A szöveg időállapota: 2005.I.31. - 2007.XI.29.
Időállapot váltás: 2005.I.31. - 2007.XI.29.
2007.XI.30. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2010.XII.31.
2011.I.1. -


2/2005. (I. 28.) KT rendelet

a települési hulladékgazdálkodási tervről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) és (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § (4) és (5) bekezdéseiben és a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A település hulladékgazdálkodási tervét e rendelet melléklete határozza meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2005. január 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. sz. melléklet a 2/2005. (I. 28. ) KT rendelethez

GYOMAENDRŐD VÁROS HELYI

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

2004-2008

(kiegészített)

Bevezetés

A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 33. §-a alapján a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, illetve a törvényben megállapított célok elérésének és az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében az Országgyűlés az „Országos Hulladékgazdálkodási Terv”-et (O.H.T.) 2002 november 26-i ülésén fogadott el a 110/2002 (XII.12) OGY határozatával.

A törvény 34. §-a alapján az országos terv elkészítését követően 270 napon belül el kellett készíteni a területi hulladékgazdálkodási terveket. A térségünket érintő területi hulladékgazdálkodási terv a Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyéket érintő Dél-Alföldi régió területére készült el. A Dél-Alföldi Statisztikai Régió a hulladékgazdálkodási tervét a 15/2003 (XI.7) KvVM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

A törvény 35. §-a értelmében az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzatok illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási terveket dolgoznak ki. A helyi hulladékgazdálkodási terveket a területi tervek kihirdetésétől számított 270. napig kell közzé tenni.

Gyomaendrőd Város a törvényből adódó feladatok elvégzésére „Gyomaendrőd Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve” elkészítésével a Békés Mérnök Kft.-t bízta meg.

A Békés Mérnök Kft a Békés Megye Környezet- és Természetvédelmi Kft-vel közösen a „Gyomaendrőd Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terv”-ét a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározottak alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási terveket figyelembe véve készítette el. A tervet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározottak alapján állította össze.

A terv elkészítésénél a város jelenlegi hulladékgazdálkodási helyzetét, a jelenleg folyamatban lévő fejlesztéseket és az eddig meghatározott célokat vettük alapul. A hulladékgazdálkodási terv elkészítésénél figyelembe vettük továbbá a település rendezési tervét, illetve azt, hogy Gyomaendrőd város gesztorságával egy új, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása kezdődött meg a térségben.

A terv elkészítéséhez szükséges adatbázis pontos feltérképezésére egy egységes adatlapot készítettünk, amelyet az önkormányzaton keresztül eljutattuk a településen tevékenykedő intézményeknek, szolgáltatóknak, termelő egységeknek, vállalkozóknak. Az adatlapok kiértékelését követően elkészítettük a beérkezett alapadatok összegzését és rendszerbe foglalását.

Az alapadatok kiértékelési dokumentációját, illetve a hulladékgazdálkodási terv elkészítésének tartalmi és formai kérdéseit az önkormányzat Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottsága megvitatta és javaslataikkal segítette a végleges dokumentáció elkészítését.

A tervkészítés általános adatai:

1. Tervezési szint: Gyomaendrőd Város

2. Megbízó: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.

Telefon: 66/386-122

3. A hulladékgazdálkodási terv készítője:

Békés Mérnök Tervező, Szolgáltató Beruházás-és Vállalkozásszervező Kft.

5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34. sz.

Telefon: 66/456-316; Telefax: 66/459-707

Mochnács Pál: ügyvezető, okleveles építőmérnök V3d-2, W-V-12, W-V-13 04-027-96

Bába Sándor : vízgazdálkodási üzemmérnök V-2

Dr. Cserei Pál: okleveles agrármérnök, okleveles környezetvédelmi szakmérnök, az agrárgazdaságtan egyetemi doktora, környezetvédelmi szakértő, felülvizsgáló

04-031-96

Szujó Zsolt: közgazdász, az Önkormányzat Városüzemeltetési Osztály vezetője

4. A hulladékgazdálkodási terv tervezési időszaka 2004 - 2008

5. A tervezés báziséve: 2003.

Mellékletek:

Gyomaendrőd Város átnézeti hulladékgazdálkodási térképe

Helyi Hulladékgazdálkodó tervet jóváhagyó rendelet

I. fejezet

Általános adatok

I.1. A település hulladékgazdálkodási helyzete

Gyomaendrőd városban a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése és térhódítása terén nagyon komoly fejlesztések indultak el az utóbbi években. A hulladékgazdálkodási törvény életbe lépését megelőzően Gyomaendrőd város kezdeményezésére az 1998-as évben megkezdődött kilenc település közös hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása. A közös hulladékgazdálkodási rendszer magába foglalta egy regionális hulladékkezelő mű kialakítását és üzemeltetését Gyomaendrődön, és egy átrakó állomás építését Szarvason.

A közös hulladékgazdálkodási rendszer alapberuházásai 2004. májusában kerültek átadásra és júliusban megkezdődött a regionális hulladékkezelő mű próbaüzeme. A próbaüzem beindításával a régi műszaki védelem nélküli hulladéklerakó (szeméttelep) bezárásra került, megkezdődött a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata. A régi hulladéklerakó rekultivációs tervei a 2005-ös évben fognak elkészülni. A rekultivációs tervek elfogadását követően lehet megpályázni a hulladéklerakó rekultivációs munkáinak forrásait, és a források rendelkezésre állását követően lehet elvégezni a régi hulladéklerakó rekultivációs munkáit. Ezzel a város egyik jelentős környezeti terheléseket okozó létesítménye fog megfelelő módon lezárásra kerülni.

Az új regionális hulladékkezelő mű a tervek szerint 39 évig tudja fogadni 100.000 fő szilárd kommunális hulladékait. A hulladékkezelő mű a ma legkorszerűbb műszaki megoldással épült meg, a magyar és az Európai Unió előírásait figyelembe véve. A korszerű hulladékkezelő mű működése során teljesen kizárt a környezet terhelése. A hulladékkezelő műben történik a szelektíven gyűjtött hulladékok átmeneti tárolása, utóválogatása, bálázása, a zöldhulladékok komposztálása és a maradék hulladékok ártalommentes lerakása.

Gyomaendrőd város az 1999. évben elkészítette és elfogadta a települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtésének koncepcióját. A koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtása beindult a településen. Kialakításra kerültek az első hulladékgyűjtő szigetek (három helyen). A hulladékkezelő mű beindulását követően a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása felgyorsul a 2004-es év második felétől. Az elkövetkezendő időszakban 15 helyen kerül kialakításra hulladékgyűjtő sziget, ahová a lakosok folyamatosan szállíthatják a szelektíven gyűjtött papír, fém és műanyag hulladékokat.

A 2004. év júliusában átadásra került az első hulladékgyűjtő udvar a Gyomaszolg Ipai Park Kft. telephelyén, melynek üzembe helyezése folyamatban van. A hulladékudvarba a lakosok munkanapokon - az 5/2002.(X.29.) KvVM. rendelet alapján a hétvégi napokon való nyitva tartás a lakosság körében végzett közvélemény kutatás alapján nem indokolt (lásd: a Hulladékgyűjtő udvar Üzemeltetési Szabályzat 10. oldal) - szállíthatják be a szelektíven gyűjtött hulladékok teljes körét, illetve a háztartásokba keletkező veszélyes hulladékokat is. A koncepció szerint hosszabb távon még legalább egy hulladékgyűjtő udvar kialakítását tervezi a város, annak érdekében, hogy a lakosok a szelektíven gyűjtött hulladékokat minél rövidebb úton tudják elhelyezni a megfelelő helyre.

A képződő hulladékok környezetkímélő gyűjtése és szállítása érdekében a szolgáltató a 2004. évben két új, korszerű hulladékgyűjtő járművet állított be. Az egyik jármű alkalmas a szelektív hulladékgyűjtés speciális edényzeteinek ürítésére is.

Annak ellenére, hogy Gyomaendrőd város jelentős lépéseket tett a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése terén, még nagyon sok feladat megvalósítása vár a városra. Ezek közül kiemelkedően fontos feladat a lakosok folyamatos és részletes tájékoztatása a hulladékgazdálkodási feladatokról, az átadott új létesítmények és azok környezetvédelmi előnyeinek bemutatása.

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének környezetvédelmi és gazdaságossági kérdéseinek részletes bemutatása, a lakosok megnyerése minél nagyobb arányban a szelektív hulladékgyűjtésben való részvételre.

Sajnos még néhány helyen - főleg gátak, közutak mentén - lehet látni illegálisan elhelyezett hulladékokat. Ez környezetvédelmi, közegészségügyi és városképileg sem elfogadható. Fokozottabban kell meggyőzni a lakosokat, hogy az új hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvar és a hulladékkezelő mű kialakításával és beüzemelésével korszerű és környezetkímélő módon lehet elhelyezni a hulladékokat, nem szabad az illegális lerakásokkal terhelni a környezetet, elcsúfítani a városképet.

A korszerű hulladékgazdálkodási célok megvalósításának alapelvei a városban:

A hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladékok

veszélyességének csökkentése.

A hulladékban lévő hasznosítható összetevők kigyűjtése a szelektív

hulladékgyűjtéssel, és a kigyűjtött hulladékok újrahasznosítása.

A maradék hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása

(Gyomaendrődön lerakással).

A hulladékképződés megelőzését és a képződő hulladékok veszélyességének csökkentését elsősorban a településen tevékenykedő intézmények, szolgáltatók és termelő üzemek feladata, az önkormányzat segíti annak sikeres megvalósítását.

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és kiterjesztésében az önkormányzat szerepe a meghatározó. Tájékoztatni, felkészíteni, megnyerni a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésben való aktív részvételre egy folyamatos és hatékony PR tevékenységgel, pályázatok útján megteremteni a forrásait a korszerű gyűjtési rendszer bővítésének (hulladékgyűjtő szigetek, hulladék udvar, speciális edényzetek), az új hulladékkezelő műben a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogató rendszerének kialakítása.

A maradék hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítási lehetősége már megvalósult, hiszen átadásra került és beüzemelt a korszerű hulladékkezelő mű, ahol a maradék hulladékokat környezetkímélő módon lehet elhelyezni a depónián.

I.2. A település bemutatása

(Megjegyzés: A település bemutatása a város jóváhagyott rendezési terve alapján történt)

I.2.1 A település földrajzi leírása

Gyomaendrőd városa Békés megyében a Hármas Körös bal partján fekszik. A város közigazgatási határa kiterjed a Hármas Körös jobb partjára is. A bal part részben a Békés-Csanádi löszháthoz tartozik, tengerszint feletti magassága a 85 méter, a jobb parton az átlagos magasság 84 méter. A város területének altalaját a vékony fedőréteg alatt főleg agyagtalajok különféle változatai alkotják de adódnak lencsésen közbetelepült iszapos agyagrétegek is. Ezen a változatos altalajon csernozjom, szikes, réti és öntéstalajok nagyszámú típusa és változata képződött, de jellemzően leginkább agyagos réti talaj illetve öntés talajok jellemzik.

A Hármas Körös mai arculata a folyószabályozások során 1894-re alakult ki, 14 db holtággal.

A Hármas Körös gyomaendrődi, különösen annak Sebes és Kettős Köröshöz csatlakozó szakasza a Körös-vidék legszebb legromantikusabb vízpartja. A mesterséges beavatkozás ellenére megőrizte az eredeti állat és növényvilágot.

