21/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet

a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.641.602.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.583.814.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.

3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 47.769.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.

4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 356.334.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 87.854.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 41.483.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi

5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 653.685.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A Térségi Szociális Gondozási Központnál 2 fő létszámcsökkenés történt, melyet a 13. melléklet mutat.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. melléklet a 21/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II.
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 693 687 693 687 693 687
2. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 64 339 179 386
3. Központosított támogatás 0 0 1 468
4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0
5. TEKI támogatás 0 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0 0
8. Egyéb központi támogatás 26 957
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 026 758 026 901 498
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 200 000 200 000 200 000
2. Építményadó 30 000 30 000 30 000
3. Telekadó 4 500 4 500 4 500
4. Magánszemélyek kommunális adója 33 000 33 000 33 000
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500 1 500
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 82 521 82 521 82 521
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 359 471 359 471
3. 0
4. Gépjármű adó 75 000 75 000 75 000
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 805 992 805 992 805 992
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek ért.nettó) 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 14 861 14 861
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 6 250 6 250 6 250
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 21 111 21 111
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 585 129 1 728 601
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 104 368 104 368 121 724
Átvett pénzeszköz működési célra. 505 325 504 325 424 629
Felhalmozási célú bevétel 74 518 74 518 59 162
Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
Összesen 684 211 683 211 605 515
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
4.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 285 394 2 299 255 2 365 031
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 897 12 897 448
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 897 12 897 448
2. Határ Győző Városi Könyvtár 0
1. Saját bevétel 500 500 500
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 500 500 500
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 0
1. Saját bevétel 4 074 4 074 4 074
2. Átvett pénzeszköz műk c. 492 492 492
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 4 566 4 566 4 566
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
1. Saját bevétel 7 800 7 800 6 905
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7 800 7 800 6 905
7.-12. Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 3 758 3 758 3 758
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 2 912 2 731 2 094
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 6 670 6 489 5 852
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 100 100 100
2. Átvett pénzeszköz műk c. 7 914 7 914 7 347
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 8 014 8 014 7 447
9. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 5 827 5 827 5 827
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 5 827 5 827 5 827
7.-9. Oktatási ágazat összesen: 20 511 20 330 19 126
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 4 140 4 140 4 140
2. Átvett pénzeszköz műk c. 132 017 132 017 132 017
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 157 136 157 136 157
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 235 429 235 429 235 429
2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 565 18 565 6 506
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 1 361
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 253 994 253 994 243 296
12. 1. Polgármesteri Hivatal 0
1. Saját bevétel 2 395 2 395 2 395
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
12. 1. Polgármesteri Hivatal 2 395 2 395 2 395
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
0 0 0
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
6. 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 585 129 1 728 601
Saját bevétel összesen 368 391 368 391 384 852
Műk.c.pe.átvét.összesen 680 122 678 941 573 533
Felhalm.célú bevétel összesen 74 518 74 518 59 162
Előző évi pénzmaradvány összesen 821 415 821 415 864 539
Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
Összes bevétel 3 545 629 3 559 309 3 641 602

3. melléklet a 21/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. Személyi juttatás 173 237 173 237 173 583
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 147 29 241
3. Dologi kiadás 234 286 233 286 232 395
4. Pénzeszköz átadás 150 134 150 134 189 990
5. Ellátottak juttatása 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 586 804 585 804 625 209
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 437 26 437 27 274
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 100 7 100 7 326
3. Dologi kiadás 5 584 5 584 5 584
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 121 39 121 40 184
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 12 202 12 202 12 520
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 295 3 295 3 381
3. Dologi kiadás 5 634 5 634 5 941
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
2. Városi Könyvtár összesen: 21 131 21 131 21 842
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 29 011 29 011 29 576
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 475 7 475 7 627
3. Dologi kiadás 7 584 7 584 7 584
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 44 070 44 070 44 787
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 14 906 14 906 13 511
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 976 3 976 3 706
3. Dologi kiadás 12 386 12 386 13 111
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 31 268 31 268 30 328
Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
7.-9. Oktatási ágazat
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 147 643 149 143 153 664
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 39 921 40 240 41 433
3. Dologi kiadás 27 162 27 162 30 377
4. Pénzeszköz átadás 1 114 1 114 1 114
5. Ellátottak juttatása 3 540 3 540 3 540
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 219 380 221 199 230 128
8. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 137 166 137 166 140 507
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 37 313 37 313 38 193
3. Dologi kiadás 35 403 35 403 39 037
4. Pénzeszköz átadás 3 026
5. Ellátottak juttatása 3 660 3 660 3 660
8. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 213 542 213 542 224 423
9. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 85 676 85 676 87 653
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 133 23 133 23 522
3. Dologi kiadás 25 513 25 513 27 423
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
9. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 134 322 134 322 138 598
7.-9. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 370 485 371 985 381 824
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 100 367 100 686 103 148
3. Dologi kiadás 88 078 88 078 96 837
4. Pénzeszköz átadás 4 140
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 200 7 200
6. Oktatási ágazat összesen: 566 130 567 949 593 149
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 62 283 62 283 63 251
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 729 15 729 15 990
3. Dologi kiadás 60 145 60 145 80 145
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 138 157 138 157 159 386
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 214 558 214 558 223 546
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 57 580 57 580 59 364
3. Dologi kiadás 250 836 250 836 250 985
4. Pénzeszköz átadás 918
5. Ellátottak juttatása 0
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 522 974 522 974 534 813
12. Polgármesteri Hivatal
1. Személyi juttatás 154 741 154 741 156 889
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 165 48 742
3. Dologi kiadás 67 047 67 047 62 154
4. Pénzeszköz átadás 262 284 262 284 266 331
5. Ellátottak juttatása 0
12. Polgármesteri Hivatal 532 237 532 237 534 116
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0 0
Német Kisebbség
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0 0
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 1 057 860 1 059 360 1 081 974
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 272 834 273 153 278 525
3. Dologi kiadás 731 580 730 580 754 736
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 413 532 413 532 461 379
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 200 7 200
Működési kiadások mindösszesen: 2 483 006 2 483 825 2 583 814

