8/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet

az önkormányzat beruházásainak rendjéről

Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat beruházásainak, felújításainak, rekonstrukcióinak egységes előkészítési és megvalósítási rendjének szabályozása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeinek (a továbbiakban: Intézmény) saját és közös beruházásaira, felújításaira, rekonstrukcióira és az ezekhez kapcsolódó új tárgyi eszközök és immateriális javak létesítésére, vásárlására, vagy a meglévő tárgyi eszközök bővítésére és pótlására (a továbbiakban: beruházás) terjed ki.

A beruházás megvalósításában közreműködő szervek

2. § (1) Az önkormányzat saját beruházásait a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), illetve a Képviselő-testület által esetileg felhatalmazott Intézmény (a továbbiakban: beruházó) végzi.

(2) A beruházási tevékenység felügyeletét ellátó szerv Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).

II. Értelmező rendelkezések

3. § (1) Beruházásnak minősül: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt;

(2) Felújításnak minősül: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem minősül felújításnak az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától;

(3) Rekonstrukciónak minősül: A meglévő tárgyi eszközökön olyan egyidejűleg (egy ütemben) végzett beruházási és felújítási tevékenység, amelynek során az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotát megközelítő és teljes helyreállításán túlmenően a tárgyi eszközök kapacitása, funkciója, a velük ellátható feladatok köre bővül.

(4) Az (1), (2),(3) bekezdésben felsorolt, együttesen beruházási tevékenységek költségeinek meghatározásánál (bekerülési érték) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtásáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat kell figyelembe venni. Közbeszerzési szempontból a rekonstrukció egy beszerezésnek minősül, becsült értékét egybe kell számítani.

(5) E rendelet szempontjából:

- Önkormányzati beruházás: az önkormányzati saját vagy lakossági önerő bevonásával megvalósuló költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházás.

- Közös beruházás: más szervekkel vagy szervvel közösen megvalósított beruházás. A közös beruházásoknál megállapodásban kell rögzíteni, hogy melyik szerv látja el a beruházói feladatokat, a résztvevők milyen arányban és mikor járulnak hozzá a beruházási költségekhez, valamint a megvalósításra és az üzemeltetésre vonatkozó lényeges kérdéseket.

(6) A beruházási tevékenység magában foglalja:

- a beruházási feladatok felmérését és összevont megtervezését,
- az egyes beruházások műszaki - gazdasági előkészítését és jóváhagyását,
- a jóváhagyott beruházások megvalósítását,
- az elkészült beruházások műszaki átadás - átvételét, üzembe helyezését és utófelül- vizsgálatát,
- az üzembe helyezett beruházások pénzügyi és számviteli elszámolásait,
- a befejezetlen beruházások állományának felülvizsgálatát, rendezését,
- a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek teljesítését.

III. A beruházások előkészítése

4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó beruházásokat döntésre a Hivatal készíti elő.

(2) A beruházások szakszerű előkészítésének, megvalósításának érdekében a tervezett Intézményi beruházási igényt a kezdeményezőnek a Hivatalhoz kell benyújtania.

(3) A Hivatal az önkormányzati saját és a koordinációjában megvalósítani tervezett beruházási igényeket összesíti, amelyet a következő évi költségvetési koncepcióban a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra. Az év közben felmerülő új beruházási igények csak a Képviselő-testület jóváhagyásával kerülhetnek be a tárgyévi költségvetésbe.

(4) A beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítéséhez a szolgáltatási és építési beruházás nettó nemzeti értékhatárai között beruházási javaslatot, míg az építési beruházás nettó nemzeti értékhatára fölött, részletesen kidolgozott beruházási programot kell készíteni, mely tartalmazza az induló beruházások lényeges paramétereit, különös tekintettel a beruházások indokoltságára és pénzügyi vonzataira. A beruházási javaslatot és a beruházási programot is, a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Beruházási javaslat, beruházási program

5. § (1) A beruházási javaslat és program összeállítása előtt - szakmailag történő megalapozásához - szakmai program összeállítása szükséges.

a) Szakmai program elkészítése a Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének, illetőleg a létesítményüzemeltetőnek a feladata.

b) A szakmai program jóváhagyásra történő előterjesztése a Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységének a feladata.

c) A szakmai program jóváhagyása az önkormányzat illetékes bizottság(ok) feladata, és hatásköre.

