A szöveg időállapota: 2013.IV.11. -
Időállapot váltás: 2012.II.22. - 2012.IV.27.
2012.IV.28. - 2012.VII.2.
2012.VII.3. - 2012.IX.28.
2012.IX.29. - 2012.XI.30.
2012.XII.1. - 2013.II.28.
2013.III.1. - 2013.IV.10.
2013.IV.11. -


5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. §1 Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.735.600 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 495.696 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 60.154 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.676 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.

3. §2 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.626.030 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.123.502 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 279.930 E Ft, dologi kiadás 784.364 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 431.910 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 6.324 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.

4. §3 Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 60.110 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

5. §4 Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 474.038 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 176.718 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 57.599 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 42.052 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 15.547 E Ft), a kölcsönök nyújtása 29.224 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.

6. § (1)5 A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 569.692 E Ft. A tartalék összegéből a Képviselő-testület a 300 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át.

„(2) Az Ifjúsági Alap előirányzata 300 E Ft.

(3) A (2) bekezdésben foglalt előirányzatból a kötött felhasználású támogatások: 90 E Ft
a) Jeles és kitűnő tanulók díjazása 45 E Ft
b) Jó tanulók, jó sportolók díjazása 45 E Ft

(4) Az Ifjúsági Alap pályázható keretösszege 210 E Ft.

(5) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport 300 E Ft
b) Gyomai és Endrődi pálya fenntartása 500 E Ft
c) Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft
d) Testvérvárosi és nemz. sportkapcs. és komm. 1.300 E Ft
e) Tartalék 300 E Ft

(7) A Sport Alap pályázható keretösszege 10.400 E Ft.

(8) A Civil Alap előirányzata 2.100 E Ft.

(9) A (8) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Városi Képtár működési támogatása 550 E Ft

(10) A Civil Alap meghívásos alapon pályázható keretösszege 1.550 E Ft.

(11) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi döntés alapján történhet.

(12) A 2008. február 27-én lejegyzett 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt rész 395.249 E Ft, mely összeg a fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a kötvényből történő felhasználás kizárólag Képviselő-testületi döntés alapján történhet. A kötvény felhasználásának részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza.

(13) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján lehet felhasználni.

7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.

8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a. melléklet tartalmazza.

9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.

10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 13. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál 1 fő pedagógus, 3 fő óvodapedagógus, és 4 fő technikai dolgozói létszámcsökkenés történik az óvodai gyermeklétszám csökkenésből adódó csoportcsökkenés miatt, illetve a költségek csökkentése, a feladatok racionalizálása miatt. Az érintettek közül 1 fő pedagógus jogviszonya 2012. június 29. napjával, és 1 fő óvodapedagógus jogviszonya 2012. július 15. napjával, és 1 fő dajka 2012. augusztus 15. napjával megszűnik, a 3 fő közalkalmazotti létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség - így 3 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken.

(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál a speciális tagozat szeptember 1.-től történő áthelyezése miatt 1 fő karbantartó, és 1 fő takarító dolgozói létszám kerül megszüntetésre. Az érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség - így 2 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken.

(4) A Kner Imre Gimnázium technikai dolgozói létszáma 17 főről 14 főre csökken a költségek csökkentése, épületek bezárása miatt.

(5) A Határ Győző Városi Könyvtárnál a szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók közül 2012. április 1.-től 1 fő létszámleépítés történik a költségek csökkentése érdekében. A feladat racionalizálása miatt - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában -2 fő álláshely végleges jelleggel csökken. 2012. április 1.-től kezdődően közös megegyezéssel 2 dolgozó munkaideje csökkentésre kerül napi 2 órával, 2 dolgozó munkaideje csökken napi 4 órával.

(6) A Polgármesteri Hivatalnál a feladat racionalizálása létszámcsökkenést von maga után - az érintett köztisztviselői létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség - így 1 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken, így az okmányirodai köztisztviselői létszámkeret 4 főről 3 főre változik. 2012. évben 2 üres álláshely nem kerül betöltésre, továbbá 1 technikai dolgozó munkaideje napi 8 óráról 4 órára csökken, melynek következtében a kisegítő fizikai dolgozók létszáma 2 főre változik.

(7)6 Az óvodai feladat átszervezése miatt 2012. szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21 óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi Egészségügyi Intézménynél 2012. október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13. melléklet mutat.

12. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által foglalkoztatott közcélú munkavégzők létszámáról és működési kiadásának alakulásáról készült kimutatást a 14/a. melléklet tartalmazza.

13. § (1) 2012. január 1.-től a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2012. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka - a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.

(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:

a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: - Ft,

b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000 Ft,

c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: - Ft,

d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft,

e) VII. Fejezet 2. pontja szerinti Temetési támogatási keret: 100.000 Ft,

f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret:- .

g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2012. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 30,94 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik a polgármesteri hivatalban dolgozó közalkalmazottakra (mezőőrök) és a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottakra is.

14. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 15., 15/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2012. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. melléklet tartalmazza.

17. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 21. melléklet mutatja be.

18. § A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2012. évi költségvetéséről szóló határozatát a 22. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2012. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.

(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik - de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.

(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. § -ban foglaltak alapján használhatja fel.

20. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

21. § A képviselők tiszteletdíjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra, melyet a 19. melléklet tartalmaz.

22. § A 23. melléklet tartalmazza a 2012. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.

23. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának véleményét a 2012. évi költségvetési rendelet tervezetről a 24. melléklet tartalmazza.

24. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet tartalmazza.

25. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 26. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

26. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § (1) A közművelődésről 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) Az alap minimum kétharmadának az egyéb közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó szervezetek támogatását kell szolgálnia. Az alapból pályázat útján azok gyomaendrődi székhelyű civil szervezetek részesülhetnek önkormányzati támogatásban, amelyek célszerinti tevékenységük megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak és vállalják a pályázati célkitűzések megvalósítását, továbbá megfelelnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról valamint az államháztartás rendjéről szóló és kapcsolódó jogszabályok feltételeinek.”

(2) A közművelődésről 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(10) Az alapnak (2) bekezdésben foglalt rész után fennmaradó összege a kötött felhasználású támogatás, amelynek részletes kiadási előirányzatait a tárgyévi költségvetés tartalmazza.”

28. § Hatályát veszti a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 39/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai
Bevételek
Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve
1. cím Költségvetési támogatások
1. alcím Normatív állami hozzájárulás
2. alcím Normatív kötött felhasználású tám.
3. alcím Központosított támogatás
4. alcím Címzett- és céltámogatás
5. alcím TEKI támogatás
6. alcím CÉDA támogatás
7. alcím Vis Maior támogatás
8. alcím Egyéb központi támogatás
2. cím Önkormányzat sajátos műk.bevétele
1. alcím Helyi adók
1. előirányzat Iparűzési adó
2. előirányzat Építményadó
3. előirányzat Telekadó
4. előirányzat Magánszem.komm.adója
5. előirányzat Idegenforgalmi adó
6. előirányzat Pótlék, bírság
2. alcím Átengedett központi adók
1. előirányzat SZJA helyben maradó része
2. előirányzat SZJA jöv. kül. mérséklése
3. előirányzat SZJA normatív módon elosztott
4. előirányzat Gépjárműadó
5. előirányzat Termőföld bérbeadása
3. alcím Különféle bírságok
4. alcím Egyéb sajátos folyó bevétel
1. előirányzat Önkorm.lakás lakbérbevétele
2. előirányzat Mezőőri járulék
3. cím Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. alcím Tárgyi eszköz értékesítése
2. alcím Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért.
3. alcím Pénzügyi befektetés bevétele
4. alcím Koncesszióból származó bevétel
4. cím Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. alcím Térségi Humánsegítő Szolgálat
2. alcím Határ Győző Városi Könyvtár
3. alcím Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. alcím Katona József Műv. Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
5. cím Kölcsönök visszatérülése
1. előirányzat Működési célú
2. előirányzat Felhalmozási célú
6. cím Rövid lejáratú hitelfelvét
1. előirányzat Működési célú
2. előirányzat Felhalmozási célú
7. cím Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
8. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
9. cím Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
10. cím Városi Egészségügyi Intézmény
11. cím Térségi Szociális Gondozási Központ
12. cím Polgármesteri Hivatal
13. cím Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. alcím Működési célú
2. alcím Felhalmozási célú
Intézmények bevételi előirányzatai
1. előirányzat Saját bevétel
2. előirányzat Átvett pénzeszköz működési célra
3. előirányzat Felhalmozási célú bevétel
4. előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Kiadások
A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel.
Az intézmények kiadási előirányzatai:
1. előirányzat Személyi juttatás
2. előirányzat Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. előirányzat Dologi kiadás
4. előirányzat Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
5. előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása
6. előirányzat Felújítások
7. előirányzat Fejlesztések
8. előirányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
9. előirányzat Kölcsönök nyújtása
10. előirányzat Hitelek törlesztése
11. előirányzat Céltartalék
12. előirányzat Általános tartalék

2. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat VI.
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 693 687 701 264
2. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 242 999
3. Központosított támogatás 0 7 880
4. Címzett- és céltámogatások 0 0
5. TEKI támogatás 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0
8. Egyéb központi támogatás 51 449
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 026 1 003 592
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 200 000 251 433
2. Építményadó 30 000 30 000
3. Telekadó 4 500 4 500
4. Magánszemélyek kommunális adója 33 000 33 000
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 82 521 82 521
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 359 471
3. 0
4. Gépjármű adó 75 000 75 000
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 902
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 805 992 858 327
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 14 861
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 6 250 6 250
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 21 111
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 883 030
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 104 368 131 751
Átvett pénzeszköz működési célra. 505 325 321 278
Felhalmozási célú bevétel 74 518 64 730
Előző évi pénzmaradvány 0 0
Összesen 684 211 517 759
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0
4.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 285 394 2 431 704
4.
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 5
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 897 764
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 897 769
2. Határ Győző Városi Könyvtár 0
1. Saját bevétel 500 550
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 500 550
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 0
1. Saját bevétel 4 074 3 635
2. Átvett pénzeszköz műk c. 492 2 775
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 4 566 6 410
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
1. Saját bevétel 7 800 6 905
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7 800 6 905
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0
1. Saját bevétel 67
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 36
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 103
7.-12. Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 3 758 5 384
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 2 912 4 291
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 6 670 9 675
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 100 767
2. Átvett pénzeszköz műk c. 7 914 9 636
3. Felhalm.célú bevétel 7
4. Előző évi pénzmaradvány 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 8 014 10 410
9. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 5 827 5 942
2. Átvett pénzeszköz műk c. 905
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 5 827 6 847
7.-9. Oktatási ágazat összesen: 20 511 26 932
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 4 140 4 140
2. Átvett pénzeszköz műk c. 132 017 146 102
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 157 150 242
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 235 429 234 349
2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 565 9 909
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 253 994 244 258
12. 1. Polgármesteri Hivatal
1. Saját bevétel 2 395 3 095
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 93
4. Előző évi pénzmaradvány 0
12. 1. Polgármesteri Hivatal 2 395 3 188
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
0 0
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
6. 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 883 030
Saját bevétel összesen 368 391 396 590
Műk.c.pe.átvét.összesen 680 122 495 696
Felhalm.célú bevétel összesen 74 518 64 830
Előző évi pénzmaradvány összesen 821 415 864 539
Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0
Összes bevétel 3 545 629 3 735 600

2/a. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv 2012. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat VI.
13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 14 712 19 886
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2 177
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3 761
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 449
Városi Egészségügyi Intézmény 28 202
Térségi Szociális Gondozási Központ 1 361
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 14 712 57 836
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 806 703 806 703
Térségi Humánsegítő Szolgálat 0
Határ Győző Városi Könyvtár 0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 0
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 0
Városi Egészségügyi Intézmény 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 0
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 806 703 806 703
13. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 821 415 864 539

2/b. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Önkormányzat 2012. évi normatív támogatása
2012. év
Megnevezés telj.mut. mutató fajlagos mutató 2012.évi normatíva
Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel. 14 479 4 074 58 987 446
Tömegközlekedési feladatok 14 479 0
Települési sportfeladatok 14 479 0
Körzetközpontonként egységes 1 3 000 000 3 000 000
Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai 10 108 10 108 276 2 789 808
Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad. 119 119 28 600 3 403 400
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap 15 177 15 177 56 849 912
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg. 1 236 1 236 7 729 9 553 044
Lakott külterülettel kapcs.fel. 1 027 1 027 2 612 2 682 524
Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 0
Üdülőhelyi feladatok 5 000 000 1,5 7 500 000
Közművelődési feladatok 0
Pénzbeli szociális juttatások 110 098 602
Lakáshoz jutás feladatai 0
Családsegítés 15 682 395 6 194 390
Gyermekjóléti Szolgálat 15 682 395 6 194 390
11.Szociális alapszolgáltatás
c) szoc. étkezés 245 55 360 13 563 200
d) házi segítségnyújtás 65 166 080 10 795 200
f) időskorúak nappali ellátás 146 88 580 12 932 680
e) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 2 1 996 550 3 993 100
g) Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell. 26 405 600 10 545 600
12. Szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0
ac) Demens betegek bentlakásos int.ell. 35 710 650 24 872 750
bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell. 135 635 650 85 812 750
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos 9 635 650 5 720 850
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 127 130 0
2012/2013. 8 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra 2 350 000 0
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 9,9 122 2 350 000 15 510 000
0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 12,5 218 2 350 000 19 583 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6,9 118 2 350 000 10 810 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,4 142 2 350 000 14 726 667
2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 13,3 197 2 350 000 20 836 667
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf. 17,9 234 2 350 000 28 043 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 11,6 139 2 350 000 18 173 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf. 15,4 156 2 350 000 24 126 667
Alapfokú zene 4,4 97 2 350 000 6 893 333
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 5,5 306 2 350 000 8 616 667
Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 3,3 27 2 350 000 5 170 000
Kollégiumi nevelésre- gimi 3,5 29 2 350 000 5 483 333
Kollégiumi nevelésre- középisk. 2 350 000 0
napközi-1-4. évf 4,2 435 2 350 000 6 580 000
napközi-5-8. évf 0,9 143 2 350 000 1 410 000
2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 1 224 000 149 333
2011. szept.1-től SNI-magánt-középi 0 224 000 0
2011. szept.1-től visszahelyezett tan. 0 134 400 0
2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 1 358 400 238 933
2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 4 358 400 955 733
2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 0 179 200 0
2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 30 179 200 3 584 000
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 5 156 800 522 667
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 68 156 800 7 108 267
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 225 40 000 6 000 000
2011. szept.1-től nyelvi felkészítő 23 64 000 981 333
2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás 23 64 000 981 333
Középszintű érettségi vizsga lebony. 0 6 000 0
2011. szept.1-től gimi.bejáró 35 15 300 357 000
2011. szept.1-től szakköz.bejáró 0 15 300 0
2012. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 29 32 000 618 667
2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 13 32 000 277 333
2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 2 32 000 42 667
2012/2013. 4 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra 2 350 000 0
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8,4 104 2 350 000 6 580 000
0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 12,7 222 2 350 000 9 948 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6,2 106 2 350 000 4 856 667
2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,3 140 2 350 000 7 285 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 14,2 211 2 350 000 11 123 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf. 18,6 243 2 350 000 14 570 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 13,6 164 2 350 000 10 653 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf. 16,8 170 2 350 000 13 160 000
Alapfokú zene 4,4 97 2 350 000 3 446 667
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 5,4 300 2 350 000 4 230 000
Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 3,0 24 2 350 000 2 350 000
Kollégiumi nevelésre- gimi 3,6 30 2 350 000 2 820 000
Kollégiumi nevelésre- középisk. 0,0 2 350 000 0
napközi-1-4. évf 4,3 447 2 350 000 3 368 333
napközi-5-8. évf 1,0 157 2 350 000 783 333
2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 1 224 000 74 667
2011. szept.1-től SNI-magánt-középi 0 224 000 0
2011. szept.1-től visszahelyezett tan. 0 134 400 0
2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 1 358 400 119 467
2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 4 358 400 477 867
2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 0 179 200 0
2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 26 179 200 1 553 067
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 3 156 800 156 800
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 63 156 800 3 292 800
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 220 40 000 2 933 333
2011. szept.1-től nyelvi felkészítő 30 64 000 640 000
2011. szept.1-től nemzetiségi nyelvű oktatás 43 64 000 917 333
Középszintű érettségi vizsga lebony. 75 6 000 450 000
2011. szept.1-től gimi.bejáró 35 15 300 178 500
2011. szept.1-től szakköz.bejáró 0 15 300 0
2012. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 27 32 000 288 000
2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 10 32 000 106 667
2012. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 5 32 000 53 333
Közoktatás összesen: 314 197 433
Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen: 693 687 079
1.Pedagógiai szakszolgálat 6 6 1 200 000 7 200 000
2.Ped.továbbképzés támog. 140 138 6 300 877 800
3.a Osztályfőnöki pótlék kieg. 66 69 26 000 1 742 000
3.b Gyógyped.pótlék kieg. 6 6 65 000 390 000
4.a Kedvezményes étkeztetés 639 68 000 43 452 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés 68 000 0
Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés 68 000 0
Kedvezményes középisk. étkeztetés 68 000 0
Kedvezményes kollégiumi étkeztetés 68 000 0
Kedvezményes kollégiumi étkeztetés 68 000 0
4.b Tanulók ingyenes tankönyv 700 12 000 8 400 000
5. Szakmai informatikai feladatok 1 204 1 256 1 750 2 137 333
II.2. Szoc.továbbképzés,szakvizsga, 7+78 85 85 1 640 139 400
8. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen 64 338 533
Szja 8 % 93 874 480 82 520 720
Jöv.diff.mérs. 322 499 610 359 470 838
Mindösszesen: 1 200 017 171

