A szöveg időállapota: 2012.X.1. -
Időállapot váltás: 1996.IX.30. - 1996.XI.6.
1996.XI.7. - 2004.IX.30.
2004.X.1. - 2005.VI.30.
2005.VII.1. - 2005.X.27.
2005.X.28. - 2006.VIII.31.
2006.IX.1. - 2007.VIII.31.
2007.IX.1. - 2008.VIII.31.
2008.IX.1. - 2009.VIII.31.
2009.IX.1. - 2009.X.1.
2009.X.2. - 2010.VIII.31.
2010.IX.1. - 2011.VIII.31.
2011.IX.1. - 2012.VIII.31.
2012.IX.1. - 2012.IX.30.
2012.X.1. -


19/1996. (IX. 30.) KT rendelet

a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. ( a továbbiakban: Kt) 102. § (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására Gyomaendrőd Város Önkormányzata a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő közoktatási intézményekben felvétellel elhelyezett és tanulói jogviszonyban álló személyekre, akik a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Nkt.-vhr.) 34-36. §-ban felsorolt közoktatási szolgáltatásokat veszik igénybe.

A térítési díj mértéke

2. §2 (1)A térítési díjat tanulmányi eredménytől függően tanévenként a szakmai feladatra - tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának figyelembevételével kell megállapítani a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor:

a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 15 %-a,

b./ jeles tanulmányi eredménynél 16 %-a,

c./ jó tanulmányi eredménynél 17 %-a,

d./ közepes tanulmányi eredménynél 18 %-a,

e./ elégséges tanulmányi eredménynél 19 %-a,

f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 20 %-a.

(3) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor:

a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 15 %-a,

b./ jeles tanulmányi eredménynél 16 %-a,

c./ jó tanulmányi eredménynél 17 %-a,

d./ közepes tanulmányi eredménynél 18 %-a,

e./ elégséges tanulmányi eredménynél 19 %-a,

f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 20 %-a.

(4) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatás 18 éven felüli, de 22 évnél fiatalabb tanuló esetén

g) kitűnő tanulmányi eredménynél 28%-a,

h) jeles tanulmányi eredménynél 30%-a,

i) jó tanulmányi eredménynél 32%-a,

j) közepes tanulmányi eredménynél 34%-a,

k) elégséges tanulmányi eredménynél 35%-a,

l) elégtelen tanulmányi eredménynél 40%-a.

(5) A Nkt.- vhr. 35. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételekor

a./ kitűnő tanulmányi eredménynél 20 %-a,

b./ jeles tanulmányi eredménynél 24 %-a,

c./ jó tanulmányi eredménynél 28 %-a,

d./ közepes tanulmányi eredménynél 32 %-a,

e./ elégséges tanulmányi eredménynél 36 %-a,

f./ elégtelen tanulmányi eredménynél 40 %-a.

(6) A Nkt.- vhr. 35. § (3) bekezdésben meghatározottak alapján a térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.

Tandíjfizetési kötelezettség

3. §3 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj összege, tanévenként a szakfeladatra a 4/A. §.-ban foglaltak szerint számított folyó kiadások 1 tanulóra jutó hányadának, a Nkt.- vhr. 36. § (1) - (4) bekezdésekben meghatározott szolgáltatásért

a) kitűnő tanulmányi eredménynél 50 %-a,

b) jeles tanulmányi eredménynél 60 %-a,

c) jó tanulmányi eredménynél 70 %-a,

d) közepes tanulmányi eredménynél 80 %-a,

e) elégséges tanulmányi eredménynél 90 %-a,

f) elégtelen tanulmányi eredménynél 100 %-a.

4. § 4

4/A. §5 A 2. § (1) bekezdésében illetve a 3. §-ban foglalt egy tanulóra jutó hányad mértékét a Képviselő-testület minden év áprilisi testületi ülésén az intézmény által végzett számítás alapján határozza meg.

Szociális kedvezmények a térítési díj és a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél

5. § Ha a tanulót azért terheli térítési díj fizetési, illetőleg tandíjfizetési kötelezettség, mivel tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, az alapvizsgát, az érettségi vizsgát, a szakmai vizsgát megismételni, vagy ezeken a vizsgákon javítóvizsgát tenni szociális kedvezményben, illetőleg részletfizetési kedvezményben nem részesíthető.

6. § A felnőtt oktatásban részt vevők szociális kedvezményben nem részesülhetnek.

7. § (1) Kérelemre e rendelet 2-3. §-a alapján megállapítható térítési díj, illetőleg tandíj,

a./ 25 %-át el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb összegű saját jogú öregségi nyugdíj 1,5-szeresét.

b./ 50 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb összegű saját jogú öregségi nyugdíjat.

c./ Az intézmény vezetője egyéni elbírálás alapján a tanuló szociális körülményeit figyelembe véve és kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén - ha az intézmény a költségvetéséből fedezni tudja - a teljes térítési díjat vagy tandíjat elengedheti.

