A szöveg időállapota: 2012.II.28. -
Időállapot váltás: 2011.II.18. - 2011.IV.29.
2011.IV.30. - 2011.VI.30.
2011.VII.1. - 2011.IX.30.
2011.X.1. - 2011.XII.27.
2011.XII.28. - 2012.II.27.
2012.II.28. -


4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv) 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. §1 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszege 4.392.306 E Ft, ezen belül a 2010. évi pénzmaradvány összege 1.294.785 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 504.718 E Ft, mely összeg teljes egészében támogatás értékű működési bevétel, ebből a TB-től átvett összeg 128.067 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 165.809 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 70.618 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.

3. §2 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.648.408 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 983.892 E Ft, munkaadót terhelő járulék 259.481 E Ft, dologi kiadás 671.651 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 438.210 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 6.160 E Ft, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.

4. §3 Az Önkormányzat felújítási előirányzata 86.656 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

5. §4 Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 924.394 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 430.185 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 32.975 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 7.443 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 3.285 E Ft), a kölcsönök nyújtása 3.333 E Ft, hiteltörlesztés összege 461.234 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.

6. § (1)5 A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 732.848 E Ft. A tartalék összegéből a Képviselő-testület a 700 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) 2011. évben az Ifjúsági alap megszüntetésre került.

(3) A Sport- és Civil támogatási alap felhasználható kerete fix összegben kerül meghatározásra.

(4) A Sport alap 15.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport 1.000 E Ft
b) Gyomai-és Endrődi pálya fenntartása 500 E Ft
c) Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft
d) Testvérvárosi és nemz.sportkapcs.és komm. 1.300 E Ft
e) Tartalék 400 E Ft

(5) A Sport Alap pályázható összege 11.600 E Ft.

(6) A Civil Alap fix összege 3.700 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
Városi Képtár működési támogatása 629 E Ft
Irodalmi, kult.mű, turiszt.kiadvány támogatása 629 E Ft

(7) A Civil Alap pályázható összege 2.442 E Ft.

(8) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi döntés alapján történhet.

(9) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon megtartására és bővítésére használható fel.

(10) A 2008. február 27-én lejegyzett 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt rész 602.596 E Ft összeg, mely a fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a kötvényből történő felhasználás kizárólag Képviselő-testületi döntés alapján történhet. A kötvény felhasználásának részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza.

(11) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján lehet felhasználni.

7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.

8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a. melléklet tartalmazza.

9. § Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény (Továbbiakban: Áht.) 118. §-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. melléklet mutatja be.

10. § Gyomaendrőd Város hitelállományának alakulását, továbbá kezességvállalását - lejárati időpontja 2011. december 20. - a 11. melléklet tartalmazza. Az Ötv. 88. § d. pontja alapján az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a jelenleg tervezett bevételek figyelembe vétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 12. mellékletben kimutatott összeget nem haladhatja meg.

11. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A Kis Bálint Általános Iskola és Óvodánál 2011. május 1.-től 5 fő technikai dolgozói létszámcsökkenés történik a diákétkeztetés átszervezése miatt.

(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 2011. május 1.-től 5 fő technikai dolgozói létszámcsökkenés történik a diákétkeztetés átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszűntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.

(4) A Kner Imre Gimnázium pedagógus álláshelyeinek száma 26 fő, a Sportcsarnok működéséhez biztosított technikai dolgozói létszám 3 fő. 2011. május 1.-től a diákétkeztetés átszervezése miatti létszámcsökkenés a konyhai technikai dolgozóknál 3 fő.

(5) A Térségi Szociális Gondozási Központnál a diákétkeztetés átszervezéséből adódó feladatnövekedés miatt 2011. május 1.-től 6 fő létszámbővítés történik.

(6) A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézménynél 2011. január 1.-től feladatátvétel (Endrődi Népház) miatt 2 fő létszámnövekedés jelentkezik, a feladatok átszervezése, racionalizálása miatt 2011. április 1.-től 2 fő a létszámcsökkenés a Tourinform Irodánál. Az érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség - így 2 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken.

(7) A Határ Győző Városi Könyvtárnál a szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés történik, a költségek csökkentése érdekében. A feladat racionalizálása miatt - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában - 2 fő könyvtárosi álláshely végleges jelleggel csökken.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál a feladat racionalizálása létszámcsökkenést von maga után - az érintett köztisztviselői létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség - így 2 fő teljes munkaidős dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken, így a köztisztviselői létszámkeret 51 főről 49 főre változik.

12. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által foglalkoztatott közcélú munkavégzők létszámáról és működési kiadásának alakulásáról készült kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

13. § (1) 2011. január 1.-től a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja nem változott, 2011. január 1-től 20.000 Ft, az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Továbbiakban: Kjt.) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap 2011. évben maradt a 120.000 Ft. 2011. évben az Ámr. 85. §-ának (2) bekezdése szerinti kereset kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, kivétel a közoktatásban dolgozók köre. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Továbbiakban: Közokt. tv.) 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5.250 Ft/ fő/hónap.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2011. évre nem változott.

A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka - a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.

(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:

a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: 100.000 Ft,

b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000 Ft,

c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: 100.000 Ft,

d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 400.000 Ft,

e) VII. Fejezet 1. pontja szerinti Kegyeleti támogatási keret: 100.000 Ft, a 2. pontja szerinti Temetési segély keret: 100.000 Ft.

f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret: 100.000 Ft.

g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2011. évi költségvetési törvény 59. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 19,04 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik a polgármesteri hivatalban dolgozó közalkalmazottakra és a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottakra is.

14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdése alapján a 15., 15/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2011. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. melléklet tartalmazza.

17. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 21. melléklet mutatja be.

18. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 22. melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 23. melléklet tartalmazza. A társulás határozatát a 24. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2011. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.

(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik - de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.

(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Áht. 95. § (1), és a 99 § (1) bekezdésben foglaltak alapján használhatja fel.

20. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

21. § A képviselők tiszteletdíjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra, melyet a 19. melléklet tartalmaz.

22. § A 25. melléklet tartalmazza a 2011. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.

23. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának véleményét a 2011. évi költségvetési rendelet tervezetről a 26. melléklet tartalmazza.

24. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 27. melléklet tartalmazza.

25. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 28. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

26. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § Hatályát veszti a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 30/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.

28. § A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 2012. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő- testület előtt.

1. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai
Bevételek
Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve
1. cím Költségvetési támogatások
1. alcím Normatív állami hozzájárulás
2. alcím Normatív kötött felhasználású tám.
3. alcím Központosított támogatás
4. alcím Címzett- és céltámogatás
5. alcím TEKI támogatás
6. alcím CÉDA támogatás
7. alcím Vis Maior támogatás
8. alcím Egyéb központi támogatás
2. cím Önkormányzat sajátos műk.bevétele
1. alcím Helyi adók
1. előirányzat Iparűzési adó
2. előirányzat Építményadó
3. előirányzat Telekadó
4. előirányzat Magánszem.komm.adója
5. előirányzat Idegenforgalmi adó
6. előirányzat Pótlék, bírság
2. alcím Átengedett központi adók
1. előirányzat SZJA helyben maradó része
2. előirányzat SZJA jöv. kül. mérséklése
3. előirányzat SZJA normatív módon elosztott
4. előirányzat Gépjárműadó
5. előirányzat Termőföld bérbeadása
3. alcím Különféle bírságok
4. alcím Egyéb sajátos folyó bevétel
1. előirányzat Önkorm.lakás lakbérbevétele
2. előirányzat Mezőőri járulék
3. cím Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. alcím Tárgyi eszköz értékesítése
2. alcím Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért.
3. alcím Pénzügyi befektetés bevétele
4. alcím Koncesszióból származó bevétel
4. cím Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
6. cím Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
7. cím Városi Egészségügyi Intézmény
8. cím Térségi Szociális Gondozási Központ
9. cím Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
1. alcím Térségi Humánsegítő Szolgálat
2. alcím Határ Győző Városi Könyvtár
3. alcím Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. alcím Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
5. alcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat
6. alcím Német Kisebbségi Önkormányzat
7. alcím Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
10. cím Kölcsönök visszatérülése
1. alcím Lakáskölcsön visszafizetés
2. alcím Elemi kár kölcsön visszafizetés
3. alcím Belvíz kölcsön visszafizetés
4. alcím Egyéb kölcsön visszafizetés
5. alcím Közköltséges temetés visszatérítés
11. cím Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. alcím Működési célú
2. alcím Felhalmozási célú
12. cím Értékpapírok értékesítésének bevétele
1. alcím Működési célú
2. alcím Felhalmozási célú
13. cím Kötvények kibocsátásának bevétele
1. alcím Működési célú
2. alcím Felhalmozási célú
14. cím Hitelfelvétel
1. alcím Működési célú
2. alcím Felhalmozási célú
Intézmények bevételi előirányzatai
1. előirányzat Saját bevétel
2. előirányzat Átvett pénzeszköz működési célra
3. előirányzat Felhalmozási célú bevétel
Kiadások
A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel.
Az intézmények kiadási előirányzatai:
1. előirányzat Személyi juttatás
2. előirányzat Munkaadót terhelő járulékok
3. előirányzat Dologi kiadás
4. előirányzat Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
5. előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása
6. előirányzat Felújítások
7. előirányzat Fejlesztések
8. előirányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
9. előirányzat Kölcsönök nyújtása
10. előirányzat Hitelek törlesztése
11. előirányzat Céltartalék
12. előirányzat Általános tartalék

2. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2011. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 698 101 708 145 705 311 361 029
2. Normatív kötött felhasználású tám. 10 792 143 455 227 181 138 282
3. Központosított támogatás 0 87 459 90 880 31 102
4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0
5. TEKI támogatás 0 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0
7. Vis maior támogatás 0 6 325 6 325 6 325
8. Egyéb központi támogatás 15 674 15 642 8 747
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 708 893 961 058 1 045 339 545 485
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 270 000 270 000 239 980 111 194
2. Építményadó 30 000 30 000 30 000 13 470
3. Telekadó 5 000 5 000 5 000 2 262
4. Magánszemélyek kommunális adója 31 000 31 000 31 000 13 931
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000 1 138
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000 2 661
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500 1 500 1 025
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 93 874 93 874 93 874 49 097
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 322 500 322 500 322 500 168 667
3. SZJA normatív módon elosztott 0 0
4. Gépjármű adó 82 000 82 000 72 961 36 093
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0 1 754
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 3 736 3 736
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000 1 664
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 855 874 859 610 820 551 402 956
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek ért.nettó) 20 000 20 926 20 926 503
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 610 610 546
3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampapír befekt. 0 0 8
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 21 536 21 536 1 057
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 584 767 1 842 204 1 887 426 949 498
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 11 363 12 737 13 285 9 136
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 1 594 14 369 14 439 12 690
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 12 957 27 106 27 724 21 826
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 3 969 4 041 4 782 4 143
2. Átvett pénzeszköz műk c. 6 663 8 838 10 152 5 908
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 10 632 12 879 14 934 10 051
6. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 11 137 11 137 11 137 7 376
2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 473 1 473 2 306
3. Felhalm.célú bevétel 0 0 962
4. Előző évi pénzmaradvány
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 11 137 12 610 12 610 10 644
4.-6. Oktatási ágazat összesen: 34 726 52 595 55 268 42 521
7. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 3 654 3 654 3 654 2 691
2. Átvett pénzeszköz műk c. 133 211 140 829 140 829 67 937
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 865 144 483 144 483 70 628
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 206 218 205 674 212 889 97 041
2. Átvett pénzeszköz műk c. 17 416 9 707 12 645 2 772
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 223 634 215 381 225 534 99 813
9. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 0 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 674 12 674 13 122 4 625
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 674 12 674 13 122 4 625
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Saját bevétel 1 410 1 410 1 440 866
2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 397 5 747 5 991 4 484
3. Felhalm.célú bevétel 8 033 8 033 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 2 807 15 190 15 464 5 350
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
1. Saját bevétel 3 252 3 252 2 825 184
2. Átvett pénzeszköz műk c. 586 586 773 395
3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 3 838 3 838 3 598 579
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Saját bevétel 10 753 13 909 13 909 7 388
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 250 848 1 231
3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 10 753 14 159 14 757 8 619
5. Cigány Kisebbség
1. Saját bevétel 1 258 780 797 281
2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 717 240
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
5. Cigány Kisebbség összesen: 1 824 1 346 1 514 521
6. Német Kisebbség
1. Saját bevétel 100 100 100 112
2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 1 092 250
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
6. Német Kisebbség összesen: 666 666 1 192 362
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1. Saját bevétel 139 958 213 192 250 108 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 330 045 217 974 169 685 686
3. Felhalm.célú bevétel 236 427 234 221 215 701 65 955
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1.-7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 706 430 665 387 635 494 66 641
9. Polg.Hiv. összesen:
1. Saját bevétel 156 731 232 643 269 179 8 831
2. Átvett pénzeszköz műk c. 345 834 238 363 192 228 11 911
3. Felhalm.célú bevétel 236 427 242 254 223 734 65 955
4. Előző évi pénzmaradvány 0
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 738 992 713 260 685 141 86 697
10. Kölcsönök visszatérülése
1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 500 4 500 4 500 2 179
2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 600 600 240
3. Belvíz kölcsön visszafizetés 2 000 2 000 2 000 809
4. Egyéb kölcsön visszafizetés(Zöldpark 1120, Csoda vár 218, Fürdő 3000) 4 338 4 338 4 338 3 792
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 0 0
CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/2011. Gye.Kt. hat 876 876
5. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000 3 329 2 555
10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 12 438 13 314 15 643 9 575
0 0
Önkormányzat bevétel összesen 2 731 422 2 981 237 3 013 495 1 258 732
11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek -1 057
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány 55 984 55 984 55 984 17 967
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 1 322 827 1 322 827 1 322 827 0
11. Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 1 378 811 1 378 811 1 378 811 17 967
12. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 0 0 0
13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 0 0 0
14. Hitelfelvétel összesen 0 0 0
Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 110 233 4 360 048 4 392 306 1 257 675

2/a. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2009.évi eredeti ei. 2011. évi terv
11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 22 866
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 333
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 735
Német Kisebbségi Önkormányzat 304
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 20 494
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 22 866
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1 271 919
Térségi Humánsegítő Szolgálat 0
Határ Győző Városi Könyvtár 0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0
Német Kisebbségi Önkormányzat 0
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 1 271 919
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 1 271 919
11. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 1 294 785