A térségben a 35 éves átlagcsapadék éves mennyisége: 466 mm, az éves átlagos középhőmérséklet 10,2 °C, a jellemző szélirány: észak észak-keleti, valamint déli délnyugati.

I.2.2. A település demográfiai adatai

Gyomaendrőd város lakos száma a Központi Statisztikai Hivatal 2003. december 31.- adatai alapján 15 746 fő. A belterületen 14 550 fő, külterületen 1196 lakos található. Jelentősebb külterületi lakott hely az Öregszőlő, ahol 541 fő és Nagylapos, ahol 155 fő él. A tanyákon élők száma 500 főre tehető. A lakosság megoszlása nemek szerint: férfi 7 530 fő, nő 8 216 fő. Az ingatlanok száma 6.478 db. (A 2003 évi adatok a rendezési tervből lettek átvéve)

Megjegyzés: az 1980-as adat Gyoma és Endrőd települések összevonásából adódnak

I.2.3. Ipar, szolgáltatás, kereskedelem

A városban számottevő ipar nincs. A rendszerváltás előtt az ipar zömében a könnyűipari ágazatban volt, de ma már többségében kis és közepes méretű vállalkozásokban folyik a textilipari, építő, élelmiszer, nyomdaipari, bútoripari és fémfeldolgozás. Kiemelkedő és meghatározó cég a közismert Gyomai Kner Nyomda Rt., a sí és túracipő gyártó Raichle Sport Kft., a Körös Bútoripari Kft., és a Németh Nyílászáró -gyártó és Forgalmazó Kft.

Gyomaendrőd város ipari parkot létesített, amely motorja lehet a város fejlődésének.

A hosszan elnyúló településen az alapellátást nyújtó szolgáltató és kereskedelmi létesítmények mindenütt megtalálhatók. Városi vagy térségi ellátást nyújtó nagyobb kereskedelmi létesítmények, bevásárló központok a korábban kijelölt új városközpontba települhetnek.

I.2.4. Mezőgazdaság

Gyomaendrőd közigazgatási területe a talaj és geológiai adottságokat figyelembe véve két nagy tájegységhez tartozik:

a Hármas Köröstől északra eső terület a körösök mély árterének része, közepesen gyenge termőképességű, helyenként szikfoltokkal borított,

a Hármas Köröstől délre eső terület a Békés-Csanádi löszhát része, magasabb fekvésű, jó termőképességű lösztalajjal.

Az évszázadok során kialakult termelési kultúra is az ökológiai adottságokat tükrözi. A folyótól északra eső területen a rizstermesztés és a rideg állattartás -esetleg őszi vetésű gabonafélék, míg délre eső területen a gabonafélék termesztése az általános.

A mezőgazdaság tulajdonosi szerkezetére alapvetően a felaprózódott birtokok jellemzőek. A 0-30 ha alapterületű birtokok a terület 70 %-án, 31-300 ha alapterületű birtokok a terület 13 %-án, míg 300 ha feletti nagybirtok mindössze a terület 17 %-án működik.

Szétszórtan a teljes közigazgatási területen találhatók tanyák, jellemzően a központi belterülettől távolodva ritkulnak. Öregszőlő és Nagylapos környékén a tanyák sűrűsödése figyelhető meg.

I.2.5. Erdőgazdaság

A közigazgatási területen az erdőterület nagysága igen elenyésző, mindösszesen 956 ha; a termőterület 3,4 %-a.

A déli területen nincs, míg a folyótól északra három nagyobb foltban mintegy 380 ha erdő található, a többi a Hármas Körös hullámterében.

I.2.6. Halászat

A Hármas Körös szabályozása után visszamaradt holtágak kedvező lehetőséget teremtettek a halasításra. Kialakultak az intenzív horgász vizek. A város közigazgatási területén található még mintegy 200 ha síkvidéki halastó, ahol haltenyésztés folyik.

I.2.7. Természet és tájvédelem

A Hármas Körös völgye - a város területének jelentős hányada - a Körös - Maros Nemzeti Park része. Az Alföldön szinte egyedülálló táji és természeti adottságok alakultak ki. A folyószabályozás során levágott kanyarulatok, holtágak keletkeztek, jellegzetes növény és állatvilág alakult ki.

A város közigazgatási határa kiterjed a Dévaványai Tájvédelmi Körzet területére is.

Az önkormányzat 1996. márciusi döntése szerint a város észak-nyugati-nyugati részén található Csejt-pusztai terület helyileg védett, mert az ott található ősgyepen táplálkozik és költ a szigorúan védett túzok. A terület nem összefüggő, mozaikszerűen helyezkedik el.

Környezetvédelmi szempontból védelmet élvez a város központjában elterülő Erzsébet liget. A század elején telepített tölgyfák és maga a liget komoly értéket képvisel.

Egyedi védettséget kapott a Torzsás-zug belső partján álló 68 db szelídgesztenyefa, mivel ezek különlegességnek számítanak a száraz alföldi klímában.

I.2.8. Idegenforgalom

A település idegenforgalmának alapját a város területén lévő Ligetfürdő és a Hármas - Körös, - amely része a Körös - Maros Nemzeti Parknak - adja. A Ligetfürdő látogatóinak száma éves szinten 80-100 ezer fő körül alakul. Igen jelentős helyi fejlesztő energia rejlik a kellően még fel nem tárt az Alföldön egyedülálló táji-, természeti adottságokban, a folyószabályozás során levágott kanyarulatok-, holtágak növény és állatvilágában.

I.2.9. Út, vasút- és vízi úthálózat

A város országos és megyeközponti kapcsolatai kiválóak. Szarvas felé a 44-es főközlekedési úton Kecskemét és a főváros és Békéscsaba; illetve a Gyomaendrődön áthaladó 46-os főközlekedési út Szolnokon keresztül Budapesttel, ill. Mezőberényen keresztül Békéscsabával biztosít megfelelő kapcsolatot.

A térség vasúti kapcsolatai szintén jók: Budapest - Lőkösháza vasúti fővonal Gyomaendrődön halad keresztül jelentős és fejleszthető vasútállomással a gyomai városrészben.

A Hármas Körös alkalmas vízi szállításra, - a XX. század elején még intenzíven használták erre a célra - jelenleg azonban csak alkalmi sétahajó járatok közlekednek a nyári időszakban.

Személy és áruforgalom lebonyolítására alkalmas repülőtér a térségben nincs.

A város tulajdonában jelenleg 305 km úthálózat van, amelyből a burkolt úthálózat hossza: 76 km. (A 2002. évi Statisztikai évkönyvből származó adatok.)

I.2.10. Területfelhasználás

A térségben különösen a Hármas Köröstől délre fekvő részen a szántók nagy arányát a kiváló minőségű talajok indokolják. A tájat lösztölgyes maradványok, akácos ligetek, fasorok tagolják. A magasabb talajvizű, elszikesedő helyek szikes pusztai legelőként hasznosulnak. Kiterjedt természetvédelmi területek a rekreációs hasznosítás és a turizmus számára kiváló lehetőséget biztosítanak.

I. 3. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai

I.3.1. A helyi tervezés szükségessége

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. §-a rendelte el a helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítését. A tartalmi követelményeit általánosságban a Hgt. 37. §. (4) és (5) bekezdései tartalmazzák. A terv elkészítése az önkormányzat alapvető érdeke is, hiszen csak a keletkezett hulladék mennyiségének és a várható mennyiségének pontos ismeretében tudja elvégezni a hulladékgazdálkodási feladatait, és szükséges teendőit meghatározni.

A terv elkészítésénél a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásai szerint járunk el.

I.3.2. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítésének alapjai

Gyomaendrőd város önkormányzata úgy döntött, hogy a város kistérségi vezető szerepének megerősítése érdekében a hulladékok szakszerű kezelésére, elhelyezésére közös beruházásban regionális szilárdhulladék kezelő művet létesít. Az elképzelések szerint ily módon nemcsak a városban, hanem a térségben is hosszútávon megoldódik a nem veszélyes szilárd hulladék ártalommentes elhelyezése.

Döntés született arról is, hogy nem csak a hulladék szakszerű ártalommentes lerakása a cél, hanem a visszanyerhető nyersanyagok gyűjtése, a szerves anyagok komposztálás útján történő hasznosítása is. Ennek megfelelően a határozat tartalmazza a hulladékból visszanyerhető anyagok külön gyűjtését is, mivel ezzel is csökken a hulladéklerakó terhelése és a visszanyert anyagok újra hasznosíthatóak. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése érdekében hulladékgyűjtő udvar létesült, ahol nemcsak a hasznosítható hulladékok begyűjtése oldódik meg, hanem a lakosságnál képződő veszélyes hulladék begyűjtése is. A szelektív hulladékgyűjtés elindításával egy időben jelentős felvilágosító munka indult annak érdekében, hogy ne csak a szelektív gyűjtés honosodjon meg a városban, hanem jelentősen csökkenjen az illegális hulladék elhelyezés mennyisége is a megelőző munka révén. A veszélyes hulladékokat bele értve az állati hulladékokat is, begyűjtés után a legmegfelelőbb ártalmatlanító üzembe kívánják szállítani. A szerves anyagok komposztálása érdekében a regionális hulladéklerakó telepen külön komposztáló is létesült.

A folyékony hulladék mennyiségének a minimalizálása érdekében a város területén jelentős szennyvíz beruházást valósítottak meg. Ennek keretében a város lakásainak mintegy 82 %-a bekötésre kerül a szennyvíz csatornahálózatba.

A csatornázatlan területen előtérbe kerülnek az egyedi szennyvíz-elhelyezési, szennyvíztisztítási eljárások, illetve a zárt szennyvíztárolók létesítése, és a hulladékszállítási közszolgáltatás keretében a szennyvíztisztító telepre való kiszállítása.

I.4. A tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek, együttműködés formái

I.4.1. A megvalósítás engedélyezés folyamataiba bevont hatóságok

Békés Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

Körös-vidéki Vízügyi Felügyelet

Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

I.4.2. A tervezési folyamat során adatszolgáltatásba bevont szervezetek

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

A városban működő szervezetek, hivatalok, termelő, szolgáltató vállalkozások

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Békés Megyei Vízművek Rt.

I.4.3. A tervezésbe bevont szervezetek együttműködési formái

A helyi hulladékgazdálkodási tervet a Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízásából a Békés Mérnök Kft. (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 34. sz.) készítette el.

A terv elkészítéséhez szükséges adatlapokat a Békés Mérnök Kft. Gyomaendrőd város Polgármesteri Hivatala segítségével jutatta el a város területén működő szervezetekhez, amelyet azok írásban küldtek meg a Polgármesteri Hivatal részére.

Az adatokat a Békés Mérnök Kft. feldolgozta, értékelte és kielemezte.

A célok, prioritások kidolgozása után Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének Városfenntartási és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta a tervezetet és javaslataikkal segítette annak elkészítését.

A szakhatóságokkal a szükséges egyeztetést a terv készítője a Békés Mérnök Kft. megbízottja végezte el.

A hulladékgazdálkodási terv önkormányzati jóváhagyását megelőzően a Hgt. 53. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján közmeghallgatás tarható, melynek szervezése az önkormányzat feladata.

