A szöveg időállapota: 2018.I.1. -
Időállapot váltás: 2011.VI.1. - 2012.V.31.
2012.VI.1. - 2016.VI.30.
2016.VII.1. - 2016.XI.30.
2016.XII.1. - 2017.XII.31.
2018.I.1. -


20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet

a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

család: Az ingatlan/lakás tulajdonossal legalább hat hónapja azonos lakcímre bejelentett a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók és hozzátartozók összessége.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Gyomaendrőd Város belterülete, valamint Öregszőlő utcanévvel rendelkező közterületei,

b) lakossági kezdeményezésre, lakossági magánerőből önkormányzati támogatással megvalósuló út- és közműépítések

Az igények benyújtása, feldolgozása, elbírálása

3. § (1) Önkormányzati támogatással megvalósuló út- és közműépítés az önkormányzat pénzügyi és fejlesztési terveivel összhangban a lakosság kezdeményezése alapján szervezhető.

(2) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló út- és közműépítések önkormányzati támogatásának keretösszegét a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza.

4. § (1)1 A létesítendő út- vagy közmű mentén található ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzattal a kapcsolatot az általuk megválasztott közös képviselő útján tartják. A közműépítés, illetve útépítés megvalósítására irányuló szándéknyilatkozatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a közös képviselő személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán (a továbbiakban: Városüzemeltetési Osztály), postai vagy elektronikus úton nyújthatja be.

(2) A szándéknyilatkozat a rendelet 1. mellékletét képezi.

(3) A lakossági magánerős út- és közműépítésekhez benyújtott támogatási igény akkor fogadható be ha a szervezettség mértéke az érintett területen eléri az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nélkül számított 67%-ot.

(4) A jelentkezést ingatlanonként, társasház esetén lakásonként kell számítani.

5. § (1) A következő évi költségvetés terhére figyelembe vehető lakossági igénybejelentéseket tárgy év szeptember 30-i határnapig folyamatosan lehet benyújtani a Városüzemeltetési Osztályra. A határnapot követően benyújtott igénybejelentések nem vehetők figyelembe.

(2) A beérkezett igények alapján a Városüzemeltetési Osztály az illetékes közmű-üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal megvizsgáltatja az adott közmű létesítésének, csatlakoztathatóságának feltételeit.

(3) A Városüzemeltetési Osztály Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) novemberi ülésére előterjesztést készít a beérkezett igényekről.

(4) A (3) bekezdésben foglalt előterjesztés tartalmazza:

a) a tervezett beruházás becsült összköltségét,

b) az egy ingatlanra (lakásra) jutó becsült beruházási költséget,

c) a szervezettségi arányt, az igényelt önkormányzati támogatás összegét.

(5) Az előterjesztett igényeket a Bizottság bírálja el. A bizottsági ülésre meg kell hívni a közös képviselőt és a területileg illetékes önkormányzati képviselőt. Az elbírálás szempontjai:

a) a területnek az érvényes rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,

b) a részvételi arány,

c) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, városfejlesztési, városrendezési szempontok,

d) a vállalt lakossági hozzájárulás mértéke.

6. § (1) A tárgyévi költségvetés elfogadását követő 60 napon belül az érintett ingatlantulajdonosok az út- és közműépítő közösség megalakulására vonatkozó társulási szerződést kötnek, mellyel egyidejűleg a becsült beruházási költség alapján számított lakossági hozzájárulás 50%-át a társulás az önkormányzat által kezelt magánerős út- és közműszámlára befizeti. A részbefizetés teljesítését követően kerül sor a beruházás értékétől függően a közbeszerzési eljárás, illetve a beszerzési eljárás lefolytatására.

(2) Amennyiben a társulás 60 napon belül nem alakul meg és a befizetés határidőre nem történik meg, a társulás tárgyévre elveszíti az önkormányzati támogatást.

(3) A beruházás megvalósításához szükséges fennmaradó 50% lakossági hozzájárulást a társulás tagjai a kivitelezői szerződés megkötéséig fizetik meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott társulási szerződés a rendelet 2. mellékletét képezi.

(5) Önkormányzati támogatásra jogosultnak az a társulás tekinthető, ahol az út- vagy közműépítő közösség létrehozására vonatkozó társulási szerződést legalább az érintett ingatlantulajdonosok 67 %-a aláírta, melyben magára a vállalt kötelezettségeket és hozzájárulásokat kötelező érvényűnek tekinti és teljesíti.

