24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.659.842 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 581.390 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 56.640 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.576 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.617.117 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.091.061 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 280.764 E Ft, dologi kiadás 778.213 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 459.795 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.284 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.

3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat felújítási előirányzata 46.547 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 372.522 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 100.362 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 45.163 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 40.628 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 4.535 E Ft), a kölcsönök nyújtása 16.500 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.

5. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 623.656 E Ft.

6.§ Az ÖR. 11.§ a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

Az óvodai feladat átszervezése miatt 2012. szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21 óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi Egészségügyi Intézménynél 2012. október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13. melléklet mutat.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III.
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 693 687 693 687 698 988
2. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 179 386 180 346
3. Központosított támogatás 0 1 468 3 118
4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0
5. TEKI támogatás 0 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0 0
8. Egyéb központi támogatás 26 957 26 957
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 026 901 498 909 409
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 200 000 200 000 200 000
2. Építményadó 30 000 30 000 30 000
3. Telekadó 4 500 4 500 4 500
4. Magánszemélyek kommunális adója 33 000 33 000 33 000
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500 1 500
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 82 521 82 521 82 521
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 359 471 359 471
3. 0
4. Gépjármű adó 75 000 75 000 75 000
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 805 992 805 992 805 992
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 14 861 14 861
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 6 250 6 250 6 250
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 21 111 21 111
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 728 601 1 736 512
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 104 368 121 724 121 704
Átvett pénzeszköz működési célra. 505 325 424 629 427 910
Felhalmozási célú bevétel 74 518 59 162 61 216
Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
Összesen 684 211 605 515 610 830
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
4.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 285 394 2 365 031 2 378 257
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 897 448 448
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 897 448 448
2. Határ Győző Városi Könyvtár 0
1. Saját bevétel 500 500 500
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 500 500 500
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 0
1. Saját bevétel 4 074 4 074 4 074
2. Átvett pénzeszköz műk c. 492 492 2 892
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 4 566 4 566 6 966
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
1. Saját bevétel 7 800 6 905 6 905
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7 800 6 905 6 905
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0
1. Saját bevétel 31
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 389
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 420
7.-12. Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 3 758 3 758 4 165
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 2 912 2 094 2 346
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 6 670 5 852 6 511
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 100 100 100
2. Átvett pénzeszköz műk c. 7 914 7 347 8 882
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 8 014 7 447 8 982
9. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 5 827 5 827 5 827
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 5 827 5 827 5 827
7.-9. Oktatási ágazat összesen: 20 511 19 126 21 320
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 4 140 4 140 4 140
2. Átvett pénzeszköz műk c. 132 017 132 017 132 017
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 157 136 157 136 157
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 235 429 235 429 235 429
2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 565 6 506 6 506
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 253 994 241 935 241 935
12. 1. Polgármesteri Hivatal 0
1. Saját bevétel 2 395 2 395 2 395
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
12. 1. Polgármesteri Hivatal 2 395 2 395 2 395
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
0 0 0
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
6. 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 728 601 1 736 512
Saját bevétel összesen 368 391 384 852 385 270
Műk.c.pe.átvét.összesen 680 122 573 533 581 390
Felhalm.célú bevétel összesen 74 518 59 162 61 216
Előző évi pénzmaradvány összesen 821 415 864 539 864 539
Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
Összes bevétel 3 545 629 3 641 602 3 659 842
3 545 629 3 641 602 3 659 842

2/a. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III.
13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 14 712 19 886 19 886
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2 177 2 177
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3 761 3 761
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 449 2 449
Városi Egészségügyi Intézmény 28 202 28 202
Térségi Szociális Gondozási Központ 1 361 1 361
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 14 712 57 836 57 836
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 806 703 806 703 806 703
Térségi Humánsegítő Szolgálat 0
Határ Győző Városi Könyvtár 0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 0
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 0
Városi Egészségügyi Intézmény 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 0
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 806 703 806 703 806 703
13. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 821 415 864 539 864 539

