16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.035.786.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.359.361.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.

3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 73.799.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.

4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 795.178.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 376.787.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 14.728.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi

5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 807.448.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A Városi Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámkerete 2011. július 1.-től 30 főre változik, a Városi Könyvtárnál visszavonásra kerül a 2011. április 1. napjától elrendelt 2 fő létszámleépítés, melyet a 13. melléklet mutat.

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2011. félévi beszámolóban szerepeltetni kell.

2. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2011. évi terv Módosított előirányzat I.
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 698 101 698 101
2. Normatív kötött felhasználású tám. 10 792 10 792
3. Központosított támogatás 0 0
4. Címzett- és céltámogatások 0 0
5. TEKI támogatás 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0
8. Egyéb központi támogatás 0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 708 893 708 893
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 270 000 270 000
2. Építményadó 30 000 30 000
3. Telekadó 5 000 5 000
4. Magánszemélyek kommunális adója 31 000 31 000
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 93 874 93 874
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 322 500 322 500
3. SZJA normatív módon elosztott 0
4. Gépjármű adó 82 000 82 000
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 855 874 855 874
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek ért.nettó) 20 000 20 000
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0
3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampapír befekt. 0
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 20 000
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 584 767 1 584 767
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 11 363 11 363
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 1 594 1 594
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 12 957 12 957
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 3 969 3 969
2. Átvett pénzeszköz műk c. 6 663 6 663
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 10 632 10 632
6. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 11 137 11 137
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 11 137 11 137
4.-6. Oktatási ágazat összesen: 34 726 34 726
7. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 3 654 3 654
2. Átvett pénzeszköz műk c. 133 211 133 211
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 865 136 865
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 206 218 206 218
2. Átvett pénzeszköz műk c. 17 416 17 416
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 223 634 223 634
9. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 674 12 674
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 674 12 674
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Saját bevétel 1 410 1 410
2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 397 1 397
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 2 807 2 807
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
1. Saját bevétel 3 252 3 252
2. Átvett pénzeszköz műk c. 586 586
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 3 838 3 838
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Saját bevétel 10 753 10 753
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 10 753 10 753
5. Cigány Kisebbség
1. Saját bevétel 1 258 1 258
2. Műk.c.pe.átvét. 566 566
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
5. Cigány Kisebbség összesen: 1 824 1 824
6. Német Kisebbség
1. Saját bevétel 100 100
2. Műk.c.pe.átvét. 566 566
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
6. Német Kisebbség összesen: 666 666
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1. Saját bevétel 139 958 141 410
2. Átvett pénzeszköz műk c. 330 045 336 972
3. Felhalm.célú bevétel 236 427 237 627
4. Előző évi pénzmaradvány
1.-7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 706 430 716 009
9. Polg.Hiv. összesen:
1. Saját bevétel 156 731 158 183
2. Átvett pénzeszköz műk c. 345 834 352 761
3. Felhalm.célú bevétel 236 427 237 627
4. Előző évi pénzmaradvány
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 738 992 748 571
10. Kölcsönök visszatérülése
1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 500 4 500
2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 600
3. Belvíz kölcsön visszafizetés 2 000 2 000
4. Egyéb kölcsön visszafizetés(Zöldpark 1120, Csoda vár 218, Fürdő 3000) 4 338 4 338
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 0
5. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000
10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 12 438 12 438
0 0
Önkormányzat bevétel összesen 2 731 422 2 741 001
11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány 22 866 22 866
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 1 271 919 1 271 919
11. Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 1 294 785 1 294 785
12. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 0 0
13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 0 0
14. Hitelfelvétel összesen 0 0
Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 026 207 4 035 786

3. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat I.
4.-6. Oktatási ágazat
4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 155 043 155 043
2. Munkaadót terhelő jár. 41 646 41 646
3. Dologi kiadás 43 542 45 542
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 2 860 2 860
4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 243 091 245 091
5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 136 967 136 967
2. Munkaadót terhelő jár. 37 198 37 198
3. Dologi kiadás 38 615 38 615
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 3 300 3 300
5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 216 080 216 080
6. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 99 040 99 040
2. Munkaadót terhelő jár. 26 650 26 650
3. Dologi kiadás 26 041 26 041
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 151 731 151 731
4.-6. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 391 050 391 050
2. Munkaadót terhelő jár. 105 494 105 494
3. Dologi kiadás 108 198 110 198
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 6 160 6 160
6. Oktatási ágazat összesen: 610 902 612 902
7. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 65 281 65 281
2. Munkaadót terhelő jár. 15 812 15 812
3. Dologi kiadás 61 757 61 757
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 142 850 142 850
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 207 863 207 863
2. Munkaadót terhelő jár. 55 772 55 772
3. Dologi kiadás 193 721 193 721
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 457 356 457 356
9. Polgármesteri Hivatal
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 145 26 145
2. Munkaadót terhelő jár. 6 983 6 983
3. Dologi kiadás 5 882 5 882
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 010 39 010
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 13 161 13 161
2. Munkaadót terhelő jár. 3 489 3 489
3. Dologi kiadás 6 860 6 860
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
2. Városi Könyvtár összesen: 23 510 23 510
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 30 266 30 266
2. Munkaadót terhelő jár. 7 972 7 972
3. Dologi kiadás 9 343 9 343
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 47 581 47 581
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 16 552 16 552
2. Munkaadót terhelő jár. 4 469 4 469
3. Dologi kiadás 14 540 14 287
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 35 561 35 308
5. Cigány Kisebbség
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 631 631
4. Pénzeszköz átadás 1 928 1 928
5. Ellátottak juttatása 0
5. Cigány Kisebbség összesen: 2 559 2 559
6. Német Kisebbség
1. Személyi juttatás 58 58
2. Munkaadót terhelő jár. 14 14
3. Dologi kiadás 898 898
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
6. Német Kisebbség összesen: 970 970
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1. Személyi juttatás 233 516 232 001
2. Munkaadót terhelő jár. 59 476 59 079
3. Dologi kiadás 269 821 269 953
4. Pénzeszköz átadás 436 282 436 282
5. Ellátottak juttatása
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 999 095 997 315
9. Polgármesteri Hivatal összesen
1. Személyi juttatás 319 698 318 183
2. Munkaadót terhelő jár. 82 403 82 006
3. Dologi kiadás 307 975 307 854
4. Pénzeszköz átadás 438 210 438 210
5. Ellátottak juttatása 0
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 148 286 1 146 253
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 983 892 982 377
2. Munkaadót terhelő jár. 259 481 259 084
3. Dologi kiadás 671 651 673 530
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 438 210 438 210
5. Ellátottak juttatása 6 160 6 160
Működési kiadások mindösszesen: 2 359 394 2 359 361

4. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat I.
4.-6. Oktatási ágazat
4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0
4.-6. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0
7. Városi Egészségügyi Intézmény
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 0
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 0
9. Polgármesteri Hivatal
1. Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött 2 000 2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás 17 515 17 515
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák 45 000 45 000
Sportcsarnok felújítása 4 500 4 500
Csónakház felújítása 4 784
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 69 015 73 799
9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 69 015 73 799
Felújítási kiadás mindösszesen: 69 015 73 799

5. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv 2011. évi terv Módosított előirányzat I.
4.-6. Oktatási ágazat
4. Kis Bálint Általános Iskola
4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 0
5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
0 0
5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0
4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 0
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés 4 200 4 200
8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 4 200 4 200
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 4 200 4 200
9. Polgármesteri Hivatal
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
5. Cigány Kisebbség
5. Cigány Kisebbség összesen: 0 0
6. Német Kisebbség
6. Német Kisebbség összesen: 0 0
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. 32 174 32 174
Magtárlaposi lakásvásárlás 26 200 26 200
Ipari Park telekvásárlás 45 665 45 665
Kerékpárút végszámlája 86 575 86 575
Kerékpárút műszaki ell.díja 1 437 1 437
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság 1 830 1 830
Városi örökség zárás 375 375
Belterületi útépítés 30 000 30 000
Kerékpárút terv 2 500 2 500
IKSZT ber.2011.évi kiadása 40 368 40 368
Út-és parkoló tervek készítése 1 000 1 000
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. 2 500 2 500
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat 2 000 2 000
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694 694
Belvíz I.ütem kötelezés 1 800 1 800
Belvíz VII. ütem 88 669 88 669
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz 5 000 5 000
Fő út Bajcsy út környezetrendezés 1 500 1 500
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre 1 100 1 100
Csónakkikötő 1 200
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 371 387 372 587
9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 371 387 372 587
7. Fejlesztési kiadás összesen: 375 587 376 787
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 7 443 7 443
Támogatás értékű felhalmozási össz. 7 443 7 443
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 485 1 485
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 1 800
53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó besz-re 4 000
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3 285 7 285
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 10 728 14 728
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 3 333 3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 3 333 3 333
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. 223 500 223 500
Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) 176 830 176 830
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 400 330 400 330
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 789 978 795 178

6. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat I.
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 700 2 450
Kitüntetési alap 200 200
Ifjúsági alap 0 0
Civil alap 3 700 3 700
Sport alap 15 000 15 000
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 385 1 385
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 500
Állati hulla ártalm előző évi 6 500 6 500
Rendezvények alapja 6 000 6 000
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény 0 0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 733
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 2 500 2 500
Kállai adomány 14 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 1 354 1 354
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. 628
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 62 149 60 527
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 15 771 15 771
Fogorvosi gép értékesítése 800 800
Környezetvédelmi alap 3 000
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000 10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség 16 438 16 438
Belvíz beruházás VIII. ütem terv 4 000 6 000
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000 52 250
Hulladéklerakó bírság 7 500 7 500
Kötvény fel nem használt része 602 596 600 596
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 11 000 11 000
Vállalkozói alap 0 0
Közösségi közlekedés saját erő 5 809 5 809
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv 5 000 5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 500 1 500
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv 1 100 1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása 824 824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 000 1 000
Lakossági útép.hj.visszafiz. 1 485 1 485
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 740 671 741 921
7. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 802 820 802 448
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 802 820 802 448
11. Céltartalék összesen: 802 820 802 448
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék 5 000 5000
12. Általános tartalék 5 000 5 000
Tartalék mindösszesen 807 820 807 448

13. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2011. évi nyitó létszám (fő) Változás Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő) Változás Mód.ei.I.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda pedagógus 45 45 45
óvodapedagógus 8 8 8
technikai 28 -5 23 23
Csárdaszállási technikai 0 0 0
Csárdaszállási pedagógus 1 1 1
0 0
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus 43 43 43
oktatást segítő 4 4 4
technikai 23 -5 18 18
Csárdaszállás pedagógus 2 2 2
Csárdaszállás technikai 1 -1 0 0
0 0
Kner Imre Gimnázium pedagógus 26 26 26
technikai 17 -3 14 14
sportcsarnok 3 3 3
0 0
Városi Egészségügyi Intézmény 28 28 2 30
0 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 136 6 142 142
0 0
Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7 7
pedagógiai sz. 7 7 7
0 0
Határ Győző Városi Könyvtár 7 -2 5 2 7
0 0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus 14 14 14
technikai d. 2 2 2
0 0
0 0
Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt 10 -2 8 8
0 0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0
0 0
Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0 0
Ebből: Igazgatás - Kt 0 0
Igazgatás (ügykezelői) - Kt 51 -2 49 49
Okmányiroda - Kt 4 4 4
Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2 2
Kisegítő fizikai - Mt 3 3 3
Mezőőri szolg. - Kjt 6 6 6
0 0
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: 66 -2 64 0 64
Intézmények összesen: 478 -14 464 4 468

rövidítések:

Kt : Köztisztviselői törvény

Mt : Munkatörvény

Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a létszámcsökkenés.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.

A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent 2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.)

2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő, 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő.

A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került 6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.

A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés.

A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett

létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. ( 1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával)

A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a Tourinform Irodánál.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.