11/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelettel megállapított 2012. évi költségvetésének zárszámadását 3.169.507 ezer forint bevétellel és 3.000.864 ezer forint kiadással jóváhagyja.

2. § A bevételek 3.169.507 ezer forint összegű teljesítését forrásonként az 1., 1/a. és 1/b. melléklet tartalmazza.

3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.567.647 ezer forint, címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2., 2/a. és 2/b. melléklet szerint.

4. § Az önkormányzati felújítások összege 35.833 ezer forint, részletezése a 3. melléklet alapján.

5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb finanszírozási kiadása 395.763 ezer forint, címenként, alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az önkormányzat 2012. december 31.-én meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 7. melléklet részletezi.

7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11. melléklet mutatja.

11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja.

12. § Az önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.132.706 ezer forintban állapítja meg.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 17. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:

a) 4. cím: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 131.379 ezer forint, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 2.956 ezer forint visszafizetési kötelezettséget és a 25.760 ezer forint kiutalatlan támogatás összegét is. A működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 50.832 ezer forint, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 51.831 ezer forint. Szabad pénzmaradványa nem képződött.

b) 4. cím 2. alcím: Határ Győző Városi Könyvtár 1 ezer forint, működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

c) 4. cím 4. alcím: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2.933 ezer forint, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

d) 4. cím 5. alcím: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2 ezer forint, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

e) 10. cím: Városi Egészségügyi Intézmény 26.232 ezer forint, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

f) 11. cím: Térségi Szociális Gondozási Központ 10.559 ezer forint, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

g) 12.cím: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 12.295 ezer forint, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

h) A pénzmaradvány végösszege 154.685 ezer forint.

17. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi eszközállomány alakulását a 18. melléklet mutatja be.

18. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

19. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.