II. fejezet

A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete

II.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

A hulladékok mennyiségének meghatározása érdekében a város területén működő valamennyi vállalkozás, cég, intézmény adatlapot kapott. A kiküldött adatlapok kb. 40 %-a érkezett vissza, így csak azok adatait lehetett feldolgozni. Az adatlapok alapján megállapítható, hogy a hulladékok fajtájának, mennyiségének nyilvántartásán sokat kell javítani.

II.1.1. Nem veszélyes hulladékok
Hulladék Mennyiség (t/év)
Települési szilárd hulladék 5 173,41
Települési folyékony hulladék 3 648,29*
Kommunális szennyvíziszap 321,36
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 729,98
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 527,44
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 801,45
Összesen: 11 201,93

*Az üzemeltető adatszolgáltatása alapján ez az érték 7543 m3

II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelendően kezelendő hulladékáramok
Hulladék Mennyiség (t/év)
Veszélyes hulladékok Hulladékolajok 0,70
Akkumulátorok és szárazelemek 0,30
Elektromos és elektronikai hulladékok 0,26
Kiselejtezett gépjárművek n. a.
Egészségügyi hulladékok 0,16
Állati eredetű hulladékok 167,20
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik 0,50
Azbeszt n.a.
Egyéb hulladék 5,24
Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladék összesen 88,56
Gumi 157,1
Egyéb hulladék n.a.
Biomassza 2552,00

II.1.3. Csomagolási hulladékok
Hulladék Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év)
Csomagolási hulladékok
Papír és karton 69,45
Műanyag 9,79
Fém 0,27
Vegyes összetételű kompozit 0,66
Egyéb, kevert 7,48
Üveg 0,87
Textil 0,06
Összesen: 88,56

A táblázatok összeállítása a 2004. évre a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésére kiadott segédlet alapján készült, hasonlóan a 15/2003.(XI. 7.) KvVM rendelettel jóváhagyott régiós hulladékgazdálkodási tervhez.

II. 2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A hulladékok nagy része a vállalkozások, cégek, üzemek, gyárak és intézmények területén van tárolva, a vonatkozó jogszabályok előírásainak nem minden esetben megfelelő módon. Sajnos a város területén találhatóak még illegális lerakók is, melyek felmérése és az ott lerakott hulladék fajtája, a mennyiség meghatározása; és az illegális lerakó megszüntetése komoly feladatot ró az önkormányzatra.

II.2.1. Nem veszélyes hulladékok
Hulladék Mennyiség (t)
Települési szilárd hulladék *52.000,00
Települési folyékony hulladék 200,00
Kommunális szennyvíziszap 10,50
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok n.a.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 1,00
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok n.a.
Összesen: 52.211,50

*Döntő része a felhagyott hulladéklerakón található, és mintegy 2,5 t van az ipartelepeken tárolva. A felhagyott hulladéklerakón kevert települési hulladék van elhelyezve, melynek EWC kódszáma: 200301.

A táblázatban szereplő hulladék háztartásokban, illetve a város termelő egységeinek kommunális hulladékaként keletkezik, döntően a felhagyott hulladéklerakón, illetve nagyon kis hányadát az üzemek területén tárolják átmenetileg.

II.2. 2. A területen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok
Hulladék Mennyiség (t)
Veszélyes hulladékok Hulladékolajok 0,21
Akkumulátorok és szárazelemek 0,03
Elektromos és elektronikai hulladékok n.a.
Kiselejtezett gépjárművek n.a.
Egészségügyi hulladékok n.a.
Állati eredetű hulladékok n.a.
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik n.a.
Azbeszt n.a.
Egyéb hulladék 0,05
Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladék összesen n.a.
Gumi n.a.
Egyéb hulladék n.a.
Biomassza n.a.

A város ipari üzemeiben keletkeznek és átmeneti tárolásuk is itt történik, végleges elhelyezésük az engedélyezett veszélyes hulladéklerakóban/ártalmatlanítókban történik.

II. 3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

II.3.1. Nem veszélyes hulladékok

A gyomaendrődi regionális hulladéklerakó 2004. július 19-én kezdte meg próbaüzemét, amely 2005. január 19-ig tart. A próbaüzem megkezdésétől augusztus 20-ig 420 tonna szilárd kommunális hulladék és 37 tonna építési hulladék került beszállításra a hulladékkezelő műbe. A szarvasi átrakóról még nem került beszállításra hulladék. A beszállítás a szállító jármű rendelkezésre állását (várhatóan szeptember közepe) követően fog megindulni. A szarvasi szállításokkal a beszállított hulladékok mennyisége meg fog duplázódni. A jelenlegi beszállító a Gyomaszolg Ipari Park Kft.

A hulladékkezelő mű próbaüzemét a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi. A hulladékkezelő mű tulajdonosainak döntése alapján a későbbi üzemeltető közbeszerzési pályázat alapján lesz kiválasztva.

A 2004-es évben várhatóan csak a tulajdonos önkormányzatoknál képződő szilárd kommunális hulladékok kerülnek beszállításra a hulladékkezelő műbe.

A területi hulladékgazdálkodási tervben két regionális hulladéklerakó hosszú távú üzemeltetése van tervezve Békés megyében (Békéscsaba, Gyomaendrőd). Előzetes információk szerint most van előkészítés alatt a Dél-békési regionális rendszer kialakítása, Orosháza gesztorságával. Ha ez megvalósul, akkor Békés megyében három regionális hulladéklerakó fog üzemelni az elkövetkezendő időben.

A régi hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálatát követően a lerakók bezárásra kerülnek. A műszaki, környezetvédelmi állapotukat figyelembe véve zöme 2005. december 31-ig kerül bezárásra, néhány lerakó fog még üzemelni 2006-2008. évig. A régi hulladéklerakókat legkésőbb 2009. január 1.-ig kell bezárni a hulladékgazdálkodási törvény szerint.

A fentiek alapján az elkövetkezendő években várhatóan nőni fog a gyomaendrődi regionális hulladékkezelő műbe beszállítók köre. A lerakó gazdaságos működéséhez nagyon fontos a beszállítói kör bővítése, ezáltal a beszállított hulladékok mennyiségének a növelése. Ennek érdekében már most meg kell kezdeni a tárgyalásokat a potenciális beszállítókkal.

II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok

A település közigazgatási területén nem működik olyan vállalkozás, amely a kiemelten kezelt hulladékok hasznosításával, kezelésével, lerakásával foglalkozik így a keletkezett mennyiséget, elszállítják a településről.
Hulladék Beszállított (t/év) Kiszállított (t/év)
Veszélyes hulladékok Hulladékolajok 0,70
Akkumulátorok és szárazelemek 0,30
Elektromos és elektronikai hulladékok 0,26
Kiselejtezett gépjárművek n.a.
Egészségügyi hulladékok 0,16
Állati eredetű hulladékok 167,5
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik 0,5
Azbeszt n.a.
Egyéb hulladék 5,24
Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladék összesen 84,93
Gumi 157,1
Egyéb hulladék n.a.

II.3.3. Csomagolási hulladékok
Hulladék Településre beszállított (t/év) Településről kiszállított (t/év)
Csomagolási hulladékok
Papír és karton 66,32
Műanyag 9,29
Fém 0,27
Vegyes összetételű kompozit 0,66
Egyéb, kevert 7,48
Üveg 0,87
Textil 0,06
Összesen: 84,93

A kapott információk szerint, csak két kiszállító szervezet ismert, ezek a Septox Kft. és az ATEV Rt.

II. 4. A település éves hulladékmérlegének bemutatása

II.4.1. Nem veszélyes hulladékok
Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt Összesen
t/év % t/év % t/év % t/év % t/év
Települési szilárd hulladék 0,50 0,01 4 683,00 90,52 489,91 9,47 5 173,41
Települési folyékony hulladék 3 658,29 100,00 3 658,29
Kommunális szennyvíziszap 311,36 100,00 311,36
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 624,20 85,51 105,78 14,49 729,98
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 527,44 100,00 527,44
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 5,00 0,62 209,57 26,15 474,90 59,26 111,98 13,97 801,45
Összesen: 5,00 0,62 210,07 1,53 5 782,10 42,04 5 204,76 37,84 11 201,93

A települési szilárd hulladék döntő része lerakással kerül ártalmatlanításra (régi és új hulladéklerakó), kisebbik része háztartásokban és az ipari telephelyeken égetéssel, és egész kis hányada égetéssel és hőhasznosítással. A települési folyékony hulladékot a szennyvíztisztító telepre szállítják ki. A szennyvíziszapot jelenleg a szennyvíztisztító telepen tárolják, az építési-bontási hulladékok egy részét a hulladéklerakóba helyezik el, kisebbik hányadát útalapok készítésére használják.

II.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok
Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt Összesen
Veszélyes hulladékok t/év % t/év % t/év % t/év % t/év
Hulladékolajok 0,00
Akkumulátorok és szárazelemek 0,00
Elektromos és elektronikai hulladékok 0,00
Kiselejtezett gépjárművek 0,00
Egészségügyi hulladékok 0,00
Állati eredetű hulladékok 0,00
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik 0,00
Azbeszt 0,00
Egyéb hulladék 0,00
Nem veszélyes hulladékok 0,00
Csomagolási hulladék összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 100,00 3,63
Gumi 0,00
Egyéb hulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 100,00 3,63
Biomassza 2552,00 100,00 2.552

II.4.3. Csomagolási hulladékok
Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt Összesen
Csomagolási hulladékok t/év % t/év % t/év % t/év % t/év
Papír és karton 3,13 100,00 3,13
Műanyag 0,50 100,00 0,50
Fém 0,00
Vegyes összetételű kompozit 0,00
Egyéb, kevert 0,00
Üveg 0,00
Textil 0,00
Összesen: 3,63 100,00 3,63

III. fejezet

A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

III.1.A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelési követelményekre előírt követelmények ismertetése

Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat a város jegyzője és a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések) az érintett szakhatóságok bevonásával.

A Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatban az alábbi rendeleteket alkotta meg, illetve a jegyző ezzel kapcsolatos jogszabályi feladatai az alábbiak:

Rendeletek:

19/2003.(VIII.12.) KT rendelet: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről,

18/2003.(VIII.12. KT. rendelet: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről.

Jegyzői hatáskör:

241/2001.(XII.10.) Kormányrendelet 1. §. a.) pont

Gondoskodik a települési önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére a 2000. évi XLIII. 21. §. (2) bek. szerint kötelezett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról.

241/2001.(XII.10.) Kormányrendelet 1. §. b.) pont

A települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatos szerződések tervezetét.

241/2001.(XII.10.) Kormányrendelet 1. §. c.) pont

Javaslatot tesz a települési önkormányzat képviselő-testülete számára a települési hulladékkezelési létesítmények helyének kijelölésére.

241.(2001.(XII.10.) Kormányrendelet 1. §. d.) pont

A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségeknek véleményezésre megküldi.

241(2001.(XII.10.) Kormányrendelet 2. §. (1) bek. b.) pont

Ellenőrzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, valamint a közszolgáltatás keretében történő begyűjtésük szabályainak betartását.

241/2001.(XII.10.) Kormányrendelet 1. §. c.) pont

Előkészíti és a települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tervét.

241/2001.(XII.10.) Kormányrendelet 1. §. f.) pont

Előkészíti a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló, kétévente esedékes beszámolót, és a végrehajtás tapasztalatai alapján javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására.