2/b. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Önkormányzat 2011. évi normatív támogatása
2010. év 2011. év koncepció 2011. év
Megnevezés telj.mut. mutató fajlagos mutató 2010.évi normatíva telj.mut. mutató fajlagos mutató 2011.évi normatíva telj.mut. mutató fajlagos mutató 2011.évi normatíva
Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel. 14 777 1 947 28 770 819 14 625 2 769 40 496 625 14 625 2 769 40 496 625
Tömegközlekedési feladatok 14 777 0 0 14 625 0 0 14 625 0
Települési sportfeladatok 14 777 0 0 14 625 0 0 14 625 0
Körzetközpontonként egységes 1 3 000 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000
Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai 10 054 276 2 774 904 8 294 276 2 289 144 8 294 276 2 289 144
Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad. 15 499 229 3 549 271 124 28 600 3 546 400 124 28 600 3 546 400
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap 15 499 56 867 944 15 337 56 858 872 15 337 56 858 872
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg. 546 7 729 4 220 034 567 7 729 4 382 343 567 7 729 4 382 343
Lakott külterülettel kapcs.fel. 1 030 2 612 2 690 360 1 019 2 612 2 661 628 1 019 2 612 2 661 628
Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 14 777 0 0 0 0 0
Üdülőhelyi feladatok 7 000 000 1 7 000 000 5 000 000 1 5 000 000 5 000 000 1,5 7 500 000
Közművelődési feladatok 14 777 0 0 0 0 0
Pénzbeli szociális juttatások 14777 112 068 768 104 224 000 96 525 000
Lakáshoz jutás feladatai 0 0 0 0
Családsegítés 15 996 395 6 318 420 15 828 395 6 252 060 15 828 395 6 252 060
Gyermekjóléti Szolgálat 15 996 395 6 318 420 15 828 395 6 252 060 15 828 395 6 252 060
11.c Otthonközeli ellátás
-ca) …házi gondozás és szoc.étk. 36 221 450 7 972 200 0
-cb) …szoc.étkezés és nappali 72 143 943 10 363 860 0
-cc) …csak szoc. étkezés 125 55 363 6 920 313 225 55 360 12 456 000 225 55 360 12 456 000
-cd) …csak házigondozás 14 166 088 2 325 225 65 166 080 10 795 200 65 166 080 10 795 200
-ce) …csak nappali ellátás 101 88 580 8 946 580 158 88 580 13 995 640 158 88 580 13 995 640
11.e Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 1 1 996 550 1 996 550 2 1 996 550 3 993 100 2 1 996 550 3 993 100
11. j Fogyatékos és demens személyek nappali int.ell. 26 405 600 10 545 600 26 405 600 10 545 600 26 405 600 10 545 600
12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 0 0 0
-ac) Demens betegek bentlakásos int.ell. 59 710 650 41 928 350 86 710 650 61 115 900 86 710 650 61 115 900
12.b Átl.ápolást , gondozást igénylő ellátás 0 0 0
-bca) Időskorúak ápoló-gondozó bentlak.otthoni ell. 89 635 650 56 572 850 54 635 650 34 325 100 54 635 650 34 325 100
-bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos 10 635 650 6 356 500 9 635 650 5 720 850 9 635 650 5 720 850
12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 21 309 350 6 496 350 28 309 350 8 661 800 28 309 350 8 661 800
2009/2010. 8 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legfelj.napi 8 óra 2 350 000 0
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8,9 110 2 350 000 13 943 333
2009. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 13,8 241 2 350 000 21 620 000
2009. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 5,2 90 2 350 000 8 146 667
2009. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,6 110 2 350 000 15 040 000
2009. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 14,8 220 2 350 000 23 186 667
2009. szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 9,3 121 2 350 000 14 570 000
2009. szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10,8 123 2 350 000 16 920 000
2009. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 12,3 148 2 350 000 19 270 000
2009. szept.1-től iskolai okt- 11 évf. 8,3 84 2 350 000 13 003 333
2009. szept.1-től iskolai okt- 12-13 évf. 12,5 118 2 350 000 19 583 333
Alapfokú zene 2 92 2 350 000 3 133 333
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 3,9 486 2 350 000 6 110 000
Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 3,1 59 2 350 000 4 856 667
Kollégiumi nevelésre- gimi 2 350 000 0
Kollégiumi nevelésre- középisk. 2 350 000 0
napközi-1-4. évf 3,5 369 2 350 000 5 483 333
napközi-5-8. évf 1 151 2 350 000 1 566 667
2009. szept.1-től ált.i.SNI-magántanuló 1 224 000 149 333
2009. szept.1-től középi.SNI-magántanuló 0 224 000 0
2009.szept.1-től gyógyped.nev.visszahely 0 134 400 0
2009. szept.1-től ált.isk.-SNI-testi érzékszervi 0 358 400 0
2009. szept.1-től SNI-beszédfogy.-ovi 1 179 200 119 467
2009. szept.1-től SNI-beszédfogy.-isk 75 179 200 8 960 000
2009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 0 134 400 0
2009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 30 134 400 2 688 000
2009. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 203 40 000 5 413 333
2009. szept.1-től nyelvi felkészítő 32 64 000 1 365 333
2009. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene 92 44 900 2 753 867
2009. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc 486 17 600 5 702 400
2009. szept.1-től gimi.bejáró 49 15 300 499 800
2009. szept.1-től középisk.bejáró 0 15 300 0
2009. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 16 36 300 387 200
2009. szept.1-től 5-6.már műk.int.társ.bejáró 6 36 300 145 200
2009. szept.1-től 7-8.már műk.int.társ.bejáró 10 36 300 242 000
2009. szept.1-től-ált.i.Koll.lakhatási feltételek megter. 22 165 000 2 420 000
2009. szept.1-től-gimi.Koll.lakhatási feltételek megter. 37 165 000 4 070 000
2009. szept.1-től-szak.Koll.lakhatási feltételek megter. 0 165 000 0
0
2010/2011. 4 hónapra, és 8 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra 2 350 000 0 2 350 000 0 2 350 000
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8,3 102 2 350 000 6 501 667 7,9 97 2 350 000 12 376 667 7,9 97 2 350 000 12 376 667
0 0 0 0 2 350 000 0
2010. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 13,5 237 2 350 000 10 575 000 13,1 230 2 350 000 20 523 333 13,1 230 2 350 000 20 523 333
2010. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 6,1 105 2 350 000 4 778 333 6,7 115 2 350 000 10 496 667 6,7 115 2 350 000 10 496 667
2010. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 6,2 94 2 350 000 4 856 667 6,9 104 2 350 000 10 810 000 6,9 104 2 350 000 10 810 000
2010. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 16 237 2 350 000 12 533 333 15,7 233 2 350 000 24 596 667 15,7 233 2 350 000 24 596 667
2010. szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 7,4 97 2 350 000 5 796 667 7,5 98 2 350 000 11 750 000 7,5 98 2 350 000 11 750 000
2010. szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 10,2 133 2 350 000 7 990 000 10,4 136 2 350 000 16 293 333 10,4 136 2 350 000 16 293 333
2010. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 15,2 183 2 350 000 11 906 667 12,4 149 2 350 000 19 426 667 12,4 149 2 350 000 19 426 667
2010. szept.1-től iskolai okt- 11. évf. 6,3 64 2 350 000 4 935 000 5,8 59 2 350 000 9 086 667 5,8 59 2 350 000 9 086 667
2010. szept.1-től iskolai okt- 12. évf. 8,3 84 2 350 000 6 501 667 8,2 83 2 350 000 12 846 667 8,2 83 2 350 000 12 846 667
2010. szept.1-től iskolai okt- 13. évf. 3,2 30 2 350 000 2 506 667 3,1 29 2 350 000 4 856 667 3,1 29 2 350 000 4 856 667
Alapfokú zene 1,9 88 2 350 000 1 488 333 2,3 106 2 350 000 3 603 333 2,3 106 2 350 000 3 603 333
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 4 496 2 350 000 3 133 333 3,0 379 2 350 000 4 700 000 3,0 379 2 350 000 4 700 000
Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 0 0 0 1,4 27 2 350 000 2 193 333 1,4 27 2 350 000 2 193 333
Kollégiumi nevelésre- gimi 3,2 62 2 350 000 2 506 667 1,5 28 2 350 000 2 350 000 1,4 28 2 350 000 2 193 333
Kollégiumi nevelésre- középisk. 0 0 0 0,6 11 2 350 000 940 000 0,6 11 2 350 000 940 000
napközi-1-4. évf 3,6 373 2 350 000 2 820 000 3,7 381 2 350 000 5 796 667 3,7 381 2 350 000 5 796 667
napközi-5-8. évf 0,8 127 2 350 000 626 667 0,8 120 2 350 000 1 253 333 0,8 120 2 350 000 1 253 333
2010. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 1 224 000 74 667 1 224 000 149 333 1 224 000 149 333
2010. szept.1-től SNI-magánt-középi 0 224 000 0 1 224 000 149 333 1 224 000 149 333
2010. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 0 358 400 0 1 358 400 238 933 1 358 400 238 933
2010. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 0 358 400 0 4 358 400 955 733 4 358 400 955 733
2010. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 1 179 200 59 733 3 179 200 358 400 3 179 200 358 400
2010. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 67 179 200 4 002 133 70 179 200 8 362 667 70 179 200 8 362 667
2010. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 0 134 400 0 0 134 400 0 134 400 0
2010. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 27 134 400 1 209 600 21 134 400 1 881 600 21 134 400 1 881 600
2010. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 204 40 000 2 720 000 200 40 000 5 333 333 200 40 000 5 333 333
2010. szept.1-től nyelvi felkészítő 33 64 000 704 000 36 64 000 1 536 000 36 64 000 1 536 000
2010. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene 88 44 900 1 317 067 106 44 900 3 172 933 106 44 900 3 172 933
2010. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc 496 17 600 2 909 867 379 17 600 4 446 933 379 17 600 4 446 933
2010. szept.1-től gimi.bejáró 50 15 300 255 000 39 15 300 397 800 39 15 300 397 800
2010. szept.1-től szakköz.bejáró 0 15 300 0 3 15 300 30 600 3 15 300 30 600
0 0 0 0 0
2010. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró 15 36 300 181 500 17 36 300 411 400 17 36 300 411 400
2010. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 9 36 300 108 900 6 36 300 145 200 6 36 300 145 200
2010. szept.1-től 5-7.már műk.int.társ.bejáró 4 36 300 48 400 5 36 300 121 000 5 36 300 121 000
0 0 0 0 0
2010. szept.1-től-ált.i.Koll.lakhatási feltételek megter. 22 165 000 1 210 000 27 165 000 2 970 000 27 165 000 2 970 000
2010. szept.1-től-gimi.Koll.lakhatási feltételek megter. 40 165 000 2 200 000 28 165 000 3 080 000 28 165 000 3 080 000
2010. szept.1-től-szakkö.Koll.lakhatási feltételek megter. 0 165 000 0 11 165 000 1 210 000 11 165 000 1 210 000
2011/2012. 4 hónapra
Óvoda- 1-3.nevelési év-legf.napi 8 óra 2 350 000 0 2 350 000
Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 7,8 96 2 350 000 6 110 000 7,8 96 2 350 000 6 110 000
0 0
2011. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 12,6 221 2 350 000 9 870 000 12,6 221 2 350 000 9 870 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 7,0 120 2 350 000 5 483 333 7,0 120 2 350 000 5 483 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 8,7 132 2 350 000 6 815 000 8,7 132 2 350 000 6 815 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 13,5 200 2 350 000 10 575 000 13,5 200 2 350 000 10 575 000
2011. szept.1-től iskolai okt- 7.-8. évf. 17,8 233 2 350 000 13 943 333 17,8 233 2 350 000 13 943 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 11,8 142 2 350 000 9 243 333 11,8 142 2 350 000 9 243 333
2011. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf. 16,2 164 2 350 000 12 690 000 16,2 164 2 350 000 12 690 000
Alapfokú zene 4,5 100 2 350 000 3 525 000 4,5 100 2 350 000 3 525 000
Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 6,3 350 2 350 000 4 935 000 6,3 350 2 350 000 4 935 000
Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 2,8 23 2 350 000 2 193 333 2,8 23 2 350 000 2 193 333
Kollégiumi nevelésre- gimi 4,9 40 2 350 000 3 838 333 4,9 40 2 350 000 3 838 333
Kollégiumi nevelésre- középisk. 0,0 2 350 000 0 2 350 000 0
napközi-1-4. évf 3,8 398 2 350 000 2 976 667 3,8 398 2 350 000 2 976 667
napközi-5-8. évf 0,7 115 2 350 000 548 333 0,7 115 2 350 000 548 333
2011. szept.1-től SNI-magánt-ált.i 1 224 000 74 667 1 224 000 74 667
2011. szept.1-től SNI-magánt-középi 0 224 000 0 224 000 0
2011. szept.1-től visszahelyezett tan. 0 134 400 0 134 400 0
2011. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi 2 358 400 238 933 2 358 400 238 933
2011. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi 4 358 400 477 867 4 358 400 477 867
2011. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy. 3 179 200 179 200 3 179 200 179 200
2011. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy. 46 179 200 2 747 733 46 179 200 2 747 733
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi 0 156 800 0 156 800 0
2011. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 30 156 800 1 568 000 30 156 800 1 568 000
2011. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 198 40 000 2 640 000 198 40 000 2 640 000
2011. szept.1-től nyelvi felkészítő 35 64 000 746 667 35 64 000 746 667
Középszintű érettségi vizsga lebony. 85 6 000 510 000 85 6 000 510 000
Szakmai, informatikai fejl.feladatokra 1 236 1 750 2 163 000 1 236 1 750 2 163 000
2011. szept.1-től gimi.bejáró 40 15 300 204 000 40 15 300 204 000
2011. szept.1-től szakköz.bejáró 0 15 300 0 15 300 0
Kedvezményes óvodai étkeztetés 38 65 000 2 470 000 41 68 000 2 788 000 41 68 000 2 788 000
Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés 392 65 000 25 480 000 478 68 000 32 504 000 478 68 000 32 504 000
Kedvezményes középisk. étkeztetés 46 65 000 2 990 000 52 68 000 3 536 000 52 68 000 3 536 000
Kedvezményes kollégiumi étkeztetés 38 65 000 2 470 000 42 68 000 2 856 000 42 68 000 2 856 000
RGYK.kieg hj.5-6-7.évf.étk. 105 20 000 2 100 000 0 0
ingyenes tankönyv 649 10 000 6 490 000 671 12 000 8 052 000 671 12 000 8 052 000
Ált.hj.tanulók tankönyv tám. 1264 1 000 1 264 000 0
Közoktatás összesen: 371 070 800 362 883 933 362 727 267
Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen: 709 074 118 5 110 167 703 456 255 698 100 589
Pedagógiai szakszolgálat 4 4 900000 3 600 000 5 6 1 200 000 6 400 000 5 6 1 200 000 6 400 000
Ped.szakvizsga, továbbképzés támog. 140 140 10 500 1 470 000 140 140 10 500 1 470 000
Osztályfőnöki pótlék kieg. 67 66 26 000 1 733 333 67 66 26 000 1 733 333
Gyógyped.pótlék kieg. 6 6 65 000 390 000 6 6 65 000 390 000
Szoc.továbbképzés,szakvizsga, 7+78 85 85 9400 799 000 85 85 9 400 799 000 85 85 9 400 799 000
8. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen 4 399 000 10 792 333 10 792 333
Szja 8 % 103 441 600 93 874 480 93 874 480 93 874 480
Jöv.diff.mérs. 360 871 844 317 511 610 322 499 610 322 499 610
Mindösszesen: 1 177 786 562 1 125 634 679 1 125 267 012

