38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.360.048.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.552.300.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.

3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 81.666.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.

4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 913.554.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 464.088.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 30.941.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 418.525.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi

5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 812.528.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A Kis Bálint Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus csökkenés, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus növekedés történt 2011. szeptember 1.-től a Csárdaszállási telephely feladat átszervezése miatt, melyet a 13. melléklet mutat.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2011. évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV.
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 698 101 705 613 708 145
2. Normatív kötött felhasználású tám. 10 792 143 448 143 455
3. Központosított támogatás 0 31 912 87 459
4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0
5. TEKI támogatás 0 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0
7. Vis maior támogatás 0 6 325 6 325
8. Egyéb központi támogatás 8 747 15 674
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 708 893 896 045 961 058
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 270 000 270 000 270 000
2. Építményadó 30 000 30 000 30 000
3. Telekadó 5 000 5 000 5 000
4. Magánszemélyek kommunális adója 31 000 31 000 31 000
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500 1 500
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 93 874 93 874 93 874
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 322 500 322 500 322 500
3. SZJA normatív módon elosztott 0
4. Gépjármű adó 82 000 82 000 82 000
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 3 736 3 736
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 855 874 859 610 859 610
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek ért.nettó) 20 000 20 926 20 926
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 610 610
3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampapír befekt. 0 0
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 21 536 21 536
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 584 767 1 777 191 1 842 204
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 11 363 11 784 12 737
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 1 594 11 378 14 369
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 12 957 23 162 27 106
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 3 969 3 969 4 041
2. Átvett pénzeszköz műk c. 6 663 5 744 8 838
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 10 632 9 713 12 879
6. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 11 137 11 137 11 137
2. Átvett pénzeszköz műk c. 713 1 473
3. Felhalm.célú bevétel 962 0
4. Előző évi pénzmaradvány
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 11 137 12 812 12 610
4.-6. Oktatási ágazat összesen: 34 726 45 687 52 595
7. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 3 654 3 654 3 654
2. Átvett pénzeszköz műk c. 133 211 133 211 140 829
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 865 136 865 144 483
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 206 218 206 218 205 674
2. Átvett pénzeszköz műk c. 17 416 0 9 707
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 223 634 206 218 215 381
9. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 674 12 674 12 674
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 674 12 674 12 674
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Saját bevétel 1 410 1 410 1 410
2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 397 2 165 5 747
3. Felhalm.célú bevétel 8 033
4. Előző évi pénzmaradvány 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 2 807 3 575 15 190
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
1. Saját bevétel 3 252 3 252 3 252
2. Átvett pénzeszköz műk c. 586 586 586
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 3 838 3 838 3 838
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Saját bevétel 10 753 13 418 13 909
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 250 250
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 10 753 13 668 14 159
5. Cigány Kisebbség
1. Saját bevétel 1 258 780 780
2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 566
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
5. Cigány Kisebbség összesen: 1 824 1 346 1 346
6. Német Kisebbség
1. Saját bevétel 100 100 100
2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 566
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
6. Német Kisebbség összesen: 666 666 666
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1. Saját bevétel 139 958 213 192 213 192
2. Átvett pénzeszköz műk c. 330 045 275 933 217 974
3. Felhalm.célú bevétel 236 427 179 500 234 221
4. Előző évi pénzmaradvány
1.-7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 706 430 668 625 665 387
9. Polg.Hiv. összesen:
1. Saját bevétel 156 731 232 152 232 643
2. Átvett pénzeszköz műk c. 345 834 292 740 238 363
3. Felhalm.célú bevétel 236 427 179 500 242 254
4. Előző évi pénzmaradvány
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 738 992 704 392 713 260
10. Kölcsönök visszatérülése
1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 500 4 500 4 500
2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 600 600
3. Belvíz kölcsön visszafizetés 2 000 2 000 2 000
4. Egyéb kölcsön visszafizetés(Zöldpark 1120, Csoda vár 218, Fürdő 3000) 4 338 4 338 4 338
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 0
CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/2011. Gye.Kt. hat 876
5. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000 1 000
10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 12 438 12 438 13 314
0 0
Önkormányzat bevétel összesen 2 731 422 2 882 791 2 981 237
11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány 55 984 55 984 55 984
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 1 322 827 1 322 827 1 322 827
11. Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 1 378 811 1 378 811 1 378 811
12. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 0 0
13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 0 0
14. Hitelfelvétel összesen 0 0
Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 110 233 4 261 602 4 360 048

3. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2010. évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV.
4.-6. Oktatási ágazat
4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 155 043 163 082 166 430
2. Munkaadót terhelő jár. 41 646 43 578 44 427
3. Dologi kiadás 43 542 51 997 53 381
4. Pénzeszköz átadás 509
5. Ellátottak juttatása 2 860 2 860 2 942
4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 243 091 261 517 267 689
5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 136 967 141 414 145 542
2. Munkaadót terhelő jár. 37 198 38 448 39 431
3. Dologi kiadás 38 615 47 877 49 590
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 3 300 3 300 3 300
5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 216 080 231 039 237 863
6. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 99 040 100 133 101 341
2. Munkaadót terhelő jár. 26 650 26 844 27 063
3. Dologi kiadás 26 041 30 341 27 047
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 338 698
6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 151 731 157 656 156 149
4.-6. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 391 050 404 629 413 313
2. Munkaadót terhelő jár. 105 494 108 870 110 921
3. Dologi kiadás 108 198 130 215 130 018
4. Pénzeszköz átadás 509
5. Ellátottak juttatása 6 160 6 498 6 940
6. Oktatási ágazat összesen: 610 902 650 212 661 701
7. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 65 281 65 551 72 486
2. Munkaadót terhelő jár. 15 812 15 885 17 622
3. Dologi kiadás 61 757 75 766 75 149
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 142 850 157 202 165 257
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 207 863 209 244 220 373
2. Munkaadót terhelő jár. 55 772 56 102 56 486
3. Dologi kiadás 193 721 195 051 196 878
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 457 356 460 397 473 737
9. Polgármesteri Hivatal
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 145 25 798 25 798
2. Munkaadót terhelő jár. 6 983 6 889 6 889
3. Dologi kiadás 5 882 6 323 6 323
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 010 39 010 39 010
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 13 161 13 161 13 161
2. Munkaadót terhelő jár. 3 489 3 489 3 489
3. Dologi kiadás 6 860 7 628 8 483
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
2. Városi Könyvtár összesen: 23 510 24 278 25 133
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 30 266 30 266 30 266
2. Munkaadót terhelő jár. 7 972 7 972 7 972
3. Dologi kiadás 9 343 9 343 8 863
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 47 581 47 581 47 101
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 16 552 16 552 16 552
2. Munkaadót terhelő jár. 4 469 4 469 4 469
3. Dologi kiadás 14 540 21 606 22 097
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 35 561 42 627 43 118
5. Cigány Kisebbség
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 631 845 845
4. Pénzeszköz átadás 1 928 1 236 1 236
5. Ellátottak juttatása 0
5. Cigány Kisebbség összesen: 2 559 2 081 2 081
6. Német Kisebbség
1. Személyi juttatás 58 58 58
2. Munkaadót terhelő jár. 14 14 14
3. Dologi kiadás 898 898 898
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
6. Német Kisebbség összesen: 970 970 970
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1. Személyi juttatás 233 516 234 431 214 947
2. Munkaadót terhelő jár. 59 476 59 729 57 859
3. Dologi kiadás 269 821 336 126 336 339
4. Pénzeszköz átadás 436 282 458 053 485 047
5. Ellátottak juttatása
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 999 095 1 088 339 1 094 192
9. Polgármesteri Hivatal összesen
1. Személyi juttatás 319 698 320 266 300 782
2. Munkaadót terhelő jár. 82 403 82 562 80 692
3. Dologi kiadás 307 975 382 769 383 848
4. Pénzeszköz átadás 438 210 459 289 486 283
5. Ellátottak juttatása 0
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 148 286 1 244 886 1 251 605
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 983 892 999 690 1 006 954
2. Munkaadót terhelő jár. 259 481 263 419 265 721
3. Dologi kiadás 671 651 783 801 785 893
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 438 210 459 289 486 792
5. Ellátottak juttatása 6 160 6 498 6 940
Működési kiadások mindösszesen: 2 359 394 2 512 697 2 552 300

4. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV.
4.-6. Oktatási ágazat
4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0 0
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0
4.-6. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0
7. Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-kerítés felúj 0 2 000 2 000
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 2 000 2 000
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 0
Adományból épületfelújítás 4 500 4 500
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 6 500 6 500
9. Polgármesteri Hivatal
1. Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött 2 000 2 000 2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás 17 515 17 155 17 155
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák 45 000 45 000 45 000
Sportcsarnok felújítása 4 500 4 500 4 500
Csónakház felújítása 4 784 4 784
608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 006
Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka 721 721
Endrődi temetőnél csatorna rekonstr.
Opel Combo autógáz beszerelés
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 69 015 74 160 75 166
9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 69 015 74 160 75 166
Felújítási kiadás mindösszesen: 69 015 80 660 81 666

5. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV.
4.-6. Oktatási ágazat
4. Kis Bálint Általános Iskola
4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 0 0
5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
0 0 0
5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
Pénzmaradványból digitális tananyag
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0
4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés 3 529 3 529
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 3 529 3 529
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés 4 200 3 842 2 425
adományból épület felújítás
8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 4 200 3 842 2 425
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 4 200 7 371 5 954
9. Polgármesteri Hivatal
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Zongora és présgép vásárlása 480
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 0 480
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
5. Cigány Kisebbség
5. Cigány Kisebbség összesen: 0 0 0
6. Német Kisebbség
6. Német Kisebbség összesen: 0 0 0
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. 32 174 32 174 32 174
Magtárlaposi lakásvásárlás 26 200 30 001 30 001
Ipari Park telekvásárlás 45 665 45 665 45 665
Kerékpárút végszámlája 86 575 86 575 86 575
Kerékpárút műszaki ell.díja 1 437 1 437 1 437
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság 1 830 1 830 1 830
Városi örökség zárás 375 375 375
Belterületi útépítés 30 000 30 000 30 000
Kerékpársáv és út terv 2 500 2 500 3 500
Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 960
IKSZT ber.2011.évi kiadása 40 368 40 368 40 368
Út-és parkoló tervek készítése 1 000 1 000 0
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. 2 500 2 500 2 500
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat 2 000 2 000 2 000
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694 694 694
Belvíz I.ütem kötelezés 1 800 1 800 1 800
Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv 3 750 3 750
Belvíz VII. ütem 88 669 88 669 88 669
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz 5 000 5 000 5 000
Fő út Bajcsy út környezetrendezés 1 500 1 500 1 500
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre 1 100 1 100 1 100
Csónakkikötő 1 200 1 200
Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése 450 450
Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése 9 675 9 675
Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése 264 264
Védelmi övezet per területvásárlás 16 062 16 062
Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés 1 594 1 594
Informatikai beruházások 1 090 1 090
Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó 117 117
Föld és egyéb ingatlan vásárlása 1 536 1 536
Szennyvíztisztító telep elvi engedély
Sportcsarnok felúj
Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész. 1 356
Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 500
Taninform program felh.jog. 124
TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz. 42 519
Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása 269 269
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 371 387 411 195 457 654
9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 371 387 411 195 458 134
7. Fejlesztési kiadás összesen: 375 587 418 566 464 088
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
Beköltözési hj.visszafizetés ÁK. 8 482 8 482
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 7 443 7 443 7 443
Támogatás értékű felhalmozási össz. 7 443 7 443 7 443
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 485 1 485 1 485
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 0 0
53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó besz-re 4 000 4 000
Közmű 15 % visszatérítés 1 831 1 831
Környezetvéd.alap felhasználása 4 885 4 885
527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 160
Otthonteremtési támogatás 2 655 2 655
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3 285 14 856 15 016
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 10 728 30 781 30 941
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 3 333 3 333 3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön
CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt. hat 876
Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés 3 986
Vállalkozásfejlesztési alapból támog. 10 000 10 000
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 3 333 13 333 18 195
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. 223 500 223 500 223 500
Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) 176 830 176 830 176 830
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 400 330 400 330 400 330
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 789 978 863 010 913 554

6. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV.
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 700 28 28
Kitüntetési alap 200 200 0
Ifjúsági alap 0 0 0
Civil alap 3 700 0 0
Sport alap 15 000 1 348 150
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 385 60 60
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 0 0
Állati hulla ártalm előző évi 6 500 0 0
Rendezvények alapja 6 000 229 0
Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből 0 0
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény 0 0 0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 0 0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 3 253 2 934
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 2 500 2 500 2 340
Kállai adomány 14 000 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 1 354 1 354 1 354
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. 0 0
ÖNO átvett konyhai készlet rendezése 768 768
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 440 440
Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt. 2 300
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 62 149 22 757 22 951
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 15 771 17 604 17 604
Fogorvosi gép értékesítése 800 800 800
Környezetvédelmi alap 0 0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 1 522
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 1 848
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. 581 581
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000 10 000 10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség 16 438 16 438 16 438
Belvíz beruházás VIII. ütem terv 4 000 6 000 6 000
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000 25 599 25 378
Hulladéklerakó bírság 7 500 7 500 7 500
Kötvény fel nem használt része 602 596 565 980 565 980
Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály. 29 541 29 541
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 11 000 11 000 11 000
Vállalkozói alap 0 0 0
Közösségi közlekedés saját erő 5 809 5 825 5 825
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv 5 000 5 000 5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 500 0 0
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv 1 100 1 100 1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása 824 824 824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 000 0 0
Lakossági útép.hj.visszafiz. 1 485 1 485 1 485
Előző évek bérleti díj maradványa 23 496 23 496
Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 7020, városi örökség p.28641,13232, komp.okt. 48 893 57 146
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa 509 509
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 0 0
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 740 671 781 545 789 577
7. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 802 820 804 302 812 528
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 802 820 804 302 812 528
11. Céltartalék összesen: 802 820 804 302 812 528
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék 5 000 933 0
12. Általános tartalék 5 000 933 0
Tartalék mindösszesen 807 820 805 235 812 528

13. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2011. évi nyitó létszám (fő) Változás Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő) Változás Mód.ei.I. Változás Mód.ei.III. Változás Mód.ei.IV.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda pedagógus 45 45 45 45 45
óvodapedagógus 8 8 8 8 8
technikai 28 -5 23 23 23 23
Csárdaszállási technikai 0 0 0 0 0
Csárdaszállási pedagógus 1 1 1 1 -1 0
0 0 0
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus 43 43 43 -2 41 41
óvodapedagógus 2 2 2
oktatást segítő 4 4 4 1 5 5
technikai 23 -5 18 18 18 18
Csárdaszállás pedagógus 2 2 2 2 2
Csárdaszállás technikai 1 -1 0 0 0 0
Csárdaszállás óvodapedagógus 0 1 1
0 0
Kner Imre Gimnázium pedagógus 26 26 26 26 26
technikai 17 -3 14 14 14 14
sportcsarnok 3 3 3 3 3
0 0 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény 28 28 2 30 30 30
0 0 0 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 136 6 142 142 142 142
0 0 0 0
Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7 7 7 7
pedagógiai sz. 7 7 7 7 7
0 0 0 0
Határ Győző Városi Könyvtár 7 -2 5 2 7 7 7
0 0 0 0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus 14 14 14 14 14
technikai d. 2 2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt 10 -2 8 8 8 8
0 0 0 0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0 0 0 0
Ebből: Igazgatás - Kt 0 0 0 0
Igazgatás (ügykezelői) - Kt 51 -2 49 49 49 49
Okmányiroda - Kt 4 4 4 4 4
Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2 2 2 2
Kisegítő fizikai - Mt 3 3 3 3 3
Mezőőri szolg. - Kjt 6 6 6 6 6
0 0 0 0
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: 66 -2 64 0 64 0 64 0 64
Intézmények összesen: 478 -14 464 4 468 1 469 0 469

rövidítések:

Kt : Köztisztviselői törvény

Mt : Munkatörvény

Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a létszámcsökkenés.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.

A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent 2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.) 2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő, 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő.

A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került 6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.

A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés.

A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. (1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával)

A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a Tourinform Irodánál.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.