A szöveg időállapota: 2018.I.1. -
Időállapot váltás: 2016.IX.15. - 2017.II.14.
2017.II.15. - 2017.XII.31.
2018.I.1. -


21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet

a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Község Önkormányzata és Hunya Község Önkormányzata hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya a rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyekre.

2. Az ellátások formái

2. §2 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított

a) természetbeni ellátás:

aa) a Gyvt. 21/A §-ban meghatározott intézményi gyermekétkeztetés valamint

ab) a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített szünidei gyermekétkeztetés,

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás:

ba) gyermekjóléti szolgáltatás - integrált feladat-ellátás a családsegítési szolgáltatással,
bb) önálló helyettes szülői feladat-ellátás.

3. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés

3. § (1) Az Önkormányzat az étkeztetést a Térségi Szociális Gondozási Központ Konyháján biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13. §-ra tekintettel történő előzetes igényfelmérés alapján történik.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1)3 Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) intézményén keresztül biztosítja.

(2) A Központ integrált szolgáltatásként ellátja a család és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 39. § (2) bekezdésében és a 40. § (2) bekezdésében rögzített feladatait, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdésében (a továbbiakban Szt.) rögzített családsegítés feladatait.

(3) A Központ a (2) bekezdésben meghatározott általános szolgáltatási feladatain túl ellátja a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdésében rögzített feladatokat.

5. § (1) A Központ a Gyvt. 40. § (2) bekezdés f) pontjában rögzített feladatkörében felkérésre ellenőrzi a gyermekre tekintettel megállapított rendkívüli vagy rendszeres települési támogatás (továbbiakban: támogatás) rendeltetésszerű felhasználását.

(2) A Központ ilyen irányú felkérését a támogatást megállapító határozat rendelkező részében rögzíteni kell.

(3) A Központ a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzéséről feljegyzést készít, amit az ellenőrzést követő 8 napon belül megküld a Polgármesternek.

(4) A Központ - indokolt esetben - a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzésének megszüntetését kezdeményezheti.

(5)4 Az ellenőrzés megszüntetéséről az önkormányzat határozattal dönt.

6. §5 Az Önkormányzat az 5. § (5) bekezdésében rögzített hatáskörét a Polgármesterre átruházza.

5. Gyermekek napközbeni ellátása

7. § (1) A Társulás a gyermekek napközbeni ellátása keretében az óvodai feladat-ellátást az általa fenntartott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda útján biztosítja.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat:

a) Társulás útján,

b) a bölcsődei és óvodai ellátást nem állami intézményekkel kötött ellátási szerződés szerint látja el.

(3) A napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.

(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

6. Gyermekek átmeneti gondozása

8. § (1)6 Az önkormányzat a Gyvt. 45. §-a szerinti, a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó feladatát az általa fenntartott Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ útján önálló helyettes szülő (továbbiakban: helyettes szülő) alkalmazásával látja el.

(2) A helyettes szülőt a nála elhelyezett gyermek után az elhelyezés időtartamára a Gyvt.-ben meghatározott juttatás illeti meg.

(3)7 A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet 8. § (1) bekezdés szerinti intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki írásban értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról és fizetendő személyi térítési díj mértékéről.

(4) A gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezése iránti kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott jövedelemnyilatkozatot a csatolandó mellékletekkel együtt. A kérelem elbírálása előtt a család helyzetének és az elhelyezés indokoltságának felmérésére környezettanulmányt kell készíteni.

(5) A helyettes szülői ellátás intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6)8 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával kötött megállapodás alapján Csárdaszállás és Hunya községek közigazgatási területén is biztosítja a helyettes szülői ellátást.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

Önálló helyettes szülő intézményi térítési díja
A B C
1 Napi Ft/nap/fő Havi Ft/hó/fő
2 Intézményi térítési díj mértéke 0.- 0.-


1
Módosította: 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. február 15-étől.
2
Módosította: 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. február 15-étől.
3
Módosította: 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. február 15-étől.
4
Módosította: 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. február 15-étől.
5
Módosította: 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2017. február 15-étől.
6
Módosította: 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 15-étől.
7
Módosította: 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2018. január 1-étől.
8
Beiktatta: 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. február 15-őtől.