmazható jogkövetkezmények

10. § (1)4 Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül a Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénztárába történő befizetéssel vagy a banki átutalással az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára köteles teljesíteni.

11. § Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el.

12. §5 A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításának figyelembe kell venni

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba.


1
Szövegét megállapította: 10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.
2
Szövegét megállapította: 10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.
3
Hatályba nem lépését megállapította: 10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése.
4
Módosította: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. február 1-étől.
5
Módosította: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. február 1-étől.