15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A KT rendelet 1. §-ában szereplő 9. cím 4. alcím neve "Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény"-re változik.

2. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.470.555.-E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint.

3. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.569.707.-E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben.

4. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 175.752.-E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint.

5. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.244.941.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2010. első félévi beszámolóban szerepeltetni kell.