A szöveg időállapota: 2008.VII.1. - 2008.VII.2.
Időállapot váltás: 2008.VII.1. - 2008.VII.2.
2008.VII.3. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -


24/2008. (VI. 13.) Gye. Kt. rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbiakban rendelkezik.

1. § Az SZMSZ 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A képviselő-testület a július hónap kivételével havonta egy alkalommal rendes ülést tart.

(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves munkaprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén.

(3) A munkaprogram összeállításához javaslatot kell kérni:

a) a települési képviselőktől,

b) a kistérségi társulás önkormányzatainak polgármestereitől,

c) a jegyzőtől,

d) a helyi kisebbségi önkormányzatoktól,

e) a helyi politikai és civil szervezetektől.

(4) A munkaprogram a Képviselő-testületi ülések naptári napokban tervezett időpontját, a tárgyalásra tervezett napirendek címét, az előterjesztés elkészítésére felkért és az előkészítésben résztvevő hivatali felelősöket, továbbá az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megnevezését tartalmazza.”

2. § Az SZMSZ kiegészül a következő 11/B. § rendelkezéseivel:

„11/B. § (1) A Képviselő-testületi előterjesztéseket nyomtatott irat formájában, napirendenként sorszámozva, mellékletekkel szerelve és fűzve kell megküldeni a 12. § (1) bekezdésében meghatározottak részére. Egyes mellékletek terjedelmük, vagy nem nyomtatható digitális tartalmuk miatt digitális adathordozón is mellékelhetők.

(2) Az írásos előterjesztések csak a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzése után kerülhet a döntéshozó elé. A hatékony költség és időgazdálkodás, valamint az írásmunkák minőségét javító információ megosztásban és adatcserében rejlő előnyök kihasználása érdekében az előterjesztés-tervezetek kizárólag számítógépes szövegszerkesztővel készíthető el.

(3) A kiküldésre alkalmas véglegesített előterjesztéseket a határozati javaslatokkal és mellékleteivel együtt a hivatal informatikai rendszerében kialakított tárolási helyen döntéshozónként és ülésenként csoportosítva kell elhelyezni. A papíralapú előterjesztések alapját szolgáló digitális tartalmat nyílt formátumú fájlszerkezetben, módosításra már nem alkalmas állapotban kell archiválni.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület az ülés vezetéséhez és a szavazáshoz számítógéppel támogatott elektronikus rendszert használ, abban az esetben az ülés előkészítését e rendszer szolgáltatásaival kell elvégezni.

(5) A rendkívüli sürgősséggel (az ülés előtti 5. napon belül) beterjesztendő előterjesztések esetében is a (1)-(4) bekezdésben szabályozott eljárást kell alkalmazni azzal, hogy az előterjesztés fejlécében fel kell tüntetni a polgármester engedélyező záradékát. A záradék szövege: "A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem!". A rendkívüli sürgősséggel kiadott előterjesztések tárgyalhatóságáról a 14. § (1) bekezdés rendelkezései szerint a Képviselő-testület dönt.

(6) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a feladatkör szerinti bizottság(ok) előzetesen véleményezi(k). A bizottság(ok) elnöke(i) a bizottság rendes ülését a Képviselő-testületi ülést megelőző 10. és 9. napra hívják össze. A Képviselő-testületi ülést megelőző 10. napra a 24. § (1) bekezdés c) és b) pontjában meghatározott, míg a 9. napon az a) és d) pontban meghatározott bizottságok üléseznek.

(7) A Képviselő-testületi ülések előkészítésének rendelkezéseit a bizottsági ülések előkészítésénél is alkalmazni kell.

(8) Az ülés előkészítések szervezési és műszaki részletszabályait a jegyző javaslata alapján a polgármester egyedi utasításban szabályozza.”

3. § (1) E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

(2) A 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 5. § hatályát veszti.