A szöveg időállapota: 2015.X.31. -
Időállapot váltás: 2012.I.1. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2015.X.30.
2015.X.31. -


1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet

az épített örökség védelméről

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon elemére, amely külön jogszabály alapján nem áll műemlékvédelem alatt, és amelyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) épített és természeti környezetének értékeként védetté nyilvánított.

(2) E rendelet célja Gyomaendrőd város településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(3) Gyomaendrőd város épített értékei - tulajdonformára tekintet nélkül - a nemzet, illetőleg a város kulturális kincseinek részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk a jelentőségükhöz méltó használatuk és a megfelelő bemutatásuk közérdek.

A helyi építészeti örökség védettségi kategóriái

2. § (1) Helyi egyedi védelem alá helyezhetők:

a) azok az épületek, épületrészek, épülethomlokzatok, építmények, melyek a város építészeti jellegét alapvetően meghatározzák,

b) a városi tereknek eredeti állapotukban alkotóelemét képező szobrok, közterületi tárgyak, történeti értékű fasorok és egyedi műszaki létesítmények,

c) a kertépítészeti igénnyel létrehozott történeti parkok,

(a továbbiakban összefoglaló megnevezéssel: egyedi védendő érték)

(2) Helyi területi védelem alá helyezhetők:

a) több egyedi védendő értékből álló együttesek, melyek alkotó elemeik egyedi értékén túlmenően együttesként is értéket képviselnek vagy olyan védett és nem védett egyedi védendő értékekből álló együttesek, melyeken belül a védett objektumok értékeinek zavartalan érvényesülését is biztosítani kell.

b) a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok környezetében lévő meghatározott ingatlanok,

c) a város olyan összefüggő részei, ahol az épített és természeti környezet, valamint a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságot képvisel, továbbá olyan városrész, ahol együttest alkotó mértékben találhatók értéket képviselő védendő építmények, utcák, terek, parkok.

A védelemre vonatkozó eljárás

3. § (1) Gyomaendrőd város belterületén valamely egyedi érték védettség alá helyezését, illetve annak megszüntetését bárki írásban kezdeményezheti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Főépítészénél (a továbbiakban: települési főépítész).

(2) A kezdeményezést a települési főépítész - szükség esetén kikérve műemlékvédelmi szakértő, és muzeológus szakértő véleményét - döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti.

(3) A települési főépítészhez benyújtott kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, ismertetését,

b) a védelem rövid indoklását,

c) a védendő érték (pl.: épület, vagy építmény) helyének ingatlan-nyilvántartási azonosítására vonatkozó adatait (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, ill. telekrész megjelölését, tulajdonos, használó),

d) a védendő érték fellelhető és rendelkezésre álló felmérési terveit, korábbi építési fázisainak fellelhető archív dokumentumait,

e) a védendő terület esetében, annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatokat,

f) a védendő érték fényképét,

g) a kezdeményező nevét, és címét,

h) helyszínrajzot.

(4) Az előkészítés során a védelem alá helyezendő védett értékről részletes dokumentációt kell készíteni a (3) bekezdés szerinti tartalommal, amelyhez csatolni kell az értékvizsgálat során keletkező szakvéleményeket.

(5) A helyi védettség alá helyezésről, valamint a védettség megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt.

(6) A helyi védettség kimondásáról, megszüntetéséről az érdekeltet a települési főépítész a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban értesíti.

A helyi védelem alá helyezés és a védelem nyilvántartása

4. § (1) A települési főépítész a védettség alatt álló ingatlanok jegyzékét a helyben szokásos módon és az önkormányzat internetes portálján közzé teszi. A kezdeményezéssel kapcsolatban az érintettek 30 napon belül észrevételt tehetnek.

(2) A helyi védettség alá helyezett értékekről a települési főépítész a 4. mellékletben meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

(3) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. E bejegyzésekről a települési főépítész gondoskodik. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

(4) A helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget alátámasztható indok már nem áll fenn, vagy ha a lefolytatott értékvizsgálati eljárás ezt támasztja alá.

(5) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a műemléki védetté nyilvánítással egyidejűleg a helyi védettség megszűnik. Ha egy védett érték műemléki védettsége megszűnik, a települési főépítész megvizsgálja a helyi védettség alá helyezés lehetőségét.

(6) A védett értékek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati támogatás forrása és formája

5. § (1) A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében elkülönített forrást biztosít az 1. mellékletben felsorolt egyedi helyi védelembe vett értékeken végzendő állagmegóvó, felújítási, vagy a védettség értékét növelő átalakítási munkák támogatásához.