A térítési díj és tandíj fizetésének időpontja

68. § A térítési díj és a tandíj befizetések időpontja minden év október 31. napja, melyet az oktatási intézmény SZMSZ-ében is fel kell tüntetni.

Vegyes, átmeneti és hatálybaléptető rendelkezések

9. § (1) E rendelet alkalmazásában jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték /bevétel/ és nyugdíjjárulékkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül.

(2) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) A tanuló illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha jövedelmi viszonyaiban változás következett be. Ha-e kötelezettségnek nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat, illetőleg tandíjat utólag köteles megfizetni.

(4) A térítési- és tandíj megállapításának alapjául szolgáló tanulmányi átlagok számítását az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni.

(5)7 A térítési- és tandíj összegét intézményenként és szakonkénti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

10. § (1) E rendelet 1996. október 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1994. (IX.13.) KT. számú rendelet valamint az azt módosító 18/1995. (VII.14.) KT számú rendelet hatályát veszti.

(2)8

1. számú melléklet

A tanulmányi átlagot a tanuló egyes tantárgyakból elért osztályzatai alapján félévenként kell megállapítani.

A tanulmányi átlagok értelmezése:

- Kitűnő tanulmányi eredményű az, akinek minden tantárgyból jeles osztályzata van.

- Jeles tanulmányi eredményű az, akinek négyesnél rosszabb osztályzata nincs és tanulmányi átlaga 4,71 felett van.

- Jó tanulmányi eredményű az, akinek tanulmányi átlaga 3,71 és 4,7 között van.

- Közepes tanulmányi eredményű az, akinek tanulmányi átlaga 2,71-3,7 között van.

- Elégséges tanulmányi eredményű az, akinek tanulmányi átlaga 2,7-nél rosszabb.

- Elégtelen tanulmányi eredményű az, aki legalább egy tárgyból elégtelen osztályzatot kapott.

2. számú melléklet a 19/1996. (IX. 30.) KT rendelethez9

1. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díj összege a tanulmányi eredmény alapján
A B C D E
Zeneművészeti ág
Tanulmányi eredmény 18 éven aluliak 18 év 22 év közöttiek
Százalékos arány Ft/év Százalékos arány Ft/év
kitűnő 15% 24 000 28% 44 800
jeles 16% 25 600 30% 48 000
17% 27 200 32% 51 200
közepes 18% 28 800 34% 54 400
elégséges 19% 30 400 36% 57 600
elégtelen 20% 32 000 40% 64 000
Képzőművészeti ág
kitűnő 15% 13 000 35% 30 400
jeles 16% 13 900 36% 31 200
17% 14 800 37% 32 100
közepes 18% 15 600 38% 33 000
elégséges 19% 16 500 39% 33 900
elégtelen 20% 17 400 40% 34 800
Táncművészeti ág
kitűnő 16,0% 12 200 35% 26 600
jeles 16,5% 12 500 36% 27 400
17,0% 12 900 37% 28 100
közepes 18,0% 13 700 38% 28 900
elégséges 19,0% 14 400 39% 29 600
elégtelen 20,0% 15 200 40% 30 400
Színművészeti ág
kitűnő 16,5% 12 200 35% 25 900
jeles 17,0% 12 600 36% 26 700
17,5% 13 000 37% 27 400
közepes 18,0% 13 300 38% 28 100
elégséges 19,0% 14 100 39% 28 900
elégtelen 20,0% 14 800 40% 29 600

2. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tandíj díj összege a tanulmányi eredmény alapján
A B C
Zeneművészeti ág
Tanulmányi eredmény Százalékos arány Ft/év
kitűnő 50% 79 900
jeles 60% 95 900
70% 111 900
közepes 80% 127 900
elégséges 90% 143 900
elégtelen 100% 159 900
Képzőművészeti ág
kitűnő 50% 43 400
jeles 60% 52 100
70% 60 700
közepes 80% 69 400
elégséges 90% 78 100
elégtelen 100% 86 800
Táncművészeti ág
kitűnő 50% 38 000
jeles 60% 45 600
70% 53 200
közepes 80% 60 800
elégséges 90% 68 400
elégtelen 100% 76 000
Színművészeti ág
kitűnő 50% 37 000
jeles 60% 44 400
70% 51 800
közepes 80% 59 200
elégséges 90% 66 600
elégtelen 100% 74 000


1
Módosította a 28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. október 1-től.
2
Módosította a 28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. október 1-től.
3
Módosította a 28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2012. október 1-től.
4
Hatályon kívül helyezte: 28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. Hatálytalan 2012. október 1-től.
5
Módosította a 28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2012. október 1-től.
6
Módosította a 43/2009. (X. 2.) Gye. Kt. rendelet 1. §
7
Beiktatta a 16/2005. (VII. 1.) KT rendelet 2. §.
8
Hatályon kívül helyezte: 28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. Hatálytalan 2012. október 1-től.
9
Beiktatta a 16/2005. (VII. 1.) KT rendelet 3. §. Módosította a 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. szeptember 1-től.