A szöveg időállapota: 1995.XII.22. - 2008.I.31.
Időállapot váltás: 1995.XII.22. - 2008.I.31.
2008.II.1. -


39/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet

az 1995. évi költségvetéséről szóló módosított 4/1995. (III. 2.) KT számú rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a "Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről" szóló 137/1993. (X.12.) Korm. rendelet 15. § 1, 2 bekezdés valamint 16. § 7. bekezdés alapján az 1995. évi költségvetésről szóló 4/1995. (III. 2.) KT sz. rendelet a következők szerint módosul.

1. § A bevételek címei és alcímei a következő alcímmel egészül ki. 1 cím önkormányzatok költségvetési támogatása 6. alcím Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása

2. § A bevételek főösszege 924.443 E Ft-ra módosul, részletezve az 1. sz. melléklet szerint.

3. § Működési kiadások előirányzata 833.646 E Ft-ra változik részletezve a 2.sz. melléklet szerint.

4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 5.309 E Ft-ra módosul a 3.sz. melléklet alapján.

5. § Az Önkormányzat felhasználási és egyéb kiadása 65.626 E Ft-ra növekszik, ezen belül az önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 1.793 E Ft-tal növekszik, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 746 E Ft-tal csökken, az egyéb kiadás 661 E Ft-tal növekszik. Feladatonként a változást a 4.sz. melléklet mutatja be.

6. § Az önkormányzat tartalék összege 19.862 E Ft-ra, ezen belül az általános tartalék összege 8.048 E Ft-ra változik. A tartalék részletezését az 5. sz. melléklet mutatja be.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

7. § A Képviselő testület 28/1995. (XII. 4.) KT sz. rendeletben, valamint e rendeletben általános tartalékba helyezett személyi juttatás és társadalombiztosítási járulék összegből 7.850 E Ft összeg rendelkezési jogát a polgármesterre ruházza át. A rendelkezés csak személyi juttatás felhasználására irányulhat. A polgármester döntéséről az 1995 éves költségvetés zárszámadásakor a Képviselő Testületet tájékoztatni kell.

8. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat az 1995. évi beszámolóban szerepeltetni kell.

1. számú melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 1995 évben

1.000 Ft-ban

Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előir. 1995.évi

száma száma száma neve neve neve terv

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1. Normatív áll.tám. 333.335