2/b. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Önkormányzat 2012. évi normatív támogatása
2012. év
Megnevezés telj.mut. mutató fajlagos mutató 2012.évi normatíva
Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel. 14 479 4 074 58 987 446
Tömegközlekedési feladatok 14 479 0
Települési sportfeladatok 14 479 0
Körzetközpontonként egységes 1 3 000 000 3 000 000
Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai 10 108 10 108 276 2 789 808
Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad. 119 119 28 600 3 403 400
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap 15 177 15 177 56 849 912
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg. 1 236 1 236 7 729 9 553 044
Lakott külterülettel kapcs.fel. 1 027 1 027 2 612 2 682 524
Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 0
Üdülőhelyi feladatok 5 000 000 1,5 7 500 000
Közművelődési feladatok 0
Pénzbeli szociális juttatások 110 098 602
Lakáshoz jutás feladatai 0
Családsegítés 15 682 395 6 194 390
Gyermekjóléti Szolgálat 15 682 395 6 194 390
11.Szociális alapszolgáltatás
c) szoc. étkezés 245 55 360 13 563 200
d) házi segítségnyújtás 65 166 080 10 795 200
f) időskorúak nappali ellátás 146 88 580 12 932 680
e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 2 1 996 550 3 993 100
g) Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell. 26 405 600 10 545 600
12. Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0
ac) Demens betegek bentlakásos int.ell. 35 710 650 24 872 750
bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell. 135 635 650 85 812 750
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos 9 635 650 5 720 850
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 127 130 0
2012/2013. 8 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra 2 350 000 0
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 9,9 122 2 350 000 15 510 000
0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 12,5 218 2 350 000 19 583 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6,9 118 2 350 000 10 810 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,4 142 2 350 000 14 726 667
2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 13,3 197 2 350 000 20 836 667
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf. 17,9 234 2 350 000 28 043 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 11,6 139 2 350 000 18 173 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf. 15,4 156 2 350 000 24 126 667
Alapfokú zene 4,4 97 2 350 000 6 893 333
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 5,5 306 2 350 000 8 616 667
Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 3,3 27 2 350 000 5 170 000
Kollégiumi nevelésre- gimi 3,5 29 2 350 000 5 483 333
Kollégiumi nevelésre- középisk. 2 350 000 0
napközi-1-4. évf 4,2 435 2 350 000 6 580 000
napközi-5-8. évf 0,9 143 2 350 000 1 410 000
2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 1 224 000 149 333
2011. szept.1-től SNI-magánt-középi 0 224 000 0
2011. szept.1-től visszahelyezett tan. 0 134 400 0
2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 1 358 400 238 933
2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 4 358 400 955 733
2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 0 179 200 0
2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 30 179 200 3 584 000
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 5 156 800 522 667
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 68 156 800 7 108 267
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 225 40 000 6 000 000
2011. szept.1-től nyelvi felkészítő 23 64 000 981 333
2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás 23 64 000 981 333
Középszintű érettségi vizsga lebony. 0 6 000 0
2011. szept.1-től gimi.bejáró 35 15 300 357 000
2011. szept.1-től szakköz.bejáró 0 15 300 0
2012. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 29 32 000 618 667
2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 13 32 000 277 333
2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 2 32 000 42 667
2012/2013. 4 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra 2 350 000 0
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8,4 104 2 350 000 6 580 000
0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 12,7 222 2 350 000 9 948 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6,2 106 2 350 000 4 856 667
2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,3 140 2 350 000 7 285 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 14,2 211 2 350 000 11 123 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf. 18,6 243 2 350 000 14 570 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 13,6 164 2 350 000 10 653 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf. 16,8 170 2 350 000 13 160 000
Alapfokú zene 4,4 97 2 350 000 3 446 667
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 5,4 300 2 350 000 4 230 000
Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 3,0 24 2 350 000 2 350 000
Kollégiumi nevelésre- gimi 3,6 30 2 350 000 2 820 000
Kollégiumi nevelésre- középisk. 0,0 2 350 000 0
napközi-1-4. évf 4,3 447 2 350 000 3 368 333
napközi-5-8. évf 1,0 157 2 350 000 783 333
2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 1 224 000 74 667
2011. szept.1-től SNI-magánt-középi 0 224 000 0
2011. szept.1-től visszahelyezett tan. 0 134 400 0
2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 1 358 400 119 467
2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 4 358 400 477 867
2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 0 179 200 0
2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 26 179 200 1 553 067
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 3 156 800 156 800
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 63 156 800 3 292 800
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 220 40 000 2 933 333
2011. szept.1-től nyelvi felkészítő 30 64 000 640 000
2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás 43 64 000 917 333
Középszintű érettségi vizsga lebony. 75 6 000 450 000
2011. szept.1-től gimi.bejáró 35 15 300 178 500
2011. szept.1-től szakköz.bejáró 0 15 300 0
2012. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 27 32 000 288 000
2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 10 32 000 106 667
2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 5 32 000 53 333
Közoktatás összesen: 314 197 433
Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen: 693 687 079
1.Pedagógiai szakszolgálat 6 6 1 200 000 7 200 000
2.Ped.továbbképzés támog. 140 138 6 300 877 800
3.a Osztályfőnöki pótlék kieg. 66 69 26 000 1 742 000
3.b Gyógyped.pótlék kieg. 6 6 65 000 390 000
4.a Kedvezményes étkeztetés 639 68 000 43 452 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés 68 000 0
Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés 68 000 0
Kedvezményes középisk. étkeztetés 68 000 0
Kedvezményes kollégiumi étkeztetés 68 000 0
Kedvezményes kollégiumi étkeztetés 68 000 0
4.b Tanulók ingyenes tankönyv 700 12 000 8 400 000
5. Szakmai informatikai feladatok 1 204 1 256 1 750 2 137 333
II.2. Szoc.továbbképzés,szakvizsga, 7+78 85 85 1 640 139 400
8. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen 64 338 533
Szja 8 % 93 874 480 82 520 720
Jöv.diff.mérs. 322 499 610 359 470 838
Mindösszesen: 1 200 017 171