2/c. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat VI.
4. 1. 1. Önkormányzat saját bevétel
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére 1 114 1 114
Földhaszonbér 8 140 8 140
Bérleti díj 22 364 36 010
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás 536 536
Egyéb bevételek 2 084 2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
Kamatbevétel 3 000 3 000
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat 965 965
Kamatbevétel kötvény 30 000 30 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő 14 081 22 988
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 4 830
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000
Saját bevétel összesen: 104 368 131 751
4. 2. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 225
Rendszeres segély átvett pénz 237 720 10 134
Gyermektartásdíj kieg. 2 725
Mozgáskorl.tám. 1 981
Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi 8 390 8 390
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló 245 470 248 067
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. 3 849
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 633
Kistérségi normatíva (családsegítő) 12 449
Kistérségi normatíva szociális 7 960
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog. 8 835
Képviselő választásra átvett pe. 535
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét 1 110 1 110
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét. 750 750
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét. 3 026 3 026
Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegezés visszaut.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. 450
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás 2 724 2 724
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 502 190 316 843
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 3 135 2 135
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 330
Kötelezettségváll-ÖNO 170
Szúnyoggyérítés támogatása 1 800
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 3 135 4 435
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 505 325 321 278
4. 2. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám. 24 865 25 843
Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth.
TIOP 1.1.1 Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth
DAOP pály.szoc.infrastruktúra fejl. 3 514
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. 4 538 4 538
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő MÁK pályázatból 2012.évi 3 351 3 351
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100% 15 652 15 652
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% 7 256 7 256
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 55 662 60 154
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felajánlás köztéri óra vás-ra 2 000
Út érdekeltségi hj. 1 076
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű 17 356 0
Körny.véd.alapból visszafiz.köt.
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 18 856 4 576
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 74 518 64 730
5. Kölcsönök visszatérülése
1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000
2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300
3. Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500
4. Egyéb kölcsön visszafizetés 700 700
5. Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) 1 000 1 000
6. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 3 265 3 265
7. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) 1 750 1 750
8. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) 3 400 3 400
9. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
10. Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 000 7 000
11. Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 000 7 000
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

3. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. Személyi juttatás 173 237 173 623 176 723
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 251 29 752
3. Dologi kiadás 234 286 207 945 261 563
4. Pénzeszköz átadás 150 134 188 735 192 010
5. Ellátottak juttatása 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 586 804 599 554 660 048
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 437 27 502 27 581
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 100 7 326 7 266
3. Dologi kiadás 5 584 5 356 4 396
4. Pénzeszköz átadás 38
5. Ellátottak juttatása
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 121 40 184 39 281
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 12 202 13 569 13 904
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 295 3 620 3 713
3. Dologi kiadás 5 634 5 776 5 766
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
2. Városi Könyvtár összesen: 21 131 22 965 23 383
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 29 011 29 596 30 260
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 475 7 634 7 600
3. Dologi kiadás 7 584 9 957 8 751
4. Pénzeszköz átadás 44
5. Ellátottak juttatása
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 44 070 47 187 46 655
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 14 906 13 511 13 511
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 976 3 706 3 706
3. Dologi kiadás 12 386 13 211 13 211
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 31 268 30 428 30 428
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1. Személyi juttatás 13 490 13 274
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 630 3 440
3. Dologi kiadás 4 040 3 586
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 21 160 20 300
Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
7.-9. Oktatási ágazat
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 147 643 150 519 154 006
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 39 921 40 456 41 443
3. Dologi kiadás 27 162 31 114 29 993
4. Pénzeszköz átadás 1 114 1 864 2 814
5. Ellátottak juttatása 3 540 3 311 3 311
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 219 380 227 264 231 567
8. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 137 166 138 713 143 669
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 37 313 37 577 38 405
3. Dologi kiadás 35 403 39 143 45 894
4. Pénzeszköz átadás 3 026 4 293
5. Ellátottak juttatása 3 660 3 660 2 698
8. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 213 542 222 119 234 959
9. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 85 676 86 524 89 444
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 133 23 117 23 724
3. Dologi kiadás 25 513 26 646 26 919
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 248 315
9. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 134 322 136 535 140 402
7.-9. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 370 485 375 756 387 119
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 100 367 101 150 103 572
3. Dologi kiadás 88 078 96 903 102 806
4. Pénzeszköz átadás 7 107
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 219 6 324
6. Oktatási ágazat összesen: 566 130 581 028 606 928
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 62 283 74 035 75 540
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 729 18 871 19 828
3. Dologi kiadás 60 145 79 645 78 367
4. Pénzeszköz átadás 1 278
5. Ellátottak juttatása 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 138 157 172 551 175 013
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 214 558 226 226 231 226
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 57 580 60 087 61 439
3. Dologi kiadás 250 836 251 155 251 639
4. Pénzeszköz átadás 918 918
5. Ellátottak juttatása 0
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 522 974 538 386 545 222
12. Polgármesteri Hivatal
1. Személyi juttatás 154 741 156 889 154 364
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 742 39 614
3. Dologi kiadás 67 047 61 830 54 279
4. Pénzeszköz átadás 262 284 266 331 230 515
5. Ellátottak juttatása 0
12. Polgármesteri Hivatal 532 237 533 792 478 772
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0 0
Német Kisebbség
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0 0
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 1 057 860 1 104 197 1 123 502
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 272 834 284 017 279 930
3. Dologi kiadás 731 580 735 818 784 364
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 413 532 460 874 431 910
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 219 6 324
Működési kiadások mindösszesen: 2 483 006 2 592 125 2 626 030