(2) Az egyedi helyi védelemben részesülő értékek felújítási munkáihoz vissza nem térítendő támogatás, vagy kamatmentes kölcsön pályázat útján igényelhető. Vissza nem térítendő támogatásban csak magánszemély részesülhet. Jogi személy részére csak kamatmentes kölcsön nyújtható. Egy pályázó egy ugyanazon épületen elvégzendő azonos építési munkanemre tíz éven belül csak egyszer pályázhat.

(3) A pályázatokat a Képviselő-testülete írja ki a tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetését követő 45 napon belül. A benyújtott pályázatokról átruházott hatáskörben a Képviselő-testületnek az épített környezet védelmével kapcsolatos feladatkört ellátó állandó bizottsága dönt.

Önkormányzati támogatás mértéke

6. § (1) A támogatás mértéke a megpályázott munkálatok költségeinek 50 %-át nem haladhatja meg. Amennyiben a megpályázott munkálatok más forrásból is részesülnek támogatásban, úgy a támogatások együttes összege nem haladhatja meg a bekerülési költség 70 %-át, azaz az épület tulajdonosának, támogatást kérőnek a bekerülési költség legalább 30 %-át saját forrásként kell vállalnia és biztosítania.

(2) A támogatás összege a támogatás odaítélését követő egy éven belül használható fel, az elvégzett munkákat és felhasznált anyagokat, termékeket igazoló számlák alapján, utólagos elszámolással. A támogatás kifizetése 200.000,-Ft-ig egy összegben, azon túl 200.000.-Ft-onként az előző felvett összeg elszámolása mellett történik.

(3) A döntéshozó bizottság a beérkezett pályázatok számára és a benyújtott támogatási igényekre figyelemmel dönti el, hogy az egyes pályázóknak vissza nem térítendő támogatást, vagy kamatmentes kölcsönt nyújt, illetve a támogatottak a két támogatási formát milyen arányban kapják.

A pályázók és a pályázható munkák köre

7. § (1) Támogatás iránti pályázatot nyújthat be jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, magánszemély, vagy társasházi közösség, akinek tulajdonában vagy használatában áll a rendelet 1. melléklete szerint helyi védelembe vett egyedi védendő értékek valamelyike.

(2) Támogatás adható az érték védettségéből eredő - a rendeltetésszerű használatához szükséges fenntartás mértékét meghaladó - a védett érték megóvására irányuló, felújítási munkálatok költségeinek térítéséhez, illetve kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek körében:

a) tetőszerkezetek, tető héjazat, kémények felújítása, különösen indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje.

b) az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése.

c) az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.

d) az utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése.

e) utólagos vízszigetelési munkálatok.

f) közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek - kivéve világító reklámhordozó - elhelyezése.

A pályázat benyújtásának feltételei

8. § (1) Önkormányzati támogatás iránti pályázatot a 7. § (1) bekezdés szerinti körből az egyedi védendő érték egy vagy több tulajdonosa, illetve használója nyújthat be a pályázaton részt nem vevő, de az ingatlannal érintett tulajdonosok - a pályázat benyújtásához és az építési munkálatokhoz hozzájáruló nyilatkozatával.

(2) A pályázónak igazolnia kell, hogy helyi adó, illetve fizetési hátraléka az önkormányzattal szemben nincs.

(3) A pályázónak rendelkeznie kell

a) a pályázatban körülírt munkák elvégzéséhez jogszabályban előírt műszaki tervdokumentációval,

b) jogszabályban előírt építési engedély határozattal, vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló határozattal.

c) a munkálatokhoz tartozó költségvetéssel, vagy a munka teljes elvégzésére vonatkozó kivitelezői árajánlattal,

d) a c) pont szerint meghatározott költségfedezet minimum 50 %-ával, illetve más forrásból is támogatott munka esetén 30 % igazolt saját erővel.

A pályázat tartalma, benyújtása, elbírálása

9. § A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a 2. melléklet szerinti, pályázati kiíráshoz mellékelt adatlapot

b) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,

c) az építési engedély megadásáról szóló jogerős határozatot,vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló határozatot, az engedély, vagy bejelentési tervdokumentáció 1 példányát

d) jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1 példányát,

e) a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó költségvetést vagy kivitelezői árajánlatot,

f) a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,

g) az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,

h) nyilatkozatot az 7. § (3) d) szerinti önerő meglétéről,

i) nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról.

Pénzügyi rendelkezések

10. § (1) A támogatás kifizetésének módjáról, a felhasználásról és a vállalt teljesítés garanciális feltételeiről, illetve kamatmentes kölcsön folyósításának feltételeiről, visszafizetésének módjáról és összegéről a támogatás felhasználásának határidejéről, az ellenőrzés módjáról a támogató és támogatott megállapodást kötnek a 3. melléklet szerinti támogatási szerződéssel. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a támogatottal.

