8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.735.600 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 495.696 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 60.154 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.676 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 60.110 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

3. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 474.038 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 176.718 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 57.599 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 42.052 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 15.547 E Ft), a kölcsönök nyújtása 29.224 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. melléklet a 8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat VI.
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 693 687 701 264
2. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 242 999
3. Központosított támogatás 0 7 880
4. Címzett- és céltámogatások 0 0
5. TEKI támogatás 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0
8. Egyéb központi támogatás 51 449
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 026 1 003 592
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 200 000 251 433
2. Építményadó 30 000 30 000
3. Telekadó 4 500 4 500
4. Magánszemélyek kommunális adója 33 000 33 000
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 82 521 82 521
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 359 471
3. 0
4. Gépjármű adó 75 000 75 000
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 902
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 805 992 858 327
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 14 861
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 6 250 6 250
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 21 111
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 883 030
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 104 368 131 751
Átvett pénzeszköz működési célra. 505 325 321 278
Felhalmozási célú bevétel 74 518 64 730
Előző évi pénzmaradvány 0 0
Összesen 684 211 517 759
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0
4.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 285 394 2 431 704
4.
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 5
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 897 764
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 897 769
2. Határ Győző Városi Könyvtár 0
1. Saját bevétel 500 550
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 500 550
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 0
1. Saját bevétel 4 074 3 635
2. Átvett pénzeszköz műk c. 492 2 775
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 4 566 6 410
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
1. Saját bevétel 7 800 6 905
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7 800 6 905
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0
1. Saját bevétel 67
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 36
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 103
7.-12. Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 3 758 5 384
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 2 912 4 291
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 6 670 9 675
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 100 767
2. Átvett pénzeszköz műk c. 7 914 9 636
3. Felhalm.célú bevétel 7
4. Előző évi pénzmaradvány 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 8 014 10 410
9. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 5 827 5 942
2. Átvett pénzeszköz műk c. 905
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 5 827 6 847
7.-9. Oktatási ágazat összesen: 20 511 26 932
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 4 140 4 140
2. Átvett pénzeszköz műk c. 132 017 146 102
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 157 150 242
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 235 429 234 349
2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 565 9 909
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 253 994 244 258
12. 1. Polgármesteri Hivatal
1. Saját bevétel 2 395 3 095
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 93
4. Előző évi pénzmaradvány 0
12. 1. Polgármesteri Hivatal 2 395 3 188
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
0 0
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
6. 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 883 030
Saját bevétel összesen 368 391 396 590
Műk.c.pe.átvét.összesen 680 122 495 696
Felhalm.célú bevétel összesen 74 518 64 830
Előző évi pénzmaradvány összesen 821 415 864 539
Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0
Összes bevétel 3 545 629 3 735 600

2/a. melléklet a 8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv 2012. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat VI.
13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 14 712 19 886
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2 177
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3 761
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 449
Városi Egészségügyi Intézmény 28 202
Térségi Szociális Gondozási Központ 1 361
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 14 712 57 836
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 806 703 806 703
Térségi Humánsegítő Szolgálat 0
Határ Győző Városi Könyvtár 0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 0
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 0
Városi Egészségügyi Intézmény 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 0
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 806 703 806 703
13. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 821 415 864 539

2/c. melléklet a 8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat VI.
4. 1. 1. Önkormányzat saját bevétel
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére 1 114 1 114
Földhaszonbér 8 140 8 140
Bérleti díj 22 364 36 010
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás 536 536
Egyéb bevételek 2 084 2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
Kamatbevétel 3 000 3 000
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat 965 965
Kamatbevétel kötvény 30 000 30 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő 14 081 22 988
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 4 830
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000
Saját bevétel összesen: 104 368 131 751
4. 2. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 225
Rendszeres segély átvett pénz 237 720 10 134
Gyermektartásdíj kieg. 2 725
Mozgáskorl.tám. 1 981
Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi 8 390 8 390
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló 245 470 248 067
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. 3 849
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 633
Kistérségi normatíva (családsegítő) 12 449
Kistérségi normatíva szociális 7 960
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog. 8 835
Képviselő választásra átvett pe. 535
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét 1 110 1 110
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét. 750 750
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét. 3 026 3 026
Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegezés visszaut.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. 450
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás 2 724 2 724
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 502 190 316 843
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 3 135 2 135
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 330
Kötelezettségváll-ÖNO 170
Szúnyoggyérítés támogatása 1 800
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 3 135 4 435
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 505 325 321 278
4. 2. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám. 24 865 25 843
Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth.
TIOP 1.1.1 Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth
DAOP pály.szoc.infrastruktúra fejl. 3 514
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. 4 538 4 538
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő MÁK pályázatból 2012.évi 3 351 3 351
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100% 15 652 15 652
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% 7 256 7 256
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 55 662 60 154
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felajánlás köztéri óra vás-ra 2 000
Út érdekeltségi hj. 1 076
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű 17 356 0
Körny.véd.alapból visszafiz.köt.
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 18 856 4 576
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 74 518 64 730
5. Kölcsönök visszatérülése
1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000
2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300
3. Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500
4. Egyéb kölcsön visszafizetés 700 700
5. Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) 1 000 1 000
6. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 3 265 3 265
7. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) 1 750 1 750
8. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) 3 400 3 400
9. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
10. Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 000 7 000
11. Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 000 7 000
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