Az önkormányzati támogatás alapja és mértéke

7. § (1)2 Önkormányzati támogatás csak Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő ingatlan ivóvízellátását, elektromos energia ellátását, szennyvízelvezetését biztosító közműépítéshez, illetve a megközelítését szolgáló útépítéshez adható.

(2) Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható:

a) ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, illetve elosztóvezetékre,

b) szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz gerincvezeték és a bekötővezeték közterületi szakasza,

c) elektromos energiahálózat építésénél az utcai légvezeték vagy földkábel fogyasztói lecsatlakozás nélküli szakasza,

d)3 útépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, meglévő burkolat, vagy útalap aszfaltréteggel való lezárása, földút mechanikai stabilizációja, valamint az utcai csapadékvíz elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől függően - zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítéséhez.

(3) A támogatás mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza a beruházási költség %-ában. Egyedi elbírálást igénylő esetekben (pl.: féloldalas utcák, az úthálózati funkcióját tekintve nagyobb műszaki tartalommal épülő utak, 2 forgalmi sávos utak, laza beépítettségű utcák) a lakossági hozzájárulás méltányossági alapon történő csökkentéséről a Képviselő-testület dönt.

(4) Beruházási költség az alábbiak összege:

a) a közmű vagy út rendezési terv szerinti elhelyezéséhez szükséges területek tulajdonjoga megszerzésének (út céljára történő igénybevétel) költsége,

b) az engedélyezési költségek, illetékek,

c) a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott út, vagy más közterület hatósági engedélyben, illetve kezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költségét,

d) a közmű-felülvizsgálatok, élőre kötés, üzembe helyezés, geodéziai bemérés költsége,

e) lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri díj,

f) a tervezés és a hatósági előírásra elkészíttetendő szakvélemény költsége.

8. § (1) Magánerős társulás útján történő elektromos energiahálózat építésénél a szükséges közvilágítási hálózat kiépítésének költsége a biztosítandó támogatáson felül az önkormányzatot terheli.

(2) Azon esetben, ahol a szennyvízcsatorna kiépítésének feltételei adottak, (gerinchálózatra való csatlakozás lehetősége) ivóvízvezeték építéséhez támogatás csak akkor adható, ha a társulás vállalja, hogy az ivóvízvezetékkel egyidejűleg magánerős formában önkormányzati támogatás igénybevételével a szennyvízcsatornát is megépítteti.

(3) Több közmű együttes egy időben történő építése esetén a támogatási arány közművenként 10% ponttal nő. Vállalkozási alapon történő építési telekalakítások út- közműépítéséhez önkormányzati támogatás nem adható.

Az építési feladat vállalkozásba adása

9. § (1) A nyertes kivitelezővel akkor lehet szerződést kötni, amikor az út-, közműépítő közösség a társulási szerződést aláírta és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet 100%-a - tehát a lakossági önerő, és az önkormányzati hozzájárulás - az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.

(2) A megvalósítással kapcsolatos beruházói feladatokat a Városüzemeltetési Osztály látja el.

(3) A beruházói feladatok ellátásához (lebonyolítás, műszaki ellenőrzés) a Városüzemeltetési Osztály közreműködőként külső szervet vehet igénybe.

(4) A Városüzemeltetési Osztály a megvalósítás teljes időtartama alatt kapcsolatot tart a közös képviselővel, a beruházás befejezését, üzem/forgalomba behelyezését követő 30 napon belül a közös képviselő útján véglegesen elszámol az építőközösséggel és gondoskodik az iratok megőrzéséről.

Utólagos rácsatlakozás a közműre

10. § (1)4 A magánerős közműtársulásban bármely okból részt nem vett ingatlantulajdonos utólag a közműre csak a Polgármester hozzájárulásával köthet rá.

(2) 5

(3) 6

(4) 7

(5) 8

11. § 9

Útépítési érdekeltségi hozzájárulás

12. § (1) Azok a magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az önkormányzati támogatással lakossági magánerőből épülő út megvalósításában nem vettek részt és a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában (közvetlenül) érdekeltek útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.

(2) Az útépítési hozzájárulás mértéke a lakossági magánerőből épült utak esetében az útépítési érdekeltségi hozzájárulás társulásban résztvevők által megfizetett 1 ingatlanra eső költségének az út forgalomba helyezése és az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése közötti időszakra számított, a KSH által évente megállapított, hivatalosan elfogadott inflációs ráta szerinti kamattal növelt összege.