(2) A kamatmentes kölcsönt, az épületen végzett munka befejezésétől számított 6 hónapon belül kell elkezdeni törleszteni, a visszafizetés ideje 2 évnél hosszabb időtartamú nem lehet. A visszatérítendő támogatás havi törlesztő részlete nem lehet havi 5.000.-Ft-nál kevesebb. Az esedékes törlesztő részlet teljesítései határidejének elmulasztása esetén, a kölcsön hátra lévő összege egyszerre válik esedékessé, a Ptk szerinti késedelmi kamatokkal együtt.

(3) A pályázaton elnyert támogatás egészét a pályázó az építési munka az építésügyi hatóságnál történő bejelentéssel egyidejű megkezdésekor igényelheti. A támogatás igénybevételének feltétele az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötése, melyben a tulajdonosok hozzájárulnak, hogy a támogatás összegének erejéig Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára, az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyezésre a támogatott ingatlanra. A támogatott munka elvégzése után a támogatott köteles a munka elvégzéséről az elszámolást benyújtani, melyhez a (3) bekezdés szerinti igazolást is csatolni kell, az elszámolás elfogadását követő 30 munkanapon belül a polgármester intézkedik a jelzálogjog törléséről.

(4) Az elnyert támogatás pályázat szerinti felhasználását a tervezett munkaterv szerinti és megfelelő minőségben történt elvégzését a munka befejezését követően a pályázat kiírója által kijelölt szakember igazolja, aki az építési munka végzésének ideje alatt jogosult azt ellenőrizni és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben észrevételeit megtenni.

(5) Amennyiben a támogatott munka a szerződésben meghatározott határideig nem, vagy nem elfogadható minőségben valósul meg, a támogatásban részesülő a felvett teljes összeget köteles a mulasztás megállapítását követő 30 napon belül a támogatás felvételének időpontjától - a Ptk. 301. § szerint - számított kamattal növelve visszafizetni.

(6) Az önkormányzat a bejegyzett jelzálogjogát mindaddig fenntartja, míg a támogatott a (2) bekezdés szerint nem teljesít, vagy a (4) bekezdés szerint folyamatosan számított visszafizetést halasztja.

Szabálysértési rendelkezések

11. § 1

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

1. melléklet a z 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Helyi védettség alatt álló egyedi értékek

Polgármesteri Hivatal- Szabadság tér 1. - hrsz.: 1588

Régi Községháza épülete- Fő út 2. - hrsz.: 6291

Liget vendéglő-Erzsébet liget - hrsz.: 1244

Evangélikus templom- Fő út 178. - hrsz.: 2016

Lakóépület Fő út 176. - hrsz : 2017

Kner Imre Gimnázium- Hősök utca 43. - hrsz.: 687

Középiskolai Kollégium- Hősök utca 39. - hrsz.: 687

Szakközépiskolai Kollégium- Fő út 228. - hrsz.: 1599

Kis Bálint Általános Iskola - Hősök útja 45. - hrsz.: 1591

Általános Iskola (volt Úrikaszinó) - Hősök útja 47. - hrsz.: 1591

Óvoda- Kossuth utca 7. - hrsz.: 113

Gyógyszertár- Dózsa Gy. utca 1. - hrsz.: 5965/1

Volt Iskolaépület, Kisréti Alapítvány épülete - Blaha L. utca 11. - hrsz.:5961

Déryné Művelődési ház- Blaha L. utca 21. - hrsz.: 5948

Lakóház Fő út 36. - hrsz.: 6309

Körös Étterem és Szálloda- Szabadság tér - hrsz.: 691

Volt Gabonaforgalmi irodaépülete(Vári féle ház)-Kossuth utca 68. - hrsz.: 2883

ÁFÉSZ épülete- Kossuth utca 33. - hrsz.: 131/4

Lakóépület Kossuth utca 5. - hrsz.: 112

Református Egyház épülete Hősök útja 44. - hrsz.: 1

Szakközépiskola központi épülete- Hősök útja 38-40. - hrsz.: 1602

Központi orvosi rendelő- Hősök útja 57. - hrsz.: 1580

Lakóház Kossuth utca 32. - hrsz.: 141

Lakóház (volt VIZIG épület) Hősök útja 53. - hrsz.: 1583/3

Gazdatiszti lakás - Szabadság tér 7 - hrsz: 677/1 (H 26)