3/a. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
02100010 Erdőgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
36000010 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 1 800
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 1 800
37000010 Szennyvíz elvezetés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás (Kamat) 0 0 50
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 50
38210110 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 500 16 204 16 204
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 13 974 13 234 13 234
Összesen: 17 474 29 438 29 438
52200110 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 5 000 8 583 10 135
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 5 000 8 583 10 135
66190210 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 522 2 603
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 1 522 2 603
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 14 081 17 081 21 909
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 14 081 17 081 21 909
81300010 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 23 221 8 712 10 122
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 14 747 16 272
Összesen: 23 221 23 459 26 394
84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen 0 0 0
84111410 OGY képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84112411 Gyámhivatal
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112412 Építéshatóság
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112610 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénze. átad., egyéb tám
Összesen: 0 0 0
84112611 Okmányiroda
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.
1. Személyi juttatás
2. Munkaadót terhelő jár.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pe.átadás 0
Összesen: 0 0 0
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84140210 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 32 000 32 000 32 000
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 32 000 32 000 32 000
84140310 Városgazdálkodás
1. Személyi juttatás 2 387 2 387
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 55 085 59 767 94 550
4. Pénze. átad., egyéb tám. 16 591 18 320 19 483
Összesen: 71 676 80 474 116 420
84140311 Vállalkozói iroda
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 750 750 750
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 750 750 750
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 100 100
Összesen: 0 100 100
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84242111 Mezőőri szolgálat
1. Személyi juttatás 8 833 8 833 9 713
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 909 1 909 2 114
3. Dologi kiadás 2 100 2 100 2 100
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 12 842 12 842 13 927
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 282 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 76 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 358 0 0
84253110 Polgárvédelmi tev.
1. Személyi juttatás 216 216 256
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 58 58 58
3. Dologi kiadás 850 850 1 872
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 900 900 900
Összesen: 2 024 2 024 3 086
84254110 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 12 000 11 980 11 478
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 502
Összesen: 12 000 11 980 11 980
85101150 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 2 321
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 28 666 25 179 25 179
Összesen: 28 666 25 179 27 500
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 500 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 180 7 680 7 680
Összesen: 7 680 7 680 7 680
86905210 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 7 000 7 000 8 052
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 2 154 3 352
Összesen: 7 000 9 154 11 404
87301110 Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 125 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 125 0 0
8520211 Általános Iskola
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 3 848
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 3 848
86210110 Háziorvosi alapellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 580
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 580
88211310 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 000 8 000 8 000
Összesen: 8 000 8 000 8 000
88211510 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
88211810 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211910 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 400 2 400 2 400
Összesen: 2 400 2 400 2 400
88212210 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 300 4 300 4 300
Összesen: 4 300 4 300 4 300
88212310 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000 4 000
Összesen: 4 000 4 000 4 000
88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 000 3 000 3 000
Összesen: 3 000 3 000 3 000
88212510 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88212910 Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 400 3 400 3 400
Összesen: 3 400 3 400 3 400
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 9 000 9 000 9 000
Összesen: 9 000 9 000 9 000
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88220310 Köztemetés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 500 2 500 2 500
Összesen: 2 500 2 500 2 500
88910150 Bölcsődei ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 030 7 030 7 030
Összesen: 7 030 7 030 7 030
87301118 Mirhóháti u. TIOP
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88992810 Falugondnoki szolgálat
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 432
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 432
88100010 DAOP.szoc.infratruktúra fejl.
1. Személyi juttatás 0 0 137
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 33
3. Dologi kiadás 0 0 9
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 179
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 100 3 050 3 050
Összesen: 100 3 050 3 050
89044313 Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)
1. Személyi juttatás 12 750 12 750 12 750
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 442 3 442 3 442
3. Dologi kiadás 3 200 3 200 3 200
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 19 392 19 392 19 392
89044210 Közhasznú foglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
89044310 Közcélú támogatás (2012.-ben induló)
1. Személyi juttatás 150 533 148 372 148 372
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 494 23 556 23 556
3. Dologi kiadás 71 443 30 025 26 672
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 245 470 201 953 198 600
89044311 Közmunka
1. Személyi juttatás 0 282 2 282
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 76 326
3. Dologi kiadás 0 0 347
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 358 2 955
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 2 800 2 800
Összesen: 0 2 800 2 800
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 200 1 200
Összesen: 0 1 200 1 200
91050210 Képtár
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 840 840 1 390
Összesen: 840 840 1 390
93120410 Diáksport támogatása
1. Személyi juttatás 160 203
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 42 55
3. Dologi kiadás 298 284
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 500 542
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 440 11 440
Összesen: 0 11 440 11 440
93291110 Fürdő
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 3 526 5 231
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 30 153 30 427 34 744
Összesen: 30 153 33 953 39 975
93291910 M.N.S.egyéb szórakoztatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 916 1 583
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 465 1 485
Összesen: 0 2 381 3 068
8520211 Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
96090050 Tourinform Iroda tám.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 3 140 3 140
Összesen: 0 3 140 3 140
94990010 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
1. Személyi juttatás 623 623 623
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 168 168 168
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 791 791 791
96030210 Temetkezés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
93110210 Sportlétesítmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 431 3 431 3 431
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 329 329
Összesen: 3 431 3 760 3 760
84251050 Önkéntes Tűzoltóság
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 100 8 100 2 100
Összesen: 8 100 8 100 2 100
7. Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 173 237 173 623 176 723
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 251 29 752
3. Dologi kiadás 234 286 207 945 261 563
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 150 134 188 735 192 010
7. Önkormányzat összesen 586 804 599 554 660 048

3/b. melléklet a 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV.
84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 8 095 8 095 8 095
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 106 2 106 2 106
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen 10 201 10 201 10 201
84111410 OGY képviselőválasztás
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 308 308
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 79 79
3. Dologi kiadás 148 148
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 535 535
84112411 Gyámhivatal
1. Személyi juttatás 5 989 5 989 5 989
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 535 1 535 1 535
3. Dologi kiadás 880 880 880
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 8 404 8 404 8 404
84112412 Építéshatóság
1. Személyi juttatás 4 420 4 420 4 420
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 111 1 111 1 111
3. Dologi kiadás 330 330 330
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 5 861 5 861 5 861
84112610 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 121 957 123 853 123 853
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 30 666 31 296 31 296
3. Dologi kiadás 54 457 53 863 53 863
4. Pénze. átad., egyéb tám 1 620 1 095 1 095
Összesen: 208 700 210 107 210 107
84112611 Okmányiroda
1. Személyi juttatás 8 009 8 009 8 009
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 997 1 997 1 997
3. Dologi kiadás 3 060 3 060 3 060
Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 13 066 13 066 13 066
84112612 Önkorm.ellátó szolg.
1. Személyi juttatás 3 382 3 326 3 326
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 919 787 787
3. Dologi kiadás 7 890 3 318 3 318
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 572 4 572
Összesen: 12 191 12 003 12 003
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pe.átadás 0
Összesen: 0 0 0
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 2 889 2 889 2 889
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 698 698 698
3. Dologi kiadás 430 430 430
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 4 017 4 017 4 017
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211110 Rendszeres szociális segély
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 153 289 153 289 153 289
Összesen: 153 289 153 289 153 289
88211210 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000 4 000
Összesen: 4 000 4 000 4 000
88211310 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 49 920 49 920 49 920
Összesen: 49 920 49 920 49 920
88211510 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 9 133 9 133 9 133
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 38 055 38 055 38 055
Összesen: 47 188 47 188 47 188
88211810 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 600 11 600 11 600
Összesen: 11 600 11 600 11 600
88211910 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 800 1 800 1 800
Összesen: 1 800 1 800 1 800
88220210 Közgyógyellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 000 2 000 2 000
Összesen: 2 000 2 000 2 000
87901210 Gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 125 125
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 125 125
88220110 Adósságkezelés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
88996710 Mozgáskorlátozott támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
Polgármesteri Hivatal összesen
1. Személyi juttatás 154 741 156 889 156 889
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 742 48 742
3. Dologi kiadás 67 047 62 154 62 154
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 262 284 266 331 266 331
Polgármesteri Hivatal összesen 532 237 534 116 534 116
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat V.
4. 1. 1. Önkormányzati Hivatal saját bevétel
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 2000 2000 2000
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő 105 105 165
Adatszolgáltatás 30 30 30
Gondozási díj
Egyéb bevétel (továbbszámlázott bev, kamat, ÁFA bev.) 640
Közter.felügyelői bírság 260 260 260
Saját bevétel összesen: 2 395 2 395 3 095

4. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat VI.
7.-9. Oktatási ágazat
7. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Felújítás életveszély elhárítása 1500
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Felújítás életveszély elhárítása 1500
8. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
8. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0
7.-9. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 0 2 000
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 2 000
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
12. Polgármesteri Hivatal 0 0
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 2 000
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6. Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi köt.váll. 20 073 28 316
Kátyúzás és útfelújítás 2 500 3 100
Kerékpárút felújítás 191 2 191
Temetők felújítása 1 005 0
Magtárlaposi lakások felújítása 22 000
Költségalapú bérlakások felúj.-Magtárlaposi u. 170
Mirhóháti u.1-5. felújítás 104
Kis Bálint I. padlóburkolat felúj. 283
Jókai úti óvoda parketta felúj. 116
Új városháza padlóburkolat felúj. 1 830
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 23 769 58 110
9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan gazd int. 23 769 58 110
Felújítási kiadás mindösszesen: 23 769 60 110

5. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat VI.
7.-9. Oktatási ágazat
7. Kis Bálint Általános Iskola
eszközbeszerzés 246
7. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 246
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Pályázatból tárgyi eszköz vásárlás 0 1 997
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 1 997
9. Kner Imre Gimnázium
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0
7.-9. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 2 243
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 6 202
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 6 202
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
számítógép vásárlás, szoftver vás. 477
12. Polgármesteri Hivatal 0 477
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 0 8 922
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil. 2 737 2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka 675 675
Bajcsy út bokrok telepítése 200 200
Új buszmegállók parkosítása 500 500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó 2 000 2 000
Gravimetriai alappont 800 800
Közösségi közlekedés 30 690 32 910
Köztéri óra felajánlásból 2 000
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft. 15 200
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 18 414 18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 8 536 8 536
Vésztői víztározó 186
Felhagyott hulladéklerakó 511
Játszótér kialakítása 1 817
Kondorosi u.1. zárt babakocsitároló ép. 125
Jókai úti óvoda villámhárító 197
Százszorszép óvoda fejl. 2 346
Taninform szoftver 1 054
Mirhóháti u. 5. felúj. TIOP pály. 591
START munkapr. eszközbesz. 24 247
START munkapr.-Juh hodály beruh. 4 400
START munkapr.-traktor, pótkocsi vás. 15 124
Temetők felújítása 1 005
Belvíz VII. üzemeltetési szabályzat 281
Belvíz DAOP 5.21/D-2008 pr.Kondoros 1 393
Belvíz VIII. telekátalakítás - Fürj József 100
Vbelterületi csapadékvíz vízjogi üzem.eng. 112
Fő u. -Vasút kereszteződés közvilágítás 263
Kossuth u. 28. parkoló építés 133
Turisztikai attrakciók saját erő 0
Polg véd.bázis bejáró építés 978
Kis Bálint Iskola vízellátás ber. 672
Háziorvosi alapellátáshoz eszközbeszerzés 820
DAOP szoc.infrastruktúra fejl. 12 221
Komposztáló karám ép. 365
Szenyvíztelep korszerűsítése 11 350
Endrődi híd járda ép. 260
Belvíz III. belvízrendezési program 253
Szt. Antal u. 4. épület vás. 350
Új városháza kerékpártároló készítése 2 670
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 64 552 167 796
4. Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai összesen: 64 552 167 796
7. Fejlesztési kiadás összesen: 64 552 176 718
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
DAOP 3.1.2 Kerékpárhálózat fejl.visszafiz. 1 424
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 780 40 628
Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 780 42 052
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 000
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 0
15 % közmű lakosságnak 1 022
Liget Fürdőnek fel.c.pe átadás 7 525
Önkormányzati Tűzoltóságnak fej.c.pe.átadás 6 000
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 2 800 15 547
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 40 580 57 599
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 1 800
Köztemetés 200
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház) 6 500 6 500
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése 7 000 7 000
Liget Fürdőnek forg.eszközhitel óvadék 10 000
IKSZT műk.kölcsön-Rózsahegyi Diákj.Alap. 2 724
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 16 500 29 224
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250) 210 497 210 497
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 210 497 210 497
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 332 129 474 038

6. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 300 0 0
Kitüntetési alap 200 0 0
Ifjúsági alap 300 0 0
Civil alap 2 100 0 0
Sport alap 13 000 1 150 0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0 0
Talajterhelési díj 500 500 500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 3 348 0 0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 6 096 0 0
Rendezvények alapja 6 400 55 0
TDM részére peszk.átad 1 700 209 0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 0 0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 2 130 0
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 0 0 0
Kállai adomány 10 000 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2012. 0 0 0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás 810 0 0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. 945 0 0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2012. 810 0 0
Közfogl.saját erő 1 500 1 500 0
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása 1 037 534 0
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 3 000 0 0
IKSZT beruházás 2 724 2 724 0
IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 3 726 0
Kis B.I.-30/2012. IPR pály.felhaszn.jun 30-ig 926
Kis B.I. ped.ill.kie.pály.decemberi bér. 858
Kis B.I.-első munkahely garancia dec.havi bér 118
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 25 546 25 546 22 624
központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:4243 4 243 0
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 2 000 0 0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 96 352 54 894 37 603
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 0 0 0
Fogorvosi gép értékesítése 800 800 0
Környezetvédelmi alap 0 0 0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 0 23
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 0
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+2022) 8 322 8 322
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő 4 229 4 229
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pály.s.erő 2 310 2 310
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) 7 500 366 366
Kötvény fel nem használt része 395 249 357 237 348 737
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 22 150 24 352 24 352
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 29 155 30 653 30 653
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 351 3 351 3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 352 3 352 3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra 14 004 14 004 14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 11 560 11 560 240
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230 1 230 1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő 16 000 16 000 16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 197 13 197
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 15 100 0 0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő 2 632 2 632 0
Iparűzési adó túlfizetés 36 793 36 793 36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás 4 930 4 930 4 930
Fürdő hitelfelvét 25 000 25 000 15 000
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 605 373 562 166 527 089
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 617 060 564 692
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 617 060 564 692
11. Céltartalék összesen: 701 725 617 060 564 692
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék 5 000 5 000 5000
12. Általános tartalék 5 000 5 000 5 000
Tartalék mindösszesen 706 725 622 060 569 692

6/a. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kötvény felhasználás alakulása

Összege (E Ft)
Megnevezés 2012. évi terv
Fejlesztési hiányunk 151 073
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés 151 073
Törlesztés kötvényből 197 497
Tartalékba hely. 395 249
Megnevezés Adat E Ft
Intézményi felújítási kiadás 0
Járda felújítás 0
Orvosi rendelők felújítása 0
Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezése 0
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 29 155
Ivóvízmin. Javító pr. KEOP 1.3.0 önerő 4 042
Kátyúzás és útfelújítás
Kerékpárút felújítás 0
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. 2 737
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat 0
Közvilágítás bővítése (Németzug, Előhalmi tanyák, Győzelem tanyák) 0
Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítás 0
Belvíz külterületi vízjogi engedély 0
Fűzfás-zugi, Csókási partvédelem 0
Tervek belvíz 0
Belvíz VII. ütem 675
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 780
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő 16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197
Közösségi közlekedés saját erő 5 825
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 8 850
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő 2 632
Fűtéskorszerűsítés-új kút bekötés KEOP önerő 0
Kerékpárút építés DAOP önerő 0
Kerékpárút építés KÖZOP önerő 0
Csomópont kiépítése önerő 0
Ipari Park közműhálózat bővítés önerő 0
Szennyvízcsatorna bővítés (Áchim-Endrődi utca) 0
Tervek kerékpárút önerő (Szarvas felé) 0
Blaha úti zebra építése önerő 0
Bérbeadott ingatlan energetikai tanusítvány kész. 0
Egyéb általános tartalék 5 000
Összesen 151 073
Forrás kijelölése nélkül a Képviselő-testület az alábbi célkitűzésekre kíván fokozott figyelemmel
lenni (pl. pályázati lehetőségek):
Megnevezés Adat E Ft
Kátyúzás és útfelújítás 15000
Kerékpárút felújítás 809
Intézményi felújítási kiadás 5500
Járda felújítás 2000
Orvosi rendelők felújítása 6000
Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak befejezése 10000
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat 2000
Közvilágítás bővítése (Németzug, Előhalmi tanyák, Győzelem tanyák) 1800
Kondorosi út melletti kerékpárút közvilágítás 7239
Belvíz külterületi vízjogi engedély 2000
Fűzfás-zugi, Csókási partvédelem 2000
Tervek belvíz 2000
Fűtéskorszerűsítés-új kút bekötés KEOP önerő 15000
Kerékpárút építés DAOP önerő 10000
Kerékpárút építés KÖZOP önerő 25000
Csomópont kiépítése önerő 20000
Ipari Park közműhálózat bővítés önerő 20000
Szennyvízcsatorna bővítés (Áchim-Endrődi utca) 3000
Tervek kerékpárút önerő (Szarvas felé) 500
Blaha úti zebra építése önerő 500
Bérbeadott ingatlan energetikai tanusítvány kész. 1000

7. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010.évi tény 2011. évi 2012. évi terv
Költségvetési bevétel összesen 3 214 776 2 731 422 2 724 214
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 394 004 1 294 785 821 415
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek -79 662
Bevétel mindösszesen 3 529 118 4 026 207 3 545 629
Működési kiadás összesen 2 864 622 2 359 394 2 483 006
Felújítás összesen 166 062 69 015 23 769
Fejlesztés összesen 453 273 789 978 332 129
Tartalék 0 807 820 706 725
Egyéb finanszírozás kiadásai -46 414
Kiadás mindösszesen 3 437 543 4 026 207 3 545 629

7/a. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Önkorm.ktgvetési támogatás 758 026 Személyi juttatás 1 057 860
Normatív állami hj. 693 687
Normatív kötött 64 339 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó 272 834
Központosított tám. 0
Dologi kiadás 731 580
Önkorm.sajátos műk.bev. 766 092
Ellátottak juttatásai 7 200
Helyi adók 237 600 Peszk.átadás,egyéb tám. 413 532
Talajterhelési díj 1 500
Átengedett közp.adók 516 992
Egyéb sajátos folyó bev. 10 000 Működéssel kapcs.tartalék 96 352
Saját bevételek 360 406
Átvett peszk.működési célra 680 122
Pénzmaradvány műk.célra 14 712
Működési bevétel összesen 2 579 358 Működési kiadás összesen 2 579 358
Önkorm.ktgvetési tám.
Normatív állami hj.
Lakáshoz jut.és fennt.f. 0
Önkorm.sajátos felh.bev. 39 900
Helyi adók
Ép.és teleka.20%-a 6 900
Magánsz.komm.adója 33 000
Felh.és tőke jellegű bevétel 19 250 Felújítási kiadás 23 769
Átvett peszk.felhalmozási célra 74 518 Fejlesztési kiadás 64 552
Pénzmaradvány felh.célra 806 703 Felh.c.peszk.átadás 40 580
Egyéb fin.bevétel 0 Kölcsönök nyújtása 16 500
Kölcsönök visszatérülése 25 900 Hosszú lej.hitelek törl. 210 497
Felhalmozással kapcs.tartalék 610 373
Felhalmozási bevétel összesen 966 271 Felhalmozási kiadás összesen 966 271
Bevétel összesen 3 545 629 Kiadás összesen 3 545 629

8. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012.évi terv
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 758 026
2. Központosított támogatás 0
3. SZJA 441 992
4. Gépjárműadó 75 000
5. Termőföld bérbeadása 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 0
7. Mezőőri járulék 10 000
8. Helyi adók 239 100
9. Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel 360 406
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 680 122
11. Működési célú pénzmaradvány 0
Működési célú bevételek összesen: 2 564 646
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 1 760 612
2. Önkormányzat működési kiadása 722 394
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 96 352
4. Kötelező céltartalék 0
Működési célú kiadások összesen: 2 579 358
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -14 712
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 33 000
4. Építményadó és telekadó 20%-a 6 900
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 19 250
7. Kölcsönök visszatérülése 25 900
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 74 518
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 159 568
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 23 769
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 64 552
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 40 580
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 16 500
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 610 373
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése 210 497
Felhalmozási célú kiadások összesen: 966 271
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -806 703
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: -821 415

8/a. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előző évi pénzmaradványok figyelembevételével

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012.évi terv
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 758 026
2. Központosított támogatás 0
3. SZJA 441 992
4. Gépjárműadó 75 000
5. Termőföld bérbeadása 0
6. Önkorm. sajátos bevétele 0
7. Mezőőri járulék 10 000
8. Helyi adók 239 100
9. Önkormányzat.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kamatbev-nek az a része, ami a kamatfizetés forrása), Kölcsön visszatér.5015 360 406
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 680 122
11. Működési célú pénzmaradvány 14 712
Működési célú bevételek összesen: 2 579 358
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 1 760 612
2. Önkormányzat működési kiadása 722 394
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 96 352
4. Kötelező céltartalék 0
Működési célú kiadások összesen: 2 579 358
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 0
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 0
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 33 000
4. Építményadó és telekadó 20%-a 6 900
5. Fejlesztési célú kötött norm tám 0
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei (kötvény kamatbevételének kamatfizetésre nem fordított része) 19 250
7. Kölcsönök visszatérülése 25 900
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 74 518
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 806 703
Felhalmozási célú bevételek összesen: 966 271
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 23 769
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 64 552
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 40 580
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 16 500
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 610 373
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 0
9. Kötvény törlesztése 210 497
Felhalmozási célú kiadások összesen: 966 271
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: 0

11. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2012. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)
Megnevezés Tervezett kivetett alapadó Költségvetésben tervezett bevétel adó mérséklés (csökkenés)
Építményadó 30 000 30 000 0
Telekadó 4 727 4 500 227
Magánszemélyek kommunális adója 37 323 32 000 5 323
Iparűzési adó 200 000 200 000 0
Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 0
Összesen 277 050 271 500 5 550
Különbség -5 550

A 2012. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 271.500 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 227 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában még mindig jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 5.323 E Ft, ami csökkenést mutat az előző évhez képest a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás adómentességének kifutása miatt.

Iparűzési adónál 2012-ben már nem számolhatunk közvetett támogatással, mivel a kisvállalkozásoknak (2,5 Millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkezők) biztosított kedvezmény, mely bizonyos vállalkozásoknál lehetőséget biztosított az iparűzési adó csökkentésére a megfizetett építményadó összegével azonos mértékben, az önormányzati rendeletünkben megszünt.

12. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. január 1.-jén meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó törlesztés 210 497 210 513 210 496 210 496 210 497 210 512 105493
Összes kötelezettségvállalás: 210 497 210 513 210 496 210 496 210 497 210 512 105 493
A hosszú lejáratú kötelezettségvállalás alakulása
A 2008. február 27.-én lejegyzett 1.000.000.000.-Ft összegű CHF alapú kötvény visszafizetése 2011. március 31.-én
kezdődik, az utolsó törlesztő részlet fizetése 2018. február 27.-én válik esedékessé.
A 6.316.000 CHF visszafizetése egyenlő részletekben CHF-ben történik, melynek Ft értékét az aktuális CHF/HUF
árfolyam határozza meg.
2012. január 1-jén fennálló tőketartozás CHF-ben 5 474 014
CHF Kalkulált Ft (árf.250) Forrás
2012-ben esedékes tőketörlesztés 841 986 210 496 500 kibocsájtott kötvény fel nem használt része
2013-ban esedékes tőketörlesztés 842 050 210 512 500 helyi adóbevétel
2014-ben esedékes tőketörlesztés 841 986 210 496 500 helyi adóbevétel
2015-ben esedékes tőketörlesztés 841 986 210 496 500
2016-ban esedékes tőketörlesztés 841 986 210 496 500
2017-ben esedékes tőketörlesztés 842 049 210 512 250
2018-ban esedékes tőketörlesztés 421 971 105 492 750
5 474 014 1 368 503 500

13. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. § (3) bekezdése

Az adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége

E Ft-ban
Megnevezés

összeg
Saját bevételek 384 852
Helyi adó bevételek 279 000
ÁH-on kívülről érkező tám.(műk. és uniós) 5 635
Pénzügyi bef.bevételei 21 111
összesen 690 598
Bevételek 50%-a 345 299
Adósságot kel. Ügylet 210 497

14. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2012. évi nyitó létszám (fő) Változás Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő)
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda pedagógus 45 -1 44
óvodapedagógus 8 -3 5
technikai 23 -4 19
Csárdaszállási technikai 0 0
Csárdaszállási pedagógus 0 0
0
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus 43 43
oktatást segítő 5 5
technikai 18 -2 16
Csárdaszállás pedagógus 3 3
Csárdaszállás technikai 0 0
0
Kner Imre Gimnázium pedagógus 26 26
technikai(gimn.és Sportcsarnok) 17 -3 14
0
0
Városi Egészségügyi Intézmény 30 30
0
Térségi Szociális Gondozási Központ 142 142
0
Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7
pedagógiai sz. 7 7
0
Határ Győző Városi Könyvtár 7 -3 4
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus 14 14
technikai d. 2 2
0
0
Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt 7 7
0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0
0
Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0
Ebből: Igazgatás - Kt 0
Igazgatás (ügykezelői) - Kt 49 49
Okmányiroda - Kt 4 -1 3
Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2
Kisegítő fizikai - Mt 3 -1 2
Mezőőri szolg. - Kjt 5 5
0
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: 63 -2 61
Intézmények összesen: 467 -18 449

rövidítések:

Kt : Köztisztviselői törvény

Mt : Munkatörvény

Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál a technikai dolgozók közül 14 fő teljes munkaidős, 6 órás részmunkaidős 5 fő, valamint 4 órás 3 fő, így összesen 19,25 fő a technikai dolgozók létszáma.

A Kner Imre Gimnáziumban a technikai dolgozók létszáma 2012. április 1.-től 3 fővel csökken.

2012. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 2,5 fő, a gimnáziumi technikai dolgozók létszáma 11,5 fő, így összesen 14 fő a technikai dolgozói létszám.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál 2012. április 1.-től 2 fő szakmai munkakörben foglalkoztatott munkaideje 4-4 órára csökken és 2012. április 1.-től 1 fő létszámleépítés történik a költségek csökkentése érdekében.

A költségek csökkentése miatt 1 fő takarítói munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje 2012. április 1.-től 4 órára csökken.

A költségek csökkentése miatt 1 fő informatikus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaideje 2012. április 1.-től 4 órára csökken.

2012. április 1.-től 2 fő teljes munkaidős, 4 fő 4 órás részmunkaidős dolgozó.

A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél február 1.-től 1 fő munkaideje 8 óráról 6 órára csökken.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 1 fővel csökken.

További 1 fő csökkenést eredményez, hogy a kisegítő fizikai munkakörben foglalkoztattottaknál 1 fő teljes munkaidős dolgozó munkaideje 4 órára csökken, így az 1 fő teljes munkaidős, 1 fő 6 órás munkaidejű, és az 1 fő napi 4 órában foglalkoztatott dolgozó létszáma átszámítva 2,3 főnek felel meg.