(2) A beruházási javaslat vagy program elkészítése a szakmai program alapján a Hivatal beruházási ügyekkel foglalkozó szervezeti egységének a feladata. A beruházási javaslatot és programot az 1. sz. és 2. sz. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint kell kidolgozni.

(3) A beruházási javaslat és program jóváhagyása előtti a beruházási ügyekben illetékes szervezeti egység feladata:

a) a hatályos jogszabályokkal történő összhangba hozás,

b) lakosság jelentős részét érintő beruházások esetén a területileg illetékes képviselők bevonása a lakossági vélemények érvényre juttatása érdekében,

c) a Hivatalon belüli egyeztetés.

A beruházási javaslat és beruházási program jóváhagyása

6. § (1) A beruházás megvalósításának engedélyezése a beruházási javaslat vagy beruházási program jóváhagyásával történik. A beruházó részéről az egyeztetési és véleményezési eljárás eredményes befejezése után kerülhet sor a beruházási javaslat és program jóváhagyásra történő testületi előterjesztésre.

(2) A beruházási javaslat és program jóváhagyása a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A beruházási javaslat vagy program elfogadásakor jóváhagyott költségelőirányzat módosítását a polgármester az éves költségvetési rendelet előírásai szerint engedélyezheti.

(4) A beruházás megvalósítását csak beruházási okirat: beruházási javaslat vagy beruházási program alapján és a pénzügyi fedezet biztosítása esetén lehet engedélyezni.

IV. A beruházások megvalósítása

7. § (1) A beruházó köteles a beruházási okiratban rögzített beruházás megvalósítását a mindenkor hatályos jogszabályokban rögzítettek szerint versenyeztetni.

(2) A versenyeztetést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Kbsz.) rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani. Beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításának előfeltétele a beruházási javaslat, vagy program Képviselő-testület általi jóváhagyása. Amennyiben a közbeszerzési eljárásban döntéshozó hatáskörrel a Képviselő-testület rendelkezik, úgy az ajánlattételi dokumentáció a beruházási programmal egyidejűleg is előterjeszthető jóváhagyásra a Kbsz. szerint hatáskörrel rendelkezőnek.

(3) A beruházó köteles gondoskodni arról, hogy a beruházás a jóváhagyott műszaki tartalommal, határidőre és a költségkereten belül megvalósuljon.

8. § (1) A beruházó a beruházással kapcsolatos feladatait külső szakértővel is elvégeztetheti. A feladat kiadásáról, a vállalkozó kiválasztásáról a Kbsz. szerint kell dönteni. A külső közreműködők köréről és feladatáról a beruházási okmányban kell rendelkezni.

(2) A megvalósításra vonatkozó megállapodásnál a lebonyolító feladatait, jogosítványait, a lebonyolítási díj mértékét, ütemét és az együttműködés módját megbízási szerződésben kell rögzíteni, amelyben szabályozni kell a beruházás fedezete fölötti rendelkezési jogot is.

9. § A beruházó a beruházási okiratot módosításra, a jóváhagyás szabályai szerint köteles előterjeszteni, ha

- a beruházási cél módosul,

- a költség 10%-kot elérő mértékben meghaladja a beruházási előirányzatot.

10. § (1) A beruházói tevékenységet ellátók folyamatosan ellenőrzik és értékelik a beruházások helyzetét és megállapításaikról a polgármester útján a Képviselő-testületet szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatni kötelesek.

(2) A beruházásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást a KSH erre kiadott utasításai alapján kell elkészíteni a beruházónak, valamint a lebonyolítással megbízottnak, és azt meg kell küldeni a Hivatal útján KSH területileg illetékes szerve részére.

(3) A megvalósult beruházást a műszaki átadás-átvételt követően a Hivatal nyilvántartásba veszi. Az ehhez szükséges beruházási dokumentumokat intézményi beruházás esetén a beruházó intézmény a Hivatalnak az átadás-átvételt követő 30 napon belül köteles megküldeni.

(4) A beruházás üzembe helyezése, az aktiválás és az adatszolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.

(5) A beruházó köteles a szükséges esetekben az ingatlan-nyilvántartási átvezetésekről gondoskodni, valamint az ingatlan kataszter nyilvántartó lapját kitöltve a 147/1992. Korm. rendelet előírásai szerint a vagyonnyilvántartónak megküldeni.