2/c. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III.
4. 1. 1. Önkormányzat saját bevétel
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére 1 114 1 114 1 114
Földhaszonbér 8 140 8 140 8 140
Bérleti díj 22 364 36 030 36 010
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás 536 536 536
Egyéb bevételek 2 084 2 084 2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084 2 084
Kamatbevétel 3 000 3 000 3 000
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat 965 965 965
Kamatbevétel kötvény 30 000 30 000 30 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő 14 081 17 771 17 771
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 20 000
Saját bevétel összesen: 104 368 121 724 121 704
4. 2. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz 237 720 122 673 122 673
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000 3 000
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi 8 390 8 390 8 390
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló 245 470 245 470 245 470
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 1 723 5 004
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. 3 849 3 849
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
Kistérségi normatíva (családsegítő) 12 449 12 449
Kistérségi normatíva szociális 7 960 7 960
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog. 8 835 8 835
Képviselő választásra átvett pe. 535 535
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét 1 110 1 110 1 110
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét. 750 750 750
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét. 3 026 3 026 3 026
Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegezés visszaut.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás 2 724 2 724 2 724
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 502 190 422 494 425 775
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 3 135 2 135 2 135
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 3 135 2 135 2 135
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 505 325 424 629 427 910
4. 2. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám. 24 865 24 865 25 843
Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth.
TIOP 1.1.1 Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. 4 538 4 538 4 538
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő MÁK pályázatból 2012.évi 3 351 3 351 3 351
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100% 15 652 15 652 15 652
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% 7 256 7 256 7 256
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 55 662 55 662 56 640
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felajánlás köztéri óra vás-ra 2 000 2 000
Út érdekeltségi hj. 1 076
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500 1 500
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű 17 356 0 0
Körny.véd.alapból visszafiz.köt.
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 18 856 3 500 4 576
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 74 518 59 162 61 216
5. Kölcsönök visszatérülése
1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000 4 000
2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300 300
3. Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 1 500
4. Egyéb kölcsön visszafizetés 700 700 700
5. Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) 1 000 1 000 1 000
6. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 3 265 3 265 3 265
7. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) 1 750 1 750 1 750
8. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) 3 400 3 400 3 400
9. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000 1 000
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
10. Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 000 7 000 7 000
11. Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 000 7 000 7 000
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
9. 7.

3. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. Személyi juttatás 173 237 173 583 173 623
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 241 29 251
3. Dologi kiadás 234 286 232 395 247 772
4. Pénzeszköz átadás 150 134 189 990 188 406
5. Ellátottak juttatása 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 586 804 625 209 639 052
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 437 27 274 27 274
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 100 7 326 7 326
3. Dologi kiadás 5 584 5 584 5 584
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 121 40 184 40 184
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 12 202 12 520 12 520
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 295 3 381 3 381
3. Dologi kiadás 5 634 5 941 5 941
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
2. Városi Könyvtár összesen: 21 131 21 842 21 842
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 29 011 29 576 29 596
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 475 7 627 7 634
3. Dologi kiadás 7 584 7 584 9 957
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 44 070 44 787 47 187
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 14 906 13 511 13 511
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 976 3 706 3 706
3. Dologi kiadás 12 386 13 111 13 211
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 31 268 30 328 30 428
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1. Személyi juttatás 13 490
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 630
3. Dologi kiadás 3 966
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 21 086
Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
7.-9. Oktatási ágazat
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 147 643 153 664 150 995
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 39 921 41 433 40 641
3. Dologi kiadás 27 162 30 377 31 161
4. Pénzeszköz átadás 1 114 1 114 1 114
5. Ellátottak juttatása 3 540 3 540 3 624
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 219 380 230 128 227 535
8. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 137 166 140 507 138 713
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 37 313 38 193 37 577
3. Dologi kiadás 35 403 39 037 39 504
4. Pénzeszköz átadás 3 026 3 026
5. Ellátottak juttatása 3 660 3 660 3 660
8. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 213 542 224 423 222 480
9. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 85 676 87 653 87 653
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 133 23 522 23 522
3. Dologi kiadás 25 513 27 423 27 833
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
9. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 134 322 138 598 139 008
7.-9. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 370 485 381 824 377 361
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 100 367 103 148 101 740
3. Dologi kiadás 88 078 96 837 98 498
4. Pénzeszköz átadás 4 140
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 200 7 284
6. Oktatási ágazat összesen: 566 130 589 009 589 023
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 62 283 63 251 63 251
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 729 15 990 15 990
3. Dologi kiadás 60 145 80 145 80 145
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 138 157 159 386 159 386
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 214 558 223 546 223 546
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 57 580 59 364 59 364
3. Dologi kiadás 250 836 250 985 250 985
4. Pénzeszköz átadás 918 918
5. Ellátottak juttatása 0
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 522 974 534 813 534 813
12. Polgármesteri Hivatal
1. Személyi juttatás 154 741 156 889 156 889
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 742 48 742
3. Dologi kiadás 67 047 62 154 62 154
4. Pénzeszköz átadás 262 284 266 331 266 331
5. Ellátottak juttatása 0
12. Polgármesteri Hivatal 532 237 534 116 534 116
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0 0
Német Kisebbség
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0 0
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 1 057 860 1 081 974 1 091 061
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 272 834 278 525 280 764
3. Dologi kiadás 731 580 754 736 778 213
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 413 532 461 379 459 795
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 200 7 284
Működési kiadások mindösszesen: 2 483 006 2 583 814 2 617 117