Bethlen Gábor Szakközépiskola épülete - Fő út 230. - hrsz: 1598 (H 31)

Lakóház - Fő út 183. - hrsz: 14 (H 34)

Sóczó Elek lakóháza - Fő út 220. - hrsz: 1799 (H 35)

Református Szeretetotthon - Fő út 171. - hrsz: 25 (H 40)

Református Szeretetotthon - Fő út 169a, 169b. - hrsz: 23, 24 (H 41)

Lakóház-üzletek - Fő út 188. - hrsz: 2010 (H 42)

Lakóház - Mátyás király u. 3. - hrsz: 1601 (H 61)

Lakóház - Kossuth Lajos u. 13. - hrsz: 117 (H 66)

Postaépület - Kossuth Lajos u. 28. - hrsz: 143 (H 68)

Lakóház - Bajcsy Zsilinszky út 55. - hrsz. 50/1 (H 77)

Lakóház (volt laktanya) - Rákóczi Ferenc u. 13. - hrsz: 168 (H 86)

Irodaépület - Fő út 5. - hrsz: 5009 (H 113)

Plébánia - Fő út 1. - hrsz: 5002/2 (H 115)

Kalmár-féle lakóház - Dózsa György u. 12. - hrsz: 5956 (H 142)

Lakóház - Lábas u. 6. - hrsz: 5075 (H 152)

Nagylaposi Major- Tüköri Kastély

Telki Kastély - Telkpuszta

Bethlen kúria - hrsz: 01468/42

2. melléklet az 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

ADATLAP

Gyomaendrőd Város épített örökségének helyi védelme

támogatására kiírt pályázat benyújtásához

A tulajdonos adatai:

Neve: …………………………………………………………………………...

Lakcíme: …………………………………………………………………………...

Postacíme: …………………………………………………………………………...

Jogállása:*  jogi személyiségű szervezet

 jogi személyiség nélküli szervezet

 magánszemély

 egyéb jogállású pályázó, éspedig: …………………………….

…………………………………………………………………

2. A védett érték adatai:

Megnevezése: …………………………………………………………………………..

Elhelyezkedése: ………………………………………………………………………….

Helyrajzi száma: …………………………………………………………………………..
A védelem kategóriája: egyedi védelem területi védelem
A védett érték funkciója:*  egylakásos lakóépület
 többlakásos lakóépület
 közösségi épület
 gazdasági épület
 egyéb épület
 köztér alkotóeleme
 történeti park
 egyéb építmény:……….…………. ...………………………………..............
……………………………….................
 épületegyüttes
 védelem alatt álló kör nyezet
 történelmi településszerkezet
 egyéb létesítmény: ……….…………. ...………………………………..............
……………………………….................
………………………………………….

3. A támogatással megvalósuló munkálatok megnevezése:*

 épület tartószerkezetet érintő felújítása

 épület tetőszerkezetek, tető héjazaz, kémények felújítása, indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje.

 az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése.

 az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.

 az épület utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények áthelyezése.

 utólagos vízszigetelési munkálatok.

 közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek elhelyezése.

 egyéb munkálatok:………… ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

4. A megpályázott támogatás mértéke: ...…………………………………………. Ft

5. Mellékletek felsorolása:*

 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat

 jogerős építési engedély határozat

 építési engedély tervdokumentáció 1 pl

 jogszabály által előírt esetben kiviteli terv dokumentáció 1 pl

 a tervezett munkákra vonatkozó költségvetés, vagy kivitelezői árajánlat

 a felújítandó objektum állapotát bemutató színes fotók

 az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata

 nyilatkozat az önerő meglétéről

 nemleges igazolás az önkormányzati tartozásról

Gyomaendrőd, 20………………

………………………………………..

pályázó aláírása

* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni

3. melléklet az 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés

a Helyi örökségvédelmi Alapból

pályázat útján elnyert támogatáshoz

amely létrejött

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) képviseli Várfi András polgármester, mint támogató, (továbbiakban: Támogató)

másrészről a(z) ………………………………………….., mint pályázó címe: …………………………,

képviseletében eljár: ………………………………………………., továbbiakban: „Támogatott” között

az alábbiak szerint:

1.Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Helyi örökségvédelmi Alapból, támogatás elnyerésére kiírt 20…. évi pályázati felhívására, a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) ………………………………………. számon iktatott pályázatra vonatkozóan a Támogató ………………………..….. számú határozatával ……………………… Ft, azaz ………………………………………… forint összegű támogatást nyújt a Támogatott részére, amely ………. ,- Ft vissza nem térítendő, és ………….,-Ft visszatérítendő támogatás.

2. A támogatás kizárólag a pályázatban meghatározott alábbi célokra fordítható.

…………………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

A támogatás összegét a Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. A pályázati céllal összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen adó (ÁFA), illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

3. A Támogatott kijelenti, hogy

· 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs,

· az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,

4. A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott ………………………………. számú ……………………………………………………………… pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet a Támogató a Támogatott által aláírt szerződés, és a /2010. Gye. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyósít.

5. Az elszámolás rendje:

A támogatás az odaítélését követő egy éven belül használható fel. Az elvégzett munkákat és felhasznált anyagokat, termékeket igazoló számlák benyújtása után, azok ellenőrzését követően, a helyszíni ellenőrzés megtartása után 8 napon belül kerülnek kifizetésre. A támogatás kifizetés 200.000,- Ft-ig egy összegben, azontúl 200.000,- Ft-ként lehetséges.

A támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyi munka befejeztével 60 napon belül el kell számolni. Amennyiben építési engedélyköteles munkát végeztek, úgy az építésügyi hatóság engedélyét csatolni kell az elszámoláshoz.

A kamatmentes kölcsönt a támogatott munka befejezése után 6 hónapon belül el kell kezdeni törleszteni. A törlesztő részlet mértéke: …………

A kölcsön visszafizetésére meghatározott határidő: ………….

A megvalósítás során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.

6. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.

7. Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása előkészítésének, lebonyolításának és teljesítésének folyamatos ellenőrzését, valamint minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé váló operatív ügyintézést és lebonyolítási feladatot, valamint a támogatás folyósításának előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

8. A Támogatott szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel növelten) az Önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára, a felmondást követő 5 banki napon belül visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.

A Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a támogatási lehetőségekből.

9. A Támogatott az Önkormányzat szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat szerződésszegést követ el, ha a támogatás megfizetését jogos ok nélkül megtagadja. A Támogatott ebben az esetben követelheti a rendkívüli felmondás napjától a szerződésben megállapított időtartamra számított támogatási összeg törvényes kamattal növelt összegét.

10. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit erről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot. értesíteni, és ezzel egy időben írásban benyújthat határidő módosítási kérelmet, melyet 60 napon belül a Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elbírál.

11. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

1) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

2) az államháztartásról szóló, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5. §-ával módosított államháztartási törvény 15/A. §-ából fakadó kötelezettségének eleget téve, jelen megállapodás közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi az Önkormányzat internetes portálján; (www.gyomaendrod.hu)

3) a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;

4) kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni,

5) a támogatott a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás mértékének erejéig az ingatlan-nyilvántartásban Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a támogatási szerződésben meghatározott kölcsön visszafizetésének időpontjáig.

12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetére a szerződő felek a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Gyomaendrőd, 20…... év ……………. hó ……….. nap

…………………..………… …………………………….

Támogatott Támogató

4. melléklet az 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

NYILVÁNTARTÁSI LAP

Gyomaendrőd Város helyi védelem alá helyezett épített örökségéről

1. A védett érték adatai:

Elhelyezkedése: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Helyrajzi száma: ………………………………………………………………………….

Önkormányzati határozat száma a védetté nyilvánításról:………………………………..
A védelem kategóriája: egyedi védelem területi védelem

A védett érték funkciója:*

 egylakásos lakóépület
 többlakásos lakóépület
 közösségi épület
 gazdasági épület
 egyéb épület
 köztér alkotóeleme
 történeti park
 egyéb építmény, éspedig …………. ...………………………………..............
……………………………….................

 épületegyüttes
 védelem alatt álló környezet
 történelmi településszerkezet
 egyéb létesítmény, éspedig …………. ...………………………………..............
……………………………….................
………………………………………….
A védett épített érték rövid leírása:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

A tulajdonos adatai:

Neve: …………………………………………………………………………...

Lakcíme: …………………………………………………………………………...

Postacíme: …………………………………………………………………………...

Jogállása:*  jogi személyiségű szervezet

 jogi személyiség nélküli szervezet

 magánszemély

 egyéb jogállású pályázó, éspedig: …………………………….

…………………………………………………………………

3. A védett érték dokumentumai:**

 A védett érték részletes leírása

 Történeti leírás

 Fotódokumentáció

 Műszaki leírás a védett érték állapotáról

 Felmérési terv

 Igénybevett támogatás önkormányzati határozata

 Igénybevett támogatás elszámolás igazolása

* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni

** a felsorolt és rendelkezésre álló dokumentumok a nyilvántartási lap mellékletét képezik


1
Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. § l) pontja. Hatálytalan 2012. május 1-től.
2
Beiktatta: 21/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. október 31-étől.