241/2001.(XII.10.) Kormányrendelet 1. §. l.) pont

Gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról, a felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett hulladékgazdálkodási tervről.

2000. évi XLIII. törvény 54. §. (2) bek.

Feladata a hulladékgazdálkodás korszerű módszereinek, az egyes hulladékfajták egymástól elkülönített gyűjtésének a megismertetése és népszerűsítése.

213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet 16. §. (2) bek.

A leürítő helyen elhelyezhető települési folyékony hulladék mennyiségét és minőségét, az ürítés módját és időpontját a közcsatorna üzemeltetőjével történt egyeztetés alapján határozza meg.

III.1.1. Az előírt műszaki követelmények

A településen a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

III.1.2. A településen folyó hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyek címe, az engedély tárgya, száma

Gyomaszolg Ipari Park Kft., 5500 Gyomaendrőd Ipartelep u. 2 sz., települési szilárdhulladék szállítása, lerakása, az engedély száma: 10842-006/2004 iktatószám. Az engedély 2004. december 31-ig érvényes.

A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 81.667-3/2002. iktatószámú határozata a Gyomaendrődi regionális kommunális szilárd hulladéklerakó létesítési engedélye.

A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 12.074-4-033/2004. ikt. számú határozata a Gyomaendrődi regionális hulladékkezelő mű egységes környezethasználati engedélye (a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére került kiadásra).

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2009. december 31.

IV. fejezet

Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

IV.1. A kiemelten kezelendő hulladékáramra vonatkozó intézkedések

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2003. évben úgy döntött, hogy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének kísérleti szakaszában megépíti és beüzemeltet egy hulladékudvart a Gyomaszolg Ipari Park Kft. telephelyén. A hulladékudvart úgy alakították ki, hogy folyamatosan tudja fogadni a lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékokat, beleértve a lakosságnál képződött veszélyes hulladékokat is. A hulladékudvar üzemeltetési engedély birtokában kerül sor a próbaüzem lefolytatására, majd azt követően a teljes üzemre.

IV.1.1. A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre

- Papír karton, fekete-fehér újság, színes újság, vegyes papír

- Üveg fehér és színes üvegpalackok

- Műanyag: síkfóliák és műanyag flakonok

- Fémek alumínium italos dobozok, vashulladékok

- Szerves hulladékok nyesedék, lomb, levágott fű, nem szennyezett fahulladékok

- Háztartási nagydarabos bútor, háztartási berendezések, lomok

- Textíliák

- A lakosságnál képződő veszélyes hulladékok:

szárazelemek, gombakkumulátorok, savas akkumulátorok, lejárt szavatosságú gyógyszerek, fáradt olaj, fel nem használt növényvédő szerek és azok göngyölegei, festék és lakk maradványok és azok göngyölegei, fénycsövek, elhasznált étolaj, és zsír, fényképészeti vegyszerek.

IV.1.2. A hulladékudvarra beszállítandó hulladékok tervezett mennyisége

- papír 30-40 t/év

- műanyag 15-20 t/év

- üveg 10-15 t/év

- fém 10-15 t/év

- szerves hulladék 40-50 t/év

- háztartási nagydarabos hulladék 10-15 t/év

- veszélyes hulladék 3-5 t/év

=======================================

Összesen: 118-160 t/év

IV.2. A többi hulladéktípusra vonatkozó speciális intézkedések

A településen a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi vagy egyedi intézkedések nem történtek.V. fejezet

A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

V.1. A hulladékok gyűjtése és szállítása

V.1.1. A hulladékokat begyűjtő szervezetek

V.1.1.1. A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek
Sor-szám Hulladék Begyűjtő, szállító neve Székhely Begyűjtött hulladék mennyisége [t/év] Begyűjtő kapacitása [t/év] Begyűjtésre használt eszköz Kezelő megnevezése
1. Települési szilárd hulladék Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd 4.683 n.a. IFA W50 L/F Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2. Települési folyékony hulladék Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd 3 648,3 n.a. DEKT-5 szippantó gk. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
3. Kommunális szennyvíziszap Békés Megyei Vízművek Rt. Békéscsaba 273 n.a. tárolják Békés Megyei Vízművek Rt.
4. Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd 624,2 n.a. IFA W50 L/F Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok
6. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Gyomalszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd 474,9 n.a. IFA W50 L/F Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Összesen: 5782,1

V.1.1.2. A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek
Sor-szám Hulladék Begyűjtő, szállító neve Székhely Begyűjtött hulladék mennyisége [t/év] Begyűjtő kapacitása [t/év] Begyűjtésre használt eszköz Kezelő megnevezése
Veszélyes hulladékok
1. Hulladékolajok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2. Akkumulátorok és szárazelemek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3. Elektromos és elektronikai hulladékok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
4. Kiselejtezett gépjárművek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
5. Egészségügyi hulladékok Septox Kft. Budapest n.a. n.a. n.a. n.a.
6. Állati eredetű hulladékok ATEV Rt. Hódmezővásárhely 65 n.a. zárt gyűjtőjármű n.a.
7. Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
8. Azbeszt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
9. Egyéb hulladék n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Nem veszélyes hulladék n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
10. Csomagolási hulladék összesen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
11 Gumi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
12. Egyéb hulladék n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
13. Biomassza n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

V.1.2. A településen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából biztosítani kell a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakcióknak a hulladék többi részétől történő elkülönített gyűjtését és begyűjtését.

A hasznosítás legfontosabb feltétele a szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítása, a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, a szigeteken üveg, papír műanyag, fém hulladékok gyűjtésére alkalmas konténerek elhelyezése.

A szelektív gyűjtés másik kritikus pontja azoknak a hasznosítási lehetőségeknek a feltérképezése, amelyek még gazdaságosan szállítható távolságon belül képesek fogadni a szelektíven gyűjtött hulladékot.

V.1.2.1. A településen működő hulladékkezelő telepek bemutatása

Regionális hulladékkezelő mű:

A hulladéklerakó tulajdonosai:

A hulladéklerakó építésére szerveződött települések önkormányzatai:

Gyomaendrőd város, mint gesztor önkormányzat,

Csabacsűd község,

Csárdaszállás község,

Hunya község,

Kardos község,

Kétsoprony község,

Kondoros nagyközség,

Örménykút község,

Szarvas város.

A hulladéklerakó építésére kijelölt gesztor önkormányzat adatai:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

A hulladéklerakó üzemeltetője:

A társult önkormányzatok megállapodásának megfelelően közbeszerzési pályázaton kerül kiválasztásra a hulladéklerakó üzemeltetője, a közbeszerzési eljárás most van előkészítés alatt.

A hulladéklerakó neve és címe:

Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű

5500 Gyomaendrőd, Külterület 0130/15 hrsz.

A hulladéklerakó Gyomaendrőd város D-i határrészén a Békéscsaba-Budapest vasútvonaltól 2,2 km-re, külterületen a Gyomaendrőd-Hunya közötti közlekedési út szilárd burkolatú szakaszának K-i oldalán helyezkedik el. A kijelölt területtől É-ra a város jelenlegi hulladéklerakója, illetve a téglagyár felhagyott telepe található. A hulladékgazdálkodási létesítmények helyszínrajzát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A hulladékkezelő mű kijelölt területe és térsége az Alföldre jellemző sík területen helyezkedik el. Közvetlen környezetében található egy felhagyott agyagbánya, melynek 3 hektáros területe kerül bevonásra a hulladékkezelő mű területébe. A táj jellegzetesen mezőgazdasági hasznosítású szántó, gyér faállománnyal. A hulladékkezelő mű kijelölt területétől ÉK-i irányban 2 km távolságra húzódik a Budapest-Békéscsaba vasútvonal és É-i irányban helyezkedik el Gyomaendrőd városa. A város beépített lakóterülete 2 km távolságra van a kijelölt területtől.

A hulladéklerakó telep a hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozó kilenc településen képződő szilárd kommunális hulladékok fogadására és ártalommentes elhelyezésére szolgál. A hulladékkezelő műben kerülnek komposztálásra a szelektíven gyűjtött biológiailag lebomló szerves anyagok (lomb, nyesedék, fű, háztartásokban képződő zöldhulladékok). A hulladékkezelő műbe kerülnek utóválogatásra és szállításra való előkészítésre a szelektíven gyűjtött hulladékok. Itt történik a kommunális hulladékkal beszállításra kerülő és kigyűjtött lakosságnál képződő veszélyes hulladékok átmeneti tárolása.

Békés megyében a területi hulladékgazdálkodási programnak megfelelően jelenleg két regionális hulladéklerakó üzemelése van tervezve (Békéscsaba, Gyomaendrőd). A hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálatát követően a megyében jelenleg üzemelő és felhagyott hulladéklerakók be lesznek zárva, rekultiválásra kerülnek.

Ezt követően várhatóan megnő a gyomaendrődi regionális hulladéklerakóra beszállító települések köre. Ezzel párhuzamosan a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésével várhatóan csökken a lerakóba kerülő hulladékok mennyisége. Mindezeket figyelembe véve a hulladéklerakó élettartama nem csökken a tervezetthez viszonyítva.

A regionális hulladéklerakóba tervezetten beszállító települések adatai:
Település
Lakosok száma
(fő)
Lakásállomány
(db)
Keletkező hulladék mennyisége
(laza/m3/év)
A hulladéklerakó tulajdonosi köre
1 Gyomaendrőd 15.523 6.455 20.703
2 Csabacsüd 2.130 845 2.841
3 Csárdaszállás 548 237 731
4 Hunya 798 432 1.064
5 Kardos 795 389 1.060
6 Kétsoprony 1.594 598 2.126
7 Kondoros 5.918 2.533 7.893
8 Örménykút 549 219 732
9 Szarvas 18.563 7.368 24.758
A hulladéklerakóra szándéknyilatkozat alapján beszállító települések
10 Szeghalom 10.201 3.804 13.604
11 Békésszentandrás 4.192 1.912 5.590
12 Ecsegfalva 1.449 561 1.932
13 Dévaványa 8.986 3.286 11.984
14 Füzesgyarmat 6.565 2.404 8.755
15 Bucsa 2.533 1.002 3.378
16 Mezőtúr 20.607 kb. 8.250 27.481
Összesen 100.951 40.295 134.632

A településeken a lakosok számát és a lakásállományt a KSH Békés Megyei Igazgatósága által készített kiadvány (2001) alapján, a keletkező hulladék mennyiségét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által megadott tervezési normatíva alapján (2003) határoztuk meg.

A hulladéklerakó befogadóképessége a tartalék terület figyelembe vételével 2.697.720 m3 laza hulladék, 1:5 tömörítési arányt figyelembe véve 539.544 m3 tömörített hulladék, amely 39 évig elegendő a települések hulladékainak befogadására. A fenti táblázatban a tervezett beszállítói körben a képződő teljes mennyiségű hulladék van feltüntetve. A lerakóba való beszállításnál figyelembe kell venni, hogy a biológiailag lebomló szerves anyagokat, illetve a csomagoló anyagokat a hulladékgazdálkodási törvény szerinti arányban ki kell gyűjteni, így a lerakó tervezett befogadó kapacitásánál a 39 év tartható.