2/c. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2010. évi er.ei. 2011. évi terv
9. 7. 1. Polgármesteri Hivatal saját bevétel
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 1800 1800
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő 100 100
Adatszolgáltatás 30 30
Közter.felügyelői bírság 237 250
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére 2 410 1 153
Tourinform iroda bevétele 0
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér 8 140 8 140
Bérleti díj 31 030 27 375
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás 1 813 1 813
Egyéb bevételek 1 000 2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2000 2 000
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel 15 000 13 000
Kamatbevétel kötvény 47 500 50 000
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő 9 773 12 297
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 6 250 20 000
Saját bevétel összesen: 127 083 139 958
9. 7. 2. Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 75
Rendszeres segély átvett pénz 227 833 249 808
Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 3 600
Közhasznú tám.bev.70% tám. 1 778
Közcélú munkavégzők támog.-95 % 147 060 69 416
Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saját e. 323
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) 3 600
Létszámleépítés támogatása 1 200
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 1 495 1 297
Kistérségi normatíva szociális 0
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog.
Településőrök tám. 4 800
2009. évben be nem folyt támog. 24 144 0
2010. évben be nem folyt támog. 3 782
Támop 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pály.pe.
Cigány Kisebbségtől megelőlegezett pe.visszafizetése
Térs.Szoc.Gond.K.pályázati pe. Ingatlan karbantartásra
DAOP.4.1.3. Magtárlaposi beruházás
SZOC-IBL-09-0253, 0284, 0293. pály.pe.
Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 414 385 329 501
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas 459
Liget Fürdő pénzeszközátvét 544
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 459 544
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 414 844 330 045
9. 7. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Zöldpark eszk.besz. Pályázat 9 859
4+1 utca építése pályázat 31 049
Járdafelújítás pályázat 13 457
Kerékpárút ép.pályázat 146 036
Vízmű bérleti díj 0
Arop szervezetfejl.pály.tám. 9 058
Polg.hiv.akadályment.pály.pe. 11 841
2009. évben be nem folyt támog. 10 822
Városi örökség pály. 375
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. 67 745
Belvízrendezés VII.ütem pály.p. 77 459
IKSZT beruh. 2011. évben várható tám. 20 230
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 232 122 165 809
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Belterületi útép. lakossági hj. 1 485
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 10 000 10 000
Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) 5 000 1 000
Rek.alap bev. Vízmű 45 000 45 000
Ipari Park telekvásárlás áfa vig. 13 133
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 60 000 70 618
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 292 122 236 427
9. 7.
Előző évi pénzmaradvány 1 422 441 1 292 413
ebből Működési pm. 60 075 20 494
Felhalmozási pm. 1 362 366 1 271 919
pm.változás:

3. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2010. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
4.-6. Oktatási ágazat
4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 155 043 166 430 166 916 81 176
2. Munkaadót terhelő jár. 41 646 44 427 43 749 21 169
3. Dologi kiadás 43 542 53 381 55 574 33 508
4. Pénzeszköz átadás 509 1 395 0
5. Ellátottak juttatása 2 860 2 942 2 942
4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 243 091 267 689 270 576 135 853
5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 136 967 145 542 145 166 71 755
2. Munkaadót terhelő jár. 37 198 39 431 38 508 19 191
3. Dologi kiadás 38 615 49 590 54 449 33 502
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 3 300 3 300 2 552
5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 216 080 237 863 240 675 124 448
6. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 99 040 101 341 99 566 49 378
2. Munkaadót terhelő jár. 26 650 27 063 26 763 12 918
3. Dologi kiadás 26 041 27 047 29 315 13 839
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 698 698 338
6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 151 731 156 149 156 342 76 473
4.-6. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 391 050 413 313 411 648 202 309
2. Munkaadót terhelő jár. 105 494 110 921 109 020 53 278
3. Dologi kiadás 108 198 130 018 139 338 80 849
4. Pénzeszköz átadás 1 395
5. Ellátottak juttatása 6 160 6 940 6 192
6. Oktatási ágazat összesen: 610 902 661 192 667 593 336 436
7. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 65 281 72 486 72 491 29 368
2. Munkaadót terhelő jár. 15 812 17 622 17 623 7 329
3. Dologi kiadás 61 757 75 149 74 820 30 673
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 142 850 165 257 164 934 67 370
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 207 863 220 373 219 123 101 493
2. Munkaadót terhelő jár. 55 772 56 486 56 486 26 934
3. Dologi kiadás 193 721 196 878 211 244 97 659
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 457 356 473 737 486 853 226 086
9. Polgármesteri Hivatal
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 145 25 798 26 541 12 524
2. Munkaadót terhelő jár. 6 983 6 889 7 019 3 308
3. Dologi kiadás 5 882 6 323 5 898 3 111
4. Pénzeszköz átadás 0 0
5. Ellátottak juttatása 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 010 39 010 39 458 18 943
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 13 161 13 161 14 828 6 972
2. Munkaadót terhelő jár. 3 489 3 489 3 819 1 808
3. Dologi kiadás 6 860 8 483 7 595 4 232
4. Pénzeszköz átadás 0 221
5. Ellátottak juttatása 0
2. Városi Könyvtár összesen: 23 510 25 133 26 242 13 233
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 30 266 30 266 30 866 15 884
2. Munkaadót terhelő jár. 7 972 7 972 8 022 4 222
3. Dologi kiadás 9 343 8 863 6 329 3 021
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 47 581 47 101 45 217 23 127
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 16 552 16 552 17 079 8 661
2. Munkaadót terhelő jár. 4 469 4 469 4 607 2 325
3. Dologi kiadás 14 540 22 097 22 407 14 960
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 35 561 43 118 44 093 25 946
5. Cigány Kisebbség
1. Személyi juttatás 50 12
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 631 845 963 521
4. Pénzeszköz átadás 1 928 1 236 1 236 0
5. Ellátottak juttatása 0
5. Cigány Kisebbség összesen: 2 559 2 081 2 249 533
6. Német Kisebbség
1. Személyi juttatás 58 58 80 47
2. Munkaadót terhelő jár. 14 14 0 0
3. Dologi kiadás 898 898 1 366 401
4. Pénzeszköz átadás 50 0
5. Ellátottak juttatása 0
6. Német Kisebbség összesen: 970 970 1 496 448
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1. Személyi juttatás 233 516 214 947 233 602 119 892
2. Munkaadót terhelő jár. 59 476 57 859 61 104 29 330
3. Dologi kiadás 269 821 336 339 379 099 255 496
4. Pénzeszköz átadás 436 282 485 047 496 468 197 889
5. Ellátottak juttatása
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 999 095 1 094 192 1 170 273 602 607
9. Polgármesteri Hivatal összesen
1. Személyi juttatás 319 698 300 782 323 046 163 992
2. Munkaadót terhelő jár. 82 403 80 692 84 571 40 993
3. Dologi kiadás 307 975 383 848 423 657 281 742
4. Pénzeszköz átadás 438 210 486 283 497 754 198 110
5. Ellátottak juttatása 0
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 148 286 1 251 605 1 329 028 684 837
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 983 892 1 006 954 1 026 308 497 162
2. Munkaadót terhelő jár. 259 481 265 721 267 700 128 534
3. Dologi kiadás 671 651 785 893 849 059 490 923
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 438 210 486 792 499 149 198 110
5. Ellátottak juttatása 6 160 6 940 6 192 338
Működési kiadások mindösszesen: 2 359 394 2 552 300 2 648 408 1 315 067

3/a. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2010. évi eredeti ei. 2011. évi terv
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
02100010 Erdőgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
36000010 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
37000010 Szennyvíz elvezetés
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás (Kamat) 7 100 5 232
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 7 100 5 232
38210110 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 23 800 8 800
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 740 13 974
Összesen: 24 540 22 774
52211010 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 2 740 4 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen 2 740 4 000
66190210 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 9 773 15 214
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 9 773 15 214
81300010 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 36 000 27 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 36 000 27 000
84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 13 596 9 767
2. Munkaadót terhelő jár. 3 569 2 540
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen 17 165 12 307
84111410 OGY képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
84112411 Gyámhivatal
1. Személyi juttatás 5 914 5 694
2. Munkaadót terhelő jár. 1 525 1 447
3. Dologi kiadás 900 997
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 8 339 8 138
84112412 Építéshatóság
1. Személyi juttatás 6 700 6 242
2. Munkaadót terhelő jár. 1 767 1 549
3. Dologi kiadás 0 145
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 8 467 7 936
84112610 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 125 946 123 365
2. Munkaadót terhelő jár. 33 629 30 860
3. Dologi kiadás 130 662 112 742
4. Pénze. átad., egyéb tám 6 500 3 000
Összesen: 296 737 269 967
84112611 Okmányiroda
1. Személyi juttatás 8 417 7 871
2. Munkaadót terhelő jár. 2 310 1 944
3. Dologi kiadás 3 718 3 911
Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 14 445 13 726
84112612 Önkorm.ellátó szolg.
1. Személyi juttatás 4 787 3 693
2. Munkaadót terhelő jár. 1 489 924
3. Dologi kiadás 10 397 10 542
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 16 673 15 159
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
1. Személyi juttatás 3 924
2. Munkaadót terhelő jár. 1 053
3. Dologi kiadás 0
4. Pe.átadás 0
Összesen: 4 977 0
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
84140210 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 34 000 34 000
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 34 000 34 000
84140310 Városgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 13 138 13 138
4. Pénze. átad., egyéb tám. 13 200 13 872
Összesen: 26 338 27 010
84140311 Vállalkozói iroda
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 882 882
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 882 882
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 2 647 2 603
2. Munkaadót terhelő jár. 727 612
3. Dologi kiadás 0 97
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 3 374 3 312
84242111 Mezőőri szolgálat
1. Személyi juttatás 9 038 9 955
2. Munkaadót terhelő jár. 2 463 2 146
3. Dologi kiadás 2 661 2 951
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 14 162 15 052
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 3 912 593
2. Munkaadót terhelő jár. 1 056 160
3. Dologi kiadás 1 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 5 968 753
84253110 Polgárvédelmi tev.
1. Személyi juttatás 216 216
2. Munkaadót terhelő jár. 58 58
3. Dologi kiadás 1 000 1 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 1 274 1 274
84254110 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 11 716 14 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 11 716 14 000
85101150 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 35 823 33 995
Összesen: 35 823 33 995
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 180 7 180
Összesen: 7 180 7 180
86905210 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 6 000 8 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 6 000 8 000
87301110 Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 120 120
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 120 120
88211110 Rendszeres szociális segély
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 175 906 180 533
Összesen: 175 906 180 533
88211210 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 995 4 330
Összesen: 4 995 4 330
88211310 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 28 491 43 371
Összesen: 28 491 43 371
88211410 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 7 000
Összesen: 0 7 000
88211510 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 8 504 8 581
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 35 431 35 754
Összesen: 43 935 44 335
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
88211810 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 020 11 020
Összesen: 11 020 11 020
88211910 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 800 1 800
Összesen: 1 800 1 800
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 100 7 400
Összesen: 100 7 400
88212210 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 300 4 300
Összesen: 2 300 4 300
88212310 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 500 3 000
Összesen: 1 500 3 000
88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 200 4 000
Összesen: 6 200 4 000
88212510 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
88212910 Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 516 3 516
Összesen: 4 516 3 516
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 10 000 9 000
Összesen: 10 000 9 000
88220210 Közgyógyellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 375 3 375
Összesen: 3 375 3 375
88220310 Köztemetés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 100 3 500
Összesen: 4 100 3 500
88910150 Bölcsődei ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 012 8 522
Összesen: 6 012 8 522
88993510 Otthonteremtési támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
88994250 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
89044110 Közcélú támogatás
1. Személyi juttatás 136 388 62 924
2. Munkaadót terhelő jár. 18 412 8 495
3. Dologi kiadás 3 000 3 809
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 157 800 75 228
89044210 Közhasznú foglalkoztatás
1. Személyi juttatás 2 000
2. Munkaadót terhelő jár. 540
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 779 0
Összesen: 3 319 0
89044310 Közmunka
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
91042210 Védett természeti értékek megőrzése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
91050150 Közműv.int.támogatása-Dériné
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 934 0
Összesen: 2 934 0
91050210 Közműv. Int.működtetése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
91050210 Képtár
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 840 840
Összesen: 840 840
93120410 Diáksport támogatása
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 508
Összesen: 508 0
93291110 Fürdő
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 25 000 33 000
Összesen: 25 000 33 000
93291910 M.N.S.egyéb szórakoztatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
85600021 Okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
1. Személyi juttatás 220
2. Munkaadót terhelő jár. 60
3. Dologi kiadás 171
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 451 0
94990010 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
1. Személyi juttatás 526 593
2. Munkaadót terhelő jár. 142 160
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 668 753
96030210 Temetkezés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
93110210 Sportlétesítmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 3 111 3 241
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 3 111 3 241
0
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
1. Személyi juttatás 324 231 233 516
2. Munkaadót terhelő jár. 77 304 59 476
3. Dologi kiadás 301 889 269 821
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 389 250 436 282
7. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen: 1 092 674 999 095

4. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat
neve
2011. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
4.-6. Oktatási ágazat
4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0 0 0
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0 0
4.-6. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0 0
7. Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-kerítés felúj 0 2 000 2 000 149
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 2 000 2 000 149
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból épületfelújítás 4 500 1 974
8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 4 500 1 974 0
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 6 500 3 974 149
9. Polgármesteri Hivatal
1. Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0 0
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött 2 000 2 000 2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás 17 515 17 155 17 155 15 290
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák 45 000 45 000 49 886 12 963
Sportcsarnok felújítása 4 500 4 500 4 500 3 721
Csónakház felújítása 4 784 4 784 0
608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 006 1 006 900
Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka 721 721 721
Endrődi temetőnél csatorna rekonstr. 427 427
Opel Combo autógáz beszerelés 214 214
Közmunka eszközfelújítás 950
Jókai úti óvoda ivóvíz beköt.felúj. 139
Népliget u.ép.kazánház és fűt.r.felúj. 900
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 69 015 75 166 82 682 34 236
9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 69 015 75 166 82 682 34 236
Felújítási kiadás mindösszesen: 69 015 81 666 86 656 34 385

5. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
4.-6. Oktatási ágazat
4. Kis Bálint Általános Iskola
4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 0 0 0
5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
0 0 0
5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
interaktív atlasz vásárlása 193 193
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 193 193
4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 0 193 193
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés 3 529 3 529
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 3 529 3 529 0
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés 4 200 2 425 2 425 3 414
adományból épület felújítás 2 526 1 233
8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 4 200 2 425 4 951 4 647
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 4 200 5 954 8 673 4 840
9. Polgármesteri Hivatal
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Zongora és présgép vásárlása, eszközbeszerzés 480 1 341
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 480 1 341 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0 0
5. Cigány Kisebbség
5. Cigány Kisebbség összesen: 0 0 0 0
6. Német Kisebbség
6. Német Kisebbség összesen: 0 0 0 0
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. 32 174 32 174 32 174 16 883
Magtárlaposi lakásvásárlás 26 200 30 001 30 001 30 000
Ipari Park telekvásárlás 45 665 45 665 45 665 45 665
Kerékpárút végszámlája 86 575 86 575 86 575 25 946
Kerékpárút műszaki ell.díja 1 437 1 437 1 437 1 437
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság 1 830 1 830 1 830 2 397
Városi örökség zárás 375 375 375
Belterületi útépítés 30 000 30 000 30 000 6 189
Kerékpársáv és út terv 2 500 3 500 3 500 1 960
Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 960 1 960
IKSZT ber.2011.évi kiadása 40 368 40 368 0
Út-és parkoló tervek készítése 1 000 0 0
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. 2 500 2 500 2 500 130
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat 2 000 2 000 2 000 392
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694 694 694 459
Belvíz I.ütem kötelezés 1 800 1 800 1 800
Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv 3 750 3 750
Belvíz VII. ütem 88 669 88 669 88 669 20 862
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz 5 000 5 000 5 000
Fő út Bajcsy út környezetrendezés 1 500 1 500 1 500
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre 1 100 1 100 1 100 1 125
Csónakkikötő 1 200 1 200
Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése 450 450 450
Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése 9 675 9 675 6 250
Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése 264 264 264
Védelmi övezet per területvásárlás 16 062 16 062 16 062
Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés 1 594 1 594 1 594
Informatikai beruházások 1 090 1 090 1 090
Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó 117 117 117
Föld és egyéb ingatlan vásárlása 1 536 1 536 1 536
Szennyvíztisztító telep elvi engedély 24
Sportcsarnok felúj 400
Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész. 1 356 1 356
Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 500 500
Taninform program felh.jog. 124 124
OPTIJUS jogdíjas t.vás. 349
TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz. 42 519 42 659
Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása 269 269
Közmunka eszközbeszerzés 2 396
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 371 387 457 654 420 171 181 232
9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 371 387 458 134 421 512 181 232
7. Fejlesztési kiadás összesen: 375 587 464 088 430 185 186 072
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
Beköltözési hj.visszafizetés ÁK. 8 482 8 482
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak 2 473
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 7 443 7 443 7 443
Támogatás értékű felhalmozási össz. 7 443 7 443 7 443 2 473
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 485 1 485 1 485 371
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 0 0 0
53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó besz-re 4 000 4 000 4 000
Közmű 15 % visszatérítés 1 831 1 841 1 835
Környezetvéd.alap felhasználása 4 885 4 885 4 885
527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 160 160
Körös-Kajak SE ber.c.pe.átad felajánlásból 314
Otthonteremtési támogatás 2 655 4 365 2 655
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3 285 15 016 17 050 13 746
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 10 728 30 941 32 975 16 219
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 3 333 3 333 3 333 500
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 0
Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön 2 329 1 116
CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt. hat 876 876
Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés 3 986 3 986 3 986
Vállalkozásfejlesztési alapból támog. 10 000 10 000 10 000
Csemetekert Óvoda tám.-716/2011. Kt.hat. 600
IKSZT beru-hoz pe.átad. 39 780
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 3 333 18 195 60 904 15 602
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. 223 500 223 500 223 500 0
Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) 176 830 176 830 176 830 85 982
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 400 330 400 330 400 330 85 982
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 789 978 913 554 924 394 303 875

6. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 700 28 28
Kitüntetési alap 200 0 0
Ifjúsági alap 0 0 0
Civil alap 3 700 0 0
Sport alap 15 000 150 150
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 385 60 60
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 0 0
Állati hulla ártalm előző évi 6 500 0 0
Rendezvények alapja 6 000 0 0
Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből 0 0
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény 0 0 0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 0 0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 2 934 0
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 2 500 2 340 0
Kállai adomány 14 000 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 1 354 1 354 1 354
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. 0 0
ÖNO átvett konyhai készlet rendezése 768 768
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 440 0
Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt. 2 300 0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 62 149 22 951 14 937
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 15 771 17 604 17 604
Fogorvosi gép értékesítése 800 800 800
Környezetvédelmi alap 0 0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 1 522
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 1 848
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. 581 0
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000 10 000 10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség 16 438 16 438 16 438
Belvíz beruházás VIII. ütem terv 4 000 6 000 6 000
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000 25 378 25 378
Hulladéklerakó bírság 7 500 7 500 7 500
Kötvény fel nem használt része 602 596 565 980 546 338
Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály. 29 541 29 541
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 11 000 11 000 11 000
Vállalkozói alap 0 0 0
Közösségi közlekedés saját erő 5 809 5 825 5 825
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv 5 000 5 000 5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 500 0 0
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv 1 100 1 100 1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása 824 824 824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 000 0 0
Lakossági útép.hj.visszafiz. 1 485 1 485 1 485
Előző évek bérleti díj maradványa 23 496 23 496
Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 7020, városi örökség p.28641,13232, komp.okt. 57 146 6 212
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa 509 0
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 0 0
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 740 671 789 577 717 911
7. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 802 820 812 528 732 848
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 802 820 812 528 732 848
11. Céltartalék összesen: 802 820 812 528 732 848
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék 5 000 0 0
12. Általános tartalék 5 000 0 0
Tartalék mindösszesen 807 820 812 528 732 848

6/a. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötvény felhasználás alakulása