V. A beruházás fedezete

11. § (1) A beruházás megvalósítását megkezdeni, ill. erre vonatkozó szerződést megkötni csak a megvalósításhoz szükséges pénzügyi feltételek biztosítása esetén lehetséges.

(2) Az önkormányzati beruházás fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében, annak elfogadásával biztosítja.

(3) Amennyiben a beruházás forrásai között címzett, cél vagy egyéb központi támogatás szerepel, a beruházáshoz finanszírozási szerződést kell kötni és a beruházás befejezését követően a finanszírozó pénzintézet bevonásával elszámolni a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A közösségi forrásból megvalósuló beruházások esetén a kapcsolódó támogatási szerződésben, illetve külön megállapodásban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell a támogatással elszámolni.

VI. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett beruházásnál kell alkalmazni.

(2) Minden olyan kérdésben, amit e rendelet nem szabályoz, a vonatkozó, hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 8/2007.(II. 26.) Gye. Kt. rendelethez

Beruházási javaslat tartalmi előírásai

1. A beruházó megnevezése és címe:

2. Az üzemeltető megnevezése és címe:

3. A beruházás megnevezése, jellege, a belépő többletkapacitás:

4. A beruházás szükségességének indokolása, célja:

5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:

6. Beruházás műszaki leírása:

7. Ellátási színvonal mutatói:

8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m2, légm3 ár

9. A beruházás költségeinek fedezete (forrásonként és évenként):

10. A beruházás előkészítéséhez szükséges hatósági engedélyek:

11. A megvalósítás ütemezéséhez szükséges adatok:

a tervezés időtartama:

a kivitelezés időtartama:

12. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:

13. Az üzemeltetés várható évi költségei, megtakarítása munkaerő, energia szükséglete azok fedezetének biztosítása:

14. Az előkészítés hátralévő feladatai, azok befejezésének időpontja:

15. Mellékletek

16. Képviselő-testület jóváhagyása, határozat kelte és száma:

Gyomaendrőd, .................................................

...........................................

polgármester

2. számú melléklet a 8/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelethez

Beruházási program tartalmi előírásai

1. A beruházó megnevezése és címe:

2. Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beruházóval)

3. A beruházás lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe:

4. A beruházás

a) megnevezése:

b) helye:

c) jellege:

d) ágazati besorolása:

5. A beruházás kapacitása, rendeltetése:

a) megnevezése:

b) mennyiségi egysége:

c) mennyisége:

d) megtérülési ideje:

6. A megvalósítás jogi feltételei

7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése:
Ezer Ft-ban
Megnevezés É v e k Összesen
Építés
Belföldi gép
Import gép
Egyéb
Beruházási költségek összesen
Készletek és kis értékű tárgyi eszközök első beszerzése
Beruházás terhelő ÁFA
FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

8. A fejlesztési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:
Ezer Ft-ban
Megnevezés É v e k Összesen
Saját forrás
Átvett pénzeszközök
(Címzett, cél) támogatás
Hitel
Egyéb (részletezve)
Pénzügyi fedezet összesen:

9. A kiviteli tervdokumentáció

- megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja:

- szállításának időpontja:

10. A kivitelezés

- kezdésének időpontja (év, hó):

- befejezésének időpontja (év, hó):

- időtartam hónapokban:

11. Az üzembe helyezés időpontja (év, hó):

12. Az üzemeltetés várható évi költségei, megtakarítása, munkaerő, energia szükséglete azok fedezetének biztosítása:

13. Képviselő-testület jóváhagyása, határozat kelte és száma:

14. Megjegyzések, kikötések:

15. A létesítmények és beruházási költségek összefoglaló jegyzéke:
Ezer Ft-ban
Költségelőirányzat
A létesítmény megnevezése Építés Belföldi Import Egyéb Összesen
g é p
I. Fő létesítmények
1.
2.
3.
I. ÖSSZESEN:
II. Melléklétesítmények
1.
2.
3.
II. ÖSSZESEN
I-II. Létesítmények összesen:
III. Létesítményhez nem tartozó gépek, berendezések, beszerzések összesen:
A beruházást terhelő ÁFA
I-IV. FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN: