A szöveg időállapota: 2015.X.1. -
Időállapot váltás: 2004.II.10. - 2004.V.11.
2004.V.12. - 2004.VIII.17.
2004.VIII.18. - 2004.XI.10.
2004.XI.11. - 2007.VII.29.
2007.VII.30. - 2007.XI.29.
2007.XI.30. - 2008.XII.31.
2009.I.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2010.I.31.
2010.II.1. - 2010.VIII.31.
2010.IX.1. - 2011.III.31.
2011.IV.1. - 2015.IX.30.
2015.X.1. -


2/2004. (II. 10.) KT rendelet

az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatáshoz az alábbi rendeletet alkotja:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok részére e jogszabályban meghatározott tipusu lakásszerzésükhöz anyagi támogatást nyújtson.

(2)2 E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén legalább öt éve állandó bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon állampolgárokra, akiket a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet az 1. § (4) bekezdése 7. pontja szerint támogatott személynek elismer.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a./ Jövedelem: a többször módosított 1993. évi III. tv. /Szt/ 4. § (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottakkal azonos.

b./ Család: egy háztartásban életvitel szerűen együttlakó közeli hozzátartozók.

c./ Hitelképes: az a kérelmező, akinek a havi kimutatható nettó jövedelme a mindenkori saját jogu öregségi nyugdíjminimum összegét meghaladja.

II. Fejezet

Támogatásban részesíthetők köre, feltétele

2. § (1)3 Támogatásban részesíthetők azok a fiatal házasok:

-4 ahol a házastársak külön-külön a 40. életévüket még nem töltötték be,

- egyikük legalább 5 éve gyomaendrődi állandó lakos,

- továbbá a kapott támogatást gyomaendrőd közigazgatási területén lévő lakás megszerzéséhez, illetve ott új lakás építéséhez kívánják felhasználni.

(2)5 A támogatást csak az első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez lehet megállapítani és csak azoknak, akik saját háztartásukban legalább kettő kiskorú neveléséről gondoskodnak, vagy négy, illetve nyolc éven belül a kettő gyermek megszületését vállalják.

(3)6 Házastársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a megszerezni kívánt ingatlanon illetve ingatlanrészen mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek. A támogatás ingatlanrész vásárlására csak akkor fordítható, ha a házastársak által eltérő tulajdoni hányaddal megszerzett ingatlan a házastársak kizárólagos tulajdonába kerül.

(4) Az önkormányzati szolgálati lakásban lakók esetén a támogatás akkor állapítható meg, ha korábban saját tulajdonú lakása nem volt, vagy annak elidegenítését a támogatás megállapítását követően: építés esetén a használatbavételi engedély megszerzéséig, vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő egy éven belül teljesíti.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a rendelet 4. § (2)bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott támogatási értékhatároktól maximum 20%-al magasabb támogatás is megállapítható. Amennyiben a polgármester7 a 4. § (2) bekezdés a.) és b.) pontjaiban meghatározott magasabb összegű támogatást állapít meg, úgy a támogatás feltételéül egyedi feltételt határozhat meg.

(6) A vissza nem térítendő támogatásra a rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a (5) bekezdés szerinti egyedi feltételnek is teljesülnie kell.

8(7) A fentiekben meghatározottakon túl, támogatásba részesíthetők azok, akik lakáscélú önkormányzati támogatásban még nem részesültek, megfelelnek a 2. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott egyéb feltételeknek, és a támogatást a már meglévő lakásuk bővítéséhez kérik.

9(8) A lakásbővítés csak akkor támogatható, ha a lakást legalább a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése b) pontjában meghatározott nagyságú lakószobával bővítik, és ez által a lakás alapterülete is nő.