Összege (E Ft)
Fejlesztési hiányunk 250 574
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés 250 574
Törlesztés kötvényből 146 830
Tartalékba hely. 602 596
Megnevezés Adat E Ft
Intézményi felhalmozási kiadás 4 200
Sportcsarnok felújítás 4 500
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. 32 174
Magtárlaposi lakásvásárlás 26 200
Ipari Park telekvásárlás 2 532
Kerékpárút végszámlája 18 830
Kerékpárút műszaki ell.díja 1 437
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság 1 830
Kerékpárút terv 2 500
IKSZT ber.2011.évi kiadása 20 138
Út-és parkoló tervek készítése 1 000
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. 2 500
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat 2 000
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694
Belvíz I.ütem kötelezés 1 800
Belvíz VII. ütem 11 210
Fő út Bajcsy út környezetrendezés 1 500
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre 1 100
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 7 443
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség 16 438
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 11 000
Közösségi közlekedés saját erő 5 809
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv 5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 500
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv 1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása 824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 000
Belterületi útépítés 30 000
Út és járdafelújítás 17 515
Egyéb általános tartalék 5 000
Összesen 250 574
Forrás kijelölése nélkül a Képviselő-testület az alábbi célkitűzésekre kíván fokozott figyelemmel
lenni (pl. pályázati lehetőségek):
Megnevezés Adat E Ft
Intézményi felújítások 4 200
Út és járdafelújítás ,
Németzug szivattyú felúj. 1 500
Magtárlaposi lakások befejezése 10 000
Belterületi útépítés ,
Parkoló építés 3 000
Közvilágítás bővítése 2 000
Új játszótér építése, régi játékok átal. 500
Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejlesztése 2 000
Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés 1 000
Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendezés 1 000
Holtág vízparti sétány kialakítása 3 000
Mirhó területrendezés 1 000
OMW-Besenyszeg záportározó, tereprendezés 1 000
Zöldpark eszközbeszerzés 5 000
Első lakáshozjutók támogatása 182
Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi alap 3 000
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 2 000
Turisztikai alap 1 000
Ipari Park közmű bővítés 18 603
Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saját erő 15 000
Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész 3 000
Belvíz IV.ütem tervezés 1 000
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 7 000
Liget Fürdő egyéb fejlesztések 49 600
Köztemetők felújítása 4 000
Hármas-Körös csónakkikötő tervei 3 500
Öntözési feladatok továbbtervezése 6 500
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés saját erő 9 000
Orvosi rendelők (Fő út 3.) WC 2 000
Németzug, Hantoskert tápcsatorna 2 000
Révzugi zagykazetták 1 000
Szennyvíz ép. (Áchim-Endrődi) 1 000
Kerékpárút építés önerő (Kodály-Pájer) 25 000
Önkormányzati tulajdonú épületek karbantartási alapja 2 000
Polgármesteri Hivatal udvar felúj. 500
Praxisvásárlás 3 000
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 000
Csókási park kialakítás I.ütem 500
Összesen 196 585

7. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2010. évi er.ei. 2011. évi terv
Költségvetési bevétel összesen 2 910 706 2 731 422
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 1 436 309 1 294 785
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0
0 0
Bevétel mindösszesen 4 347 015 4 026 207
Működési kiadás összesen 2 478 849 2 359 394
Felújítás összesen 115 169 69 015
Fejlesztés összesen 480 155 789 978
Tartalék 1 272 842 807 820
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen 4 347 015 4 026 207

7/a. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Önkorm.ktgvetési támogatás 708 893 Személyi juttatás 983 892
Normatív állami hj. 698 101
Normatív kötött 10 792 Munkaadót terh.jár. 259 481
Központosított tám. 0
Dologi kiadás 671 651
Önkorm.sajátos műk.bev. 817 874
Ellátottak juttatásai 6 160
Helyi adók 308 000 Peszk.átadás,egyéb tám. 438 210
Talajterhelési díj 1 500
Átengedett közp.adók 498 374
Egyéb sajátos folyó bev. 10 000 Működéssel kapcs.céltartalék 62 149
Saját bevételek 367 192
Átvett peszk.működési célra 504 718
Pénzmaradvány műk.célra (feladattal terhelt) 22 866
Működési bevétel összesen 2 421 543 Működési kiadás összesen 2 421 543
Önkorm.ktgvetési tám.
Normatív állami hj.
Lakáshoz jut.és fennt.f. 0
Önkorm.sajátos felh.bev. 38 000
Helyi adók
Ép.és teleka.20%-a 7 000
Magánsz.komm.adója 31 000
Felh.és tőke jellegű bevétel 50 000 Felújítási kiadás 69 015
Átvett peszk.felhalmozási célra 236 427 Fejlesztési kiadás 375 587
Pénzmaradvány felh.célra 1 271 919 Felh.c.peszk.átadás 10 728
Egyéb fin.bevétel 0 Kölcsönök nyújtása 3 333
Kölcsönök visszatérülése 8 318 Hosszú lej.hitelek törl. 400 330
Felhalmozással kapcs.céltartalék 745 671
Felhalmozási bevétel összesen 1 604 664 Felhalmozási kiadás összesen 1 604 664
Bevétel összesen 4 026 207 Kiadás összesen 4 026 207

8. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011.évi terv
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 708 893
2. Központosított támogatás 0
3. SZJA 416 374
4. Gépjárműadó 82 000
5. Termőföld bérbeadása 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 0
7. Mezőőri járulék 10 000
8. Helyi adók 309 500
9. Polgármesteri Hiv.+ intézmények saját működési bevétel+ 367 192
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 504 718
11. Működési célú pénzmaradvány 0
Működési célú bevételek összesen: 2 398 677
II. Működési célú kiadások
1. Intézmények működési kiadása 1 211 108
2. Polgármesteri Hiv. működési kiadása 1 148 286
3. Működéssel kapcsolatos céltartalékok 62 149
4. Kötelező céltartalék 0
Működési célú kiadások összesen: 2 421 543
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -22 866
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 31 000
4. Építményadó és telekadó 20%-a 7 000
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 50 000
7. Kölcsönök visszatérülése 8 318
8. Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele 236 427
9. Polg.Hiv. egyéb fin. bevétele 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 332 745
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Intézmények felújítási kiadásai 0
2. Intézmények fejlesztési kiadásai 4 200
3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai 69 015
4. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai 371 387
5. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás 10 728
6. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai 3 333
7. Felhalmozással kapcsolatos céltartalékok 745 671
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 223 500
9. Kötvény törlesztése 176 830
Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 604 664
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -1 271 919
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: -1 294 785

8/a. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előző évi pénzmaradványok figyelembevételével

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011.évi terv
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 708 893
2. Központosított támogatás 0
3. SZJA 416 374
4. Gépjárműadó 82 000
5. Termőföld bérbeadása 0
6. Önkorm. sajátos bevétele 0
7. Mezőőri járulék 10 000
8. Helyi adók 309 500
9. Polgármesteri Hiv.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kamatbev-nek az a része, ami a kamatfizetés forrása), Kölcsön visszatér.1120 Zöldp., 3000 Fürdő 367 192
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 504 718
11. Működési célú pénzmaradvány (feladattal terhelt) 22 866
Működési célú bevételek összesen: 2 421 543
II. Működési célú kiadások
1. Intézmények működési kiadása 1 211 108
2. Polgármesteri Hiv. működési kiadása 1 148 286
3. Működéssel kapcsolatos céltartalékok 62 149
4. Kötelező céltartalék 0
Működési célú kiadások összesen: 2 421 543
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 31 000
4. Építményadó és telekadó 20%-a 7 000
5. Fejlesztési célú kötött norm tám
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei (kötvény kamatbevételének kamatfizetésre nem fordított része) 50 000
7. Kölcsönök visszatérülése 8 318
8. Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele 236 427
9. Polg.Hiv. egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 271 919
Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 604 664
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Intézmények felújítási kiadásai 0
2. Intézmények fejlesztési kiadásai 4 200
3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai 69 015
4. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai 371 387
5. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás 10 728
6. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai 3 333
7. Felhalmozással kapcsolatos céltartalékok 745 671
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 223 500
9. Kötvény törlesztése 176 830
Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 604 664
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: 0

9. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2010-2011.

Adatok E Ft-ban
Intézmény megnevezése 2010. évi eredeti ei. 2011. évi terv
Összes kiadás Szem.jutt. Munkaa.terh.jár. Dologi Pénzeszk. átadás Összes kiadás Szem.jutt. Munkaa.terh.jár. Dologi Ellátottak jutt. Peszk.átadás
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. 266 956 161 744 44 076 58 716 2 420 243 091 155 043 41 646 43 542 2 860
Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. 236 385 143 949 37 920 51 158 3 358 216 080 136 967 37 198 38 615 3 300
Kner Imre Gimnázium 166 003 106 960 28 752 30 291 0 151 731 99 040 26 650 26 041 0
Oktatás összesen: 669 344 412 653 110 748 140 165 5 778 610 902 391 050 105 494 108 198 6 160
Városi Egészségügyi Int.összesen: 137 557 59 176 16 624 61 757 0 142 850 65 281 15 812 61 757
Térségi Szociális Gondozási Központ 410 512 198 411 53 287 158 814 0 457 356 207 863 55 772 193 721
Polgármesteri Hivatal összesen 1 092 674 324 231 77 304 301 889 389 250 999 095 233 516 59 476 269 821 436 282
Cigány Kisebbség 6 309 2 651 868 2 161 629 2 559 0 0 631 1 928
Német Kisebbség 1 070 1 052 18 970 58 14 898
Közműv.Közgyűjt.és Turiszt.Int. 34 371 15 457 4 201 14 713 0 35 561 16 552 4 469 14 540
Térségi Humánsegítő Szolgálat 44 946 23 995 6 502 14 449 0 39 010 26 145 6 983 5 882
Határ Gy.Városi Könyvtár 29 071 15 198 4 083 9 790 0 23 510 13 161 3 489 6 860
Városi Alapf.Műv.okt.Int. 52 995 33 239 8 763 10 993 0 47 581 30 266 7 972 9 343
Működési kiadás összesen 2 478 849 1 085 011 282 380 715 783 395 675 2 359 394 983 892 259 481 671 651 6 160 438 210

10. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2011. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)
Megnevezés Tervezett kivetett alapadó Költségvetésben tervezett bevétel adó mérséklés (csökkenés)
Építményadó 30 000 30 000 0
Telekadó 5 291 5 000 291
Magánszemélyek kommunális adója 42 400 31 000 11 400
Iparűzési adó 270 600 270 000 600
Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 0
Összesen 353 291 341 000 12 291
Különbség -12 291

2011. évben az alapadó 353.291 E Ft, de ezt az összeget az adómérséklések, elengedések módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adó bevétel összesen 341.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 291 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 11.400 E Ft, ami csökkenést mutat az előző évhez képest a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás adómentességének kifutása miatt.

Végül az iparűzési adó az az adónem, amelyben számolhatunk közvetett támogatással. Ebben az adónemben azonban csak a kisvállalkozásokat (2,5 Millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap) illeti meg kedvezmény. Várható közvetett támogatás összege 600 E Ft.

11. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig

adatok: E Ft-ban
2008 2009 2010 2011
Megszűnt szennyvíz társulat által felvett hitel 223 500
Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett
Víziközmű társ.hitel (Rau féle)
Összesen: 223 500
Hitelek mindösszesen: 0 223 500

Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem

Víziközmű Társulat által felvett 223.500.000 Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig.

Készfizető kezesség keletkezés időpontja: 2001. december 07.

A hitel végső visszafizetésének lejárata: 2011. december 20.