(3)10 Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Bizottság határozattal dönt, a beruházás műszaki átadását követő 30 napon belül. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a kivetéstől számított 60 napon belül kell megfizetni.

(4)11 Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesíthető.

Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét meghaladja, azonban háromszorosát nem éri el kérelemre legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezményben részesíthető. A kérelmet a Városüzemeltetési Osztályra kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok másolatát. A kérelmet átruházott hatáskörben a Jegyző bírálja el.

(5)12

(6) Hat hónapon túli részletfizetés és az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése esetén az érintett ingatlanra a tartozás erejéig és fennállásáig az önkormányzat jelzálogjogot jegyeztet be.

12/A. §13 Annak az útépítéssel érintett mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan tulajdonosának, akinek ugyanazon úttal szomszédosan több mezőgazdasági művelésű ingatlana van, annak az ingatlanonkénti útépítési érdekeltségi hozzájárulás 50 %-át, de összesen maximum 100.000 Ft-ot kell megfizetnie.

12/B. §14 Annak az útépítéssel érintett, mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan tulajdonosának, akinek az ingatlana két úttal is határos, annak a 12/A. § szerinti érdekeltségi hozzájárulás 50 %-át kell megfizetnie.

Tulajdoni rendelkezések

13. § A lakossági magánerő bevonásával megvalósuló út - közmű tulajdoni helyzetét a használatbavételtől/forgalomba helyezéstől számított 90 napon belül rendezni kell.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 33/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelet és 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírottak nyilatkozunk, hogy ……………………………… ……utcai……….. /útépítő/közműépítő/ közösséget kívánunk létrehozni.

Kijelentjük, hogy az építést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közreműködésével kívánjuk megvalósítani

Név Cím Hozzájárulás Aláírás

……………………. …………………………………… … igen/nem.. …………………

……………………. …………………………………… … …………………

2. melléklet a 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

T Á R S U L Á S I S Z E R Z Ő D É S

út/közmű építő közösség létrehozására

I.

A L A P Í T Á S

1. Alulírottak megállapodnak, hogy Gyomaendrőd, …………………….. utcában …………. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közúton útalapot és aszfaltzáró réteget/közművet készítenek ……….. m2 felületen/ ………… fm-en.

Ennek érdekében az építés során együttműködnek, és az ehhez szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre bocsátják, az alábbi finanszírozási formában:

…………. % önkormányzati hozzájárulás

……---……. % önkormányzati útkezelői hozzájárulás

…………. % lakossági hozzájárulás

……---……. % egyéb hozzájárulás: …………-…………..

II.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a és a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló …../2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet alapján)

1. a.) Az építőközösség a becsült bekerülési költség mértékét összesen bruttó ……………..…. Ft-ban fogadja el. A kivitelezési szerződésben szereplő tényleges költség bruttó ………..………. Ft, amelyet ingatlan/lakás tulajdonosok költségarányosan teljesítenek. A becsült lakossági hozzájárulást tagok ingatlanonként/lakásonként bruttó ……...……….. Ft-ban állapítják meg, de a tagok vállalják a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötését követően megállapított tényleges lakossági hozzájárulás megfizetését, útépítés esetén a sarki ingatlanok esetében ezen összeg 50 %-át.

b.) Azok a magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az önkormányzati támogatással lakossági magánerőből épülő út megvalósításában nem vettek részt, és a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában (közvetlenül) érdekeltek, útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizetnek.

c.) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetésére a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozattal hoz döntést.

d.) Indokolt esetben külön kérelemre az érdekeltségi hozzájárulás 12 havi kamatmentes részletben történő megfizetését a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság engedélyezheti.

2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat szükség esetén közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek eredményeként a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat köti meg a vállalkozási szerződést, amelyhez a tagok hozzájárulnak, és erre kifejezetten felhatalmazzák az Önkormányzatot.

3. A tagok önálló társulás esetén kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közművet az építési engedélyben foglaltak szerint építtetik meg.

felelős műszaki vezetőt bíznak meg,

az építési napló vezetését és

a műszaki ellenőri bejegyzéseket végrehajtják.

4. Amennyiben a közmű nem az építési engedélyben foglaltak szerint épül meg, átvételre nem kerül.

5. A tagok vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás lezárulása előtti, becsült útépítési lakossági hozzájárulást az erre a célra nyitott önkormányzati alszámlára …………….-ig befizetik. Hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat a hozzájárulás összegét beszedje, aki a műszaki átadás-átvételt követően az építőközösségnek beszámol a költségekről és a pénzeszközök felhasználásáról.

