A szöveg időállapota: 2018.I.1. -
Időállapot váltás: 2008.VIII.29. - 2009.X.1.
2009.X.2. - 2010.I.31.
2010.II.1. - 2017.XII.31.
2018.I.1. -


33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet

az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a településen elemi csapás okozta személyi tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek az ár vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar, vagy tűz Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén található, a káresemény bekövetkeztekor a kérelmező által lakott lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes megoldani.

A támogatás feltételei és mértékei

12. § (1) Támogatásban részesülhetnek azok az 1. §-ban meghatározott személyek, akiknek lakóháza megsemmisült, életveszélyessé vált az építési hatóság a bontást jogerős határozatában elrendelte.

(2) Támogatást kérhet a további károk megelőzése érdekében a lakóház javításához az a személy is, akinek az általa lakott ingatlanában az 1. §-ban meghatározott ok miatt olyan mérvű károsodás következett be, hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti.

3. § (1) Támogatás csak abban az estben állapítható meg, ha a kérelmező családjában:

- a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,

- a közös háztartásban élők nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal,

- a kár az 1. §-ban meghatározott jelenségekkel összefüggésben keletkezett,

- a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik; illetve vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,

- a károsodott ingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,

- az ingatlant a káresemény idején a tulajdonos (haszonélvező) életvitelszerűen lakta,

- a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal (továbbiakban: WMA) kötött érvényes szerződése,

- a kár más módon (biztosításból, WMA) nem térül meg.

(2). A támogatás kiterjedhet azokra a nem lakás céljára szolgáló lakóingatlanokra (üdülő, nyaralóépületekre) amelyek építési engedéllyel épültek, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkeznek, illetve vélelmezhető, hogy építésük és használatba vételük megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak, továbbá az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezője) az ingatlant a káreseményt megelőzően is kizárólagos jelleggel - igazoltan - életvitelszerűen lakta, és a kár más módon (biztosítás, WMA) nem térül meg.

4. § Nem tartoznak a támogatási körbe:

- az ingóságok kárai,

- a lakásban való lakhatás tényét, biztonságát nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű károk,

- a lakóingatlanban a káreseményt megelőzően létrejött károk,

- a károsult szándékos magatartása, vagy bizonyítható felelőtlensége miatt keletkezett károk.

- a nem lakás céljára szolgáló építmény,

- a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület),

- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de a tulajdonos (haszonélvező) által életvitelszerűen nem lakott ingatlan,

- a lakáscélú, de egyéb tulajdonban lévő építmény,

- a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de bérlakásként hasznosított ingatlan.

5. § (1) A támogatás mértékéről a kár nagysága, a család jövedelmi viszonya, szociális helyzete és a települési keretösszeg alapján a polgármester dönt.

a) A támogatás összege a csak önkormányzati forrásból biztosított támogatás esetén, a 400.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.”

b) A támogatás kizárólag kamatmentes, visszatérítendő támogatás formájában nyújtható.

c) A támogatás visszafizetésének futamidejét a támogatás összege határozza meg, de:

- 100.000,- Ft-ig maximálisan 1 év,

- 200.000,- Ft-ig maximálisan 2 év,

- 400.000,- Ft-ig maximálisan 4 év lehet.

d) A visszafizetés időtartamára, a támogatott ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni.

e)2 az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - a támogatott személyek viselik.

(2) Nem részesülhet támogatásban az

a.) Akinek tulajdonában másik lakóházas ingatlan van,

b.) Aki saját érdekében, tőle elvárhatóan nem tett meg mindent lakhatásának biztosítása érdekében,

c.) Akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát,és az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona van.

d) Akinek lakóépülete a káresemény idején nem volt lakott.

e) Aki az ingatlant bérlakásként hasznosította, és saját lakhatása máshol megoldott.

f) Akinek, vagy a vele együtt élő személynek a károsodott ingatlanon túl beköltözhető lakástulajdona, állandó használati joga van.

(3) A támogatás a károsodott ingatlan helyreállításán túl, csak olyan lakóházas ingatlan megszerzésére állapítható meg, mely nem haladja meg a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakás igényt, amely az építésügyi hatóság szerint 15 évig jelentősebb felújítást nem igényel, és legalább azonos komfortfokozatú a kárt szenvedett ingatlannal.

(4) Új lakás építése esetén támogatás csak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben rögzített méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó lakásépítéshez adható.

(5) A méltányolható jogos lakás igény meghatározása a káresemény bekövetkezésekor a közös háztartásban a kárt szenvedett ingatlanban együtt lakó személyek száma alapján történik.

(6) A helyre nem állítható lakóingatlanok esetében a károsult a támogatást lakás építésén kívül meglévő lakóépület bővítésére is felhasználhatja (például, ha a családtagok magukhoz kívánják venni a károsultat). A károsult és az önkormányzat megállapodása alapján a károsult a helyreállítási, újjáépítési, támogatás összegének erejéig kérhet elhelyezést idősek otthonában.

(7) Amennyiben a károsodott ingatlan tulajdonosa lakásvásárlásról dönt, akkor - a korábbi ingatlan bontásának kötelezettsége és költsége a károsultat terheli - az ingatlan a helyi önkormányzat tulajdonába kerül.

(8) A biztosítással nem rendelkező, illetve a WMA-hoz nem csatlakozott károsult magánszemély akkor részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanára - legalább 10 év időtartamra értékkövető biztosítási szerződést köt, az árvíz és belvíz által károsult ingatlan tulajdonos pedig csatlakozik a WMA-hoz.

(9) Amennyiben a biztosítási szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való csatlakozás nem történik meg, vagy 10 éven belül az a magánszemély felmondásából, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik, akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni a központi, illetve az önkormányzati költségvetés javára.