3/a. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III.
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
02100010 Erdőgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
36000010 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 0
37000010 Szennyvíz elvezetés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás (Kamat) 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
38210110 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 500 13 684 16 204
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 13 974 13 234 13 234
Összesen: 17 474 26 918 29 438
52200110 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 5 000 5 000 8 099
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 5 000 5 000 8 099
66190210 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 522 1 522
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 1 522 1 522
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 14 081 14 081 17 081
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 14 081 14 081 17 081
81300010 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 23 221 8 474 8 712
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 14 747 14 747
Összesen: 23 221 23 221 23 459
84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen 0 0 0
84111410 OGY képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84112411 Gyámhivatal
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112412 Építéshatóság
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112610 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénze. átad., egyéb tám
Összesen: 0 0 0
84112611 Okmányiroda
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.
1. Személyi juttatás
2. Munkaadót terhelő jár.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pe.átadás 0
Összesen: 0 0 0
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84140210 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 32 000 32 000 32 000
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 32 000 32 000 32 000
84140310 Városgazdálkodás
1. Személyi juttatás 2 387 2 387
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 55 085 57 712 59 660
4. Pénze. átad., egyéb tám. 16 591 18 230 18 320
Összesen: 71 676 78 329 80 367
84140311 Vállalkozói iroda
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 750 750 750
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 750 750 750
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 100 100
Összesen: 0 100 100
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84242111 Mezőőri szolgálat
1. Személyi juttatás 8 833 8 833 8 833
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 909 1 909 1 909
3. Dologi kiadás 2 100 2 100 2 100
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 12 842 12 842 12 842
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 282 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 76 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 358 0 0
84253110 Polgárvédelmi tev.
1. Személyi juttatás 216 216 216
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 58 58 58
3. Dologi kiadás 850 850 850
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 900 900 900
Összesen: 2 024 2 024 2 024
84254110 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 12 000 12 000 11 980
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 12 000 12 000 11 980
85101150 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 28 666 27 957 25 179
Összesen: 28 666 27 957 25 179
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 500 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 180 7 680 7 680
Összesen: 7 680 7 680 7 680
86905210 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 7 000 7 000 7 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 2 154 2 154
Összesen: 7 000 9 154 9 154
87301110 Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 125 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 125 0 0
88211110 Rendszeres szociális segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211210 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211310 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 000 8 000 8 000
Összesen: 8 000 8 000 8 000
88211510 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
88211810 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211910 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 400 2 400 2 400
Összesen: 2 400 2 400 2 400
88212210 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 300 4 300 4 300
Összesen: 4 300 4 300 4 300
88212310 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000 4 000
Összesen: 4 000 4 000 4 000
88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 000 3 000 3 000
Összesen: 3 000 3 000 3 000
88212510 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88212910 Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 400 3 400 3 400
Összesen: 3 400 3 400 3 400
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 9 000 9 000 9 000
Összesen: 9 000 9 000 9 000
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88220310 Köztemetés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 500 2 500 2 500
Összesen: 2 500 2 500 2 500
88910150 Bölcsődei ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 030 7 030 7 030
Összesen: 7 030 7 030 7 030
87301118 Mirhóháti u. TIOP
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88992810 Falugondnoki szolgálat
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
88994250 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 100 2 490 3 050
Összesen: 100 2 490 3 050
89044313 Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)
1. Személyi juttatás 12 750 12 750 12 750
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 442 3 442 3 442
3. Dologi kiadás 3 200 3 200 3 200
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 19 392 19 392 19 392
89044210 Közhasznú foglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
89044310 Közcélú támogatás (2012.-ben induló)
1. Személyi juttatás 150 533 148 372 148 372
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 494 23 556 23 556
3. Dologi kiadás 71 443 70 443 70 443
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 245 470 242 371 242 371
89044311 Közmunka
1. Személyi juttatás 0 282 282
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 76 76
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 358 358
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 2 800 2 800
Összesen: 0 2 800 2 800
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 200 1 200
Összesen: 0 1 200 1 200
91050210 Képtár
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 840 840 840
Összesen: 840 840 840
93120410 Diáksport támogatása
1. Személyi juttatás 120 160
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 32 42
3. Dologi kiadás 148 298
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 300 500
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 170 11 440
Összesen: 0 11 170 11 440
93291110 Fürdő
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 3 526
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 30 153 30 153 30 427
Összesen: 30 153 30 153 33 953
93291910 M.N.S.egyéb szórakoztatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 916
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 465 1 465
Összesen: 0 1 465 2 381
8520211 Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
96090050 Tourinform Iroda tám.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 3 140 3 140
Összesen: 0 3 140 3 140
94990010 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
1. Személyi juttatás 623 623 623
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 168 168 168
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 791 791 791
96030210 Temetkezés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
93110210 Sportlétesítmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 431 3 431 3 431
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 3 431 3 431 3 431
84251050 Önkéntes Tűzoltóság
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 100 8 100 8 100
Összesen: 8 100 8 100 8 100
7. Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 173 237 173 583 173 623
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 241 29 251
3. Dologi kiadás 234 286 232 395 247 772
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 150 134 189 990 188 406
7. Önkormányzat összesen 586 804 625 209 639 052

3/b. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. Teljesítés
84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 8 095 8 095 8 095 3 552
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 106 2 106 2 106 887
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen 10 201 10 201 10 201 4 439
84111410 OGY képviselőválasztás
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 308 308 308
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 79 79 93
3. Dologi kiadás 148 148 161
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 535 535 562
84112411 Gyámhivatal
1. Személyi juttatás 5 989 5 989 5 989 3 020
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 535 1 535 1 535 781
3. Dologi kiadás 880 880 880 225
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 8 404 8 404 8 404 4 026
84112412 Építéshatóság
1. Személyi juttatás 4 420 4 420 4 420 2 673
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 111 1 111 1 111 696
3. Dologi kiadás 330 330 330 105
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 5 861 5 861 5 861 3 474
84112610 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 121 957 123 853 123 853 60 904
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 30 666 31 296 31 296 15 628
3. Dologi kiadás 54 457 53 863 53 863 26 912
4. Pénze. átad., egyéb tám 1 620 1 095 1 095 302
Összesen: 208 700 210 107 210 107 103 746
84112611 Okmányiroda
1. Személyi juttatás 8 009 8 009 8 009 4 435
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 997 1 997 1 997 1 118
3. Dologi kiadás 3 060 3 060 3 060 379
Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 13 066 13 066 13 066 5 932
84112612 Önkorm.ellátó szolg.
1. Személyi juttatás 3 382 3 326 3 326 2 235
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 919 787 787 572
3. Dologi kiadás 7 890 3 318 3 318 1 537
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 572 4 572 2 280
Összesen: 12 191 12 003 12 003 6 624
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pe.átadás 0
Összesen: 0 0 0 0
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0 0
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 2 889 2 889 2 889 1 482
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 698 698 698 371
3. Dologi kiadás 430 430 430 161
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 4 017 4 017 4 017 2 014
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0 0
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0 0
88211110 Rendszeres szociális segély
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 153 289 153 289 153 289 65 643
Összesen: 153 289 153 289 153 289 65 643
88211210 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000 4 000 1 700
Összesen: 4 000 4 000 4 000 1 700
88211310 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 49 920 49 920 49 920 24 047
Összesen: 49 920 49 920 49 920 24 047
88211510 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 9 133 9 133 9 133 5
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 38 055 38 055 38 055 17 013
Összesen: 47 188 47 188 47 188 17 018
88211810 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 600 11 600 11 600 31
Összesen: 11 600 11 600 11 600 31
88211910 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 800 1 800 1 800 410
Összesen: 1 800 1 800 1 800 410
88220210 Közgyógyellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 000 2 000 2 000 887
Összesen: 2 000 2 000 2 000 887
87901210 Gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 125 125 9
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 125 125 9
88220110 Adósságkezelés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 296
Összesen: 0 0 0 2 296
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 375
Összesen: 0 0 0 1 375
88996710 Mozgáskorlátozott támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 981
Összesen: 0 0 0 1 981
Polgármesteri Hivatal összesen
1. Személyi juttatás 154 741 156 889 156 889 78 609
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 742 48 742 20 151
3. Dologi kiadás 67 047 62 154 62 154 29 489
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 262 284 266 331 266 331 117 965
Polgármesteri Hivatal összesen 532 237 534 116 534 116 246 214
246 214
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II. Teljesítés
4. 1. 1. Önkormányzati Hivatal saját bevétel
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 2000 2000 2000 1862
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás 21
Pályázati díj
Névadó,esküvő 105 105 105 104
Adatszolgáltatás 30 30 30 32
Gondozási díj 4
Egyéb bevétel (továbbszámlázott bev, kamat, ÁFA bev.) 535
Közter.felügyelői bírság 260 260 260 5
Saját bevétel összesen: 2 395 2 395 2 395 2 563

4. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III.
7.-9. Oktatási ágazat
7. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Felújítás életveszély elhárítása 1500 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Felújítás életveszély elhárítása 1500 0
8. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
8. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0
7.-9. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 0 2 000 2 000
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 2 000 2 000
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
12. Polgármesteri Hivatal 0 0 0
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 2 000 2 000
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. 0
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6. Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500 0
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi köt.váll. 20 073 20 073 20 073
Kátyúzás és útfelújítás 2 500 2 500 2 000
Kerékpárút felújítás 191 191 191
Temetők felújítása 1 005 1 005 0
Magtárlaposi lakások felújítása 22 000 22 000
Költségalapú bérlakások felúj.-Magtárlaposi u.
Mirhóháti u.1-5. felújítás
Kis Bálint I. padlóburkolat felúj. 283
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 23 769 45 769 44 547
9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan gazd int. 23 769 45 769 44 547
Felújítási kiadás mindösszesen: 23 769 47 769 46 547

5. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben
Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III.
7.-9. Oktatási ágazat
7. Kis Bálint Általános Iskola
7. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 0 0
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Pályázatból tárgyi eszköz vásárlás 0 0 0
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 0 0
9. Kner Imre Gimnázium
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0
7.-9. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 6 202 6 202
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 6 202 6 202
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
számítógép vásárlás, szoftver vás.
12. Polgármesteri Hivatal 0 0 0
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 0 6 202 6 202
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0 0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil. 2 737 2 737 2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka 675 675 675
Bajcsy út bokrok telepítése 200 200 200
Új buszmegállók parkosítása 500 500 500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó 2 000 2 000 2 000
Gravimetriai alappont 800 800 800
Közösségi közlekedés 30 690 30 690 30 690
Köztéri óra felajánlásból 2 000 2 000
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft. 15 100 15 100
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 18 414 18 414 18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 8 536 8 536 8 536
Vésztői víztározó
Felhagyott hulladéklerakó
Játszótér kialakítása 1 517
Kondorosi u.1. zárt babakocsitároló ép.
Jókai úti óvoda villámhárító
Százszorszép óvoda fejl.
Taninform szoftver
Mirhóháti u. 5. felúj. TIOP pály.
START munkapr. eszközbesz.
Temetők felújítása 1 005
Belvíz VII. üzemeltetési szabályzat
Belvíz DAOP 5.21/D-2008 pr.Kondoros
Belvíz VIII. telekátalakítás - Fürj József
Vbelterületi csapadékvíz vízjogi üzem.eng.
Fő u. -Vasút kereszteződés közvilágítás
Kossuth u. 28. parkoló építés
Turisztikai attrakciók saját erő 8 632
Polg véd.bázis bejáró építés 978
Kis Bálint Iskola vízellátás ber. 376
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 64 552 81 652 94 160
4. Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai összesen: 64 552 81 652 94 160
7. Fejlesztési kiadás összesen: 64 552 87 854 100 362
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
DAOP 3.1.2 Kerékpárhálózat fejl.visszafiz.
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 780 37 780 40 628
Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 780 37 780 40 628
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 000 1 000
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 1 800 1 800
15 % közmű lakosságnak 903 903
Liget Fürdőnek fel.c.pe átadás 832
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 2 800 3 703 4 535
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 40 580 41 483 45 163
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 2 000 2 000
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000 1 000
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház) 6 500 6 500 6 500
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése 7 000 7 000 7 000
IKSZT műk.kölcsön-Rózsahegyi Diákj.Alap.
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 16 500 16 500 16 500
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250) 210 497 210 497 210 497
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 210 497 210 497 210 497
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 332 129 356 334 372 522

6. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 300 110 0
Kitüntetési alap 200 200 107
Ifjúsági alap 300 90 0
Civil alap 2 100 0 0
Sport alap 13 000 1 500 1 200
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0 0
Talajterhelési díj 500 500 500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 3 348 0 0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 6 096 0 0
Rendezvények alapja 6 400 55 55
TDM részére peszk.átad 1 700 209 209
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 733 0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 7 000 2 130
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 0 0 0
Kállai adomány 10 000 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2012. 0 0 0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás 810 810 0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. 945 945 0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2012. 810 810 0
Közfogl.saját erő 1 500 1 500 1 500
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása 1 037 537 537
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 3 000 3 000 0
IKSZT beruházás 2 724 2 724 2 724
IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 3 726 3 726
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 25 546 25 546 25 546
központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:4243 4 501 4 243
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 2 000 0 0
Térségi Szoc.Gond.Központ étkezési normatíva-Csemetekert ovi 952
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 96 352 67 073 56 006
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 0 0 0
Fogorvosi gép értékesítése 800 800 800
Környezetvédelmi alap 0 0 0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 0 0
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 1 848
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+2022) 8 322 8 322
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő 4 229 4 229
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pály.s.erő 2 310 2 310
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) 7 500 7 500 850
Kötvény fel nem használt része 395 249 373 249 360 937
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 22 150 22 150 22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 29 155 29 155 29 155
0
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 351 3 351 3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 352 3 352 3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra 14 004 14 004 14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 11 560 11 560 11 560
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230 1 230 1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő 16 000 16 000 16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 197 13 197
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 15 100 0 0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő 2 632 2 632 2 632
Iparűzési adó túlfizetés 36 793 36 793 36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás 4 930 4 930 4 930
Fürdő hitelfelvét 25 000 25 000 25 000
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 605 373 581 612 562 650
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 648 685 618 656
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 648 685 618 656
11. Céltartalék összesen: 701 725 648 685 618 656
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék 5 000 5 000 5000
12. Általános tartalék 5 000 5 000 5 000
Tartalék mindösszesen 706 725 653 685 623 656

13. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. §. (3) bekezdése

Az adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége

E Ft-ban
Megnevezés

összeg
Saját bevételek 384 852
Helyi adó bevételek 279 000
ÁH-on kívülről érkező tám.(műk. és uniós) 5 635
Pénzügyi bef.bevételei 21 111
összesen 690 598
Bevételek 50%-a 345 299
Adósságot kel. Ügylet 210 497