2005.december 14-én a társulás megszűnt.

A kibocsátott kötvény törlesztése 2011. évben kezdődik, március 31-én és szeptember 30-án válik esedékessé. Pontos összegét a CHF árfolyama határozza meg. CHF-ben kifizetett értéke 2011-ben kb. 842.050 CHF.

12. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A helyi Önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának (hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevétel 70 %-a.

Számítás alapja és összeg meghatározása:

E Ft-ban
Megnevezés összeg
Intézmény egyéb sajátos bevétele 92 000
Kamat bevétel 63 000
Helyi adó bevételek 346 000
összesen 501 000
le hiteltörlesztés 0
le hitel kamata 20 000
Saját bevétel: 481 000
Korrigált saját bev.összesen: 481 000
70% 336 700
A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel
felvétel felső határa 336.700 E Ft.
Víziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül. 223 500

13. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2011. évi nyitó létszám (fő) Változás Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő) Változás Mód.ei.I. Változás Mód.ei.III. Változás Mód.ei.IV. Változás Mód.ei.V.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda pedagógus 45 45 45 45 45 45
óvodapedagógus 8 8 8 8 8 8
technikai 28 -5 23 23 23 23 23
Csárdaszállási technikai 0 0 0 0 0 0
Csárdaszállási pedagógus 1 1 1 1 -1 0 0
0 0 0 0
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus 43 43 43 -2 41 41 41
óvodapedagógus 2 2 2 2
oktatást segítő 4 4 4 1 5 5 5
technikai 23 -5 18 18 18 18 18
Csárdaszállás pedagógus 2 2 2 2 2 2
Csárdaszállás technikai 1 -1 0 0 0 0 0
Csárdaszállás óvodapedagógus 0 1 1 1
0
0 0 0
Kner Imre Gimnázium pedagógus 26 26 26 26 26 26
technikai 17 -3 14 14 14 14 14
sportcsarnok 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény 28 28 2 30 30 30 30
0 0 0 0 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 136 6 142 142 142 142 142
0 0 0 0 0
Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7 7 7 7 7
pedagógiai sz. 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0
Határ Győző Városi Könyvtár 7 -2 5 2 7 7 7 7
0 0 0 0 0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus 14 14 14 14 14 14
technikai d. 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt 10 -2 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0 0 0 0 0
Ebből: Igazgatás - Kt 0 0 0 0 0
Igazgatás (ügykezelői) - Kt 51 -2 49 49 49 49 49
Okmányiroda - Kt 4 4 4 4 4 4
Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2 2 2 2 2
Kisegítő fizikai - Mt 3 3 3 3 3 3
Mezőőri szolg. - Kjt 6 6 6 6 6 -1 5
0 0 0 0 0
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: 66 -2 64 0 64 0 64 0 64 -1 63
Intézmények összesen: 478 -14 464 4 468 1 469 0 469 -1 468

rövidítések:

Kt : Köztisztviselői törvény

Mt : Munkatörvény

Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a létszámcsökkenés.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.

A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent 2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.) 2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő, 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő.

A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került 6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.

A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés.

A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. (1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával)

A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a Tourinform Irodánál.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.

14. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2011. évi létszám és működési kiadás előirányzata
2011. évre szóló közfoglalkoztatás
Rövid időtartamú Hosszabb időtartamú
01-04 hó 05-08 hó 09-12 hó 03-12 hó
Foglalkoztatásba bevont létszám (fő)
171 225 199 14
Munkabér+járulék
(Ft) 18.096.583 24.463.790 19.896.550 8.961.960
Közvetlen ktg= dologi kiadás (Ft)
447.000 1.162.030 945.086 1.254.674
Összes kiadás (Ft)
18.543.583 25.625.820 20.841.636 10.216.634
Támogatási igény + közvetlen ktg =
Összes támogatási igény (Ft) 17.638.754 24.402.631 19.846.809 7.528.046
Összes Saját erő (Ft)
904.829 1.223.190 994.828 2.688.588
Intézményi saját erő (Ft)
173.664 74.456 74.456 0
Önkormányzati
Saját erő (Ft) 731.165 1.148.734 920.372 2.688.588

15. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Nyitó egyenleg 1 294 785 1 218 814 1 188 597 1 138 684 1 055 641 953 228 846 477 681 055 552 477 483 107 368 014 254 869 1 294 785
Bevételek:
1. Helyi adó 15 000 10 000 68 650 30 000 5 000 4 600 6 700 10 000 64 000 35 214 8 000 90 336 347 500
2. Átengedett központi adók 41 322 41 531 41 531 41 531 41 531 41 531 41 531 41 531 41 742 41 531 41 531 41 531 498 374
3. Önkormányzati sajátos bevétel 0 2000 2 000 2 500 2500 1 938 2000 2 000 2500 2 500 2 500 0 22 438
4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám. 59 893 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 708 893
5. Saját bevétel 22 706 24 026 35 026 31 666 33 026 31 126 35 089 22 312 55 000 33 468 34 626 35 001 393 072
6. Átvett pénzeszköz 55 000 45 000 95 000 65 000 55 000 50 000 50 314 59 715 70 572 65 544 75 000 75 000 761 145
7. Bevételek (1.+…+6.) 193 921 181 557 301 207 229 697 196 057 188 195 194 634 194 558 292 814 237 257 220 657 300 868 2 731 422
8. Finanszírozási művelet 0
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 1 488 706 1 400 371 1 489 804 1 368 381 1 251 698 1 141 423 1 041 111 875 613 845 291 720 364 588 671 555 737 4 026 207
Kiadások: 0
10. Személyi juttatás 75 000 72 000 80 000 100 532 82 045 82 045 82 045 82 045 82 045 82 045 82 045 82 045 983 892
11. Munkaadót terhelő járulékok 20 250 19 440 21 600 25 095 21 637 21 637 21 637 21 637 21 637 21 637 21 637 21 637 259 481
12. Dologi kiadás 62 000 62 000 70 634 54 600 52 677 48 693 48 693 48 693 51 263 51 263 60 900 60 235 671 651
13. Egyéb pénzeszk.átadás 32 642 33 334 36 334 36 334 36 334 38 534 40 844 37 334 37 334 36 518 36 334 36 334 438 210
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 3080 3080 0 0 6 160
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 189 892 186 774 208 568 216 561 192 693 190 909 193 219 189 709 195 359 194 543 200 916 200 251 2 359 394
16. Felújítás 13300 1 674 4 526 6 000 6 000 6 000 6 000 25 515 69 015
17. Beruházás 80000 25000 68415 26 676 30 418 30 200 40 000 60 335 93 733 65 200 16 501 253 500 789 978
18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 80000 25000 81715 28 350 34 944 36 200 46 000 66 335 99 733 90 715 16 501 253 500 858 993
19. Kiadások együttesen (15.+18.) 269 892 211 774 290 283 244 911 227 637 227 109 239 219 256 044 295 092 285 258 217 417 453 751 3 218 387
20. Finanszírozási művelet 0
21. Összes kiadás (19.+20.) 269 892 211 774 290 283 244 911 227 637 227 109 239 219 256 044 295 092 285 258 217 417 453 751 3 218 387
22. Tartalék 60 837 67 829 70 833 67 837 120 837 67 092 67 092 67 092 116 385 101 986 807 820
23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) 269 892 211 774 351 120 312 740 298 470 294 946 360 056 323 136 362 184 352 350 333 802 555 737 4 026 207
24. Bevétel, kiadás egyenlege 1 218 814 1 188 597 1 138 684 1 055 641 953 228 846 477 681 055 552 477 483 107 368 014 254 869 0

15/a. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2011. évi költségvetéshez

(adatok eFt-ban)

Kis Bálint Általános Iskola
Megnevezés Havonkénti likviditás összesen
jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Kiadások:
Személyi jellegű juttatások 13 575 13 212 14 097 12 562 12 833 12 039 13 377 12 973 12 363 12 129 12 438 13 445 155 043
Munkaadót terhelő kiadások 3 578 3 480 3 785 3 409 3 468 3 268 3 609 3 500 3 257 3 292 3 395 3 605 41 646
Dologi kiadások 5 301 5 558 6 068 5 165 2 390 1 327 1 788 1 578 3 434 4 794 3 289 2 850 43 542
Ellátottak pénzbeli juttatása 2 860 2 860
Összesen: 22 454 22 250 23 950 21 136 18 691 16 634 18 774 18 051 21 914 20 215 19 122 19 900 243 091
Bevételek:
Saját bevételek 2 247 2 257 1 956 1 529 77 77 66 66 2 849 77 77 85 11 363
Átvett pénzeszköz 105 105 436 106 105 105 105 106 105 105 105 106 1 594
Önkormányzati támogatás 20 102 19 888 21 558 19 501 18 509 16 452 18 603 17 879 18 960 20 033 18 940 19 709 230 134
Összesen: 22 454 22 250 23 950 21 136 18 691 16 634 18 774 18 051 21 914 20 215 19 122 19 900 243 091

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

5502 GYOMAENDRŐD, NÉPLIGET ÚT 2.

2011. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV a tálaló konyha megvalósítása esetén