Eljárási, ügyviteli szabályok

6. § (1) A kárfelmérést, a kár fajtájának megfelelő szakértő végzi, és egyben nyilatkozik arról, hogy a károsultként bejelentett ingatlan megfelel - e, az 1. §-ban meghatározottaknak.

3(2) A támogatás iránti kérelem a káresemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül az arra rendszeresített formanyomtatványon az abban megjelölt mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán, postai vagy elektronikus úton nyújtható be. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatást kérő köteles a kérelméhez az 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyairól igazolásokat becsatolni, és saját illetve a vele közös háztartásban élők vagyoni helyzetéről nyilatkozni. Tűzkár esetén a Hivatásos Tűzoltó parancsnokság által kiállított kárnyilatkozatot.

(4) A támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy neki, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak - a megsemmisült (gazdaságosan nem helyreállítható) ingatlanon túlmenően - lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs.

7. § (1)4 A megrongálódott lakás helyreállítását, új lakás építését, vagy lakás vásárlását szolgáló támogatás felhasználásának feltételeiről az önkormányzat nevében a polgármester és a károsult megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, a helyreállítási munkák befejező dátumát, a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának iratait, dokumentumait, a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, ki kell kötni az építéshatóság ellenőrzési jogosultságát.

(2) A támogatás összege csak az építési tevékenységgel kapcsolatos számlák alapján fizethető ki, úgy, hogy a Humánpolitikai Osztály csak akkor rendelkezhet a számla összegének megfelelő támogatás utalásáról, amennyiben Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Hatósága az előzetes helyszíni ellenőrzést követően azt jóváhagyja.

(3) Ha az igénylő a támogatás igénybevétele céljából tudatosan valótlan adatot közöl, a támogatást visszamenőleges hatállyal meg kell szüntetni, és kötelezni kell az igénybevett támogatási összegnek a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegének az egyösszegű visszafizetésére.

8. § A támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodást - e rendelet 1 sz. melléklete szerinti szerződés szerint - Gyomaendrőd Város Polgármestere köti meg.

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2006. (VI. 9.) KT rendelet, valamint az azt módosító 20/2008. (IV. 28.) Gye. Kt. rendelet.

Az Európai Unió jogának való megfelelés5

10. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

1. számú melléklet a 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelethez6

Támogatási szerződés minta

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.), valamint

……….. név (an.: …………, szi.: 19…...) Gyomaendrőd, ……….. szám alatti lakosú, lakóházat építő/helyreállító között az alábbi feltételek mellett:

1.) Gyomaendrőd Város polgármestere a …./2008. (…….) Gye. Kt rendelet alapján, a Gyomaendrőd, ……u. .. sz. …. hrsz. alatti lakóház elemi kár (…) okozta károsodása helyreállításához …….,- Ft, azaz: ……. forint vissza térítendő támogatási összeget nyújt.

A kamatmentes hitel futamideje: ….. hó

A hitel törlesztése támogatási szerződés megkötését követő hónap 1. napjától esedékes.

Az első havi törlesztő részlet összege (20… év. …………hó… nap) …… Ft, azt követően 20… év. ………….. hó ... napjától 20… év. …. napjáig ……….,- Ft.

2.) A támogatás folyósítása a helyreállítási munkákról benyújtott számla és a megkötött szerződés alapján történik.

3.) Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a helyreállítási munkák menetét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzések során a támogatott köteles tevékenyen, segítő módon közreműködni.

4.) A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, a már folyósított összeget és a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamatait 30 (harminc) napon belül egy összegben vissza kell fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára.

5.) Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés alapján történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek ellenőrizhetik.

6.) Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 20…. év. ……….. napjáig elvégzem, és az azt követő 15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott visszafizetésre kötelez.

7.) A támogatott/tak hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyreállított lakásra (ingatlanra), a kölcsön visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra mely természetben Gyomaendrőd, ………. szám alatt, a gyomaendrődi ……..hrsz. alatt van nyilvántartva a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat (…...,- Ft, azaz: ……00/100 forintra) bejegyezzék Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - vállaljuk.

8.) A biztosítással nem rendelkező, illetve a WMA-hoz nem csatlakozott károsult támogatottat kötelezem arra, hogy a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanára - legalább 10 év időtartamra értékkövető biztosítási szerződést köt (rendkívüli időjárás, vihar, tűz), az árvíz és belvíz által károsult ingatlan tulajdonos pedig csatlakozik a WMA-hoz.

9.) A szerződéskötés határideje, a 6) pontban jelölt elszámolási határidővel azonos, melyet a Humánpolitikai Osztályon be kell mutatni.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem történik szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való csatlakozás, vagy 10 éven belül szerződés felmondásból, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik, akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni.

Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam közölt személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.

Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul.

10.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, és az 1993. évi III. tv-ben foglaltak az irányadóak.

A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt aláírjuk.
Gyomaendrőd, 20…. év. ………….. hó …napVárfi András
polgármester

Támogatott:
Név: …………………….. Név: ………………………
Sz.sz.: …………………… Sz.sz.: …………………….
Anyja neve: …………….. Anyja neve: ………………
Lakcíme: ……………….. Lakcíme: …………………

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem.

Gyomaendrőd, 20.. év ………….. hó …. Nap
……………..
Ügyvéd


1
Módosította a 41/2009. (X. 2.) Gye. Kt. rendelet 1. §
2
Beiktatta: 5/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos 2010. február 1-től
3
Módosította: 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. január 1-étől.
4
Módosította: 5/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos 2010. február 1-től
5
Beiktatta: 5/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos 2010. február 1-től
6
Módosította a 41/2009. (X. 2.) Gye. Kt. rendelet 3. §