III.Módosított 332.925

2. Céltámogatás 21.763

III.Módosított 24.163

3. Központosított tám. 2.388

Módosított 33.701

III.Módosított 64.839

5. Korábbi bérpolitikai int.

1995.évi előir. 66.834

Módosított 66.780

III.Módosított 66.732

4. Egyéb központi tám. 11.073

Módosított 17.466

III.Módosított 18.933

6. III. Önhibájukon kívül

hátrányos önk.tám. 6.000

1. Összesen: 435.393

Módosított 473.045

III.Mód. 513.592

2. Átengedett központi adók

1. Személyi jöv.adó

1. SZJA átengedett

rész 68.693

2. SZJA munkanélküliek

jöv.pótló tám. 28.280

3. SZJA kiegészítés 40.000

1. Összesen: 136.973

2. Gépjárműadó 3.300

III.Módosított 3.600

2. Összesen: 140.273

III.Mód. 140.573

3. Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

1. Fejezettől, központi kv. szervtől

Módosított 7.412

III.Módosított 7.814

2. Társadalombizt. átvétel 43.519

Módosított 50.665

III.Módosított 53.173

3. Összesen: 43.519

Módosított 58.077

III.Módosított 60.987

4. Helyi adók

1. Építményadó 1.200

III.Módosított 1.700

2. Magánszemélyek komm.adója 4.000

III.Módosított 4.700

3. Vállalkozók komm.adója 3.500

III.Módosított 3.600

4. Idegenforgalmi adó 250

5. Iparűzési adó 50

III.Módosított 84

6. Egyéb adó és adójell.bev. 300

III.Módosított 330

4. Összesen: 9.300

III.Módosított 10.664

5. 1.sz. Általános Iskola

1. Saját bevétel 3.795

III.Módosított 2.050

6. 2.sz. Általános Iskola

1. Általános Iskola

1. Saját bevétel 11.049

III.Módosított 14.219

2. Óvoda

1. Saját bevétel 3.956

III.Módosított 4.056

3. Zeneiskola

1. Saját bevétel 375

6. Összesen: 15.380

III.módosított 18.650

7. 3.sz. Általános Iskola

1. Általános Iskola

1. Saját bevétel 6.592

Módosított 6.652

II. Mód. 7.050

III.Mód. 11.054

2. Óvoda

1. Saját bevétel 2.015

Módosított 2.050

II.Mód. 2.073

III.Mód. 2.165

7. Összesen: 8.607

Módosított 8.702

II. Mód. 9.123

III.Mód. 13.219

8. Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola

1. Saját bevétel 34.404

III.Módosított 27.104

9. Bethlen Gábor Mezőgazdasági Iskola

1. Saját bevétel 14.426

Módosított 21.424

II. Mód. 25.924

III.Mód. 27.985

10. Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola

1. Saját bevétel 2.000

Módosított 3.294

II. Mód. 4.154

III.Mód. 7.256

5-10. Oktatás összesen: 78.612

Módosított 86.999

II. Módosított 92.780

III.Módosított 96.264

11. Város Könyvtár

1. Saját bevétel 30

Módosított 83

III.Módosított 158

12. Katona József Művelődési Központ

1. Művelődési Ház

1. Saját bevétel 3.351

III.Módosított 3.818

2. Apolló Mozi

1. Saját bevétel 2.036

Módosított 2.070

III.Módosított 2.370

12. Összesen: 5.387

Módosított 5.421

III.Módosított 6.188

11-12. Közművelődés összesen: 5.417

Módosított 5.504

III.Módosított 6.346

13. Városi Egészségügyi Intézmény

1. Társadalombiztosítási alapból

finansz. eü. int.

1. Saját bevétel 38

Módosított 203

III.Módosított 1.054

2. Kv. szervek gazd.ellátó szerv

Módosított 55

III.Módosított 137

3. Bölcsőde

1. Saját bevétel 1.061

Módosított 1.206

III.Módosított 2.284

13. Összesen: 1.099

Módosított 1.464

III.Módosított 3.475

14. Városi Gondozási Központ

1. Saját bevétel 16.103

II. Mód. 16.453

III.Módosított 17.224

15. Fürdők

1. Saját bevétel 5.251

Módosított 6.026

III.Módosított 8.426

16. Polgármesteri hivatal

1. Piacok és vásárok

1. Saját bevétel 2.909

2. Sportintézmények

1. Saját bevétel 1.852

III.Módosított 2.593

3. Polgármesteri Hivatal igazgatás

és egyéb feladatok

1. Saját bevétel 19.461

Módosított 20.737

III.Módosított 24.748

2. privatizáció bev. 30.308

III.Módosított -

3. Működési célra átvett

Módosított 2.538

III.Módosított 8.444

4. Felhalmozás célú

átvett pénzeszköz 8.208

Módosított 9.087

II. Mód. 9.947

III.Mód. 13.252

5. Rövidlejáratú

hitel 10.000

III.Módosított 661

3. Összesen: 70.487

Módosított 72.670

II. Mód. 73.530

III.Módosított 47.105

4. Családsegítő Közp.

1. Saját bevétel

III.Módosított 95

16. Összesen: 75.248

Módosított 77.431

II.Módosított 78.291

III.Módosított 52.702

17. Helyi kisebbségi önkorm.

1. Saját bevétel 61

III.Módosított -

Mutatószámos fejlesztés

8. Kner Imre Gimnázium és szakközépiskola

1. Saját bevétel 129

III.Módosított -

9. Bethlen Gábor Mezőgazdasági Iskola

1. Saját bevétel 277

III.Módosított -

8,9 Összesen: 406

III.módosított -

Önkormányzat bevétele összesen: 810.621

Módosított 874.689

II. MÓdosított 881.680

III. Módosított 910.253

Intézmények 1994. évi pénzmaradványa 8.443

Központi pénzmaradványy 1994. évi 5.799

III. Módosított 5.747

Módosított összesen: 888.931

II. Módosított 895.923

III. Módosított 924.443

1/a. melléklet

Állami támogatás részletezése 1994-1995 az 1. sz. melléklet alapján

1994 1995

1 mutatóra Mutató Összeg 1 Mutatóra Mutató Összeg

a tám.mért. fő a tám. mért. fő

1. Település

üzemelés 13.820 16.803 64.187 3.820 16.654 63.618

2. Lakosság-

gazdálkodás

/20-30 éves

korosztály/ 2.252 4.680 10.539 2.290 5.970 13.671

3.Sportfelad. 50 16.803 840 50 16.654 833

4. Helyi

közművelődés 250 16.803 4.201 250 16.654 4.163

5. Üdülőhelyi

feladatok 2 200 400 2 250 500

6. Szociálpol.

feladatok 3.500 16.803 58.810 2.506 16.654 41.735

7. Ápoló, gondozó

int. ell. 186.400 50 9.320 186.400 50 9.320

8. Nappali

szoc. ell. 30.850 190 5.861 30.850 181 5.584

9. Átmeneti

elhelyezést

nyujtó int. 87.000 40 3.480 87.000 40 3.480

10.Óvodai

ellátás 27.500 589 16.198 27.500 597 16.418

11. Etnikai

ellátás 5.500 71 391 5.500 65 357

12. Általános

isk. oktatás 41.000 1.575 64.575 41.000 1.536 62.976

III. Módosított 1.526 62.566

13. Alapfokú

műv. oktatás 25.100 178 4.468 25.100 266 6.677

14. Fogyatékos

gyerm okt. 70.700 59 4.171 70.700 63 4.454

15. Gimnázium 62.500 159 9.938 62.500 204 12.750

16. Szakközép isk.

oktatás 66.000 389 25.674 66.000 375 24.750

17. Szakmunkások

elméleti okt. 42.100 570 23.997 42.100 517 21.766

18. Szakmunkások

gyak. okt. 40.600 394 15.996 40.600 357 14.494

19.Etnikai

oktatás 16.500 169 2.789 16.500 175 2.887

20. Kollégiumi

ellátás 66.000 410 27.060 66.000 347 22.902

Összesen: 352.895 333.335

III.Módosított 332.925

1/b. melléklet

Polgármesteri Hivatal bevételei

Fejlesztési alapból átvett pénzeszköz 978

/ szennyvíztisztító /

Privatizációs bevétel /DÉGÁZ/ 30.008

III. Módosított -

1994. évi válsztások elszám. átvét.

