Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2018-06-20 Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Változások a közösségi együttélés szabályaiban

Ezt a hírt 2091 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2017-01-27 13:10:54

2017. március 1-től jelentős változások jönnek a települési közösségi együttélés szabályaiban. A Képviselő-testület 2016. decemberi ülésén, városunk közrendjére, az itt élő emberek nyugalmára és a település kép javítására való tekintettel, elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet számos olyan élethelyzetet szabályoz, melyre ez idáig nem vonatkoztak konkrét előírások és ebből adódóan konfliktusok forrása volt.

A rendelet 2017. március 1-ei hatályba lépését követően kiemelt figyelmet kell fordítani a háztáji állattartás körülményeire, a magánterületek telken belüli és az ingatlanok előtti közterületek karbantartására valamint a közterületen történő gépjármű tárolásra is.

Fontos változást jelent az, hogy a helyi jogszabályban meghatározott és előírt magatartási formák megszegése már jogkövetkezményeket is von maga után, így akár helyszíni bírság kiszabására is lehetőség nyílhat.

Mindezekre tekintettel a rendelet hatályba lépése előtt segítséget kívánunk nyújtani az olvasóknak a bevezetésre kerülő szabályokról.

A helyi rendelet szabályaival kapcsolatos értelmezési kérdéseikkel írásban forduljanak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályához a varosuzem@gyomaendrod.hu elektronikus elérhetőségen.

33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.
(2) E rendelet alkalmazásában a korlátozott cselekvőképes személy is rendelkezik eljárási képességgel.
2. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

2. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütköző magatartást követ el az az ingatlan használó, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki
a) az ingatlannal határos árokszakaszban, a járműbehajtók átereszében és a folyókákban a víz szabad folyását nem biztosítja
b) az ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz elvezető csatornába a csapadékvíz szabadon lefolyhasson és ezzel másnak bizonyíthatóan kárt okoz, vagy a közterületen történő közlekedést ezzel akadályozza.
c) az ingatlannal határos zöldsávon vagy árokszakaszon gyomirtó szert alkalmaz,
d) az ingatlan és az úttest közötti füves zöldsáv rendszeres gondozását, kaszálását vagy fűnyírását, és a lehullott falevelek gyűjtését elmulasztja
e) az ingatlannal határos út árkában, átereszében, csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza vagy akadályozhatja.
f) nem gondoskodik az ingatlanával határos közterületi járda folyamatos tisztán tartásáról, hulladéktól, portól, sártól, szennyezőanyagoktól történő mentesítéséről,
g) szükség szerint nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről,
h) csúszásmentesítést követően az azt szolgáló szóróanyagot a csúszásveszély elmúltával nem takarítja el.
3. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el, aki a közterületen használaton kívüli gépjárművet, 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű járművet, munkagépet, mezőgazdasági gépet, vagy munkaeszközt engedély nélkül 10 napon túl tárol.
4. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el az az állattartó, aki
a) a belterületen tartott jószágállomány nagyságának megfelelő, környezetétől elszigetelt trágyatárolót nem létesít,
b) az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségből a trágyát naponta nem hordja ki, és a helyiséget megfelelően nem tisztítja és fertőtleníti,
c) a hígtrágyát nem zárt csővezetéken keresztül vezeti az aknába,
d) a trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint nem gondoskodik. A tárolóból a trágyalé kifolyását, illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását nem akadályozza meg.
5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki
a) a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.
b) az ingatlanát határoló kerítés jókarban tartását elmulasztja
c) a tevékenységével vagy a tevékenységének elmulasztásával ingatlanon olyan körülményeket teremt, mely alkalmas a rágcsálók és egyéb kártevők megtelepedésére,
d) a rágcsálók és egyéb kártevők rendszeres irtását elmulasztja,
e) az ingatlanon található zöldterület fenntartását, kezelését, gondozását és növényvédelmét elmulasztja,
f) az ingatlanról a járda, vagy úttest fölé benyúló bokrok és faágak megfelelő nyesését, gyümölcsfa esetében a lehullott termés felszedését elmulasztja,
g) az ingatlan gondozását elmulasztja.
6. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el az a szórakozó-, vendéglátó- és árusító hely tulajdonos, aki az üzlete előtti járdaszakasz és zöldterület tisztántartását a nyitva tartás ideje alatt elmulasztja.
3. Az eljárás megindítása

7. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni.
4. Az eljárás lefolytatása

8. § E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül,
b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 60 napon belül indítható meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.
5. Alkalmazható jogkövetkezmények

10. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterület-felügyelő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül a Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénztárába történő befizetéssel vagy a banki átutalással az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára köteles teljesíteni.
11. § Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el.
12. § A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításának figyelembe kell venni a Ket. 94/A § rendelkezésein túl
a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.
6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba.


 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2017. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105