6. Jelen szerződés aláírásával a megvalósítással érintett valamennyi ingatlan/lakás tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy az építőközösségben részt kívánnak-e venni, a megvalósítás ingatlanukra/lakásukra eső költségének vállalása mellett, vagy nem. A megvalósítással érintett, az út használatában érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának 2/3-os többséget meghaladó aláírása esetén tagok megállapítják, hogy az összes érintett ingatlantulajdonos - a mellékelt névsor, házszám és helyrajzi szám megjelölésével készült lista alapján - a hozzájárulás megfizetésére kötelezhető.

III.

MŰKÖDÉS, KÉPVISELET

1. A tagok megállapodnak, hogy az építőközösség ügyeinek vitelével és az építőközösség képviseletével a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályát bízzák meg.

Az építőközösség döntéseit taggyűlés keretében hozza. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a jelen van. A taggyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. A taggyűlést a közös képviselő hívja össze az időpont megjelölésével. A taggyűlést az érdekeltek 25 %-ának megfelelő tag is összehívhatja, ha a közös képviselő a taggyűlés összehívására irányuló írásos kérelemnek nem tesz eleget.

A nem megfelelő ügyvitel ellen, vagy a képviselet gyakorlása miatt a tagok tiltakozhatnak, e vitát a Ptk.-ban szabályozottaknak megfelelően döntik el.

2. A tagok a képviseleti jogosultságot egyszerű szótöbbséggel megvonhatják az ezzel megbízott képviselőtől, és helyette új képviselőt állíthatnak.

3. A felelős műszaki vezető neve, címe, végzettsége (önálló társulásnál)

műszaki vezető: …………………………………

4. Felelős ellenőr: …………………………………….

IV.

MEGSZŰNÉS

1. A tagok megállapodnak abban, hogy az építőközösség megszűnik

a. ha az építkezés befejeződött,

b. ha a cél megvalósulása nem lehetséges,

c. ha a tagok közös elhatározással az építőközösséget megszüntetik,

2. Az építőközösség megszűnése esetén a meglévő (fel nem használt) anyagi hozzájárulást a tartozások kiegyenlítése után a megszűnéstől számított 30 napon belül a tagok részére a befizetések arányában vissza kell fizetni.

3. Megszűnés után az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építés esetében a közművagyon az önkormányzat tulajdonában marad, a kezelője a Békés Megyei Vízművek Zrt. Elektromos energiahálózat építése esetén a közművagyon az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonába kerül. Az útépítések esetében az újonnan épített útszakasz az önkormányzat tulajdonába és az üzemeltetési feladatokat ellátó Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezelésébe kerül.

A szerződés mellékletét képezi az ingatlan/lakás tulajdonosok által aláírt szándéknyilatkozat és a megvalósítással érintett, az út- vagy közmű használatában érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának névsor, házszám és helyrajzi szám megjelölésével készült listája.

Egyéb, az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk.-nak az építőközösségre vonatkozó szabályai az irányadók.

Kelt: Gyomaendrőd, 20. …… . ……. .

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírottak nyilatkozunk, hogy ……………………………… ………………….. építőközösség létrehozásáról szóló TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS-t tudomásul vesszük, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelező érvényűnek fogadjuk el.

Egyben nyilatkozunk arról, hogy az építést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közreműködésével kívánjuk megvalósítani.

Név Cím Hozzájárulás Aláírás

……………………. …………………………………… …………… …………………

Gyomaendrőd, 20

Várfi András s.k. Dr. Csorba Csaba s.k.

polgármester jegyző

3. melléklet a 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott műszaki tartalmakra adható támogatás mértéke a beruházási költség %-ában a következő:

a) ivóvízvezeték építésnél 20%

b) szennyvízcsatorna építésnél 60%

c) elektromos energiahálózat esetén 20%

d) útépítésnél 80%


1
Módosította: 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. január 1-étől.
2
Módosította: 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. július 1-étől.
3
Módosította: 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. július 1-étől.
4
Módosította a 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. június 1-től.
5
Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2012. június 1-től.
6
Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2012. június 1-től.
7
Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2012. június 1-től.
8
Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2012. június 1-től.
9
Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatálytalan 2012. június 1-től.
10
Módosította: 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. július 1-étől.
11
Módosította a 28/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. december 1-től.
12
Hatályon kívül helyezte: 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. július 1-étől.
13
Beiktatta: 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. július 1-étől.
14
Beiktatta: 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. július 1-étől.