Kizáró okok

3. § (1) Nem állapítható meg támogatás, ha:

- a megszerezni, vagy felépíteni kívánt ingatlan meghaladja - többször módosított 12/2001 (I.31.) Korm. Rendelet 3. §-ában meghatározott - a család jogos lakásigényét,

- a kérelmezőnek, illetve a vele együtt költöző személynek az önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga - a többször módosított 1993. évi LXXXVIII tv. 24. § (1) bekezdésének a.) d.) pontján alapuló - felmondás miatt szűnt meg,

- a kérelmező a kérelem benyújtásakor a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette, vagy lakáshasználatba vételi engedéllyel rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi,

- a kérelmező nem hitelképes,

-10 a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát meghaladja. (fiatal házasok esetében az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe kell venni a vállalt gyermekeket is)

(2) Nem minősül kizáró tényezőnek a támogatás megítélése esetén:

a) az a megszerzett régi típusú ház, melynek komfort fokozata komfortnélküli, műszaki állapota - a Polgármesteri Hivatal Építéshatóságának szakvéleménye szerint - erősen leromlott, felújítása gazdaságosan nem végezhető el, és a fenti telken 4 éven belül a támogatott új családi házat épít,

b)11 az a megszerzett ingatlan tulajdonrész, amelyben a kérelmező házastársa nem tulajdonos és az ingatlan önálló családalapításra nem alkalmas.

II. Fejezet

A támogatás formája és mértéke

4. § (1) A támogatás kamatmentes hitel és vissza nem térítendő önkormányzati támogatás formájában adható.

12(2) Családonként az alábbi pontokban meghatározott összeghatárokig lehet támogatást megállapítani lakóházas ingatlan vásárlása, építése illetve bővítése esetén:

a) A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum 500.000.- Ft, melyből 340.000.- Ft kamatmentes hitel, 160.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte.

b) Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban 500.000.- Ft., melyből 340.000.- Ft kamatmentes hitel, 160.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A támogatás abban az esetben folyósítható, ha az adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül.

c)13 A lakásbővítésre adható támogatás összege nem haladhatja meg, az a) pontban meghatározott maximum összeg 50%-át. A megítélt összeg 2/3 része kamatmentes hitel, 1/3 része vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható, és csak akkor folyósítható, ha a bővítés falazási munkálatai elkezdődtek. Az a)-c) pontokban meghatározott támogatási összegektől eltérni, csak a 2. § (5) bekezdése értelmében lehet. A meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vissza nem térítendővé akkor válik, ha az igénylő nem esik a 4. § (5) bekezdésében foglaltak hatálya alá, és a kamatmentes hitelt visszafizette.

14(3) A támogatás folyósítása pénzintézeten keresztül történik.

(4) Az önkormányzat a jogosulttal a megállapított vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra szerződést, a kamatmentes hitelre kölcsönszerződést köt, e rendelet 1. számú és 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

(5) Amennyiben a támogatott épületre a kölcsönszerződés, illetve a vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra jogosító szerződés keltétől számított 4 éven belül a használatbavételi engedélyt nem kérik, illetve nem kapják meg, vagy a folyósított kölcsön futamideje alatt az épületet elidegenítik, illetve a gyermekvállalási kötelezettségüknek önhibájukból nem tesznek eleget, a megállapított támogatásokat és a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamatait, támogatottak egyösszegben, a fenti határnaptól számított (3) három hónapon belül kötelesek visszafizetni.

(6) A visszafizetés havi összegének meghatározásánál figyelembe kell venni a kezelési költségből adódó többlet terheket is.

(7) Az (5) bekezdésében foglaltak alól egyéni kérelemre, figyelemmel a kérelmező szociális és anyagi helyzetére a polgármester15 mentességet adhat.

III. Fejezet

A kölcsönszerződés, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

5. § (1) A kamatmentes kölcsön összegét a jogosultakkal megállapodott futamidő, de maximum 10 év alatt kell visszafizetni.

(2) A visszafizetés kezdő időpontja a szerződés megkötésének időpontját követő év január 1. napja.

(3) A kölcsöntörlesztés megkezdését követő egy év elteltével kérelemre engedélyezhető a törlesztés felfüggesztése, de a visszafizetés időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a szerződésben vállalt futamidőt.