Módosított 28

Állami gondozottak támogatása 335

Polgárvédelem működésére átvett pénzeszköz

/ Hunya, Ecsegfalva / 90

Gyomaendrődi Híradó 600

III. Módosított 784

Bérleti díj 1.000

III.Módosított 2.200

Lakosságtól átvett pénzeszköz

/tanya villamosítás/ 300

Közterület használat 200

III.Módosított 358

Piactér üzleth. vásárlási kölcsön visszafiz. 1.500

III.Módosított 800

Tímár Lajos kölcsön visszafiz. 330

Gondozási díj 100

Szociális kölcsön visszafiz. 2.000

III.Módosított 3.150

Felh. célra átvett pénzeszköz társulástól 2.600

/ szennyvíz, csatorna építés /

ÁFA visszaigénylés 4.571

Módosított 4.759

Állati hulla ártalmatlanítás 200

III. Módosított 379

Haszonbér 1.100

Állami föld bérleti díja 3.800

III.Módosított 4.600

Vízszolgáltatás 160

III. Módosított 12

ÁFA bevétel összesen 686

Módosított 874

III.Módosított 1.243

Marhalevél bevétele 590

III. Módosított 620

Névadó, esküvő 60

III. Módosított 40

Dolgozók lakásépítési támogatása

Számla megszüntetés felhalmozás célú átvétel

Módosított 879

Lakáshitel visszafizetés 2.500

III. Módosított 3.700

Közterületfelügyelők bírsága 50

III. Módosított 60

Sokszorosítás, telefon, ville. térítés 100

III. Módosított 170

Segély visszafizetés 85

III. Módosított 702

Számlakivonat alapján kamat 1.300

III. Módosított 2.154

Tárgyi eszköz értékesítés 4.944

Módosított 5.094

III. Módosított 2.223

Osztalék 300

III. Módosított 400

Rövidlejáratú hitel 10.000

III. Módosított 661

Szolgáltatás

Módosított 750

II. Módosított

Ipari Iskolától fejl. célú átvétel 860

Sportpálya kártérítés

III. Módosított 18

Sportcsarnok miatti kártérítés

III. módosított 2.079

Bérlakás értékesítés

III. módosított 2.718

Közhasznú támogatás

III. módosított 2.748

Környezetvédelmi bírság

III. Módosított 371

Egyéb igazgatási bevétel

III. Módosított 143

Temetkezés

III. Módosított 160

Hagyaték

III. Módosított 1.391

Mélyépítés

III. Módosított 87

Üdültetés faház /szállás/

III. módosított 25

Összesen: 70.487

Módosított 72.670

II. Módosított 73.530

III. Módosított 47.105

2. sz. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Működési költségvetés kiadásai 1995. évben

Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előir. 1995.évi

száma száma száma neve neve neve terv

5. 1.sz. Általános Iskola

1. Személyi juttat. 23.382

Módosított 24.868

III.Mód. 15.213

2. TB. járulék 10.766

III. Mód. 6.627

3. Dologi kiadások 6.334

Módosított 5.393

III. Mód. 2.997

5. Ell. pénzbeni jutt.

Módosított 342

III. Mód. -

5. Összesen: 40.482

Módosított 41.369

III.Módosított 24.837

6. 2.sz. Általános Iskola

1. Általános Iskola

1. Személyi juttat. 25.917

II. Mód. 25.222

III.Mód. 34.693

2. TB. járulék 11.402

II. Mód. 11.097

III.Mód. 15.155

3. Dologi kiadások 12.675

Módosított 12.721

III.Mód. 16.314

5. Ell. pénzbeni jutt.

Módosított 396

III. Mód. 738

1. Összesen: 49.994

Módosított 50.436

II.Módosított 49.436

III. Mód. 66.900

2. Óvoda

1. Személyi juttat. 15.907

2. TB. járulék 7.006

3. Dologi kiadások 5.983

Módosított 6.294

III. Módosított 6.394

2. Összesen. 28.896

Módosított 29.207

III. Módosított 29.307

3. Zeneiskola

1. Személyi juttat. 4.122

Módosított 4.210

2. TB. járulék 1.730

3. Dologi kiadások 698

Módosított 836

III.Módosított 848

3. Összesen. 6.550

Módosított 6.776

III. Módosított 6.788

6. 2.sz. Általános Iskola összesen

1. Személyi juttat. 45.946

Módosított 46.034

II. Mód. 45.339

III. Mód. 54.810

2. TB. járulék 20.138

II. Mód. 19.833

III. Mód. 23.891

3. Dologi kiadások 19.356

Módosított 19.851

II. Mód. 23.556

5. Ell. pénzbeni jutt.

Módosított 396

III. Mód. 738

6. Összesen: 85.440

Módosított 86.419

II. Módosított 85.419

III. Módosított 102.995

7. 3.sz. Általános Iskola

1. Általános iskola

1. Személyi juttat. 37.340

Módosított 37.806

II. Mód. 37.306

III. Mód. 36.961

2. TB. járulék 16.484

Módosított 16.761

II. Mód. 16.541

III. Mód. 16.388

3. Dologi kiadások 11.980

Módosított 12.486

II. Mód. 11.794

III. Mód. 15.739

5. Ell. pénzbeni jutt.

Módosított 517

1. Összesen: 65.804

Módosított 67.570

II. Módosított 66.158

III. Módosított 69.605

2. Óvoda

1. Személyi juttat. 12.098

II. Módosított 11.729

III. Módosított 11.681

2. TB. járulék 5.360

II. Mód. 5.197

III. Mód. 5.176

3. Dologi kiadások 4.052

Módosított 4.224

II. Mód. 4.189

III. Mód. 4.350

2. Összesen: 21.510

Módosított 21.682

II. Módosított 21.115

III. Módosított 21.207

7. 3.sz. Általános Iskola összesen

1. Személyi juttat. 49.438

Módosított 49.904

II. Mód. 49.035

III. Mód. 48.642

2. TB. járulék 21.844

Módosított 22.121

II. Mód. 21.738

III. Mód. 21.564

3. Dologi kiadások 16.032

Módosított 16.710

II. Mód. 15.983

III. Mód. 20.089

5. Ell. pénzbeni jutt.

Módosított 517

7. Összesen: 87.314

Módosított 89.252

II. Módosított 87.273

III. Módosított 90.812

8. Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola

1. Személyi juttat. 26.850

III. Mód. 27.352

2. TB. járulék 11.885

III. Mód. 11.8863. Dologi kiadások 36.392

Módosított 36.889

II. Mód. 36.589

III. Mód. 28.254

5. Ell. pénzbeni jutt.

Módosított 269

8. Összesen: 75.127

Módosított 75.893

II. Módosított 75.593

III. Módosított 67.761

9. Bethlen Gábor Mezőgazdasági Iskola

1. Személyi juttat. 29.658

Módosított 30.072

III. Mód. 29.487

2. TB. járulék 13.460

Módosított 13.642

III. Mód. 13.385

3. Dologi kiadások 19.209

Módosított 30.603

III. Mód. 31.416

5. Ellátottak pénzbeni

juttatása 976

Módosított 1.215

9. Összesen: 63.303

Módosított 75.532

III. Módosított 75.503

10. Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Isk.

1. Személyi juttat. 17.898

Módosított 18.358

II. Mód. 17.458

III. Mód. 17.852

2. TB. járulék 7.887

Módosított 8.024

II. Mód. 7.628

III. Mód. 7.801

3. Dologi kiadások 4.134

Módosított 6.835

II. Mód. 6.135

III. Mód. 7.267

5. Ellátottak pénzbeni

juttatása 297

Módosított 559

III. Módosított 615

10. Összesen: 30.216

Módosított 33.776

II. Módosított 31.780

III. Módosított 33.535

5-10. Oktatás összesen:

1. Személyi juttat. 193.172

Módosított 196.086

II. Módosított 193.622

III. Módosított 193.356

2. TB. járulék 85.980

Módosított 86.576

II. Mód. 85.492

III. Mód. 85.154

3. Dologi kiadások 101.457

Módosított 116.281

II. Mód. 114.554

III. Mód. 113.579

5. Ellátottak pénzbeni

juttatása 1.273

Módosított 3.298

III. Mód. 3.354

5-10. Összesen: 381.882

Módosított 402.241

II. Mód. 396.966

III. Mód. 395.443

11. Városi Könyvtár

1. Személyi juttat. 3.072

Módosított 3.122

III. Mód. 3.145

2. TB. járulék 1.282

Módosított 1.304

III. Mód. 1.314

3. Dologi kiadások 1.187

Módosított 1.190

III. Mód. 1.332

11. Összesen: 5.541

Módosított 5.616

III. Módosított 5.791

12. Katona József Művelődési Központ

1. Művelődési Központ

1. Személyi juttat. 5.191

2. TB. járulék 2.042

3. Dologi kiadások 1.737

Módosított 1.918

II. Módosított 1.998

III. Módosított 2.525

1. Összesen: 8.970

Módosított 9.151

II. Módosított 9.231

III. Módosított 9.758

2. Apolló Mozi

1. Személyi juttat. 1.092

III. Mód. 1.129

2. TB. járulék 438

III. Mód. 454

3. Dologi kiadások 1.465

Módosított 2.050

III. Módosított 2.297

2. Összesen: 2.995

Módosított 3.580

III. Módosított 3.880

12. Katona József Művelődési Központ

összesen:

1. Személyi juttat. 6.283

III. Módosított 6.320

2. TB. járulék 2.480

III. Módosított 2.496

3. Dologi kiadások 3.202

Módosított 3.968

II. Módosított 4.048

III. Módosított 4.822

12. Összesen: 11.965

Módosított 12.731

II. Módosított 12.811

III. Módosított 13.638

11-12. Közművelődés összesen:

1. Személyi juttat. 9.355

Módosított 9.405

III. Módosított 9.465

2. TB. járulék 3.762

Módosított 3.784

III. Módosított 3.810

3. Dologi kiadások 4.389

Módosított 5.158

II. Módosított 5.238

III. Módosított 6.154

11-12. Összesen: 17.506

Módosított 18.347

II. Módosított 18.427

III. Módosított 19.429

13. Városi Egészségügyi Intézmény

1. Társadalombiztosítási alapból

finanszírozott eü. intézmények

1. Személyi juttat. 29.002

Módosított 30.736

III. Módosított 32.588

2. TB. járulék 12.279

Módosított 13.042

III. Módosított 13.857

3. Dologi kiadások 2.886

Módosított 7.935

III. Módosított 9.812

1. Összesen: 44.167

Módosított 51.713

III. Módosított 56.257

2. Költségvetési szervek gazdasági ellátó szervezete

1. Személyi juttat. 941

Módosított 979

2. TB. járulék 392

Módosított 409

3. Dologi kiadások 334

III. Módosított 416

2. Összesen: 1.667

Módosított 1.722

III. Módosított 1.804

3. Bölcsőde

1. Személyi juttat. 4.753

Módosított 4.854

III. Módosított 4.708

2. TB. járulék 2.053

Módosított 2.097

III. Módosított 2.033

3. Dologi kiadások 2.321

III. Módosított 2.662

3. Összesen: 9.127

Módosított 9.272

III. Módosított 9.403

13.Városi Egészségügyi Intézmény összesen

1. Személyi juttat. 34.696

Módosított 36.569

III. Módosított 38.275

2. TB. járulék 14.724

Módosított 15.548

III. Módosított 16.299

3. Dologi kiadások 5.541

Módosított 10.590

III. Módosított 12.890

13.Összesen: 54.961

Módosított 62.707

III. Módosított 67.464

14.Városi Gondozási Központ

1. Személyi juttat. 22.466

III. Módosítás 22.253

2. TB. járulék 9.526

III. Módosítás 9.432

3. Dologi kiadások 18.770

Módosított 18.873

III: Módosított 18.980

14.Összesen: 50.762

Módosított 50.865

III. Módosított 50.665

15.Fürdők

1. Személyi juttat. 4.465

Módosított 4.517

III. Módosított 5.117

2. TB. járulék 1.828

Módosított 1.850

III. Módosított 2.114

3. Dologi kiadások 3.576

Módosított 3.636

III. Módosított 4.963

15.Összesen: 9.869

Módosított 10.003

III. Módosított 12.194

16.Polgármesteri Hivatal

1. Piacok és vásárok

1. Személyi juttat. 1.343

III. Módosított 1.394

2. TB. járulék 549

III. Módosított 571

3. Dologi kiadások 1.331

III. Módosított 1.331

1. Összesen: 3.223

III. Módosított 3.296

2. Sportintézmények

1. Személyi juttat. 1.891

III. Módosított 1.727

2. TB. járulék 804

III. Módosított 734

3. Dologi kiadások 2.482

III. Módosított 2.689

2. Összesen: 5.177

III. Módosított 5.150

3.Városi Családsegítő Szolgálat

1. Személyi juttat. 1.589

III. Módosított 1.297

2. TB. járulék 682

III. Módosított 532

3. Dologi kiadások 360

Módosított 500

III. Módosított 371

3. Összesen: 2.631

Módosított 2.771

III. Módosított 2.200

4. Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb feladatok

1. Személyi juttat. 47.925

Módosított 47.002

III. Módosított 45.163

2. TB. járulék 17.847

Módosított 20.233

III. Módosított 21.578

3. Dologi kiadások 66.893

Módosított 73.439

III. Módosított 77.251

4. Pénzeszköz átadás,

egyéb támogatás 20.695

Módosított 110.411

III. Módosított 133.592

5. Ellátottak pénzbeni

ellátása 59.739

Módosított -

4. Összesen: 213.099

Módosított 251.085

III. Módosított 277.584

16. Polgármesteri Hivatal összesen:

1. Személyi juttat. 52.748

Módosított 51.825

III. Módosított 49.581

2. TB. járulék 19.882

Módosított 22.268

III. Módosított 23.415

3. Dologi kiadások 71.066

Módosított 77.752

III. Módosított 81.642

4. Pénzeszköz átadás,

egyéb támogatás 20.695

Módosított 110.411

III. Módosított 133.592

5. Ellátottak pénzbeni

ellátása 59.739

Módosított -

16.Összesen:214.130

