Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2018-12-20 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére
Közzététel kezdete
2018-06-07
Közzététel vége
2018-06-29
Tartalom

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124) pályázatot ír ki a Gyomaendrőd, Ipari Park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett, udvar és út megnevezésű és a 3741/52 hrsz.-ú 10,9117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanokat egyfordulós nyilvános értékesítésre

I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon: +36-66/386-122

Képviseli: Toldi Balázs polgármester

e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

II. A pályázat célja, jellege:

A Gyomaendrőd Ipari Park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett, udvar és út megnevezésű; 3741/52 hrsz.-ú 10,9117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanok értékesítése fejlesztési beruházás megvalósítása érdekében.

III. A pályázati eljárásban részt vehet:

 1. Természetes személy,
 2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
 3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati eljárásban. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.

A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

 1. A pályázónak be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása az alábbi szervek felé:

  1. Nemzeti Adó és Vámhivatal.

  Az igazolás típusa: nemleges adóigazolás,

  A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. Nemleges adóigazolás kiadására kizárólag akkor van mód, ha az adózó a tartozás megállapítását befolyásoló egyéb adókötelezettségeinek (pl. bevallási kötelezettségének) is maradéktalanul eleget tett.

  1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.

Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.

IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:

 1. 1.Nettó: 77.624.000,- Ft, (fajlagos ár 555 Ft/m2).
 2. A 3741/40; 3741/52 hrsz.-ú ingatlanok együtt vásárolhatók meg. A pályázatban egy összegben kell árajánlatot tenni a 3741/40; 3741/52 hrsz.-ú ingatlanokra.
 3. Az ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján forgalmi adó köteles.

V. Az ingatlanok leírása

Helyrajzi szám

Az ingatlanok főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés

3741/40; 3741/52

1. 3741/40 hrsz., területe: 3,0746 ha, megnevezése: kivett, udvar és út

2. 3741/52 hrsz., területe: 10,9117 ha, megnevezése: kivett, építési terület és árok.

Az ingatlanok Gyomaendrőd város központjától 2,8 km-re délnyugati irányban az ipari parkban találhatóak ipari és mezőgazdasági telephelyek környezetében. Az ingatlanok közvetlen közelében van a 120-as vasúti szakasz. Az ingatlanok jelenleg közművekkel nem rendelkeznek, azonban a rákötési lehetőség biztosított. Az ingatlanok az ipari park területén részben aszfaltozott úton megközelíthetőek.

Az ingatlanok per, teher és igénymentesek.

A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Gk" jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet előírásai vonatkoznak. Az építési övezetre vonatkozó előírások a www.gyomaendrod.hu weboldalon megtekinthetők.

Az építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,

c) igazgatási és egyéb irodaépület,

d) sportépítmény,

e) parkolóház, üzemanyagtöltő,

f) hulladékgyűjtő udvar.

A minimálisan kialakítható telek nagysága: 2.000 m2. Beépítési mód: szabadonálló. Maximális beépítettség: 50%.


VI. Pályázót terhelő kötelezettségek

A nyertes pályázót köteles az adásvételi szerződésben vállalni az alábbi kötelezettségeket és megtenni az ehhez szükséges nyilatkozatokat:

 1. A szükséges közmű és közműpótló berendezések létrehozása a vevőt terheli.
 2. Vevőnek az adásvételi szerződés aláírását követően 3 éven belül be kell fejezni a pályázatában vállalt fejlesztési és munkahelyteremtő beruházáshoz kapcsolódó építkezést, melyet az illetékes építéshatóság által kiadott végleges használatbavételi engedéllyel kell igazolni.
 3. Felek megállapodnak abban, hogy a beépítési kötelezettség elmaradásának esetére a vevő visszavásárlási jogot enged az adásvétel tárgyát képező ingatlanokra,melyet elidegenítési és terhelési tilalommal biztosít. A vevőnek pályázatában vállalt beépítési kötelezettségét az épületek, építmények használatbavételi engedélyének bemutatásával kell igazolnia, annak kiadását követő 15 napon belül. A visszavásárlási jog illetve az elidegenítési és terhelési tilalom a tulajdonjoggal egyidejűleg bejegyeztetésre kerül a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba. A bejegyzést a szerződő felek közösen kérik a Földhivataltól. Amennyiben a vevő a szerződéskötéstől számított 3 év elteltével az építési munkát nem kezdi meg (nem tekintjük építési munkának, illetve az építés megkezdésének a közművek kiépítését) úgy a telekingatlanokat az adásvételi szerződésben rögzített vételáron (nettó vételár növelve a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegével) az időközben eszközölt beruházások értékének figyelmen kívül hagyásával – a Ptk. 6:224 § (1) bekezdés szerint az eladó a vevőhöz intézett nyilatkozatával megveszi. A visszavásárlási ár egyenlő az eladási árral.

VII. A pályázat benyújtásának

 1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
 2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Gyomaendrődi Ipari Park, fejlesztési területek értékesítésre" szöveget.
 3. Ideje: 2018. június 29. 1000óra.

VIII. Pályázati biztosíték

 1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a alapján – 7.762.000,-Ft (azaz hétmillió-hétszázhatvankettőezer forint). A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a vételár előleg befizetése. Az árverés során azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén kérheti a vételár előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
 2. Azon ajánlattevők részére, akik nem nyertek, a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, a Képviselő-testület pályázat elbírálásáról szóló döntését követő 3 napon belül.
 3. Nem jár vissza a vételár előleg, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta (Ptk. 6:75. §. (3) bekezdés), vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja, mely időtartam alatt szerződéskötési kötelezettség terheli. A beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.
 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
 3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
 4. Az ajánlat hatálya megszűnik, ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.

X. Pályázati ajánlat

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 2. a pályázati felvívásban foglalt kötelezettségek vállalására,
 3. a vételár összegére,
 4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
 5. a pályázónak a pályázatában be kell mutatnia fejlesztési elképzelését előzetes költségvetéssel, tervezett üzemeltetői létszám meghatározásával, illetve az épületek, építmények elhelyezésének egyszerűsített rajzi dokumentációját.
 6. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.

XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása

A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.

XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja

 1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. június 29. 1100óra.
 2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a pályázatban leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.

XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása

 1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
 2. Amennyiben több ajánlat érkezik azonos, legmagasabb összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással kell eldönteni. A licitálásról az érintett ajánlattevőket ki kell értesíteni az időpont meghatározásával.
 3. A beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a soron következő ülésén dönt a nyertes pályázó személyérők. Erről a pályázót a döntést követő három napon belül értesíteni kell.
 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatok ismeretében indokolás nélkül az eljárást eredménytelennek minősítse.

XIV. Szerződéskötés feltételei

 1. A pályázat nyertese az értesítést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni.
 2. A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. Az állam elővásárlási joga tekintettel az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba. A vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat átutalással a Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára legkésőbb a szerződéskötés napjáig kell megfizetnie.
 3. Az ingatlanok tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor, átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
 4. A szerződéskötés egyéb feltételei:
 5. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
 6. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
 7. a)a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
 8. b)a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették.
 9. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
 10. A változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a Vevő kötelezettsége és költsége. Az adásvételi szerződés elkészíttetése és az eljáró ügyvéd megbízása az Eladó kötelezettsége. Az ingatlanok értékesítésével, kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek, valamint az ügyvédi munkadíj a Vevőt terhelik.

XV. Egyéb információk
 1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
 2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban, illetve más országos írott sajtóban.
 3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetők az Ipari Park területén.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete

Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105