A szöveg időállapota: 2013.VII.1. -
Időállapot váltás: 1995.III.2. - 2000.VIII.15.
2000.VIII.16. - 2002.XI.11.
2002.XI.12. - 2004.II.29.
2004.III.1. - 2005.II.24.
2005.II.25. - 2006.III.31.
2006.IV.1. - 2006.VI.29.
2006.VI.30. - 2007.VII.29.
2007.VII.30. - 2011.II.1.
2011.II.2. - 2011.VIII.31.
2011.IX.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. -


5/1995. (III. 2.) KT rendelet

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és a tisztségviselők megnövekedett képviseleti munkájának ellátásával összefüggő többletkiadásaik megtérítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város települési képviselőire, polgármesterére, alpolgármesterére, jegyzőjére, valamint a bizottságok elnökeire és a bizottságok nem képviselő tagjaira.

Díjazás

2 § (1)2

(2)3

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása

3. §4 (1) A települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.

(2) A képviselő havi alapdíja 38.000 forint.

(3) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - havi 17.100 forint pótdíj illeti meg.

(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 29.500 forint pótdíj illeti meg.

(5) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 17.100 forint.

(6) A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a képviselői pótdíj, továbbá a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.

3/A. §5

4. § Az önkormányzat képviselője az alábbi természetbeni juttatásban részesül:

a.) az önkormányzat igazgatási területén - a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett - helyi autóbusz járat igénybevételére jogosító utazási bérlet, amely csak természetben vehető igénybe;

b.) képviselői minőségében eljárva az önkormányzati intézmények szolgáltatásainak térítésmentes igénybevétele, kivéve a közüzemi szolgáltatásokat és étkeztetéseket.

5. §6

6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők, a tisztségviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak költségtérítéséről szóló és azt módosító 1/1991. (III. 1.) KT, 6/1991. (VI. 17.) KT, 22/1991. (XII. 1.) KT sz., és a 26/1991. (XII. 28.) KT számú rendeletek.

7. §7


1
Címét megállapította a 4/1999. (II. 2.) KT. számú rendelet 1. §-a.
2
Az első bekezdést utóbb hatályon kívül helyezte a 7/1997. (IV. 7.) KT. számú rendelet 1. §-a.
3
Hatályon kívül helyzte: 2/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2011. február 2-től.
4
Módosította a 26/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. szeptember 1-től.
5
Hatályon kívül helyezte: 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. július 1-től.
6
Hatályon kívül helyezte a 26/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011. szeptember 1-től.
7
Beiktatta az 1/1996. (II. 29.) KT számú rendelet 1. §-a. Utóbb hatályon kívül helyezte a 23/1997. (X. 31.) KT. számú rendelet 1. §-a