Módosított 262.256

III. Módosított 288.230

17.Helyi kisebbségi önkormányzat

1. Személyi juttatás

Módosított 67

III. Módosított -

2. TB járulék

Módosított 27

III. Módosított -

3. Dologi

Módosított 81

III. Módosított 221

17. Összesen: 175

III. Módosított 221

Mutatószámos fejlesztés

8. Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola

1. Személyi juttat. 254

III. Módosított -

2. TB. járulék 117

III. Módosított -

3. Dologi kiadások 123

III. Módosított -

8.Összesen: 494

III. Módosított -

9.Bethlen Gábor Mezőgazdasági Iskola

1. Személyi juttat. 394

III. Módosított -

2. TB. járulék 174

III. Módosított -

3. Dologi kiadások 549

III. Módosított -

9.Összesen: 1.117

III. Módosított -

10. Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola

1. Személyi juttat. 197

III. Módosított -

2. TB. járulék 84

III. Módosított -

3. Dologi kiadások 39

5. Ellátottak pénzbeni

ellátása 4

III. Módosított -

10.Összesen: 324

III. Módosított -

8-10Mutatószámos fejlesztések összesen

1. Személyi juttat. 845

III. Módosított -

2. TB. járulék 375

III. Módosított -

3. Dologi kiadások 711

III. Módosított -

5. Ellátottak pénzbeni

ellátása 4

III. Módosított -

8-10Összesen: 1.935

III. Módosított -

Működési kiadások mindösszesen:

1. Személyi juttat. 317.747

Módosított 321.780

II. Módosított 319.316

III. Módosított 318.047

2. TB. járulék 136.077

Módosított 139.954

II. Módosított 138.870

III. Módosított 140.224

3. Dologi kiadások 205.510

Módosított 233.082

II. Módosított 231.435

III. Módosított 238.429

4. Pénzeszköz átadás,

egyéb támogatás 20.695

Módosított 110.411

III. Módosított 133.592

5. Ellátottak pénzbeni

ellátása 61.016

Módosított 3.302

III. Módosított 3.354

MINDÖSSZESEN: 741.045

MÓDOSÍTOTT 808.529

II. MÓDOSÍTOTT 803.334

III. MÓDOSÍTOTT 833.646

2/a melléklet

Polgármesteri Hivatal Szakfeladatonkénti működési kiadásai

Szakfeladat Személyi TB Dologi Pe.átad. Ellátott Működ.

jutatt. jár. kiadás egyéb tám. pénzb. össz. jutt.

Állatteny.szolg. 332 140 921 1.393

III.Módosított 162 56 1.375 1.593

Kisegítő mg.szolg. 4.499 4.499

III. Módosított 4.813 4.813

Utak, hidak üzem. 7.135 7.135

III. Módosított 6.460 6.460

Üdültetés/faház/ 318 117 141 576

III. Módosított 318 117 91 526

Önkorm. ig.tev. 41.281 14.253 10.626 66.160

Módosított 40.427 15.134 15.571 71.132

III. Módosított 36.120 14.683 17.536 68.339

Ig. ellátó kiseg.

szolg. 3.474 1.448 481 5.403

Módosított 3.474 1.448 586 5.508

III. Módosított 3.290 1.366 1.066 5.722

Vízkárelhárítás

- belvíz 3.425 3.425

Módosított 4.551 4.551

III. Módosított 3.851 3.851

- holtágak 2.984 2.984

III. Módosított 25 - 1.469 1.494

Polgárvédelem 299 131 217 647

Módosított 230 100 317 647

III. Módosított 141 50 362 553

Városgazdálkodás 13.210 13.210

III. Módosított 3.127 1.095 13.533 17.755

Települési hulladék

kezelés 2.527 2.527

Módosított 2.647 2.647

III. Módosított 2.967 2.967

Lapkiadás

/Gye.Híradó/ 458 153 299 910

III. Módosított 441 149 628 1.218

Saját ing.haszn.

/bérleti díj/ 200 200

III. Módosított 535 535

Önkorm.elsz.

/Dévaványa ipari isk./ 7.038 7.038

Módosított 6.586 6.586

III. Módosított 6.131 6.131

Oktatási célok és

egyéb feladatok 1.581 659 89 2.329

III. Módosított 1.357 564 139 2.060

Közeü. ellátás 650 650

Nevelőotthoni ell. 80 80

Rendszeres pénzbeni ell. 866 44.929 45.795

Módosított 2.402 66.473 - 68.875

III. Módosított 3.418 78.062 81.480

Eseti pénzbeni ell. 14.810 14.810

Módosított 23.760 - 23.760

III. Módosított 34.511 34.511

Szennyvíz elvez. és

kezelés 11.538 11.538

III. Módosított 12.588 12.588

Temetési szolg. 90 90

Módosított 90 120 210

III. Módosított 170 201 371

Fürdő és strand

szolg. 7.531 7.531

III. Módosított 8.331 8.331

Középfokú diákotthoni

ellátás 250 250

Diáksport 182 80 262

Módosított 182 80 150 412

Mélyépítőipar

III. Módosított 150 150

Egyéb kúltúrális és

szórakoztató tev.