A lerakó teljes kapacitás a tartalék terület figyelembevételével:

I. ütem: alapterület: 22.320 m2 térfogat: 239.797 m3 betölthető tömör hulladék mennyisége: 179.848 m3 kapacitás: 13 év

II. ütem: alapterület: 21.280 m2 térfogat: 239.797 m3 betölthető tömör hulladék mennyisége: 179.848 m3 kapacitás: 13 év

tartalék: alapterület: 20.900 m2

térfogat: 239.797 m3 betölthető tömör hulladék mennyisége: 179.848 m3 kapacitás: 13 év

________________________________________________________

Összesen: alapterület: 64.500 m2

térfogat: 719.391 m3

betölthető tömör hulladék mennyisége: 539.544 m3

kapacitás: 39 év

A három ütemben kialakítandó depónia összes térfogata 1:2-es rézsű, 15 m-es magasság esetén 719.391 m3. A depónia befogadóképessége 2.697.720 m3 laza hulladék, 1:5 tömörítési arányt figyelembe véve 539.544 m3 tömörített hulladék, amely 39 évig elegendő a települések hulladékainak befogadására. A számításnál figyelembe lett véve, hogy a depónia teljes térfogatát 75 %-ban lehet hulladékkal megtölteni, az álcázó töltések és a takaróföld helyigénye miatt.

A hulladéklerakóra beszállított hulladékok ártalommentes, környezetkímélő elhelyezése a szigetelt depóniatéren történik. A hulladék depónián keletkező biogáz összegyűjtésre kerül és kezdetben a biogáz fáklyázással ártalmatlanításra kerül, későbbiekben, amikor a biogáz képződés mennyisége megnő, akkor annak hasznosítása is tervezve van. A biogáz a szociális épület és a műhely fűtésére kerül felhasználásra.

A hulladékok környezeti terhelései folyamatosan ellenőrzésre kerülnek a kiépített 5 db talajvíz figyelő kútban. A kutakban a talajvíz évente két alaklommal kerül bevizsgálásra.

A hulladékkezelő műben kialakításra került a szerves hulladékok komposztáló tere, beállításra kerültek a komposztálás alapgépei.

A hulladéklerakó teljes területigénye 146.955 m2, ebből az I-II. ütem depónia területe 43.600 m2, depónia tartalékterület 20.900 m2, véderdő területe (15 m széles) 26.655 m2.

A technológia folyamatábrája

Hulladékgyűjtő udvar:

A hulladékgyűjtő udvar tulajdonosa:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője:

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz.

A hulladékgyűjtő udvar neve és címe:

Gyomaendrődi Hulladékgyűjtő Udvar

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz.

A hulladékgyűjtő udvar a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Ipartelep u. 2. sz. telephelyén kerül kialakításra. A hulladékgyűjtő udvar Gyomaendrőd város gyomai és endrődi városrészének településszerkezeti súlypontjában került kialakításra. Mindkét városrészről szilárd burkolatú úttal jól megközelíthető. Kiemelten fontos, hogy a település üzemeltetését végző Gyomaszolg Ipari Park Kft. központi telephelyén található a hulladékgyűjtő udvar, így a lakosság az egyéb ügyeinek intézését összekapcsolhatja a szelektíven gyűjtött hulladékainak beszállításával.

A hulladékgyűjtő udvar az érvényben lévő előírásoknak megfelelően került kialakításra, rendelkezik a megfelelő építési engedéllyel.

A hulladékgyűjtő udvar műszaki átadása megtörtént, most van folyamatban az udvar üzembe helyezési engedélyezési eljárása.

A hulladékgyűjtő udvarba a város lakosai folyamatosan szállíthatják be a szelektíven gyűjtött hulladékokat, a lakosságnál képződő veszélyes hulladékokat is bele értve.

A hulladékgyűjtő udvaron összegyűlt válogatott hulladékok a hulladékkezelő műbe kerülnek beszállításra, ahonnan bizonyos utóválogatást, bálázást követően kerülnek a feldolgozó üzemekbe. A hulladékgyűjtő udvaron összegyűlt veszélyes hulladék közvetlenül az ártalmatlanító üzemekbe kerül elszállításra.

Hulladékgyűjtő szigetek:

A hulladékgyűjtő szigetek a város több pontján kialakított gyűjtőpontok. A hulladékgyűjtő szigeteken 3-3 db speciális gyűjtőedényzet kerül elhelyezésre a papír, műanyag flakonok és a fém italos dobozok gyűjtésére. A gyűjtőedényzet zárt, megfelelő bedobó nyílással ellátott, csak speciális járművel üríthető (nem lehet benne kukázni!). A Gyomaszolg Ipari Park. Kft. rendelkezik a speciális edényzet ürítésére szolgáló szállító járművel.

Jelenleg a városban három helyen van kialakítva gyűjtő sziget, a tervek szerint a 2004-es év végéig további 12 helyen kerül kialakításra gyűjtősziget. A gyűjtőszigetekre kihelyezésre kerülő speciális edényzetek már beszerzésre kerültek.

A hulladékgyűjtő szigeteken összegyűlt válogatott hulladékok a hulladékkezelő műbe kerülnek elhelyezésre, ahonnan bizonyos utóválogatást, bálázást követően kerülnek elszállításra a feldolgozó üzemekbe.

Szennyvíz elvezetés, tisztítás:

A képződő szennyvizek döntő része a városi csatornahálózaton keresztül kerül összegyűjtésre. A Város szennyvíz-elvezetésének és tisztításának programját a Települési Szennyvíz-elhelyezési Program és a most készülő Környezetvédelmi Program taglalja. Ahol még nincs bekötés, vagy lehetőség a bekötésre a képződő szennyvizeket zárt szennyvízgyűjtő aknákba kell tárolni és innen szippantó kocsi segítségével kell a szennyvíztisztító telepre szállítani. Ez még nem minden területen és lakásnál valósult meg, ami a környezeti terhelések szempontjából problémát jelent. Az önkormányzat rendeletben írja elő a csatornázatlan területeken képződő szennyvizek tárolásának és kezelésének feltételeit.

A településen működő szennyvíztisztító telep az önkormányzat tulajdona és a Békés Megyei Vízművek Rt. üzemelteti. A szennyvíztisztítás során képződő szennyvíziszapok jelenleg a telephelyen kerülnek tárolásra, a későbbiekben a mezőgazdasági területen kerülnek elhelyezésre.

Állati hulladékok gyűjtőhelye:

A lakosságnál képződő állati hulladékok gyűjtése és megfelelő ártalmatlanítása az önkormányzat feladata. Jelenleg a lakosságnál képződő állati hulladékokat a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által üzemeltetett telepen lehet elhelyezni. A beszállított hulladékok zárt fém edényzetben kerülnek átmeneti tárolásra, ahonnan az ATEV Rt. szállítja el heti rendszerességgel a hulladékokat.

A hulladékok szállítása és ártalmatlanítása jelentős összegbe kerülnek, mivel a piacon szinte egyedüli szállító és ártalmatlanító ATEV Rt. monopol helyzetbe van.

A szakmai, környezetvédelmi és elsősorban a gazdaságossági kérdéseket szem előtt tartva kellene kialakítani egy regionális gyűjtő tároló rendszert és egy nagyobb térséget átfogó ártalmatlanító üzemet kellene létrehozni. Ezen a területen Gyomaendrőd város néhány éve már megkezdte az előkészítéseket. Az ártalmatlanító üzem kialakítása 2-3 milliárdos nagyságrendű, ezért annak létrehozása megyei, esetleg a Dél-alföldi régió összefogását igényeli.

V.1.2.2. A településen működő hulladékválogató szervezetek bemutatása

A településen jelenleg nem működnek hulladékválogatással foglalkozó szervezetek.

A szelektív hulladékgyűjtés beindulását, kiterjesztését követően a hulladékkezelő mű fogadja a szelektíven gyűjtött hulladékokat. A hulladékkezelő műben történik a gyűjtött hulladékok átmeneti tárolása, szükség szerinti utóválogatása, és előkészítése a szállításra. A papír és műanyag hulladékok az utóválogatást követően bálázásra kerülnek.

V.1.2.3. A településen működő hulladékhasznosító szervezetek bemutatása

A településen jelenleg nem működnek hulladékhasznosítással foglalkozó szervezetek.

Megjegyezzük, hogy a házi komposztálókba kerülő biohulladék mennyisége nehezen becsülhető, az önkormányzat érdeke az, hogy a lakosságnál keletkező biológiailag lebomló hulladék egyre nagyobb mennyisége kerüljön a lakosságnál komposztálásra.

Szintén nem határozható meg kellő információ hiányában az ipari üzemek által égetéssel hasznosított ipari hulladék mennyisége sem, viszont az önkormányzatnak az érdeke az, hogy ez szervezett formában, engedélyezett módon történjék meg.

V.1.2.4. Engedélyezett, illetve hosszabb távon tovább működő lerakók bemutatása
Sor-szám Telephely Lerakó típusa Gyűjtési körzet Lerakott hulladék mennyisége [t/év] Engedélyezett kapacitás [m3] Potenciális szabad kapacitás [m3]
1. Gyomaendrőd* 0130/18 hrsz
(régi lerakó)
gödörfeltöltéses Gyommaendrőd, Hunya, Örménykút, Kardos 5.782 90.000 betelt
2. Gyomaendrőd 0130/15 hrsz
(regionális hulladéklerakó)
dombépítéses Gyommaendrőd, Hunya, Örménykút, Kardos - 1.798.480 1.798.480

* A régi lerakó engedélyének érvényessége: 2004. december 31.

V.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének ismertetése

A kiadott adatalapok egyértelműen mutatják, hogy a gazdálkodó szervezetek egy része a keletkezett hulladékot saját telephelyén tárolja. Az elkövetkező évek feladata lesz, hogy a tudatformálás révén eljussanak oda, hogy valamennyi keletkezett hulladékot elszállítsák a gazdálkodó szervezet telephelyéről.

V.1.3.1. Az engedély nélküli, illegális lerakók, használaton kívüli vagy nem megfelelő védelemmel rendelkező lerakók bemutatása

A szilárd kommunális hulladék elhelyezésére szolgáló „régi” hulladéklerakó betelt, a hulladék elhelyezést 2004. július 15-ével megszüntették. A jelenleg folyamatban van a „régi” hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata, melynek intézkedési tervében lesz meghatározva a lerakó rekultivációjának módja és időbeli elvégzése.

Az adatgyűjtés során, ilyen irányú felmérés nem történt. A gyakorlat azt mutatja, hogy van néhány illegálisan kialakított kisebb-nagyobb hulladékelhelyező terület. Ezek feltérképezése, rendbetétele az önkormányzat hatásköre. Amennyiben a hulladékot elhelyező tetten érhető, vagy az elhelyezés bizonyítható az önkormányzat a szennyezőre háríthatja az illegális lerakó rendbetételét.

V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők

V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és hasznosítás aránya a településen

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának azon döntése, hogy hulladékgyűjtő udvar és gyűjtőszigetek létesítését határozta el, lehetővé teszi a szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítását és a másodnyersanyag visszanyerésének lehetőségét is. A szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosító szervezete: Oskó Sándor vállalkozó (5500 Gyomaendrőd II. tanya 439.), mely elszállítja a papír, műanyag, fém, és üveg hulladékokat. A településen a jövőben sem tervezik a hasznosítást e tekintetben a régió hulladékgazdálkodási terveiben foglaltakhoz igazodnak.

V.2.2. A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése

Az adatlapok a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló hulladékokra nem tartalmaztak információt.

A hulladékgazdálkodási törvény 56. §. (7) bekezdés előírja, hogy a hulladékban lévő biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat a mért értékekhez viszonyítva:

2004. július 1. napjáig 75 %-ra,

2007. július 1. napjáig 50 %-ra,

2014. július 1. napjáig 35 %-ra

kell csökkenteni.

A képződő kommunális hulladék összetétele Gyomaendrődön:
Megnevezés Részarány (m/m %)
Szerves hulladék (lomb, nyesedék, fű, konyhai)
ebből: lakossági
intézményi
34
24
10
Papír 20
Műanyag 18
Üveg 3
Fém 4
Egyéb 21
ebből: lakossági veszélyes hulladék 0,5

Megjegyzés: Az összetétel vizsgálatot az üzemeltető végezte és végzi

folyamatosan is, az új hulladékkezelő mű üzemelése során.

Figyelembe véve a jelenleg képződő 5.174 t/év hulladékmennyiséget, és a 34 %-os szervesanyag részarányt, a törvényből adódóan az alábbi mennyiségű biológiailag lebomló szervesanyag mennyiséget kell kigyűjteni és hasznosítani:

2004. július 1. napjáig: 440 tonna/év

2007. július 1. napjáig: 880 tonna/év

2014. július 1. napjáig: 1.140 tonna/év

Mivel az új hulladékkezelő műben most került kialakításra a komposztáló tér, csak most indulhat el a szerves anyagok szelektív gyűjtése. Sajnos a településen még nincsenek kihelyezve azok a „zöldkukák”, tömblakásos övezetnél a zöldkonténerek, ahová a lakosok külön válogatva tudnák gyűjteni a zöld hulladékot. Amíg ez nem valósul meg csak a közterületek gondozásából összegyűjtött lomb, nyesedék, fű kerül döntően beszállításra a komposztáló térre.

A fentiek alapján nem valószínű, hogy a hulladékgazdálkodási törvény ezen előírása teljesülni fog a 2004-es évben. Meg kell kezdeni a szolgáltatónak a „zöldkukák” kihelyezését a családi házas övezetbe, illetve a tömblakásos övezetben külön zöldhulladék gyűjtő konténereket kell beállítani. Ehhez meg kell teremteni az edényzetek megvásárlásának a forrását (pályázati források), illetve komoly előkészítő, meggyőző munkát kell végezni a lakosság körében annak érdekében, hogy minél több lakos vegyen részt ebben a munkában.

V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

V.3.1. A településen keletkező folyékony hulladék mennyisége, gyűjtés körzetenként

V.3.1.1. A településen keletkező folyékony hulladék mennyisége

Gyomaendrőd Város önkormányzata úgy döntött, hogy a településen a lehetőségekhez képest maximálisan megoldja a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését. Jelentős saját erőt vállalva és állami támogatást igénybe véve a város belterületének nagy részén kiépült a csatornahálózat. A jövőben a 100 %-os ellátáshoz meg kell valósítani a Bánomkert, Öregszőlő és Nagylapos részek csatornázottságát is. Folyékony hulladék csak a csatornával ellátatlan területeken, illetve a még rá nem kötött ingatlanoknál keletkezik.
LEÉ Mennyiség (t/év)
Települési folyékony hulladék 1.750 3 648,29

V.3.1.2. A településen begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége
Begyűjtő neve Székhelye Begyűjtött mennyiség (t/év) Kapacitás (t/év) Kezelési mód
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrőd 3 648,29 n.a. Szennyvíz-tisztító telep

V.3.2. A települési folyékony hulladék kezelése

A településen keletkezett folyékony hulladékot a Békés Megyei Vízművek Rt. Gyomai Üzemmérnöksége által üzemeltetett városi szennyvíztisztító telepre szállítja ki. A Gyomaszolg Ipari Kft.-nél jelenleg folyamatban van a gépjármű beszerzés, azt követően beindul az engedélyezési eljárás. Ott bekerül a településről csatornán elvezetett szennyvízbe, és együttesen kerül tisztításra.

A szennyvíztisztító telep jelenlegi kapacitása és tisztítási technológiája alkalmas a településen keletkező szennyvizek fogadására és tisztítására. A tisztítás hatásfoka néhány esetben problémás, ennek megfelelően a kibocsátási paraméterek meghaladják az előírt határértékeket. A település csatornázottságának közel teljes lefedettsége, illetve az ipari park területén várhatóan növekvő termelő kapacitások szennyvíz kibocsátásainak megjelenése, illetve a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának növelése feltétlenül szükségessé teszi a szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítését hosszabb távon.

V.4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

V.4.1. A településen keletkező szennyvíziszap mennyisége
Szennyvíztisztító telep helye Összes mennyiség (t/év) Szárazanyag tartalom (t/év)
Gyomaendrőd 273,5 27,4

V.4.2. A települési szennyvíziszap hasznosítása, ártalmatlanítása ezek mennyiségei

V.4.2.1. A települési szennyvíziszap hasznosítása

A Békés Megyei Vízművek Vállalat 1998-ban elkezdte az előkészületeket a szennyvíziszap mezőgazdasági területeken való elhelyezése érdekében, melyhez tanulmányok készültek. Megtörtént a szennyvíziszap bevizsgálása is, azonban az engedélyezési szintű tervdokumentáció nem készült el. 2002. évben az üzemeltető az ezzel kapcsolatos tevékenységet megszüntette.

V.4.2.2. A települési szennyvíziszap elhelyezése, ártalmatlanítása

A keletkező 273,5 t/év mennyiségű szennyvíziszap jelenleg a Gyomaendrődi szennyvíztisztító telepen kerül tárolásra, ahonnan a kezelt szennyvíziszap a regionális hulladéklerakóba kerül a földtakarás elősegítése érdekében. Az Önkormányzat és a Békés Megyei Vízművek Rt. jövőbeni feladatai között szerepelteti a kommunális hulladékokból kinyert zöld hulladékok és a keletkezett szennyvíziszapok együttes komposztálását, illetve ezek mezőgazdasági hasznosítását.

VI. fejezet

Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése, kiterjesztése során Gyomaendrőd városban az alábbi feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy a törvényben előírtak teljesüljenek, illetve az itt élő lakosok egy tisztább, kevesebb környezeti veszélyforrással rendelkező környezetben, és szebb városban éljenek. A célok elérését az önkormányzat egyedül nem valósíthatja meg, szükséges az itt élő lakosok, az itt tevékenykedő intézmények és gazdálkodó szervezetek segítsége, összefogása és hatékony részvétele a hulladékgazdálkodási feladatok sikeres megvalósításában.

A 2004. júliusában beüzemelő regionális hulladékkezelő mű próbaüzemének sikeres lefolytatása az egységes környezethasználati engedélyben meghatározottak szerint. A próbaüzem 2004. július 19-től - 2005. január 19-ig tart. A próbaüzem feladatait a tulajdonos önkormányzatok megbízásából a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi.

A hulladékkezelő mű üzemeltetőjének közbeszerzési úton történő kiválasztása a próbaüzem befejezéséig.

A hulladékkezelő mű gazdaságos üzemeltetése érdekében a tulajdonosi körön kívül, minél több környező településsel meg kell állapodni abban, hogy beszállítói legyenek a lerakónak. A régi hulladéklerakók bezárását megelőzően meg kell kezdeni a piackutatást és építést, annak figyelembe vételével, hogy Békés megyében a jelenlegi elképzelések szerint csak két regionális hulladéklerakó fog üzemelni hosszú távon.

Folytatni kell a hulladékgyűjtő szigetek kialakítását a településen. A jelenleg működő három hulladékgyűjtő sziget mellett még 12 hulladékgyűjtő szigetet kell kialakítani a 2004-es évben. A hulladékgyűjtő szigetekre 3-3 edényzet kerül kihelyezésre a papír, műanyag flakonok (PET palackok) és a fém italos dobozok gyűjtésére. A hulladékgyűjtő szigetekre speciális edényzetet kell kihelyezni. Az edényzet zárt, a hulladékoknak megfelelő bedobó nyílással rendelkezik, alul üríthető, és megfelelő feliratokkal ellátott.

A hulladékgyűjtő szigeteken összegyűlt hulladékokat az edényzetek telítődését figyelembe véve, folyamatosan el kell szállítani a hulladékkezelő műbe.

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. Ipari úti telephelyén átadott hulladékudvar üzemelését meg kell kezdeni a 2004. évben. Az itt összegyűlt hulladékokat a hulladékkezelő műbe kell szállítani. A hulladékgyűjtő udvaron összegyűlt lakossági veszélyes hulladékokat szükség szerint, de évente egyszer legalább közvetlenül az ártalmatlanító üzembe kell szállítani.

Hosszabb távon (2010-ig) elő kell készíteni még egy hulladékgyűjtő udvar, és legalább még 15 hulladékgyűjtő sziget kialakítását.

A hulladékkezelő műben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével párhuzamosan meg kell kezdeni a hulladékok utóválogatása technológiai rendszerének kialakítását, és annak eszközeinek beszerzését, a következő tervezési időszak elejéig.

A zöld hulladékok szelektív gyűjtésének bevezetéséhez a családi házas övezetben a „zöldkukák”, a tömblakásos övezetben a „zöld konténerek” kihelyezését meg kell kezdeni a 2006-os évben.

Az összegyűjtött zöldhulladékok a hulladékkezelő mű komposztáló telepén kerülnek elhelyezésre. A komposztáló telep rendelkezik azokkal az alapgépekkel és berendezésekkel, hogy a komposztálás megkezdhető.

A képződő komposztot kezdetben a parkok gondozásánál, illetve a hulladéklerakó rekultivációjánál lehet hasznosítani. Későbbiekben, amikor már, olyan mennyiség képződik, a szelektív hulladékgyűjtésben aktívan résztvevő lakosok részére is biztosítani kell komposztot, ezzel is ösztönözve és érdekelté téve a lakosokat a minél aktívabb részvételre.

A szelektív hulladékgyűjtés sikeres bevezetése és kiterjesztése érdekében nagyon komoly tájékoztató, meggyőző és megnyerő munkát kell végezni a lakosok, kiemelten a fiatalok körébe.

Évente legalább egy alkalommal lakossági fórumon kell tájékoztatni a lakosságot az eredményekről és feladatokról.

A közönségszolgálati irodán keresztül folyamatosan gyűjteni kell a lakossági javaslatokat és észrevételeket, és azokat hasznosítani kell a fejlesztések során.

A 2005-ös évben egy színes, ismeretterjesztő szórólap készítése, melyben minden család részletes tájékoztatást kap a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, arról, hogy milyen hulladékokat kell gyűjteni, azokat hová viheti, és milyen környezeti, közegészségügyi és városképi jelentősége van a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésének.

Az iskolákban játékos vetélkedőkön, előadásokon tájékoztatni a fiatalokat a szelektív hulladékgyűjtés előnyeiről, bevezetésének szükségességéről.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása, az illegális hulladék elhelyezés hatékonyabb ellenőrzése és szankcionálása.

A régi hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzése 2004. október 31-ig. A felülvizsgálati dokumentáció intézkedési tervében javaslat a hulladéklerakó rekultivációs műszaki megoldására.

A régi, bezárt hulladéklerakó rekultivációs engedélyes tervének elkészítése 2005. december 31-ig.