4. melléklet a 8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat VI.
7.-9. Oktatási ágazat
7. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Felújítás életveszély elhárítása 1500
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Felújítás életveszély elhárítása 1500
8. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
8. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0
7.-9. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 0 2 000
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 2 000
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
12. Polgármesteri Hivatal 0 0
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 2 000
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6. Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi köt.váll. 20 073 28 316
Kátyúzás és útfelújítás 2 500 3 100
Kerékpárút felújítás 191 2 191
Temetők felújítása 1 005 0
Magtárlaposi lakások felújítása 22 000
Költségalapú bérlakások felúj.-Magtárlaposi u. 170
Mirhóháti u.1-5. felújítás 104
Kis Bálint I. padlóburkolat felúj. 283
Jókai úti óvoda parketta felúj. 116
Új városháza padlóburkolat felúj. 1 830
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 23 769 58 110
9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan gazd int. 23 769 58 110
Felújítási kiadás mindösszesen: 23 769 60 110

5. melléklet a 8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat VI.
7.-9. Oktatási ágazat
7. Kis Bálint Általános Iskola
eszközbeszerzés 246
7. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 246
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Pályázatból tárgyi eszköz vásárlás 0 1 997
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 1 997
9. Kner Imre Gimnázium
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0
7.-9. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 2 243
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 6 202
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 6 202
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
számítógép vásárlás, szoftver vás. 477
12. Polgármesteri Hivatal 0 477
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 0 8 922
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil. 2 737 2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka 675 675
Bajcsy út bokrok telepítése 200 200
Új buszmegállók parkosítása 500 500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó 2 000 2 000
Gravimetriai alappont 800 800
Közösségi közlekedés 30 690 32 910
Köztéri óra felajánlásból 2 000
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft. 15 200
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 18 414 18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 8 536 8 536
Vésztői víztározó 186
Felhagyott hulladéklerakó 511
Játszótér kialakítása 1 817
Kondorosi u.1. zárt babakocsitároló ép. 125
Jókai úti óvoda villámhárító 197
Százszorszép óvoda fejl. 2 346
Taninform szoftver 1 054
Mirhóháti u. 5. felúj. TIOP pály. 591
START munkapr. eszközbesz. 24 247
START munkapr.-Juh hodály beruh. 4 400
START munkapr.-traktor, pótkocsi vás. 15 124
Temetők felújítása 1 005
Belvíz VII. üzemeltetési szabályzat 281
Belvíz DAOP 5.21/D-2008 pr.Kondoros 1 393
Belvíz VIII. telekátalakítás - Fürj József 100
Vbelterületi csapadékvíz vízjogi üzem.eng. 112
Fő u. -Vasút kereszteződés közvilágítás 263
Kossuth u. 28. parkoló építés 133
Turisztikai attrakciók saját erő 0
Polg véd.bázis bejáró építés 978
Kis Bálint Iskola vízellátás ber. 672
Háziorvosi alapellátáshoz eszközbeszerzés 820
DAOP szoc.infrastruktúra fejl. 12 221
Komposztáló karám ép. 365
Szenyvíztelep korszerűsítése 11 350
Endrődi híd járda ép. 260
Belvíz III. belvízrendezési program 253
Szt. Antal u. 4. épület vás. 350
Új városháza kerékpártároló készítése 2 670
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 64 552 167 796
4. Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai összesen: 64 552 167 796
7. Fejlesztési kiadás összesen: 64 552 176 718
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
DAOP 3.1.2 Kerékpárhálózat fejl.visszafiz. 1 424
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 780 40 628
Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 780 42 052
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 000
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 0
15 % közmű lakosságnak 1 022
Liget Fürdőnek fel.c.pe átadás 7 525
Önkormányzati Tűzoltóságnak fej.c.pe.átadás 6 000
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 2 800 15 547
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 40 580 57 599
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 1 800
Köztemetés 200
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház) 6 500 6 500
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése 7 000 7 000
Liget Fürdőnek forg.eszközhitel óvadék 10 000
IKSZT műk.kölcsön-Rózsahegyi Diákj.Alap. 2 724
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 16 500 29 224
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250) 210 497 210 497
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 210 497 210 497
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 332 129 474 038