14/a. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszám és működési kiadás előirányzata

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 157 fő

ebből: 107 fő 11 hónapig napi 8 órás m.idő

50 fő 6 hónapig napi 8 órás m.idő

Átlagos statisztikai állományi létszám: 123 fő
Költség megnevezése A támogatás teljes időtartamára (Ft)
2012.
Munkavállalók munkabére 107546775
Munkabérek járulékai 16784757
Bér és járulék összesen 124331532
Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg 124331532
Közvetlen költségek 37296870
Szervezési költség
Támogatási igény összesen
(munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség 161628402
+szervezési költség)
Felajánlott saját erő összege 0
Képzés költsége 0

+ ezen felül a mezőgazdasági programrész indulása esetén:
Projekt Hónap Bér+J Eszköz Összesen
SM Szak.kép. Összes Összesen Eszköz Infrastruktúra
Mezőgazdaság
Fólia 7 15 2 17 8 032 395 3 565 600 3 115 600 450 000 11 597 995
Növény 6 40 4 44 17 651 520 14 702 250 13 540 250 1 162 000 32 353 770
Homoktövis 8 15 2 17 9 179 880 1 549 900 1 399 900 150 000 10 729 780
Ex. Állat 12 15 3 18 14 832 180 14 328 400 9 628 400 4 700 000 29 160 580
Összesen 7,66 85 11 96 49 695 975 34 146 150 27 684 150 6 462 000 83 842 125

Mezőgazd. program átlagos stat.létszám: 61 fő

15. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Nyitó egyenleg 821 415 847 288 809 284 685 890 631 645 567 465 496 070 361 940 253 238 136 648 102 814 53 393 821 415
Bevételek:
1. Helyi adó 8 000 6 000 78 650 19 000 5 000 4 000 4 700 6 500 82 000 24 000 4 000 37 150 279 000
2. Átengedett központi adók 65 658 42 393 39 291 41 876 41 876 39 291 39 291 42 393 39 291 41 876 44 978 38 778 516 992
3. Önkormányzati sajátos bevétel 0 1200 2 000 2 500 1400 1 000 1050 1 500 2100 2 500 1 000 0 16 250
4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám. 96 269 62 158 57 610 61 400 61 400 57 610 57 610 62 158 57 610 61 400 65 948 56 853 758 026
5. Saját bevétel 22 500 23 000 34 900 37 000 39 000 32 000 34 000 21 000 43 716 34 000 43 000 35 190 399 306
6. Átvett pénzeszköz 42 000 47 000 85 000 62 000 57 600 60 325 62 000 59 715 68 000 65 000 71 000 75 000 754 640
7. Bevételek (1.+…+6.) 234 427 181 751 297 451 223 776 206 276 194 226 198 651 193 266 292 717 228 776 229 926 242 971 2 724 214
8. Finanszírozási művelet 0
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 1 055 842 1 029 039 1 106 735 909 666 837 921 761 691 694 721 555 206 545 955 365 424 332 740 296 364 3 545 629
Kiadások: 0
10. Személyi juttatás 89 000 91 000 92 000 90 600 90 600 90 600 85 000 86 920 86 500 85 000 84 000 86 640 1 057 860
11. Munkaadót terhelő járulékok 22 936 23 452 23 710 23 350 23 350 23 350 21 900 22 613 22 290 21 900 21 650 22 333 272 834
12. Dologi kiadás 71 918 70 000 70 000 64 000 58 000 51 000 51 000 51 000 57 662 56 000 63 000 68 000 731 580
13. Egyéb pénzeszk.átadás 21 000 28 298 36 334 37 234 36 334 36 334 39 044 37 334 36 434 36 518 34 334 34 334 413 532
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 7 200
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 204 854 212 750 222 044 215 184 208 284 201 284 196 944 197 867 206 486 203 018 202 984 211 307 2 483 006
16. Felújítás 1005 22764 0 0 0 0 0 0 0 23 769
17. Beruházás 3700 6000 125200 12 000 5 000 6 500 15 000 22 000 120 729 2 500 6 500 7 000 332 129
18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 3700 7005 147964 12 000 5 000 6 500 15 000 22 000 120 729 2 500 6 500 7 000 355 898
19. Kiadások együttesen (15.+18.) 208 554 219 755 370 008 227 184 213 284 207 784 211 944 219 867 327 215 205 518 209 484 218 307 2 838 904
20. Finanszírozási művelet 0
21. Összes kiadás (19.+20.) 208 554 219 755 370 008 227 184 213 284 207 784 211 944 219 867 327 215 205 518 209 484 218 307 2 838 904
22. Tartalék 50 837 50 837 57 172 57 837 120 837 82 101 82 092 57 092 69 863 78 057 706 725
23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) 208 554 219 755 420 845 278 021 270 456 265 621 332 781 301 968 409 307 262 610 279 347 296 364 3 545 629
24. Bevétel, kiadás egyenlege 847 288 809 284 685 890 631 645 567 465 496 070 361 940 253 238 136 648 102 814 53 393 0

15/a. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

Likviditási terv a 2012. évi költségvetéshez

(adatok eFt-ban)
Megnevezés Havonkénti likviditás összesen
jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Kiadások:
Személyi jellegű juttatások 13 421 12 231 12 465 13 681 12 495 12 037 11 849 11 577 12 941 13 669 10 698 10 579 147 643
Munkaadót terhelő kiadások 3 638 3 309 3 379 3 708 3 388 3 264 3 196 3 123 3 437 3 708 2 926 2 845 39 921
Dologi kiadások 2 266 2 826 2 470 1 625 1 342 961 1 361 730 4 848 2 449 3 318 2 966 27 162
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 3 540 0 0 0 3 540
Működési célú pe. átadás 0 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 114
Összesen: 19 325 19 480 18 314 19 014 17 225 16 262 16 406 15 430 24 766 19 826 16 942 16 390 219 380
Bevételek:
Saját bevételek 65 75 65 75 65 85 95 75 2 963 65 65 65 3 758
Átvett pénzeszköz 335 1 114 0 750 0 0 0 0 713 0 0 0 2 912
Önkormányzati támogatás 18 925 18 291 18 249 18 189 17 160 16 177 16 311 15 355 21 090 19 761 16 877 16 325 212 710
Összesen: 19 325 19 480 18 314 19 014 17 225 16 262 16 406 15 430 24 766 19 826 16 942 16 390 219 380

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS DIÁKOTTHON

5502 GYOMAENDRŐD, NÉPLIGET ÚT 2.

2012. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV
I. KIADÁSOK
Megnegvezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Személyi juttatás 11 811 11 609 11 608 11 608 11 708 11 608 11 062 11 919 12 159 10 692 10 692 10 690 137 166
Munkaadókat terhelő járulékok 3 289 3 234 3 234 3 112 3 161 3 134 2 987 3 218 3 283 2 887 2 887 2 886 37 313
Dologi kiadások 4 936 3 352 3 294 3 344 1 983 2 499 2 598 933 2 422 3 492 3 280 3 270 35 403
Ellátottak juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 2 928 732 0 0 3 660
∑ Működési kiadás 20 036 18 195 18 136 18 064 16 852 17 241 16 647 16 070 20 792 17 803 16 859 16 846 213 542
Felújítási, felhalmozási kiadás 3 413 3 412
∑ KIADÁS 20 036 18 195 18 136 18 064 16 852 17 241 20 060 19 482 20 792 17 803 16 859 16 846 213 542
II. BEVÉTELEK
Megnegvezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Működési bevételek 50 50 100
Kistérségi normatíva 321 321 321 321 321 321 321 321 321 320 320 320 3 849
Önkormányzattól átvett pénz 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 338 337 4 065
Normatív támogatás 9 444 9 444 9 444 9 444 9 444 9 444 9 443 9 443 9 443 9 443 9 443 9 443 113 322
Önkormányzati kiegészítés 9 932 8 091 8 032 7 960 6 698 7 087 6 544 5 967 10 689 7 701 6 758 6 746 92 206
∑ Működési bevétel 20 036 18 195 18 136 18 064 16 852 17 241 16 647 16 070 20 792 17 803 16 859 16 846 213 542
Felújítási, felhalmozási bevétel 3 413 3 412
∑ BEVÉTEL 20 036 18 195 18 136 18 064 16 852 17 241 20 060 19 482 20 792 17 803 16 859 16 846 213 542

Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Gyomaendrőd Likviditási terv 2012

e/FT
január február március április május junius julius augusztus szeptember október november december Összesen
Pénzeszközök forrásai
saját bevétel 285 492 485 485 485 585 585 485 485 485 485 485 5827
önkormányzati támogatás 13977 10500 10500 10500 10500 10500 11000 9900 9900 10000 10500 10718 128495
átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Források összesen: 14262 10992 10985 10985 10985 11085 11585 10385 10385 10485 10985 11203 134322
Pénzeszköz felhasználás ( működés )
személyi juttatás 7600 7192 6959 7152 7160 7260 7885 6985 6589 6470 6970 7454 85676
ma terhelő járulékok 3562 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1600 1771 1800 1800 1800 23133
dologi kiadások 3100 2000 2226 2033 2025 2025 1900 1800 2025 2215 2215 1949 25513
Felhasználás összesen: 14262 10992 10985 10985 10985 11085 11585 10385 10385 10485 10985 11203 134322
Fejlesztési kiadás