I. KIADÁSOK
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Személyi juttatás 12 562 11 240 11 948 11 177 11 615 10 987 10 939 12 647 11 193 10 773 11 389 10 497 136 967
Munkaadókat terhelő járulékok 3 391 3 035 3 226 3 088 3 206 2 966 2 954 3 415 3 022 2 887 3 175 2 833 37 198
Dologi kiadás 5 688 5 475 6 620 3 973 1 261 3 083 1 042 972 2 957 1 345 1 738 4 461 38 615
Ellátottak juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 2 192 1 108 0 0 3 300
∑ Működési kiadás 21 641 19 750 21 794 18 238 16 082 17 036 14 935 17 034 19 364 16 113 16 302 17 791 216 080
Felújítási-, felhalmozási kiadás 650 145 1931 1932 700
∑ KIADÁS 21 641 19 750 22 444 18 383 16 082 17 036 16 866 18 966 19 364 16 113 16 302 17 791 216 780
II. BEVÉTELEK
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Működési bevételek 1 058 1 009 1 108 794 0 0 0 0 0 0 0 0 3 969
Átvett pénzeszköz 245 245 1 175 245 245 1 175 245 245 1 175 248 245 1 175 6 663
Önkormányzati támogatás 20 338 18 496 19 511 17 199 15 837 15 861 14 690 16 789 18 189 15 865 16 058 16 615 205 448
Normatív állami támogatás 9 727 9 727 9 727 9 727 8 551 8 551 8 551 8 551 8 551 8 550 8 550 8 550 107 313
Önkormányzati kiegészítés 10 611 8 769 9 784 7 472 7 286 7 310 6 139 8 238 9 638 7 315 7 508 8 065 98 135
∑ Működési bevétel 21 641 19 750 21 794 18 238 16 082 17 036 14 935 17 034 19 364 16 113 16 303 17 790 216 080
Felhalmozási bev. (önkorm.) 650 145 1 931 1 932 700
∑ BEVÉTEL 21 641 19 750 22 444 18 383 16 082 17 036 16 866 18 966 19 364 16 113 16 303 17 790 216 780
január február március április május junius julius augusztus szeptember október november december Összesen
Pénzeszközök forrásai
saját bevétel 788 780 780 780 735 1328 1353 1273 980 780 780 780 11137
önkormányzati támogatás 11027 12497 11035 11781 11080 12233 10473 12288 10835 12781 12039 12525 140594
átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Források összesen: 11815 13277 11815 12561 11815 13561 11826 13561 11815 13561 12819 13305 151731
Pénzeszköz felhasználás ( működés )
személyi juttatás 7600 8906 7600 7906 7600 8906 7600 8906 7600 8906 8604 8906 99040
ma terhelő járulékok 2000 2440 2000 2440 2000 2440 2000 2440 2000 2440 2000 2450 26650
dologi kiadások 2215 1931 2215 2215 2215 2215 2226 2215 2215 2215 2215 1949 26041
Felhasználás összesen: 11815 13277 11815 12561 11815 13561 11826 13561 11815 13561 12819 13305 151731
Fejlesztési kiadás 300 400

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2011. évre
Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen
Saját működési bevételek 15 748 15 745 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 189 493
Állami és társulási normatíva bevétel 14 295 14 295 14 295 14 295 14 295 14 295 14 295 14 295 14 295 14 295 14 295 14 294 171 539
Oktatási Intézmények étkeztetésének térítési díj bevétele 3 345 3 345 3 345 3 345 3 345 16 725
Oktatási Intézmények étkeztetésének normatíva bevétele 4 598 4 598 4 598 4 598 4 599 22 991
Támogató Szolg. Működési támogatás 2 055 2 055 2 055 2 055 8 220
önkormányzati támogatás 6 198 7 215 2 091 3 646 3 146 1 091 3 146 4 146 1 241 3 442 8 475 1 577 45 414
önkormányzati támogatás -konyhai plusz kiadásokhoz 595 595 595 595 594 2 974
Bevételek összesen 36 241 37 255 34 241 33 741 41 779 33 241 33 241 34 241 41 929 42 075 47 108 42 264 457 356
KIADÁSOK január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen
Dologi kiadás 15 003 13 003 13 003 12 503 20 541 12 003 12 003 13 003 20 541 20 541 20 541 21 036 193 721
ill 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 490 185 902
pótlék 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 163 14 000
jubileumi 376 233 618 1 227
kredit 1879 1 879
keresetöszt 3556 3 556
külső jutt 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 109 81 1 000
tandíj 150 150 300
Rendszeres személyi juttatás 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 492 15 490 185 902
Nem rendszeres személyi juttatás 1 248 3 653 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 398 1 481 5 450 1 243 21 961
járulék 4 498 5 107 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 498 4 561 5 625 4 496 55 772
Kiadások összesen 36 241 37 255 34 241 33 741 41 778 33 241 33 241 34 241 41 929 42 075 47 108 42 265 457 356

Városi Egészségügyi Intézmény

Havonkénti likviditás 2011. év
Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
Kiadások:
Személyi juttatások 5566 5566 6117 4884 4884 6884 4751 4751 5083 4751 7285 4759 65281
Munkaadói járulékok 1325 1219 1219 1219 1265 1705 1265 1265 1200 1165 1800 1165 15812
Dologi kiadás 4768 4874 3683 5147 5146 5147 5146 5147 5146 5147 5146 7260 61757
Kiadások összesen: 11659 11659 11019 11250 11295 13736 11162 11163 11429 11063 14231 13184 142850
Bevételek:
OEP finanszírozás 10856 10856 10216 10405 11005 11892 11471 10940 10760 9396 10078 10192 128067
Saját bevételek 304 305 304 305 304 305 304 305 304 305 304 305 3654
EU-s forrás 0 0 0 4000 0 0 0 0 1144 0 0 0 5144
Önkormányzati tám. 499 498 499 498 499 498 499 499 499 499 499 499 5985
Bevételek összesen: 11659 11659 11019 15208 11808 12695 12274 11744 12707 10200 10881 10996 142850

16. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2010-2011. évről áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

Adatok E Ft-ban
Kötelezettség váll.össz. 2010. év 2011.év
Útépítés, útfelújítás 32 174 0 32 174
Forrásai
Támogatás 0
Saját erő 32 174 0 32 174
Kötelezettség váll.össz. 2010. év 2011.év
Magtárlaposi lakásvásárlás 30 000 3 800 26 200
Forrásai
Támogatás
Saját erő 30 000 3 800 26 200
Kötelezettség váll.össz. 2010. év 2011.év
Kerékpárút ép. Fő út-Bajcsy út 150 926 62 914 88 012
Forrásai
Támogatás 123 266 55 521 67 745
Saját erő 27 660 7 393 20 267
Kötelezettség váll.össz. 2010.év 2011.év
Ipari Parkban inkubátorház ber.saját e.bizt. 265 090 90 000 45 665
Forrásai
Támogatás 129 425 0 0
Saját erő 135 665 90 000 45 665
Kötelezettség váll.össz. 2011.év 2012.év
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj. 500 000 11 000 489 000 nyertes pályázat esetén
Forrásai
Támogatás 425 000 0 425 000
Saját erő 75 000 11 000 64 000
Kötelezettség váll.össz. 2009.év 2010.év 2011.év 2012. év 2013.év 2014.év
IKSZT beruházás (Öregszőlő) 51 880 410 5 078 40 368 2724 2 200 1 100
Forrásai
Támogatás 49 259 0 0 20 230 25 729 2 200 1 100
Saját erő 2 621 410 2 211 0
Megjegyzés: A beruházás összesen sora a ténylegesen felmerülő kiadásokat mutatja.
Kötelezettség váll.össz. 2010.év 2011.év
Belvíz VII. ütem 93 669 5 000 88 669
Forrásai
Támogatás 82 459 5 000 77 459
Saját erő 11 210 0 11 210
Kötelezettség váll.össz. 2010.év 2011.év
Sportcsarnok padlózat felúj. 23 629 19 129 4 500
Forrásai
Támogatás 0
Saját erő 23 629 19 129 4 500
Megyei beruházás Kötelezettség váll.össz. 2011. év 2012.év
Belvíz III. ütem peszk.átadás 251 867 49 620 202 247
Forrásai
Támogatás 214 087 42 177 171 910
Saját erő 37 780 7 443 30 337
Kistérségi beruházások Kötelezettség váll.össz. 2011.év 2012.év
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 38 250 10 000 28 250
Forrásai
Saját erő 38 250 10 000 28 250

20. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2011. évi díjtételei

(az összegek bruttóban értendők)
Óvodai ellátás Férőhely 2010. októberi gyereklétszám Önkorm.jutt. Éves önk.tám.óvodai létszám alapján Éves önk.tám.férőhely alapján
Megnevezés Ft/hó/gyereklétszám Ft Ft
Csemetekert Óvoda 83 70 6 760 5 790 600 6 732 960
Szivárvány Óvoda 74 64 7 350 5 773 680 6 526 800
Margaréta Óvoda 82 80 6 830 6 568 200 6 720 720
Tulipános Óvoda 40 20 7 680 2 032 200 3 686 400
Szmola Fő úti óvoda 50 24 7 670 2 449 800 4 602 000
Szabadság úti óvoda 30 27 7 950 2 613 600 2 862 000
Selyem úti óvoda 90 87 6 940 7 266 600 7 495 200
Csoda Vár Gyermekc. 20 20 11 400 2 736 000 2 736 000
Szivárvány Bölcsőde 24 24 12 450 3 585 600 3 585 600
Selyem úti Bölcsőde 24 20 10 000 2 200 000 2 880 000
Összesen 41 016 280 47 827 680
Egyéb önkormányzati feladatok
Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó 598 315 Ft/hó

21. melléklet a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
Városi örökség megőrzése 375 375 0 2010. évről áthúzódó pályázat záró rend.
Kerékpárút építés 67 745 88 012 20 267 2010.évről áthúzódó pályázat
Ipari Park inkubátorház építése saját e. 45 665 2009. évről áthúzódó nyertes pályázat, Önk. a saját erőt biztosítja
Belvíz beruházás VII. ütem s.e. 82 459 93 669 11 210 2010.évről áthúzódó pályázat
Közösségi közlekedés saját erő 5 809 2010. évről áthúzódó nyertes pályázat Szarvas gesztorságával
Határ Győző Városi Könyvtár TÁMOP 2 045 2 045 2009. évről áthúzódó nyertes pályázat
Személyi juttatás 1 100
Munkaadót terhelő járulék 297
Dologi 648
TIOP Rózsahegyi 15 993 15 993 0 Nyertes pályázat, támogatási szerződés megkötése folyamatban
TIOP Kis B.és Kner 30 400 30 400 0 Nyertes pályázat, támogatási szerződés megkötése folyamatban
IKSZT 49 259 51 880 2 621
Pályázati lehetőségek
Turisztikai szolgáltatások fejl.DAOP(szaunapark) 18 000 30 000 12 000 2011-ben benyújtható pályázat (vállalkozás részéről)
Pelletáló üzem kial., Fürdő új hévízkút bekötése KEOP 85 000 100 000 15 000 2011-ben benyújtható pályázat
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés KEOP 51 000 60 000 9 000 2011-ben benyújtható pályázat
Vasúti csomóponthoz kapcsolódó közutak fejl.(Dévaványa-Gyomaendrőd) GOP 2011-ben benyújtható pályázat
Endrődi kerékpárúti szakasz megép.(Kodály-Olajosok útjáig) DAOP 225 000 250 000 25 000 2011-ben benyújtható pályázat


1
Módosította: 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §.
2
Módosította: 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §.
3
Módosította: 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §.
4
Módosította: 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §.
5
Módosította: 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §.