A szöveg időállapota: 2011.XII.28. - 2012.II.21.
Időállapot váltás: 2011.XII.28. - 2012.II.21.
2012.II.22. -


39/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésnek napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. § (1)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres Kht., Kft., egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2012. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.

(2) A 2012. január 1-től esedékes, illetve a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.

(4) A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.

3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:

a) az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2011. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.

b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

4. § A 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható.

5. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.