III. Módosított 39 39

Sport célok és

egyéb feladatok

III. Módosított 18 18

Település tisztasági szolg.

Módosított 77 77

III. Módosított 235 235

Egyéb elszámolások

Vállalkozás tám.

- helyi közlekedés tám. 1.236 1.236

- iskolabusz tám. 636 636

- GYOMASZOLG.tám. 668 668

Módosított 334 334

Társadalmi Szerv.tám.

- Futball club támogatása 1.000 1.000

III. Módosítás 1.250 1.250

- Barátság SE támogatás 1.000 1.000

III. Módosítás 1.250 1.250

- Spartacus SE támogatás 2.000 2.000

- Tűzoltó Egyesület tám. 4.275 4.275

- Szakszervezet tám. 50 50

- Vöröskereszt tám. 200 200

- Rendőrség közl. tám. 200 200

- Egyéb szervek

Módosított 62 62

III. Módosított 67 67

Alapítványok tám.

- Közgyűjtemény alap. 760 760

- Néptánc alap. 1.047 1.047

Módosított 1.057 1.057

- Társastánc alap. 285 285

- " Fékút" a gyermekekért 50 50

- DADA program 50 50

Egyéb alapítvány tám.

III. Módosított 15 15

Magán intézmény tám.

- Motormúzeum tám. 200 200

- Katóliku iskola tám.

III. Módosított 537 537

Összesen:47.925 17.847 66.893 20.695 59.739 213.099

Módosított 47.002 20.233 73.439 110.411 - 251.085

III.Módosított 45.163 21.578 77.251 133.592 - 277.584

3. sz. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítása 1995. évben

Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előir. 1995.évi

száma száma száma neve neve neve terv

6.2.sz. Általános Iskola

1. Általános Iskola

6. Felújítás

Tornaterem

villanyhálózat

felújítása 593

8.Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola

6. Felújítás

Fiú kollégium

felújítása 2.524

10.Ipari Szakközép és Szakmunkásképző

Iskola

6. Felújítás

III. Módosított 767

12.Katona József Művelődési Központ

1. Művelődési Központ

6. Felújítás

Tájház felújítás 415

13.Városi Egészségügyi Intézmény

1. Társadalombiztosítási alapból

finanszírozott Eü. Intézmények

6. Felújítása

Endrődi fogászati

rendelő

kialakítása 1.600

Módosított 1.819

III. Módosított 219

14.Városi Gondozási Központ

6. Felújítás

III. Módosított 551

15.Fürdők

6. Felújítás

Kút felújítás

Módosított 240

Felújítások mindösszesen: 5.132

Módosított 5.591

III. Módosított 5.309

4. sz. melléklet

Gyomaendrőd Város Fejlesztési és egyéb kiadásai 1995. évben

Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előir. 1995.évi

száma száma száma neve neve neve terv

6. 2.sz. Általános Iskola

1 Általános Iskola

7. Felhalmozási kiad.

III.Mód. Számító-

gép beszerz. 150

8. Kner Imre Gimn. és Szakközép.

7. Felhalmozási kiad.

III.Mód. Szakmai

gép beszerz. 600

9. Bethlen Gábor Mezőgazdasági

Iskola

7. Felhalmozási kiad.

Tangazdaság fejl.

Módosított 3.961

III. Módosított 6.051

10. Ipari Szakközép és Szakmunkásképző

Iskola

7. Felhalmozási kiad.

kollégium fejlsztés

Módosított 800

II. Módosított -

gyakorlati okt.

fejlesztésre

Módosított 1.280

III. Módosított 1.880

4. II. Mód.

Pénzeszköz átadás 860

10. Ipari Szakközép és Szakmunkásképző

Iskola összesen: 2.080

II Módosított 2.140

III. Módosított 2.740

11.Városi könyvtár

7. Felhalmozási kiadás

Sokszorosító vás. 216

12. Katona József Művelődési

Központ

2. Apolló Mozi

7. Felhalmozási kiad.

Tisztítógép besz.

Módosított 34

13.Városi Egészségügyi Intézmény

1. Társadalombiztosítási alapból

finanszírozott eü. int.

