A szöveg időállapota: 2016.V.3. -
Időállapot váltás: 1991.X.30. - 1999.XII.29.
1999.XII.30. - 2004.XII.31.
2005.I.1. - 2007.IX.30.
2007.X.1. - 2008.IX.30.
2008.X.1. - 2009.IV.1.
2009.IV.2. - 2009.VIII.27.
2009.VIII.28. - 2010.X.8.
2010.X.9. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


12/1991. (X. 30.) KT rendelet

a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról1

Gyomaendrőd Város Képviselö-testülete a város fejlesztése érdekében politikai, gazdasági tevékenységével huzamosabb ideje kiemelkedő eredményt elért, továbbá a település társadalmi életében, művészeti, kulturális, egészségügyi és sportfejlesztési tevékenységében; természeti értékei és haladó hagyományai ápolásában és gazdagításában szerzett kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeket szerzett személyek elismerése, megbecsülésük kifejezése és megörökítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Gyomaendrőd Város Képviselö-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) "Gyomaendrőd Díszpolgára"2 címet,

b) "Gyomaendrödért" kitüntető emlékplakettet alapít.

"Gyomaendrőd Díszpolgára"3 cím adományozása

2. § (1)4

(2) A "Gyomaendrőd díszpolgára" cím magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy holt személynek adományozható, akik:

a) Gyomaendrődi lakosként a város fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel kiemelkedő szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;
b) Gyomaendrődről elszármazva, elköltözve értek el a saját működési területükön kiemelkedő eredményeket;
c) Gyomaendrőd városával tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes tevékenységük során;
d) Gyomaendrőd fejlődéséhez jelentős közcélú adománnyal, alapítvánnyal járultak hozzá;
e) országos és/vagy nemzetközi tekintélyű személyiségként Gyomaendrődön meghívott vendégek voltak, illetve szerepet vállaltak valamilyen itt megtartott politikai, gazdasági, tudományos, művészeti vagy egyéb rendezvényen.

(3) A díszpolgári címet hazánk vagy városunk kiemelkedően jelentős ünnepi évfordulója alkalmából lehet adományozni.

(4) A díszpolgári címben részesített személynek a Polgármester ünnepi ülés keretében nyújtja át a díszoklevelet.

(5) A díszoklevél tartalmazza:

- az adományozó megjelölését,

- az adományozott nevét,

- az adományozó képviseletében a polgármester és a jegyző aláírását és az adományozó pecsétlenyomatát.

3. §5 A város díszpolgára az Önkormányzat és a lakosság megbecsülését élvezi, ezért:

a) az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, Önkormányzati ülésekre meghívást kap,

b) a várost vagy az Önkormányzatot képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető,

c) az Önkormányzat által kiadott kiadványokból tiszteletpéldányban részesül,

d) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által fenntartott művészeti és közművelődési létesítményeket,

e) elhalálozásakor a család kezdeményezésére vagy beleegyezésével a temetőket és temetkezési tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet szabályai szerint és feltételekkel díszsírhelybe temethető .

"Gyomaendrődért" emlékplakett adományozása

4. § (1)6

(2) A kitüntető cím adományozható azoknak az élő vagy már elhunyt személyeknek és közösségeknek, akik (amelyek) folyamatosan több éven keresztül kifejtett munkásságukkal a gazdaság, a közszolgálat, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek és a sport területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlődésében. A „Gyomaendrődért” cím adományozható azoknak az itthon, illetve külföldön élő magyar vagy külföldi személyeknek, közösségeknek is, akik a város értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Gyomaendrőd kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek.

(3) A kitüntető emlékplakett ismételten is adományozható. A két adományozás között legalább öt évnek kell eltelnie.

(4) Az emlékplakettet, az adományozásról szóló oklevéllel együtt ünnepi ülés keretében vagy ünnepélyes körülmények között a polgármester nyújtja át.

(5) A kitüntetettet az emlékérem mellett a város címerével díszített - vésetként az adományozott nevét tartalamzó - arany pecsét-gyűrű illeti meg.
(6)7 A Gyomaendrődért emlékplakett kitüntetésben részesített magánszemély elhalálozása esetén a család kezdeményezésére vagy beleegyezésével a temetőket és temetkezési tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet szabályai szerint és feltételekkel díszsírhelybe temethető.

A "Gyomaendrőd Díszpolgára”8 cím és a "Gyomaendrödért" emlékplakett adományozásának és megvonásának közös szabályai

5. §9 (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Gyomaendrőd Díszpolgára" címet, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettet az éves munkaprogramjában meghatározott időpontban, illetve kivételes esetekben alkalmanként adományozza.

(2)10 A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a Képviselő-testület állandó bizottságai, a város politikai és civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot. A javaslatok kizárólag részletes indokolással ellátott írásos formában nyújthatók be. Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott személy életútjának, tevékenységének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak városi jelentőségének méltatását.

(3) Az adományozási javaslatok legkésőbb az adományozás napját megelőző 40. napig nyújthatók be. A kitüntetési javaslatok benyújtására - megjelölve a benyújtási határidő naptár szerinti határnapját is - a polgármester felhívást tesz közzé.