6. §16 (1) A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - a támogatott személyek fizetik.

7. § (1) Indokolt esetben bármelyik támogatásban részesített személy a polgármester17 jóváhagyásával a szerződésből elbocsátható, ha az elbocsátott személy szerződéses kötelezettségét a másik fél változatlanul vállalja teljesíteni.

(2) Amennyiben a szerződéses kötelezett elhalálozik, akkor a szerződésbeli kötelezettségei változatlan feltételek mellett örököseit terhelik.

IV. Fejezet

Eljárási szabályok

8. § (1) a)18 A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályánál.”

b)19

(2) A kérelemhez mellékelni kell az abban megjelölt mellékleteket is.

(3) Támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően a döntést előkészítő szerv a kérelmező vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet.

(4)20 A támogatás odaítélésénél elsőbbséget élveznek, azok a kérelmezők, akiknél az alább felsorolt feltételek közül legalább az egyik fennáll:

- az építkezés a 4. § (3) a./ pontjában meghatározott készültségi fokot elérte,

- lakás vásárlás esetén, ha a kérelmezők a vételár 50 %-val rendelkeznek,

- saját háztartásukban - vérszerinti, örökbefogadott, nevelt - kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak,

- akik az önkormányzati lakásukról térítési díj ellentételezése nélkül mondtak le, kivéve a 2. § (4) bekezdésében meghatározott eseteket

(5)21 A megállapított támogatást az odaítélést követő hat hónapon belül fel kell használni, ellenkező esetben az igénylők tovább nem jogosultak a támogatásra.

9. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az e rendeletben nem szabályozott esetekben egyedi kérelemre azon esetekben, amikor a város szakember ellátottsága érdekében a támogatás indokolt, kivételes méltányosság címén a polgármester22 előzetes véleménye alapján támogatást állapíthat meg lakásvásárláshoz és építkezéshez.

10. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a 9. § kivételével a polgármesterre23 átruházza.

(2) A polgármester24 döntését a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya hajtja végre. Ennek során elkészíti a kölcsönszerződést, a szerződést illetve azok módosítását, gondoskodik annak érvényes megkötéséről, valamint a 6. §-ban meghatározott szerződést biztositó mellékkötelezettség bejegyeztetéséről és az esetleges egyéb feladatok ellátásáról.

11. § (1)25

(2) Amennyiben az adott költségvetési évben a lakástámogatási szakfeladaton pénzmaradvány keletkezik, azt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya pénzmaradványként köteles kezelni.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/1998 (III.5.) KT rendelet és az azt módosító 2/1999 (I.29.) KT rendelet, a 16/1999. (VI.18.) KT rendelet, a 7/2002. (III.19.) KT rendelet és a 6/2003. (II.29.) KT rendelet 17. §-a.

(2) E rendelet 2. § (1) bekezdés második francia bekezdése 2004. május 1-én hatályát veszti.

13. §26 Az Európai Unió jogának való megfelelés

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

1. számú melléklet a 2/2004. (II. 10.) Kt. sz. rendelethez27

Szerződés minta a vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtásához

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: 386-122.

Üi.sz.: VI...../…...

S Z E R Z Ő D É S

vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására

1. Alulírott ........... /sz.: ..................., an.: ............ / építtető/vásárló és házastársa ............. /ln.: ..............., sz.: ............, an.: ............../ Gyomaendrőd, .............. sz. alatti lakosok elismerjük, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága28 .../... (.........) határozata, és a ../….. (......) KT rendelet .. § /./ bekezdése alapján a gyomaendrődi .... hrsz. sz. alatt épülő/vásárolt lakóház megszerzéséhez ....... Ft, azaz ........... forint önkormányzati kedvezményt nyújt részünkre.

2. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a ....... Ft, azaz ........... forint összegű önkormányzati kedvezmény biztosítására a ../…. (.......) KT. rendelet .. § / / bekezdésében meghatározott időpontig, és a feltételek nem teljesülése esetén felszámításra kerülő kamatok erejéig a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom a gyomaendrődi ingatlan nyilvántartásban a .... hrsz. alatt felvett ingatlanra, Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára bejegyeztessék.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - vállaljuk.

3. Kötelezzük magunkat arra, hogy a használatbavételi engedélyt/tulajdoni lapot …....év ........hó ..nap kötelesek vagyunk benyújtani Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ezen kötelezettségünket elmulasztanánk, a hivatal a ../…... (.......) KT. rendelet .. § / / bekezdése értelmében jár el.

4. Tudomásul vesszük, hogy az önkormányzati kedvezmény összegére az ingatlan nyilvántartásba ezen szerződés 2./ pontjában rögzített és bejegyzett terhek feloldása iránt a hivatal a kamatmentes hitel visszafizetése után intézkedik.

5. Alulírott támogatottak a fentieket tudomásul vesszük és hozzájárulunk a jelen szerződésben az általunk közölt személyes és különleges adatainknak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.

Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás kérelmünkre indult, így adatszolgáltatásunk önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul.

Gyomaendrőd, …..év ........ hó ... nap

Gyomaendrőd Város Képviselő-testület

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság29 elnökének

megbízásából:

………………

osztályvezető

Igénylők aláírása: .......................................... .................................................

Név:........................................... Név:.......................................................

Leánykori neve:......................................

sz.sz.: ................................................ sz.sz.: ................................................

Lakcím: ............................................ Lakcím: ............................................

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem.

Gyomaendrőd, 20... év ………….. hó …. nap
……………..
Ügyvéd

2. számú melléklet 2/2004. (II. 10.) Kt. sz. rendelethez30

Kölcsönszerződés minta

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: 386-122.

Üi.sz.: VI...../…...

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Mely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága31, (továbbiakban hitelező) és

............. (sz.: .................. an.: …..............) és felesége .................... /sz. .................. an.: ...............) Gyomaendrőd, ........... u. ... szám alatti lakosok (továbbiakban igénylők) között,

a Gyomaendrőd, ................ szám alatti lakóházas ingatlan építéséhez/vásárolásához ........- Ft kamatmentes hitelt állapított meg a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság32 .../…... (.....) határozata alapján, a következő feltételek mellett:

1./ A hitelező a fent megjelölt célra, az igénylő részére ........- Ft, azaz: ................. forint összegű helyi támogatást nyújt, mely kamatmentes hitel.

2.) A kölcsön visszafizetésének futamideje maximum 10 (tíz) év. Az 1.) pontban meghatározott kölcsön, és a KT. számú rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott többletterhek törlesztése a hitelnyújtást követő év január 01. napjától esedékes.

...... év január hó 01. napjától ...... év december 31. napjáig ...... Ft/hó, mely összegből ...... Ft a hitelnek a havi törlesztő részlete, ....... Ft/hó az önkormányzatot terhelő nyolc ezrelék összegének havi részlete, ...... Ft/hó pénzfeladással kapcsolatos kiadások havi összege.

Ezt követően az adott évre esedékes havi törlesztő részletek összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya minden év január 10. napjáig közli az igénylőkkel.

A törlesztő részleteket Gyomaendrőd Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni minden hónap 15. napjáig.

3./ A hitelező a támogatást … születendő vállalt gyermekre való tekintettel nyújtja.

Az igénylő kötelezi magát, hogy a gyermek/ek/ születését …. éven belül vállalja. A négy illetve nyolc év kezdő időpontjának lakásépítésnél a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély kiadásától, lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés aláírásának napjától kell számítani. Az időpont a terhesség időszakára meghosszabbodik, ha a terhességet a határidő lejáratát követő 30 napon belül orvosi bizonyítvánnyal igazolja.

Gyermek megszületéseként kell elfogadni az örökbefogadást, a bíróságnak vagy hatóságnak a kedvezményezett vérszerinti gyermekének a háztartásban kerüléséről szóló határozatát.

