8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv) 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. § Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszege 4.347.015 E Ft, ezen belül a 2009. évi pénzmaradvány összege 1.436.309 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 601.184 E Ft - a támogatás értékű működési bevétel összege 600.725 E Ft, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz összege 459 E Ft -, a TB-től átvett össszeg 112.996 E Ft, a felhalmozási célú bevételeleken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 239.987 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 60.000 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.

3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.478.849 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.085.011 E Ft, munkaadót terhelő járulék 282.380 E Ft, dologi kiadás 715.783 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 389.897 E Ft, melyből a működési célú támogatás értékű kiadás összege 8.666 E Ft, államháztartáson kívülre működési céllal átadott összeg 91.497 E Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 5.778 E Ft, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.

4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 115.169 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 480.155 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 458.890 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 15.932 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 7.443 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 8.489 E Ft), a kölcsönök nyújtása 5.333 E Ft, hiteltörlesztése nincs önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.

6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 1.272.842 E Ft. A tartalék összegéből a Képviselő-testület a 700 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) 2010. évben az Ifjúsági-, Sport- és Civil támogatási alap felhasználható kerete fix összegben kerül meghatározásra. Ebben az évben a rendelkezésre álló keret összegének megállapítására nem a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet 7. § (1) bekezdése, illetve a közművelődésről szóló 25/1999. (VII. 23.) KT rendelet 6. § (3) bekezdése az irányadó. A fix összegek az alábbiak: Ifjúsági alap 1.300 E Ft, Sport alap 17.000 E Ft, Civil alap 8.000 E Ft.

(3) Az Ifjúsági alap 1.300 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és kitűnő tanulók jutalmazására 300 E Ft, a jó tanuló, jó sportoló díjra 100 E Ft kerül elkülönítésre, 900 E Ft a pályázható összeg.

(4) A Sport alap 17.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport 1.000 E Ft
b) Gyomai-és Endrődi pálya fenntartása 500 E Ft
c) Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft
d) Testvérvárosi és nemz.sportkapcs.és komm. 1.300 E Ft
e) Tartalék 400 E Ft

(5) A Sport Alap pályázható összege 13.600 E Ft.

(6) A Civil alap 8.000 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
a) Városi Képtár működési támogatása 1.000 E Ft
b) Drog prevenció és DADA program 500 E Ft
c) Irodalmi, kult.mű, turiszt.kiadvány támogatása 1.220 E Ft

(7) A Civil Alap pályázható összege 5.280 E Ft.

(8) A Képviselő-testület hozzájárul a fejlesztési tartalékban szereplő feladatokra kiírt pályázatok benyújtásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati saját erő előirányzatának mértékéig a felhasználást saját hatáskörben, kizárólagosan a feltüntetett célra engedélyezze.

(9) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon megtartására és bővítésére használható fel.

(10) A 2008. február 27-én lejegyzett 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt rész 417.216 E Ft összegben a fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a kötvény felhasználásának részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza.

(11) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján lehet felhasználni.

(12) A turisztikai alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján lehet felhasználni.

7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.

8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a. melléklet tartalmazza.

9. § Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény (Továbbiakban: Áht.) 118. §-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. melléklet mutatja be.

10. § (1)A 11. melléklet tartalmazza a 2011. és 2012. évekre a költségvetési kitekintést, figyelembe véve a társadalompolitikai prioritásokat illetve a költségvetés-politika prioritásait. A 11/a. melléklet bemutatja a az önkormányzat 2011-2012. évi gazdasági-programját.

(2) A Képviselő-testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2011. és 2012. évekre előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A mindenkori szükséges hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.

11. § Gyomaendrőd Város hitelállományának alakulását, továbbá kezességvállalását - lejárati időpontja 2011. december 20. - a 12. melléklet tartalmazza. Az Ötv. 88. § d. pontjaalapjánaz önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a 13. melléklet tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a jelenleg tervezett bevételek figyelembe vétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 13. mellékletben kimutatott összeget nem haladhatja meg.

12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény jogutódja 2010. március 1. napjától) önállóan működő intézménynél feladatátvétel miatt 3 fő létszámnövekedés jelentkezik, így az engedélyezett létszám 5 főről 8 főre változik.

(3) A Határ Győző Városi Könyvtárnál a TÁMOP és TIOP pályázat sikeres megvalósítása érdekében 1 fő létszámnövekedés történt határozott idejű, 2011. április 30-ig szóló szerződéssel. Igy az engedélyezett létszám 6 főről 7 főre változik.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselőknél átszervezés miatt 2 fő létszámleépítés történt, így a köztisztviselői létszámkeret 52 főről 50 főre változik.

13. § (1) 2010. január 1.-től a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 12. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja nem változott, 2010. január 1-től 20.000 Ft, az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Továbbiakban: Kjt.) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap 2010. évben maradt a 120.000 Ft. 2010. évben az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset kiegészítés 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, kivétel a közoktatásban dolgozók köre. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Továbbiakban: Közokt. tv.) 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 2010. évben 5.250 Ft/ fő/hónap.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2010. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs.

Az osztályvezetők illetménypótléka - a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.

(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:

a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: 300.000 Ft,

b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 200.000 Ft,

c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: 200.000 Ft,

d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 400.000 Ft,

e) VII. Fejezet 1. pontja szerinti Kegyeleti támogatási keret: 200.000 Ft, a 2. pontja szerinti Temetési segély keret: 100.000 Ft.

f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret: 100.000 Ft.

g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak alapján a cafetéria keret bruttó összege 242.000 Ft/fő/év, a kifizetői adó mértéke 25%. Ezen cafetéria keret vonatkozik a polgármesteri hivatalban dolgozó közalkalmazottakra és a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottakra is.

14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdése alapján a 15., 15/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2010. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. melléklet tartalmazza.

17. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 21. melléklet mutatja be.

18. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 22. melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 23. melléklet tartalmazza. A társulás határozatát a 24. melléklet tartalmazza.

19. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2010. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.

(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik - de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.

(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Áht. 95. § (1), és a 99 § (1) bekezdésben foglaltak alapján használhatja fel.

20. § Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

21. § A képviselők tiszteletdíjai Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra, melyet a 19. melléklet tartalmaz.

22. § A 25. melléklet tartalmazza a 2010. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.

23. § A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának véleményét a 2010. évi költségvetési rendelet tervezetről a 26. melléklet tartalmazza.

24. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 27. melléklet tartalmazza.

25. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 28. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

26. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § Hatályát veszti a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 53/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.

28. § A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 2011. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő- testület előtt.