7. Felhalmozási kiadás

Ügyeleti gk. vás. 840

III. Módosított 955

3. Bölcsőde

7. Felhalmozási kiad.

III. Módosított 671

14.Városi Gondozási Központ

7. Felhalmozási kiadás

III. Módosított 113

15.Fürdők

7. Felhalmozási kiadás

Pénztárgép vás. 95

III. Módosított 304

16.Polgármesteri Hivatal

1. Piacok és vásárok

7. Felhalmozási kiadás

- Endrődi piac áthelyezés

engedélyterve 202

- Piac közműépítés 1.250

- Gázvezetés áthúzódó

Módosított 45

1. Összesen: 1.452

Módosított 1.497

2. Sportcsarnok

7. III.Mód. 193

3. Családsegítő szolgálat

7. Felhalmozási kiadás

Számítógép

Módosított 160

4. Polgármesteri Hivatal és egyéb feladatok

7. Felhalmozási kiadások

- Közmű alaptérkép 479

- Szennyvíztisztító

kapacitás bővítés 5.470

- Blahaúti

szennyvíz 3.380

- Szennyvíz beruházások

műszaki ell. 841

- ÁRT módosítás,

külterület rendezési

terv 1.500

III. Mód. 1.150

- Ingatlan vissza-

vásárlás 616

- Kollégiumi épület

vás. 1.400

- Eü. gép-műszer

beszerzés

/céltámogatás saját

forrás/ 3.600

III. Mód. -

- Igazgatáshoz

Sokszorosító besz. 490

Tanácskozó terem 1.200

Módosított 246

- Gázbekötés tűzoltó

/áthúzódó/

Módosított 70

- Számítástechnika

Módosított 80

III. Mód. 122

- Képzőművészeti alkotás

Oltárkép polg.alapból

III. Mód. 60

- Mélyépítőipar

parkoló,járda ép.

III. Mód. 600

- Holtágak

konténer,szivattyú

III. Mód. 190

- Települési hulladék

konténer beszerzés

III. Mód. 80

7. Felhalmozás össz. 18.976

Módosított 18.172

III. Módosított 15.194

4. Pénzeszköz átadás

támogatás/felhalmozás célú átadás/

- Közmű támogatás 500

III. Mód. 425

- Földhivatalnak átadás

épület vásárláshoz 2.000

- Lakástámogatás 5.300

- Vállalkozók támogatása

piac építkezéshez

/visszatérítendő/ 700

III. Mód. -

Pénzeszköz átadás

15% közmű beruház.

támogatás

- Mélyépítés /gáz/

Módosított 158

- Szennyvízelvez.

Módosított 151

- Városgazd. /villany/

Módosított 113

III. Módosított 142

Református Egyház

Módosított 500

4. Felhalmozás célú pénz-

eszköz ellátás össz.8.500

Módosított 9.422

III. Módosított 8.676

8. Egyéb kiadások

- Közép és hosszú-

lejáratú hitel vissza-

fizetés

- Lakástám. hitel 1.483

- Piac beruházás

hitele 1.400

- Camping hitel 180

- Szennyvíztiszt.

építési hitel 7.288

- Fürdő vízforgató

létesítésre hit. 5.800

- Rövid lejáratú hitel

visszafizetés 10.000

III.Mód. 10.661

- Munkahelyteremtő tám.

visszafizetés

/piac és faház/ 400

- Szakmunkástanulók

gyakorlati oktatás

támogatás visszafiz.860

8. Egyéb kiadások

összesen: 27.411

III.Módosított 28.072

4. Polgármesteri Hivatal és egyéb

feladatok összesen: 54.887

Módosított 55.005

III.Módosított 51.942

16. Polgármesteri Hivatal összesen: 56.339

Módosított 56.662

III.Módosított 53.792

Fejlesztési és egyéb kiadások mindösszesen: 57.490

Módosított 63.888

II. Módosított 63.948

III.Módosított 65.626

5. sz. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tartalékai 1995. évben

Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előir. 1995.évi

száma száma száma neve neve neve terv

16.Polgármesteri Hivatal

4. Polgármesteri Hivatal igazgatás

és egyéb feladatok

9. Általános tartalék 417

Módosított 1.628

II. Módosított 13.834

III. Módosított 8.048

10. Céltartalék

- Polgármesteri alap 600

Módosított 293

III.Módosított -

- Városi rendezvényre 400

Módosított 165

III.Módosított -

- Blaha uti szennyvíz-

hálózat építés

céltámog. rész 3.803

- Egészségügyi feladatok

feladatok 1.234

Módosított 690

III.Módosított -

Eü. gép műszer besz.

III.Módosított 2.400

Fogászati rendelő

kialakítás

III. Módosított 1.600

- Sportpályák karban-

tartása 500

III.Módosított -

- Tankönyv

Módosított 113

III.Módosított -

- Önkormányzati

lakások

Módosított 1.062

III.Módosított 4.011

- Intézmények energia

ár változás komp.

Módosított 2.669

II. Módosított 2.589

III. Módosított -

10. céltartalék össz. 6.537

Módosított 9.295

II. Módosított 9.215

III. Módosított 11.814

Tartalék összesen: 6.954

Módosított 10.923

II. Módosított 23.049

III. Módosított 19.862

6. sz. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának mérlege 1995. évben

I. Bevételek810.621

Módosított 888.931

II. Módosított 895.922

III. Módosított 924.443

II. Működési kiadások 741.044

Módosított 808.529

II. Módosított 803.334

III. Módosított 833.646

III. Felújítások 5.132

Módosított 5.591

III. Módosított 5.309

IV. Fejlesztési és egyéb kiadások 57.490

Módosított 63.888

II. Módosított 63.948

III. Módosított 65.626

V. Tartalékok 6.954

Módosított 10.923

II. Módosított 23.049

III. Módosított 19.862

Kiadások összesen: 810.621

Módosított 888.931

II. Módosított 895.921

III. Módosított 924.443


1
Rendelkezései beépítve nincsenek az alaprendelet szövegébe