4./ Amennyiben az igénylő nem tesz eleget vállalt kötelezettségének úgy a kötelezettség nem teljesítésétől számított 3 (három) hónapon belül köteles visszafizetni a támogatást, a meghiúsulás időpontjától a 2/2004. (II. 10) KT rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint számított kamatösszeggel együtt.

5./ Az igénylők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megszerzett lakásra (ingatlanra), a kölcsön visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra mely természetben Gyomaendrőd, ................ szám alatt, a gyomaendrődi .... hrsz van nyilvántartva a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyezzék Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - vállaljuk.

6./ Az adósok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 5./ pontban megjelölt lakásnak a kölcsön visszafizetési határidejét megelőzően történt elidegenítése esetén a még fennálló kölcsön összegét és járulékait készpénzben kiegyenlítik.

7./ Az adósok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala - ha az adósok fizetési kötelezettségüket nem teljesítik - jogosult munkabérüket, illetve járandóságukat letiltatni, illetve a kölcsönszerződést bírósági úton érvényesíteni.

8./ A jelen szerződésben foglaltakat az aláírók az aláírás napjától kezdődő hatállyal kötelezőnek elismerik.

9./ Alulírott igénylők a fentieket tudomásul vesszük és hozzájárulunk a jelen szerződésben az általunk közölt személyes és különleges adatainknak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez.

Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás kérelmünkre indult, így adatszolgáltatásunk önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul.

Gyomaendrőd, 20... .......... hó ... nap

Gyomaendrőd Város Képviselő-testület

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság33 elnökének

megbízásából:

………………

osztályvezető

Igénylők aláírása: .......................................... .................................................

Név:........................................... Név:.......................................................

Leánykori neve:.............................. Leánykori neve:.....................................

sz.sz.: ................................................ sz.sz.: ................................................

Lakcím: ............................................ Lakcím: ............................................

Alulírott …………….ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,…………..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem.

Gyomaendrőd, 20.. év ………….. hó …. Nap
……………..
Ügyvéd


1
Módosította a 9/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 1. §
2
Módosította a 25/2004. (XI. 11.) KT rendelet 1. §
3
Módosította a 9/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet 2. § (1) bek.
4
Módosította a 9/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet 2. § (2) bek.
5
Módosította a 12/2004. (V. 12.) KT rendelet 2. §-a.
6
Módosította a 9/2009. (III. 5.) Gye Kt. Rendelet 2. § (3) bek.
7
Módosította a 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. október 1-től.
8
Beiktatta a 21/2004. (VIII. 18.) KT rendelet 1. §
9
Beiktatta a 21/2004. (VIII. 18.) KT rendelet 1. §
10
Módosította a 9/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet 3. § (1) bek.
11
Módosította a 9/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet 3. § (2) bek.
12
Módosította: 6/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos 2010. február 1-től.
13
Beiktatta a 23/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos 2010. szeptember 1-től.
14
Módosította a 21/2004. (VIII. 18.) KT rendelet 2. §
15
Módosította a 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. október 1-től.
16
Módosította: 6/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos 2010. február 1-től.
17
Módosította a 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. október 1-től.
18
Módosította a 26/2007. (VII. 30.) Gye. Kt. rendelet 1. §
19
Hatályon kívül helyezte: 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2015. október 1-től.
20
Az első mondatot hatályon kívül helyezte a 26/2007. (VII. 30.) Gye. Kt rendelet 2. §
21
Módosította a 38/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet 1. §.
22
Módosította a 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. október 1-től.
23
Módosította a 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. október 1-től.
24
Módosította a 16/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. október 1-től.
25
Hatályon kívül helyezte: 6/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos 2010. február 1-től.
26
Beiktatta: 9/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 4. §
27
Módosította: 6/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos 2010. február 1-től.
28
Módosította a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 34. §.
29
Módosította a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 34. §.
30
Módosította: 6/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos 2010. február 1-től.
31
Módosította a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 34. §.
32
Módosította a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 34. §.
33
Módosította a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 34. §.