4. melléklet a 21/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II.
7.-9. Oktatási ágazat
7. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Felújítás életveszély elhárítása 1500 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Felújítás életveszély elhárítása 1500 0
8. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
8. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0
7.-9. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 0 2 000
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 0 2 000
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
12. Polgármesteri Hivatal 0 0 0
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 0 2 000
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. 0
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6. Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500 0
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi köt.váll. 20 073 20 073 20 073
Kátyúzás és útfelújítás 2 500 2 500 2 500
Kerékpárút felújítás 191 191 191
Temetők felújítása 1 005 1 005 1 005
Magtárlaposi lakások felújítása 22 000
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 23 769 23 769 45 769
9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan gazd int. 23 769 23 769 45 769
Felújítási kiadás mindösszesen: 23 769 23 769 47 769

5. melléklet a 21/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II.
7.-9. Oktatási ágazat
7. Kis Bálint Általános Iskola
7. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 0 0
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
0 0 0
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 0 0
9. Kner Imre Gimnázium
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0
7.-9. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 6 202
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 0 6 202
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
12. Polgármesteri Hivatal 0 0 0
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 0 0 6 202
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0 0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil. 2 737 2 737 2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka 675 675 675
Bajcsy út bokrok telepítése 200 200 200
Új buszmegállók parkosítása 500 500 500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó 2 000 2 000 2 000
Gravimetriai alappont 800 800 800
Közösségi közlekedés 30 690 30 690 30 690
Köztéri óra felajánlásból 2 000
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft. 15 100
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 18 414 18 414 18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 8 536 8 536 8 536
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 64 552 64 552 81 652
4. Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai összesen: 64 552 64 552 81 652
7. Fejlesztési kiadás összesen: 64 552 64 552 87 854
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 780 37 780 37 780
Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 780 37 780 37 780
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 000 1 000
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 1 800 1 800
15 % közmű lakosságnak 903
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 2 800 2 800 3 703
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 40 580 40 580 41 483
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 2 000 2 000
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000 1 000
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház) 6 500 6 500 6 500
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése 7 000 7 000 7 000
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 16 500 16 500 16 500
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250) 210 497 210 497 210 497
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 210 497 210 497 210 497
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 332 129 332 129 356 334

6. melléklet a 21/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat II.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 300 300 110
Kitüntetési alap 200 200 200
Ifjúsági alap 300 300 90
Civil alap 2 100 2 100 0
Sport alap 13 000 13 000 1 500
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0 0
Talajterhelési díj 500 500 500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 3 348 3 348 0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 6 096 6 096 0
Rendezvények alapja 6 400 6 400 55
TDM részére peszk.átad 1 700 1 700 209
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 733 733
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 7 000 7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 0 0 0
Kállai adomány 10 000 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2012. 0 0 0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás 810 810 810
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2010-2011. 945 945 945
Képviselői (Dr. Farkasinszki E.) tiszteletdíj felajánlás 2012. 810 810 810
Közfogl.saját erő 1 500 1 500 1 500
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása 1 037 1 037 537
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 3 000 3 000 3 000
IKSZT beruházás 2 724 2 724 2 724
IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 3 726 3 726
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 25 546 25 546 25 546
központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:4243 4 501
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 2 000 0 0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 96 352 94 352 67 073
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 0 0 0
Fogorvosi gép értékesítése 800 800 800
Környezetvédelmi alap 0 0 0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 1 522 0
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 1 848
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+2022) 8 322 8 322
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő 4 229 4 229
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pály.s.erő 2 310 2 310
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) 7 500 7 500 7 500
Kötvény fel nem használt része 395 249 395 249 373 249
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 22 150 22 150 22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 29 155 29 155 29 155
0
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 351 3 351 3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 352 3 352 3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra 14 004 14 004 14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 11 560 11 560 11 560
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230 1 230 1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő 16 000 16 000 16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 197 13 197
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 15 100 15 100 0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő 2 632 2 632 2 632
Iparűzési adó túlfizetés 36 793 36 793 36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás 4 930 4 930 4 930
Fürdő hitelfelvét 25 000 25 000 25 000
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 605 373 620 234 581 612
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 714 586 648 685
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 714 586 648 685
11. Céltartalék összesen: 701 725 714 586 648 685
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék 5 000 5 000 5000
12. Általános tartalék 5 000 5 000 5 000
Tartalék mindösszesen 706 725 719 586 653 685

13. melléklet a 21/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. §. (3) bekezdése

Az adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége

E Ft-ban
Megnevezés összeg
Saját bevételek 368 391
Helyi adó bevételek 279 000
ÁH-on kívülről érkező tám.(műk. és uniós) 20 991
Pénzügyi bef.bevételei 21 111
összesen 689 493
Bevételek 50%-a 344 747
Adósságot kel. Ügylet 210 497