A rekultivációs engedélyes terv birtokában a rekultiváció kivitelezéséhez szükséges pénzügyi források megpályázása a 2006-os évben.

A források rendelkezésére állását követően a rekultivációs kiviteli tervek elkészítése, ezt követően a kivitelezés közbeszerzési eljárásának lefolytatása 2007. december 31-ig.

A rekultiváció kivitelezése 2010. december 31-ig.

Egy regionális állati hulladék gyűjtő és ártalmatlanító rendszer kialakításának előkészítése 2008. december 31-ig.

A régió feladataihoz kapcsolódóan az Önkormányzat szorgalmazza az ipari hulladékok közül a gumiabroncsok, elektronikai alkatrészek és az autóroncsok begyűjtési és kezelési rendszerének kialakításában.

A szennyvíztisztító telep biztonságos üzemelése és a tisztítási hatásfokának javítása érdekében a technológia korszerűsítésének előkészítése, a képződő szennyvíziszapok szántóföldi elhelyezésének és hasznosításának megkezdése, szennyvíztisztító telep felülvizsgálatai során elkészítendő a tervben foglalt határidővel.

Folyamatosan figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket és pályázni a lehetséges forrásokra.

A hulladékgazdálkodási törvényből adódó közvetlen feladatok és határidők:

A biológiailag lebomló szerves hulladékok gyűjtése során 2004. december 31-ig a képződő biológiailag lebomló hulladék 25 %-ának kigyűjtése és komposztálása (A Hgt. 2004. július 31-i időpontot határoz meg, de mivel a komposztáló telep júliusba került beüzemelésre ez a módosítás szükséges és elfogadható).

Szelektív gyűjtési rendszer kiterjesztése a város egész területére, 2005. július 1-iga csomagolóanyagok 50 %-a hasznosításra kerüljön, 2005. július 01-ig a csomagoló anyagok 25 %-a a csomagoló anyagok anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál 15 % legyen.

A biológiailag lebomló szerves hulladékok kigyűjtése során 2007. július 01-ig a biológiailag lebomló hulladék 50 %-ának kigyűjtése és komposztálása.

A gumiabroncsok, elektronikai hulladék begyűjtésének és elszállításának megszervezésének szorgalmazása regionális szinten.

Az autóroncs kezelés felülvizsgálata, és elszállításának megszervezésének szorgalmazása regionális szinten.

VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a településen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

VI.1.1. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

VI.1.1.1. A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége
Hulladék 2003
(t/év)
2005
(t/év)
2008
(t/év)
Települési szilárd hulladék 5 173,41 5.277 10 % 5.432 10%
Települési folyékony hulladék 3 648,29 3.100 10% 2.920 10 %
Kommunális szennyvíziszap 321,36 418 10% 482 10 %
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 729,98 686 10 % 657 10 %
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 527,44 523 10 % 520 10 %
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 801,45 777 10 % 761 10 %
Összesen: 11 201,93 10.759 10% 10.756 10%

A települési szilárd hulladék esetében az országos és regionális tervekkel összhangban 3%-os növekedést prognosztizáltunk.

A települési folyékonyhulladéknál a csatornázottság növelése miatt a mennyiség csökkenésével ugyanakkor a szennyvíziszap mennyiségének növekedésével számoltunk.

Az építési bontási hulladékok esetében az újrahasznosítás növelésével és a hulladék mennyiségének csökkenésével számoltunk

A mezőgazdasági hulladékok esetében csökkenéssel nem számoltunk.

Az ipari hulladékok esetében a technológiai korszerűsítések miatt csökkenő tendenciával számoltunk.

A hulladékgazdálkodási terv felmérésének időszakában beszerzett adatok, információk hiányosságai miatt a terv felülvizsgálatához további megbízható adatok gyűjtése szükséges, a pontosabb intézkedések megtétele érdekébe.

VI.1.1.2. A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött, kiemelendően kezelendő hulladékáramok tervezett mennyisége
Hulladék 2003
(t/év)
2005
(t/év)
2008
(t/év)
Veszélyes hulladékok Hulladékolajok 0,70 0,8 10 % 0,9 10 %
Akkumulátorok és szárazelemek 0,30 0,25 10 % 0,30 10 %
Elektromos és elektronikai hulladékok 0,26 0,31 10 % 0,39 10 %
Kiselejtezett gépjárművek n. a. n. a n. a
Egészségügyi hulladékok 0,16 0,20 10 % 0,24 10 %
Állati eredetű hulladékok 167,20 162 10 % 160 10 %
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik 0,50 0,50 10 % 0,50 10 %
Azbeszt n.a. n.a. n.a.
Egyéb hulladék 5,24 5 10 % 5 10 %
Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladék összesen 88,56 n.a. n.a.
Gumi 157,1 188,5 10 % 236 10 %
Egyéb hulladék n.a. n.a. n.a.
Biomassza 2552 2550 10 % 2550 10 %

VI.1.1.3. Csomagolási hulladékok
Hulladék 2003
(t/év)
2005
(t/év)
2008
(t/év)
Csomagolási hulladékok
Papír és karton 69,45
Műanyag 9,79
Fém 0,27
Vegyes összetételű kompozit 0,66
Egyéb, kevert 7,48
Üveg 0,87
Textil 0,06
Összesen: 88,56 n.a. n.a.

A csomagolási hulladékok mennyiségének alakulását a fogyasztói szokások jelentősen befolyásolják, így az elmozdulás irányát nem tudjuk meghatározni.

VI.1.2. Csökkentési célok

VI.1.2.1. A nem veszélyes hulladékra vonatkozó csökkentési célok
Hulladék Csökkentési cél Várható mennyiség (t/év)
Települési szilárd hulladék 2-3 % növekedés várható az Regionális Hulladékgazdálkodási tervvel összhangban 5.432 10 %
Települési folyékony hulladék A csatornázottság növekedésével
20 %-kal csökken
2920 10 %
Kommunális szennyvíziszap A csatornázottság növekedésével
50 %-kal növekszik
482 10 %
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok A technológia korszerűsödése miatt
10 %-kal csökken
761 10 %
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok A hatékonyabb termelés következtében, a hulladék mennyisége 5 %-kal csökken 520 10 %
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok A keletkezett hulladék mennyisége
5 %-kal csökken
761 10 %
Összesen: 10 756 10 %

VI.1.2.2. A keletkező szelektíven gyűjtött kiemelten kezelendő hulladékra vonatkozó csökkentési célok:
Hulladék Csökkentési cél Várható mennyiség (t/év)
Veszélyes hulladékok
Hulladékolajok A gépjármű számának növekedésével
30 %-os növekedés várható
0,9 10 %
Akkumulátorok és szárazelemek Stagnálás várható 0,30 10 %
Elektromos és elektronikai hulladékok A készülékek számának gyarapodásával
50 %-os növekedés várható
0,39 10 %
Kiselejtezett gépjárművek Adathiány miatt nem adható meg n. a
Egészségügyi hulladékok Az ellátás javulásával 50 %-os növekedés 0,24 10 %
Állati eredetű hulladékok Kismértékű 5%-os csökkenés várható 160 10 %
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik Stagnálás várható, a technológia váltás megtörténte miatt 0,50 10 %
Azbeszt Adathiány miatt nem adható meg n.a.
Egyéb hulladék Minimális csökkenés várható jobb technológia miatt 5 10 %
Csomagolási hulladék összesen Az elmozdulás iránya nem adható meg adathiány miatt n.a.
Gumi A gépjárműforgalom növekedésével
50%-os növekedése várható
236 10 %
Egyéb hulladék Adathiány miatt nem adható meg n.a.
Biomassza A mezőgazdasági termelés stagnálása miatt növekedése nem várható 2 550 10 %

VI.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

VI.2.1. Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok
Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél % Várható mennyiség (t/év)
Települési szilárd hulladék A biológiailag lebomló szerves anyag tartalom komposztálása 55 n.a.
A szelektív hulladék gyűjtés kiterjesztése a város egész területére 100 180 10 %
Gyomaendrőd 0130/18 hrsz- ú területen lévő hulladéklerakó rekultiválása 100
Kommunális szennyvíziszap A szennyvíziszap komposztálás, mezőgazdasági elhelyezés 50 289 10 %
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Fokozni kell az újrahasznosítását 20 152 10 %
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok A hasznosítható hulladékok begyűjtését meg kell szervezni 20 104 10 %
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok A hasznosítható hulladékok begyűjtését meg kell szervezni 20 152 10 %

VI.2.2. A Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása:
Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél
Helyi Területi
Települési szilárd hulladék A biológiailag lebomló szerves anyag tartalom komposztálása A biológiailag lebomló szerves anyag tartalom csökkentése
A szelektív hulladék gyűjtés kiterjesztése a város egész területére A régióban a szelektív hulladékgyűjtés teljessé kell tenni
Gyomaendrőd 0130/18 hrsz- ú területen lévő hulladéklerakó rekultiválása Komplex térségi feladatokat ellátó szilárd hulladékkezelő rendszerek telepítése.
Folyékony hulladék - A mezőgazdasági hasznosítás arányának növelése
Kommunális szennyvíziszap A szennyvíziszap komposztálás, mezőgazdasági elhelyezés megoldása A mezőgazdasági hasznosítás arányának növelése
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok A minél nagyobb arányú újrahasznosítás, a veszélyes hulladékok szétválogatása, elkülönített gyűjtése A nagyobb arányú hasznosítás
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok A hasznosítható hulladékok begyűjtését meg kell szervezni A biomassza jellegű hulladékok mennyiségének felmérése
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok A hasznosítható hulladékok begyűjtését meg kell szervezni A hasznosítható hulladékok begyűjtését, hasznosítását ösztönözni kell

VI.2.3. A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok:
Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél % Várható mennyiség (t/év)
Veszélyes hulladékok
Hulladékolajok A lakossági begyűjtő rendszer kiépítése a hulladékgyűjtő udvaron keresztül 60 0,9 10 %
Akkumlátorok és szárazelemek A lakossági begyűjtő rendszer kiépítése a hulladékgyűjtő udvaron keresztül 60 0,30 10 %
Elektromos és elektronikai hulladékok A lakossági begyűjtő rendszer kiépítése az illetékesek segítségével 60 0,39 10 %
Kiselejtezett gépjárművek Az EU előírásainak megfelelő bontótelepre történő elszállítás 60 n.a.
Egészségügyi hulladékok Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét 60 0,24 10 %
Állati eredetű hulladékok Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét 60 160 10 %
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét 60 0,5 10 %
Azbeszt Nincs adat a hulladék megjelenéséről n.a.
Egyéb hulladék Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét 60 5 10 %
Nem veszélyes hulladék
Csomagolási hulladék összesen Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét 60 n.a.
Gumi Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét 60 236 10 %
Egyéb hulladék n.a.
Biomassza Komposztálás, mezőgazdasági hasznosítás 60 2550 10 %

VI.2.4. A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása:
Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél
Helyi Területi
Veszélyes hulladékok
Hulladékolajok A lakossági begyűjtő rendszer kiépítése a hulladékgyűjtő udvaron keresztül A lakossági begyűjtő rendszer teljes körű kiépítése a régióban
Akkumulátorok és szárazelemek A lakossági begyűjtő rendszer kiépítése a hulladékgyűjtő udvaron keresztül A lakossági begyűjtő rendszer teljes körű kiépítése a régióban
Elektromos és elektronikai hulladékok A lakossági begyűjtő rendszer kiépítése az illetékesek segítségével A lakossági begyűjtő rendszer kiépítése a régióban a szakmai szervezetekkel egyeztetve
Kiselejtezett gépjárművek Az EU előírásainak megfelelő bontótelepre történő elszállítás Az EU előírásainak megfelelő bontótelep létrehozása
Egészségügyi hulladékok Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét Tartani a röntgen és fixáló oldatok hasznosítási arányát
Állati eredetű hulladékok Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét A SRM anyag vágóhídon belüli elkülönített gyűjtésének megszervezése, az égető kapacitás szükségességének vizsgálata
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét
Azbeszt Nincs adat a hulladék megjelenéséről
Egyéb hulladék Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét
Nem veszélyes hulladék
Csomagolási hulladék összesen Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét 2005-re a hasznosítási arány 50 % legyen, melyből anyagában hasznosuljon 25 %
Gumi Közreműködni, elősegíteni kell az összes hulladék, erre szakosodott hasznosító szervezet általi átvételét KAC támogatással épülő gumihulladék feldolgozó üzem létesítése
Egyéb hulladék
Biomassza Komposztálás, mezőgazdasági hasznosítás Komposztáló és fermentáló üzemek létesítése

VII. fejezet

A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

VII.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatás-fejlesztési programok
Program célja Határidő Felelős Költség (eFt) Forrás
Hulladékgazdálkodási terv kidolgozása 2004. 08. 31. Polgármesteri Hivatal 875 Önkormányzati saját erő
Hulladékgazdálkodási terv értékelése, korrekciója 2008. önkormányzat 750 Önkormányzati saját erő
Tudatformálás 2008. önkormányzat 1330 Pályázati forrás

VII.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program

A terv megvalósítása érdekében szükséges:

szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása ( a gyűjtés teljessé tétele a település teljes közigazgatási területén),

a régi hulladéklerakó rekultiválása,

a környezetszennyező tevékenységek, létesítmények kitiltása a belterületről,

a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának megszervezése és bevezetése.

A terv megvalósítása érdekében a következő szabályozásokat kell bevezetni:

létesítési, területhasználati korlátozások alkalmazása,

a közszolgáltató tevékenységének környezetérzékeny működésének biztosítása,

a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó ellenőrzési rendszer erősítése.

A hulladékgazdálkodási információrendszer kiépítése elsőrendű feladat, hiszen a kiküldött adatlapok értékelése mutatja, hogy a keletkezett hulladékokról nem rendelkezünk megfelelő információval. Ennek keretében elvégzendő feladatok:

monitoring rendszer fejlesztése, számítógépes adatbázis létrehozása,

szennyező források, jellemző hatótényezők felderítése.

A regionális hulladéklerakó telep zavartalan működéséhez szükség van a településközi együttműködés fokozására, a koordináció folyamatossá tételére, valamint a megközelíthetősége miatt egy 3500 m hosszúságú útszakasz megépítésére (a beszállítók ne a városon keresztül szállítsák a hulladékot).

VII.2.1. A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása:

A települési szilárd hulladék hasznosításának egyik nagyon fontos feltétele a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A tervek szerint 2004 év végéig el kell érni, hogy a város területén 15 db szelektív hulladékgyűjtő sziget legyen lefedve a város egész területét. A szelektív hulladékgyűjtő szigeten el kell helyezni papír, a színes üveg, fehér üveg, a műanyag flakonok gyűjtésére alkalmas konténereket. A zöld hulladék külön gyűjtése érdekében 2006 évben bevezetésre kerül a „u.n.” zöldkuka, zöldkonténer akció, amely külön időpontban kerül begyűjtésre heti egy alkalommal az április 15.-től október 31.-ig terjedő időszakban.

Az önkormányzat továbbra is rendeznie kell évi két alkalommal lomtalanító akciót.

VII.2.1.1. A nem veszélyes hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása
Hulladék Hasznosítás/ Ártalmatlanítás Kapacitásigény (t/év) Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye
Települési szilárd hulladék lerakás, hasznosítás 5.432 ± 10 % helyben a regionális lerakón megoldott
Települési folyékony hulladék lerakás 2.920 ± 10 % helyben a szennyvíztisztító telepen megoldott
Kommunális szennyvíziszap későbbiekben az együttes komposztálás a zöldhulladékokkal, mg. hasznosítás 482 ± 10 % helyben megoldható
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok lerakás,
hasznosítás
608 ± 10 %
152 ± 10 %
helyben megoldható
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok lerakás,
hasznosítás
208 ± 10 %
312 ± 10 %
helyben megoldható
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok lerakás,
hasznosítás
344 ± 10 %
516 ± 10 %
helyben és más átvevőknél megoldható

Az építési hulladék egy része útalapként hasznosul, illetve a hulladéklerakó depóniája álcázott töltésének folyamatos építéséhez kerül felhasználásra.

VII.2.1.2. A nem veszélyes hulladékáramok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program
Cselekvési program Felelős Érintettek köre Határidő Költség (eFt)
Települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának 25 %-kal csökkentése, komposztálással Gyomaszolg Ipari Park Kft. lakosság 2004. 12. 31. 6.000
Települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának 35 %-kal csökkentése, komposztálással Gyomaszolg Ipari Park Kft. lakosság 2005. 08. 31. 5.000
A települési szilárd hulladék gyűjtésén belül a zöld hulladék külön gyűjtésének megszervezése un. zöldkukával. önkormányzat lakosság 2006. 04. 30. 75.000
A kommunális szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása önkormányzat szolgáltató 2006. 09. 30. 2.000
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 20 %-os hasznosítása önkormányzat szolgáltató 2006. 12. 31. 4.800
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 20 %-os hasznosítása önkormányzat szolgáltató 2007. 06. 01. nem becsülhető
Települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának 50 %-kal csökkentése, komposztálással önkormányzat szolgáltató 2007. 07. 01. 5.000
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 20 %-nak hasznosítása önkormányzat szolgáltató 2008. 08. 01. nem becsülhető

VII.2.1.3. A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program:
Cselekvési program Felelős Érintettek köre Határidő Költség (eFt)
Hulladékudvar létesítése önkormányzat lakosság 2004. 12. 31. 46.569
15 db szelektív gyűjtő sziget létesítése önkormányzat lakosság 2004. 12. 31. 7.500
Speciális hulladékszállító jármű vásárlása önkormányzat szolgáltató 2004. 07. 31. 30.374
A begyűjtött csomagolóanyag 50 %-a hasznosításra kerül önkormányzat szolgáltató 2005. 07. 01. nem becsülhető
A begyűjtött csomagolóanyag 25 %-a anyagában hasznosításra kerül úgy hogy ez minden anyagnál legalább 15 %-os. önkormányzat szolgáltató 2005. 07. 01. nem becsülhető
A gumiabroncs begyűjtésének és elszállításának megszervezése önkormányzat szolgáltató, lakosság 2006. 08. 31. nem becsülhető
A biomassza mezőgazdasági felhasználásának megszervezése önkormányzat szolgáltató, lakosság 2008. 09. 30. nem becsülhető

VII.2.2. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai
Telep megnevezése A telepre vonatkozó intézkedés megnevezése Intézkedés határideje Intézkedés felelőse Intézkedés költsége (eFt)
Gyomaendrőd 0130/18 hrsz A telep felhagyása és rekultiválása. 2010. 12. 31. önkormányzat 150.000

VII.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje
Cselekvési program Határidő
Hulladékgazdálkodási terv elkészítése 2004. 08. 31.
Települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának 25 %-kal csökkentése, komposztálással 2004. 12. 31.
Hulladékudvar létesítése 2004. 07. 31.
Speciális hulladékszállító jármű vásárlása 2004. 07. 31.
15 db szelektív gyűjtő sziget létesítése 2004. 12. 31.
A begyűjtött csomagolóanyag 50 %-a hasznosításra kerül 2005. 07. 01.
A begyűjtött csomagolóanyag 25 %-a anyagában hasznosításra kerül úgy hogy ez minden anyagnál legalább 15 %-os. 2005. 07. 01.
Települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának 35 %-kal csökkentése, komposztálással 2005. 08. 31.
0130/18 hrsz-ú hulladéklerakó telep rekultivációs terve. 2005. 12. 31.
A települési szilárd hulladék gyűjtésén belül a zöld hulladék külön gyűjtésének megszervezése un. zöldkukával. 2006. 04. 30.
A gumiabroncs begyűjtésének és elszállításának megszervezése 2006. 08. 31.
A kommunális szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezése, komposztálása 2006. 09. 30.
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 20 %-os hasznosítása 2006. 12. 31.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 20 %-os hasznosítása 2007. 06. 01.
Települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának 50 %-kal csökkentése, komposztálással 2007. 07. 01.
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 20 %-nak hasznosítása 2008. 08. 01.
A biomassza mezőgazdasági felhasználásának megszervezése 2008. 09. 30.
A regionális hulladékgyűjtőhöz vezető út megépítése 2006. 12. 31.
0130/18 hrsz-ú hulladéklerakó telep felhagyása, rekultiválása 2008. 12. 31.

VIII. fejezet

A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges költségek

VIII.1. A terv részletes költségkalkulációja

A költségkalkulációt a már folyamatban lévő intézkedéseknél a tényleges költségek alapján, míg a tervezett intézkedések esetében a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003 (VIII.15.) Korm. rendelet 4. függeléke alapján határoztuk meg.

VIII.1.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatás-fejlesztési programok költsége
Program megnevezése Becsült költség (eFt)
Hulladékgazdálkodási program elkészítése 1.625
1 fő létszám fejlesztés 3.000 eFt/év
Technikai fejlesztés 1.100
Oktatás képzés, tudatformálás 1.330
Összesen: 7.055

VIII.1.2. Kapacitás és költség kalkuláció
Létesítmény Tervezett mennyiség (db) Egységár (eFt) Becsült költség (eFt)
Hulladékudvar 1 46.569 46.569
Speciális hulladékszállító jármű vásárlása 1 30.374 30.374
Hulladékgyűjtő szigetek 15 500 7.500
Zöldhulladék gyűjtés bevezetése 6.000 12,5 75.000
A regionális hulladékgyűjtőhöz vezető út megépítése 3.500 78.1 273.350
Hulladéklerakó rekultivációja 1 150.000 150.000
Összesen költség: 582.793

A fenti költségek csak a beruházások, eszközbeszerzések költségét tartalmazzák, az üzemeltetés költségét a szolgáltatás díjainak kell fedeznie.

VIII.1.3. A költségek ütemezése, forrása
Létesítmény Költség (eFt) Saját erő Pályázat
2004
Hulladékudvar 46.569 27.941 18.628
Speciális hulladékszállító jármű vásárlása 30.374 9.112 21.262
Hulladékgyűjtő szigetek 7.500 2.250 5.250
2006
Zöldhulladék gyűjtés bevezetése 75.000 22.500 52.500
A regionális hulladékgyűjtőhöz vezető út megépítése 273.350 109.340 164.010
2008
A régi lerakó rekultiválása 150.000 15.000 145.000

Békéscsaba, 2004. augusztus 19.
Dr. Cserei Pál Mochnács Pál
Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft Békés Mérnök Kft
ügyvezető ügyvezető