A szöveg időállapota: 2012.V.1. -
Időállapot váltás: 2006.X.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2009.V.28.
2009.V.29. - 2012.IV.30.
2012.V.1. -


17/2006. (VII. 3.) KT rendelet

a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a kulturált emberi környezet kialakítása és megtartása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet célja Gyomaendrőd város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi, műemléki nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megőrzése érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályozása.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területére, azon belül az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott valamennyi belterületi és külterületi földrészletre (közút, járda, tér, közpark, közhasznú zöldterületek, liget, stb.) az országos közutak kivételével (a továbbiakban közterület);

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, aki/amely a város területén hirdetőberendezést, hirdetményt kíván elhelyezni.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a KRESZ hatálya alá tartozó hirdetőberendezésekre, egyéb módon feltüntetett jelzésekre,

a közlekedési állomások, megállóhelyek tájékoztató, közcélú hirdetményeire;

a közműves szolgáltatást végző cégek közterületen lévő berendezéseire;

a közterületek névtábláira, a házszámokra és az épületek névtábláira, emléktábláira,

a téli díszvilágítás eszközeire;

d) a tájékoztatás céljából kihelyezett biztonsági (balesetmegelőző, veszélyt jelző, tűzvédelmi stb.) táblákra, feliratokra, jelzésekre.

3. § A rendelet alkalmazása szempontjából hirdetőberendezésnek minősül:

a) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé

kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra,

b) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség nevét és az ott folyó

tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla;

c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla);

d) hirdetőoszlop: több különböző hirdetmény, plakát kihelyezésére szolgáló építmény,

e) információs tábla: közhasznú és kereskedelmi célú információkat együttesen tartalmazó tábla,

f) hirdetőtábla: hirdetéseket, közleményeket tartalmazó, építményre vagy közterületre önállóan kihelyezett tábla,

g) reklámhordozó: valaminek a reklámozását szolgáló, épületen vagy önállóan, nyilvános helyen elhelyezett tábla (beleértve a fényreklámot is)

h) óriásplakát: speciális szabványmérettel rendelkező reklámtábla,

i) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt, az üzletek elé, a közterületre kihelyezett mobil reklámtábla.

4. § Egyéb értelmező rendelkezések:

a) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú építmény, grafikai mű;

hirdetmény: a falragasz, hirdetésfelirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton vagy egyénileg, illetve felfestéssel (sprayvel) készül.

köztéri tárgy: szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertészeti műtárgy, geodéziai jel, utcabútor, kandeláber, emléktábla, emlékkő, virágtartó, hulladékgyűjtő, köztéri játékok, úttartozékok, városi információs oszlopok.

II. FEJEZET

A hirdetőberendezések elhelyezésének általános előírásai

5. § (1) Közterületi hirdetőberendezések elhelyezése előtt építési, közterület-használati engedélyt kell kérni.

(2) Építési engedély köteles az 1 m2-t meghaladó nagyságú reklámhordozók elhelyezése.

(3) A reklámhordozók elhelyezése meg kell feleljen a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak.

(4) Az engedélyköteles reklámtáblán vagy reklámhordozón azonosítható módon feltüntetendő a tulajdonos. Amennyiben a közterületen álló reklámhordozón nem azonosítható a tulajdonos, üzemeltető és annak elérhetősége, a reklámhordozó külön felszólítás nélkül elbontható.

(5) Jelen rendelet hatályba lépése előtt kihelyezett reklámhordozók tulajdonosa, üzemeltetője jelen rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles feltüntetni a reklámhordozón a (4) bekezdés szerinti adatokat.

(6) Hirdetőberendezésen és hirdetményen nem alkalmazható országos jogszabályban alkalmazott táblák együttes forma és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer.

(7) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával engedély nélkül helyezhetők el az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdetések.

6. § (1) A szerkezetileg több elemből álló hirdetőberendezés egy építménynek számít.

(2) A reklámfeliratnak - kivétel a cég hivatalos neve - magyar nyelven vagy magyar nyelven is meg kell jelennie, utóbbi esetben az idegen nyelvű szövegnél nem kisebb méretben.

(3) Építkezés, felújítás védőburkolatát, rendezvények színpadát engedély nélkül lehet reklám-célra használni (az építkezés, felújítás, rendezvény saját engedélyének a lejárati idején belül).

(4) Tilos mindenféle reklámhordozó, reklámgrafika, hirdetmény közterületen történő elhelyezése, ha a reklám a jó ízlést, közszemérmet, mások emberi méltósághoz fűződő jogát sérti.

(5) A hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit.

(6) Közterületen hirdetmény kizárólag a kijelölt hirdetőtáblákon, hirdetőoszlopokon vízzel oldható ragasztóval rögzítve helyezhető el, illetve a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető.

(7) Tilos hirdetményt elhelyezni az országos jogszabályokban foglaltakon túl

a) a közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben;

a középületek falain;

köztéri fákon;

köztéri tárgyakon;

(8) Ideiglenesen mobil reklámtáblák helyezhetők el rendezvények, akciók, kampányok reklámozására. Az engedélyben rögzíteni kell az időkorlátozást, amely nem lehet több kettő hónapnál és egyszer - indokolt esetben - egy hónappal meghosszabbítható.

7. § Építési engedélyköteles hirdetőberendezés csak az építésügyi hatóság engedélye alapján létesíthető.

III. FEJEZET

A hirdetőberendezések, hirdetmények közterületen történő elhelyezése

8. § (1)1 Közterületen hirdető-berendezést és hirdetményt elhelyezni az előzőek figyelembevételével a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendeletben meghatározott előírások szerint lehet.

(2) Közterület-használati engedély alapján, díjmentesen folytatható közterület-használat:

a) a közterületbe 10 cm-en túl nem benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), összecsukott ernyőszerkezet, hirdetőberendezés elhelyezése, amennyiben az ott működő vállalkozást reklámozza,

(3) Közterület-használati engedély nélkül díjmentesen, a nyitvatartási ideje alatt üzletenként legfeljebb 2 db megállítótábla helyezhető el a hirdetett üzlet előtt.

9. §2 Kerékpártárolóval egybeépített hirdető-berendezés elhelyezésére a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben foglaltak az irányadók, továbbá közterület-használati engedély nélkül díjmentesen folytatható a közterület-használat.

10. § Közterületen hirdetményeket térítésmentesen kizárólag az erre a célra kijelölt, jelen rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt hirdetőtáblákon lehet elhelyezni.

IV. FEJEZET

vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A közút területén a közútkezelő hozzájárulása nélkül elhelyezett hirdetőberendezések eltávolítására a közútkezelő saját hatáskörben intézkedhet.

(2) A közút területén kívül, a közutakra vonatkozó jogszabályi előírásokba ütközően elhelyezett hirdetőberendezések esetén a közútkezelő közvetlenül - a közlekedési hatóság közreműködése nélkül - a jegyzőnél kezdeményezheti a jogellenes állapot megszüntetését.

12. § 3

13. § E rendelet 2006. október 1. napján lép hatályba.

14. §4 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.


1
Módosította: 33/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet 1. §
2
Módosította: 33/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet 2. §
3
Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. § h) pontja. Hatálytalan 2012. május 1-től.
4
Beiktatta: 16/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet 3. §.