A szöveg időállapota: 2016.XII.20. - 2016.XII.20.
Időállapot váltás: 2016.XII.20. - 2016.XII.20.
2016.XII.21. -


30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.777.437 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.777.437 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.059.326 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 57.210 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 184.407 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 476.494 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.231.507 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 659.109 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 129.270 ezer forint,

c) dologi kiadás 597.774 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 564.974 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184.861 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 41.234 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 54.285 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint."

4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 512.942 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 72.289 ezer forint,
b) beruházási kiadás 182.074 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 258.579 ezer forint."

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016. IV. mód. ei.
1 Intézményi működési bevétel 98 973 114 139
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 620 663
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 6 602
4 Közhatalmi bevételek 381 260 381 260
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 936 662
6 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 059 326
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 13 600
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 36 603
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 790
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 3 217
11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 57 210
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 184 407
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 476 494
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 777 437
15 Személyi juttatás 601 989 659 109
16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 129 270
17 Dologi kiadás 474 903 597 774
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 564 974
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 184 861
20 Működési céltartalék 91 632 41 234
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 54 285
22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 231 507
23 Felújítás 25 250 72 289
24 Beruházás 177 452 182 074
25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 258 579
26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 512 942
27 Finanszírozási kiadások 0 32 988
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 777 437

2. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016. IV. mód. ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 79 592 92 208
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 463 130
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 6 352
5 Közhatalmi bevételek 381 000 381 000
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 936 662
7 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 879 352
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 36 603
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 790
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 3 217
12 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 55 610
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 169 308
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 471 079
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 294 517 2 575 349
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 264
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 150
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 260
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 524 674
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1 600
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 600
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 59
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 524 2 333
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 350 350
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 350 350
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 10
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 350 360
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Intézményi működési bevétel 600 0
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 600 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 600 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 3 400 4 100
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 3 400 4 100
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 3 400 4 100
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Intézményi működési bevétel 7 000 9 450
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 250
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 7 000 9 700
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 30
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 7 000 9 730
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 7 767 7 767
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 383 157 383
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 165 150 165 150
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 15 000
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 5 415
105 Tárgyévi bevételek összesen 165 150 185 565
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 98 973 114 139
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 620 663
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 6 602
110 Közhatalmi bevételek 381 260 381 260
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 936 662
112 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 059 326
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 13 600
114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 36 603
115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 790
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 3 217
117 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 57 210
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 184 407
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 476 494
120 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 777 437

3. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016. IV. mód. ei.
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 2 026 2 026
3 Földhaszonbér 4 410 4 410
4 Bérleti díj 16 710 16 710
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás 561 561
7 Egyéb bevételek 2 084 2 200
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 5 584
9 Kamatbevétel 1 000 1 000
10 Kamatbevétel kötvény 4 000 4 000
11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 490 4 490
12 ÁFA bevétel-befizetendő 13 341 17 341
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383+2500 2 486 4 986
14 ÁFA visszatérülés-szennyvíz 0 2 500
15 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés 0 0
16 Temető üzemeltetésből származó bevétel 6 000 6 000
17 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel 400 400
18 Saját bevétel összesen: 79 592 92 208
19 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
20 Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz 12 961 12 961
21 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. 4 541 4 541
22 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400
23 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő 3 645 3 645
24 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő 24 967 24 967
25 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. 25 391 25 391
26 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló 247 827 247 827
27 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló 49 883 49 883
28 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló 0 62 028
29 Földalapú támogatás 10 000 10 000
30 Erzsébet utalvány 0 3 480
31 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 7 024 7 024
32 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 083 5 083
33 Szúnyoggyérítésre átvett pe. 0 900
34 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 463 130
35 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
36 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0
37 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése 1 175 1 175
38 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
39 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700
40 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése 1 943 3 477
41 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 4 818 6 352
42 Közhatalmi bevételek 0 0
43 Iparűzési adó 255 000 255 000
44 Építményadó 32 000 32 000
45 Telekadó 0 0
46 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 42 000
47 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000
48 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 4 000
49 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 000
50 Gépjármű adó 30 000 30 000
51 Mezőőri járulék bevétele 8 000 8 000
52 Közhatalmi bevételek összesen 381 000 381 000
53 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
54 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 780 181 780
55 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502
56 Közvilágítás támogatása 64 440 64 440
57 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
58 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
59 Beszámítás összege -47 273 -47 273
60 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 665 37 665
61 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 535 2 535
62 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 242 1 242
63 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 103 884 102 861
64 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 15 333
65 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 7 592 7 592
66 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 95 153 98 941
67 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 83 778 81 667
68 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 160 228 160 228
69 Szociális ágazati pótlék 0 43 469
70 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 87 250 86 926
71 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 617 1 617
72 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 9 208
73 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 15 903 17 504
74 Egyéb központi támogatás-kompenzáció 0 13 530
75 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 877 999 936 662
76 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 879 352
77 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
78 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
79 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
80 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
81 Koncesszióból származó bevételek 0 0
82 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 12 000
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 0 0
86 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 0 0
87 Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 0 9 801
88 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 2 000 2 000
89 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló 24 802 24 802
90 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 26 802 36 603
91 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
92 Lakáskölcsön visszafizetés 2 000 2 000
93 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
94 Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére 0 690
95 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 000 1 000
96 Egyéb kölcsön visszafizetés 0 0
97 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 790
98 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 3 217
99 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
100 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 3 217
101 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 55 610

4. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016. IV. mód. ei.
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 94 544 169 308
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 10
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 30
5 Szent Antal Népház 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 15 000
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 59
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 94 544 184 407
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 417 940 471 079
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
14 Szent Antal Népház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 415
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 417 940 476 494
19 Maradvány mindösszesen 512 484 660 901

5. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 361 911 414 827
3 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 60 728
4 Dologi kiadás 332 125 418 094
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 564 974
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 180 289
7 Működési céltartalék 91 632 41 234
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 54 135
9 Működési kiadás összesen 1 556 965 1 734 281
10 Felújítás 25 250 72 289
11 Beruházás 177 252 171 334
12 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 258 579
13 Felhalmozási kiadás összesen 459 642 502 202
14 Finanszírozási kiadások 0 32 988
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 016 607 2 269 471
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 139 031 141 120
18 Munkaadókat terhelő járulék 39 972 40 536
19 Dologi kiadás 41 752 47 423
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 150
24 Működési kiadás összesen 225 327 233 801
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 0 3 750
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 3 750
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 225 327 237 551
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 8 656 9 195
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 270 2 400
34 Dologi kiadás 8 254 9 325
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 19 180 20 920
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 200 680
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 680
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 19 380 21 600
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Személyi juttatás 2 409 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 650 0
49 Dologi kiadás 1 245 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 4 304 0
55 Felújítás 0 0
56 Beruházás 0 0
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 4 304 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Személyi juttatás 9 457 9 560
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 553 2 557
64 Dologi kiadás 3 800 6 048
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 15 810 18 165
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 0 377
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 377
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 15 810 18 542
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Személyi juttatás 9 374 12 103
78 Munkaadókat terhelő járulék 2 531 3 407
79 Dologi kiadás 11 058 21 014
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 22 963 36 524
85 Felújítás 0 0
86 Beruházás 0 318
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 0 318
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 22 963 36 842
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 71 151 72 304
93 Munkaadókat terhelő járulék 19 330 19 642
94 Dologi kiadás 76 669 95 870
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 167 150 187 816
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 0 5 615
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 0 5 615
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 167 150 193 431
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 601 989 659 109
108 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 129 270
109 Dologi kiadás 474 903 597 774
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 564 974
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 184 861
112 Működési célú tartalék 91 632 41 234
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 54 285
114 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 231 507
115 Felújítás 25 250 72 289
116 Beruházás 177 452 182 074
117 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 258 579
118 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 512 942
119 Finanszírozási kiadások 0 32 988
120 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 777 437

6. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 5 814 5 814
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 6 363 6 363
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 9 500
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 9 500
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 11 876 15 442
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 19 677
24 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 14 632 19 036
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 40 597 54 155
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 31 795 51 313
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 795 51 313
37 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 0
46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 13 341 13 341
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 13 341 13 341
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 8 002 8 202
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 27 002 27 202
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65 Személyi juttatás 17 203 17 203
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 650 4 650
67 Dologi kiadás 0 0
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 21 853 21 853
73 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0
100 018010 Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel 0 0
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 778
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 778
109 064010 Közvilágítás 0 0
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 34 003
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 34 003
118 066020 Városgazdálkodás 0 0
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 53 950 83 169
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 630
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 22 345
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 74 290 107 144
127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 486 546 537 036
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 486 546 537 036
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137 Személyi juttatás 11 123 11 960
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 762 2 825
139 Dologi kiadás 2 276 1 676
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 16 161 16 461
145 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 0
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 5 000 5 000
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164 Személyi juttatás 216 216
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 58
166 Dologi kiadás 935 935
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 209 1 209
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 10 870 14 329
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 12 870 16 329
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 0 902
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 690 690
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 690 1 592
190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 60 000 59 150
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 31 038
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 90 188 90 188
199 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0
208 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 0
217 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 0
226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0
235 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0
244 072111 Egészségügyi alapellátás 0 0
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 1 512
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Összesen: 0 1 512
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 0 12 548
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 11 988 12 548
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
263 Személyi juttatás 0 202
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 49
265 Dologi kiadás 9 309 9 958
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 802 1 802
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 11 111 12 011
271 102031 Időskorúak nappali ellátása 0 0
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274 Dologi kiadás 0 902
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 902
280 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 420
289 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0
290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 5 480
297 Működési kiadás összesen 2 000 5 480
298 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0
299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 28 080 28 080
306 Működési kiadás összesen 28 080 28 080
307 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0
308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 0 0
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000
315 Működési kiadás összesen 4 000 4 000
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 800 5 800
324 Működési kiadás összesen 5 800 5 800
325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 5 000
333 Működési kiadás összesen 5 000 5 000
334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000
342 Működési kiadás összesen 3 000 3 000
343 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0
344 Személyi juttatás 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346 Dologi kiadás 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 75 75
351 Működési kiadás összesen 75 75
352 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
360 Működési kiadás összesen 2 700 2 700
361 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 0
369 Működési kiadás összesen 8 000 0
370 107054 Családsegítés 0 0
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása
378 Működési kiadás összesen 0 0
379 086020 Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT 0 0
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 0
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 8 647
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 8 647
388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389 Személyi juttatás 10 772 10 772
390 Munkaadókat terhelő járulék 2 866 2 866
391 Dologi kiadás 13 774 13 774
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396 Működési kiadás összesen 27 412 27 412
397 041233 Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk. 0 0
398 Személyi juttatás 0 53 888
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 7 276
400 Dologi kiadás 0 864
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 62 028
406 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0
407 Személyi juttatás 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409 Dologi kiadás 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 0
415 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0
424 041233 Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.) 0 0
425 Személyi juttatás 37 135 35 124
426 Munkaadókat terhelő járulék 5 014 4 466
427 Dologi kiadás 2 156 2 156
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 943 3 502
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 45 248 45 248
433 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó 0 0
434 Személyi juttatás 67 113 67 113
435 Munkaadókat terhelő járulék 9 060 9 060
436 Dologi kiadás 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441 Működési kiadás összesen 76 173 76 173
442 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 0 0
451 041237 Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) 0 0
452 Személyi juttatás 218 349 218 349
453 Munkaadókat terhelő járulék 29 478 29 478
454 Dologi kiadás 57 815 57 815
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 305 642 305 642
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 0
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6 000
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 6 000 6 000
469 081061 Fürdő 0 0
470 Személyi juttatás 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472 Dologi kiadás 9 890 9 890
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36 367 36 367
475 Működési célú tartalék 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477 Működési kiadás összesen 46 257 46 257
478 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 0 0
479 Személyi juttatás 0 0
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
481 Dologi kiadás 0 0
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 13 000
487 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0
488 Személyi juttatás 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
490 Dologi kiadás 0 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 8 340
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 8 340
496 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
497 Személyi juttatás 0 0
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499 Dologi kiadás 2 000 3 671
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 206
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 2 000 3 877
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506 Személyi juttatás 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508 Dologi kiadás 4 728 7 228
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 200 4 200
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 8 928 11 428
514 Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység 0 0
515 Személyi juttatás 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517 Dologi kiadás 0 0
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 0
523 Összesen: 0 0
524 Személyi juttatás 361 911 414 827
525 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 60 728
526 Dologi kiadás 332 125 418 094
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 564 974
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 180 289
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 54 135
531 Működési kiadás összesen 1 465 333 1 693 047

7. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
1 Polgármesteri alap 600 230
2 Kitüntetési alap 400 400
3 Civil alap 4 990 550
4 Sport alap 13 000 0
5 Idegenforgalmi alap 3 200 320
6 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) 6 200 0
7 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 240 0
8 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 047 0
9 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 1 500
10 Talajterhelési díj 500 500
11 Kállai adomány 10 000 9 850
12 Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) 660 0
13 Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 625 0
14 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) 6 476 0
15 IKSZT működési plusz igény 4 600 0
16 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék 10 000 10 000
17 Belső ellenőri feladatok 2 700 260
18 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000
19 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
20 Nyomda Múzeum tám. 900 0
21 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 460 2 460
22 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) 1 521 681
23 Labor működésének támogatása 5 400 999
24 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 371 0
25 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére 0 500
26 Támogató szolgálat teljesítménytámogatása vfiz.köt. 0 4 984
27 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 242 0
28 Működési céltartalék összesen 91 632 41 234

8. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
1 Felújítások 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 25 250 72 289
3 Járda felújítás 8 000 8 000
4 Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) 1 500 1 500
5 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000 45 063
6 Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása 0 430
7 Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció 0 2 496
8 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 0 9 450
9 Szivárvány Óvoda nyílászáró csere 0 1 600
10 Mirhóháti 11. felújítása 3 400 3 400
11 Kner téri szökőkút felújítása 350 350
12 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
13 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
14 Informatikai eszközök felújítása 0 0
15 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0
16 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
17 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 0 0
18 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
19 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 25 250 72 289
20 Beruházások 0 0
21 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
22 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500
23 Parkosítás 1 500 1 500
24 Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) 2 500 1 982
25 Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése 500 500
26 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000
27 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000
28 Köztemetők körbekerítése 5 000 5 000
29 Ünnepi díszvilágítás 2 500 2 500
30 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 2 000 2 000
31 Ipartelep úton kerékpárút építés 500 500
32 Informatikai fejlesztés, szerver csere 11 080 11 080
33 Térfigyelő kamerarendszer beszerzése 3 600 3 600
34 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 15 000
35 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 25 191
36 Gyepmesteri telep fejlesztése 12 000 0
37 Játszótér építése 5 000 5 840
38 Zöldterület kezelés fejlesztése 5 000 5 000
39 Közbeszerzési díjak 500 500
40 Bánomkerti záportározó rendezése 0 0
41 E-közmű nyilvántartás készítés 1 000 1 000
42 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 1 000 1 000
43 Gyomai szabadstrand rendezése 1 900 1 470
44 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 600 600
45 Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása 0 0
46 Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 18 000 18 093
47 Gépkocsi beszerzés 3 500 5 100
48 Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 2 300 2 300
49 Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése 935 1 870
50 Autóbusz pályaudvar tervezése 1 778 1 778
51 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv 331 331
52 Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése 3 000 3 000
53 Öregszőlői útalap építés vagy saját erő 6 000 0
54 Rózsahegyi energetikai tervdok. 2 496 0
55 Zöldpark Kft. tőkeemelés 2 500 2 500
56 Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) 1 080 1 080
57 Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás 24 802 24 802
58 Ipari park telekvásárlás 0 4 000
59 Területvásárlás 0 1 500
60 Szivárvány Óvoda nyílászáró csere 0 0
61 Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény 0 700
62 Műfüves pálya kialakítása 0 8 405
63 TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése 0 1 207
64 Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek 0 1 905
65 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés 850 3 750
66 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) 200 680
67 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 318
68 Szent Antal Népház 0 377
69 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 615
70 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 177 452 182 074
71 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
72 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
73 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 12 268 13 119
74 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137 4 137
75 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282 1 282
76 KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése 2 595 2 595
77 Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése 32 32
78 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére 2 222 2 222
79 TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak 0 286
80 Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére 2 000 0
81 Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás 0 2 565
82 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 993 12 673
83 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 500
84 TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) 3 659 3 659
85 Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás 0 1 180
86 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére 2 334 2 334
87 Környezetvédelmi alap 4 000 4 000
88 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra 0 6500
89 Felhalmozási céltartalék 234 879 226 287
90 Fürdő pályázat saját erő 10 000 8 820
91 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő 0 5 645
92 Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft 0 6 601
93 Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő 0 8 797
94 Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő 0 1 671
95 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő 0 0
96 EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő 0 1 448
97 Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő 20
98 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege 0 3 217
99 TOP és egyéb pályázati saját erő 224 879 190 068
100 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 257 140 258 579
101 Finanszírozási kiadások 0 0
102 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 32 988

9. melléklet a 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

[10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben
A B C D E
sorszám megnevezés 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő) Módosítás 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1 1
6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 329 329
7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 0 0
8 Közoktatási intézményekben dolgozó technikai létszám 0 1 1
9 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
10 -köztisztviselői létszám Gye. 43 43
11 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 1 1
12 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2
13 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
14 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
15 Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott 4 4
16 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott 1 1
17 Szent Antal Népház-közalkalmazott 4 4
18 Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott 5 5
19 Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott 27 27
20 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 434 1 435