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2012. évre
Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen
Saját működési bevételek 16 500 16 500 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 501 207 965
Állami és társulási normatíva bevétel 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 690 176 324
Oktatási Intézmények étkeztetésének térítési díj bevétele 2 884 2 746 3 521 2 534 3 505 3 521 2 872 3 521 2 360 27 464
Oktatási Intézmények étkeztetésének normatíva bevétele 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 42 228
Támogató Szolg. Működési támogatás 2 208 2 208 2 208 2 211 8 835
Műk.célú pe. Átvétel Munkaügyi Központtól 1 770 1 770
önkormányzati támogatás 5 316 7 664 4 028 6 541 5 570 5 853 1 788 2 011 3 346 6 203 5 554 4 514 58 388
Bevételek összesen 44 683 45 123 45 466 44 784 44 784 43 770 37 497 37 720 44 784 44 784 44 784 44 795 522 974
KIADÁSOK január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen
Dologi kiadás 22 202 22 202 22 202 22 202 22 202 21 188 14 915 14 915 22 202 22 202 22 202 22 202 250 836
Rendszeres személyi juttatás 16 210 16 537 16 537 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 198 441
Nem rendszeres személyi juttatás 1 449 1 551 1 800 1 232 1 232 1 232 1 232 1 455 1 232 1 232 1 232 1 238 16 117
Munkaadókat terhelő járulékok 4 822 4 833 4 927 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 782 57 580
Kiadások összesen 44 683 45 123 45 466 44 784 44 784 43 770 37 497 37 720 44 784 44 784 44 784 44 795 522 974

Városi Egészségügyi Intézmény

Havonkénti likviditás 2012.
Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
Kiadások:
Személyi juttatások 4457286 5114404 5114404 6183404 5114404 5114404 5114404 5114404 5114404 5114404 5613006 5114404 62283332
Munkaadói járulékok 1203467 1269778 1269778 1669519 1269778 1269778 1269778 1269778 1269778 1269778 1427532 1269778 15728520
Dologi kiadás 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5100000 5019379 4997881 4500000 5527888 60145148
Kiadások összesen: 10660753 11384182 11384182 12852923 11384182 11384182 11384182 11484182 11403561 11382063 11540538 11912070 138157000
Bevételek:
OEP finanszírozás 11493300 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925070 131669000
Saját bevételek 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 4140000
Munkaügyi Központ 87000 87000 87000 87000 0 0 0 0 0 0 0 0 348000
Önkormányzati tám. 0 350000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 642000 2000000
Bevételek összesen: 11925300 11707063 11469063 11469063 11382063 11382063 11382063 11382063 11382063 11382063 11382063 11912070 138157000
Likviditás helyzete: 1264547 322881 84881 -1383860 -2119 -2119 -2119 -102119 -21498 0 -158475 0 0

Likviditási terv a 2012. évi költségvetéshez

(adatok eFt-ban)

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés Havonkénti likviditás összesen
jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Kiadások:
Személyi jellegű juttatások 13 726 13 480 13 426 12 949 12 650 12 500 12 650 12 650 12 650 12 600 12 730 12 730 154 741
Munkaadót terhelő kiadások 4 267 4 208 4 176 4 030 3 940 3 890 3 920 3 940 3 940 3 920 3 963 3 971 48 165
Dologi kiadások 6 527 6 320 6 153 5 648 5 272 5 039 4 650 4 558 4 789 4 873 6 409 6 809 67 047
Műk.c.pe.átadás 22 634 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 22 450 21 750 21 750 21 750 21 750 262 284
Összesen: 47 154 45 708 45 455 44 327 43 562 43 129 42 920 43 598 43 129 43 143 44 852 45 260 532 237
Bevételek:
Saját bevételek 175 179 181 187 216 227 246 251 209 180 173 171 2 395
Átvett pénzeszköz 0
Önkormányzati támogatás 46 979 45 529 45 274 44 140 43 346 42 902 42 674 43 347 42 920 42 963 44 679 45 089 529 842
Összesen: 47 154 45 708 45 455 44 327 43 562 43 129 42 920 43 598 43 129 43 143 44 852 45 260 532 237

19. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Képviselők tiszteletdíja
Megnevezés 2011.dec.1 hó 2012.év 11 hó Összesen
Bizottság elnökök (3 fő)
Képviselői alapdíj 107 100 1 178 100 1 285 200
Bizottság elnöki pótlék 88 500 973 500 1 062 000
Összesen 2 347 200
Alpolgármester (1 fő)
Alap tiszteletdíj 71 400 785 400 856 800
Költségtérítés 14 280 157 080 171 360
Összesen 1 028 160
Képviselők (7 fő)
Képviselői alapdíj 249 900 2 748 900 2 998 800
Bizottsági tagsági pótlék 125 300 1 378 300 1 503 600
Összesen 4 502 400
Nem képviselő bizottsági tagok (7 fő) 125 300 1 378 300 1 503 600
Tiszteletdíjak mindösszesen 781 780 8 599 580 9 381 360
TB (26 %) 203 263 2 235 891 2 439 154
Alap összegek 2012. év Ft/hó
Bizottság elnökök
Képviselői alapdíj 35 700
Bizottság elnöki pótlék 29 500
Alpolgármester 71 400
Képviselők
Képviselői alapdíj 35 700
Bizottsági tagsági pótlék 17 900
Nem képviselő bizottsági tagok 17 900

20. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2012. évi díjtételei

(az összegek bruttóban értendők)
Óvodai ellátás Férőhely 2011. októberi gyereklétszám Önkorm.jutt. Éves önk.tám.óvodai létszám alapján Éves önk.tám.férőhely alapján
Megnevezés Ft/hó/gyereklétszám Ft Ft
Csemetekert Óvoda 83 54 7 025 4 552 200 6 996 900
Szivárvány Óvoda 74 67 7 615 6 122 460 6 762 120
Margaréta Óvoda 82 76 7 095 6 470 640 6 981 480
Tulipános Óvoda 40 23 7 970 2 199 720 3 825 600
Szmola Fő úti óvoda 50 0
Szabadság úti óvoda 30 0
Selyem úti óvoda 90 90 7 205 7 781 400 7 781 400
Csoda Vár Gyermekc. 24 20 11 880 1 425 600 1 710 720
Szivárvány Bölcsőde 24 20 12 930 3 103 200 3 723 840
Selyem úti Bölcsőde 24 20 10 420 2 500 800 3 000 960
Összesen 34 156 020 37 782 060
Egyéb önkormányzati feladatok
Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó 598 315 Ft/hó

21. melléklet az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
Kerékpárút építés (Fő út-Bajcsy) 3 506 4 930 1 424 2011.évről áthúzódó pályázat (a kiadás tám.visszafizetési köt., s.e-t csökkentő bev.Bükki Bánya tervdok.ért.sz. 1.032 E Ft összegű bev.)
Közösségi közlekedés saját erő 24 865 30 690 5 825 2010. évről áthúzódó nyertes pályázat Szarvas gesztorságával
IKSZT 2 724 6 450 3 726 2011. évről áthúzódó pályázat
Gyomaendrőd Belvíz III. 176 302 214 082 37 780
Települési szeméttelep rekultivációja 1 230 2011. évről áthúzódó pályázat Körös-szögi Kistérség TT gesztorsággal, nincs a birtokomban a pályázat
Dél-alföldi ivóvízminőség javító program 21 276 EU Önerő Alapon felüli saját erő összege, folyamatban lévő pályázat
Tervezett és benyújtott pályázatok
Szennyvíztisztító telep fejlesztése 158 901 2015-ig megvalósítandó pályázat, döntés a napokban váérható(önerő MÁK pály.: 79.449 E Ft)
Belvíz VIII. ütem 91 929 102 143 10 214 a teljes megvalósítási költséget 2012-re terveztük be a határozat szerint
Belterületi utak építése, felújítása 116 539 129 736 13 197 pályázat elbírálása folyamatban van
Szociális alapellátások infrastrukturális fejl. 50 000 52 632 2 632 pályázat elbírálása folyamatban van
Benntlakásos intézmények fejlesztése 180 000 180 000 0 a pályázat költségvetésének készítése folyamatban van
Kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása a Kodály Zoltán utca és az endrődi közúti híd között
Rakodóudvar kialakítása a gyomai pályaudvar mellett


1
Módosította: 8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 1. §.
2
Módosította: 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §.
3
Módosította: 8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 2. §.
4
Módosította: 8/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. §.
5
Módosította: 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §.
6
Beiktatta: 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 6. §.