(4)11 A kitüntetési javaslatokat döntésre a polgármester terjeszti be. A polgármester által beterjesztett javaslatokat a bizottságok érdemben nem, csak formailag tekintik át. A formailag nem megfelelő javaslat utólagos hiánypótlására nincs lehetőség, az szavazásra nem bocsájtható.

(5) A Képviselő-testület a kitüntetések odaítéléséről az adományozás napját megelőző ülésén dönt. A döntést maximum kétfordulós döntési eljárásban, titkos szavazással hozza meg.

(6)12

6. § (1) A díszpolgári címet és az emlékplakettet meg kell vonni attól aki arra érdemtelenné vált.

(2) A megvonást indítványozó értesíti az Önkormányzatot a visszavonásra okot adó körülményről, különösen a jogerős büntetőjogi felelősségrevonásról, vagy más cselekményről amellyel súlyosan vétettek a társadalom erkölcsi normái ellen.

(3) Az adományozás visszavonásáról - a visszavonásra okot adó körülmény ismertté válásától számított egy éven belül - az Önkormányzat dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele13

6/A. § 14 (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele (a továbbiakban: Elismerő Oklevél) kitüntetés adományozható a következő kategóriákban:

a) „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” kitüntető oklevél

b) „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél

c) „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” kitüntető oklevél

d) „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” kitüntető oklevél

e) „Gyomaendrőd Város Idősekéért” kitüntető oklevél

f) „Gyomaendrőd Város Sportjáért” kitüntető oklevél

g) „Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” kitüntető oklevél

h) „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” kitüntető oklevél

(2) Az Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak.

(3)15 Az elismerő oklevelekből évente kategóriánként kettő adományozható.

(4) Az Elismerő Oklevelek az alábbi időpontokban kerülnek adományozásra.

a) „Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért” kitüntető oklevél a Pedagógus Napon

b) „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél a Magyar Kultúra Napján

c) „Gyomaendrőd Város Biztonságáért” kitüntető oklevél a Magyar Rendőrség Napján

d) „Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” kitüntető oklevél a Semmelweis Napon

e) „Gyomaendrőd Város Idősekéért” kitüntető oklevél a Szociális Munkások Napján

f)16 “Gyomaendrőd Város Sportjáért” kitüntető oklevél a Sport Bálon

g) „Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért” kitüntető oklevél a Környezetvédelmi Világnapon

h) „Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért” kitüntető oklevél a Munka ünnepén

Az Elismerő Oklevél adományozásának rendje17

6/B. § 18 (1) Az elismerő oklevelek adományozására az adományozás napját megelőző testületi ülés előtti 15. napig lehet javaslatot tenni írásban. Az egyes kategóriák adományozásának naptár szerinti napját a polgármester minden év január 31-ig felhívásban teszi közzé.

(2) A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő - testület elé. A kitüntetési javaslatokról az írásos előterjesztésben bemutatott javaslatok mérlegelésével a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(3) A kitüntetéseket az egyes kategóriák adományozásának napjához kapcsolódó rendezvényen a kitüntetéshez méltóan, ünnepélyes körülmények biztosításával a polgármester nyújtja át.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) Azok a személyek akik a 7/1988. (XI.1.) számú tanácsrendelet alapján nyerték el a díszpolgári címet és a kitüntető emlékplakettet azok azt tovább viselhetik, illetve a vele járó kedvezmények megilletik.

19(2) Az e rendeletben alapított díszpolgári cím és emlékplakett adományozásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a jegyző látja el és vezeti a kitüntetett személyek nyilvántartását.

8. § E rendelet 1991. október hó 30. napján lép hatályba, egyidejűleg Gyomaendrőd városi jogú Nagyközség Tanácsának 7/1988. (XI.1.) sz. rendelete hatályát veszti.


1
A címét módosította a 26/2004. (XI. 29.) KT rendelet 1. § (1) bek.
2
A megnevezést módosította a 26/2004. (XI. 29.) KT rendelet 1. § (2) bek.
3
A megnevezést módosította a 26/2004. (XI. 29.) KT rendelet 1. § (2) bek.
4
Hatályon kívül helyezte: 27/2010. (X. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bek. Hatálytalan 2010. október 9-től.
5
Módosította: 12/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
6
Hatályon kívül helyezte: 27/2010. (X. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bek. Hatálytalan 2010. október 9-től.
7
Módosította: 12/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
8
A megnevezést módosította a 26/2004. (XI. 29.) KT rendelet 1. § (2) bek.
9
Módosította a 27/2010. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos 2010. október 9-től.
10
Módosította a 27/2010. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos 2010. október 9-től.
11
Módosította: 12/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
12
Hatályon kívül helyezte: 27/2010. (X. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bek. Hatálytalan 2010. október 9-től.
13
Beiktatta a 32/2007. (IX. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. §
14
Beiktatta a 32/2007. (IX. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. §
15
Módosította: 20/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelet 1. §
16
Módosította: 12/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
17
Beiktatta a 32/2007. (IX. 28.) Gye. Kt. rendelet 3. §
18
Beiktatta a 32/2007. (IX. 28.) Gye. Kt. rendelet 3. §
19
Módosította a 10/2001. (IV. 13.) KT számú rendelet 3. §-a